WIERINGER 13e Jaargang AFWÉERSUCCES IN GEBIED VAN WITEBSK. Zaterdag 5 Februari 1944 No. 10 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS, VERBITTERDE STRIJD OM HET BERGMASSIEF VAN CASSINO. ZWARE VERLIEZEN AAN BEIDE ZIJDEN. ROWNA EN LOETS OPGEGEVEN. Hoofdkwartier van den Führer, 3 Febr. D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede Terwijl onze troepen aan het landingshoofd van Niko- pol plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afsloegen, leve ren zij in het gebied ten Zuidwesten van Dnjeprope- trowsk een zwaren afweer- strijd met opdringende pant serformaties van den vijand. In het gevechtsgebied tus- schen Kirowograd en Bjela- ja-Tsjerkov stuitte een eigen aanvalsgroep op hevige vij andelijke tegenaanvallen er ontstonden zware gevechten, die nog voortduren. In het gebied ten Zuiden van de Pripjetmoerassen stortten herhaalde aanvallen der bolsjewisten op Sjepe- towka ineen. Verder noordwestelijk wer den in verbitterde afweer- gevechten de plaatsen Row- ra en Loetsk opgegeven. Tusschen Pripjet en Bere- sina alsmede in het gebied ten Noordwesten van Wi- tebsk, waar de bolsjewisten hun aanvallen opnieuw voortzetten, behaalden onze troepen gisteren na heen- en- weer-golvende gevechten een afweersucces. Tusschen Ilmenmeer en de Finsche Golf leveren onze divisies nog steeds een zwa ren afweerstrijd. Met name ten Westen van Nowgorod, waar bij succesrijke tegen aanvallen 22 vijandelijke pantserwagens werden stuk geschoten en ten Oosten van Narwa zetten de bolsjewisten hun aanvallen met sterke strijdkrachten voort. In Zujd-Italië ondernam de vijand in 't landingshoofd van Nettuno gisteren enkele vergeefsche plaatselijke aan vallen op het noordelijke .tront. Door geconcentreerde tegenaanvallen werden gisteren behaalde aanvals- successen van den vijand teniet gedaan. Aan het Zuidelijke front wordt verbitterd gestreden om het bergmassief van Gas- sino. De domineerende heu vels bleven in Duitsche han den. De verliezen aan beide zijden zijn zwaar. Aan het overige front ver liep de dag kalm. Enkele vijandelijke vlieg tuigen wierpen in den afge- loopen nacht bommen neer op West- en Noordwest- Cuitschland. DUITSCHERS WEER MEES TER VAN DEN TOESTAND AAN HET OOSTFRONT. In zijn beschouwing over den oorlogstoestand zegt de militaire medewerker van het D.N.B., Martin Hallens- leben. den indruk te hebben, dat de toestand op het Oost- Europeesche oorlogstooneel, ondanks ten deele niet on aanzienlijke terreinwinsten van de bolsjewisten, geener- lèi symptomen vertoont van een gelukken van het bolsje wistische winteroffensief. Veeleer is het tegendeel het geval. Opzet en stootrichting van het offensief laten zien, dat het de vijandelijke lei ding niet om terreinwinst te doen is, doch om het uiteen slaan van het Duitsche front, de uitschakeling van de Duit sche militaire kracht door middel van een vernieti gingsslag. Het kan niet wor den ontkend, dat de toestand tijdelijk voor de Duitsche formaties, waartegen tang operaties werden onderno men, plaatselijk kritiek is geweest. De Duitschers heb ben deze crises met een hard nekkigheid weten meester te worden, waaruit in ver gelijking met den vijand een groote superioteit in den strijd blijkt. Gemengd Nieuws. OFFICIEELE LANDBOUW- MEDEDEELINGEN. INVENTARISATIE VAN AARDAPPELEN. De P.V.C. voor Noordhol land deelt mede, dat in de periode van 7 t/m 12 Febru ari 1944 door de V.B.N.A. in opdracht van het Bedrijf schap voor Aardappelen een inventarisatie zal worden ge houden van de voorradige aardappelen, welke voor con sumptie zullen kunnen wor den geleverd, naar den toe stand op 6 Februari 1944 te 24 uur. Den telers wordt erop gewezen, dat zij verplicht zijn alle te dezer zake ge- wenschte inlichtingen aan de door de V.B.N.A., met de inventarisatie belaste perso nen te verschaffen. MELKLEVERING. Veehouders, die door bij zondere oorzaken een slechte melkopbrengst van hun vee hebben, moeten dit nu bij hun P.B.H. melden. Deze op gaven kunnen alleen in be handeling worden genomen als zij schriftelijk en duide lijk gemotiveerd zijn inge diend.' AANVULLENDE STIKSTOFTOEWIJZING. Zooals reeds eerder is ge publiceerd, zal voor onder staande gewassen met in achtneming van de grond soorten binnenkort een aan vullende stikstof toewijzing (toeslag toewijzing) verstrekt kunnen worden 1. koolzaad, raapzaad en blauwmaanzaad 2. suiker bieten 3. consumptie- en fabrieksaardappelen4. vroege aardappelen met na- teelt 5. groenten en fruit onder glas 6. volle gronds- groententeelt, echter uitslui tend voor zoover deze plaats vindt op de z.g. A-vergun ningen. koolteeltvergunnin gen en op speciaal door ge meenten af te sluiten con tracten 7. voor de teelt van sommige land- en tuinbouw- zaden. Binnenkort zullen aan alle land- en tuinbouwers een aanvraagformulier voor bo vengenoemde toeslagtoewij zing worden toegezonden. Hierop zaL mbeten worden ingevuld a. boüwplan 1944; b. de vaste teeltvergunning, z.g. A-vergunningc. de koolteeltvergunning d. aan tal H.A. nieuw gescheurd grasland sedert 1 Juli 1943 e. aantal H.A. nieuwe ont ginning sedert 1 Aug. 1941 f. oppervlakten beteeld met contractzaad. Voor contract zaad. Voor eontractzaadteelt voor landbouwzaden kan een toeslagtoewijzing worden verstrekt, uitsluitend op door het Bedrijfschap voor zaai zaad en pootgoed voor Ak ker- en Weidebouw afgestem pelde contracten. Voor eon tractzaadteelt voor tuinbouw- gewassen kan een toeslag toewijzing worden verstrekt, uitsluitend aan zaadteelt- bedrijven zaadhandelaren, resp. aan contracttelers, wier opgaven resp. contracten overeenstemmen met van het Hoofdbedrijfschap voor tuinbouwproducten aan den P.V.C. voor Noordholland verstrekte gegevens. De in gevulde aanvraagformulieren moeten bij de F.B.H.'s ingele verd worden, waarbij de te- leis, die in het bezit zijn van contracten, deze bij de inlevering zullen moeten toonen. Telers, die geen aan vraagformulier toegezonden kregen na 17 Februari 1944, kunnen zich tot den P.B.H. van hun district wenden, waar blanco formulieren verkrijgen zijn. De Voedselcommissaris voor Noordholland. Publicatie van den Rijks- tuinbouwconsulent. De Rijkstuinbouwconsulent maakt bekend, dat voorloo- pig geen aanvragen voor draineerbuizen en aankoop vergunningen voör tuinbouw- werktuigen in behandeling genomen kunnen worden Zulks in verband met het groote aantal in behande ling zijnde aanvragen en de geringe maandelijksclie con tingenten. OUDE RANTSOENBONNEN NA 6 FEBRUARI NIET MEER GELDIG De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat de rantsoenbonnen van het oude model, d.w.z. de rant soenbonnen met groenen achtergrond, na 6 Februari a.s. niet meer geldig zijn Met ingang van 5 Februari a.s. zijn dus uitsluitend de rantsoenbonnen met blau wen achtergrond met op druk 15-4-'44 geldig. Zooals bekend blijven de oude rant soenbonnen voor brandstof fen ook na 6 Februari a.s. geldig. RICHTPRIJS AKKERBOUWPRODUCTEN. In aansluiting op de on langs gedane mededeeling inzake het teeltplan 1944. zijn thans de richtprijzen voor de akkerbouwproducten van oogst 1944 bekend maakt. Over het algemeen zijn deze richtprijzen onver anderd gebleven met uitzon dering van suikerbieten, peulvruchten, gerepeld vlas enz., waarvan de prijs eenigs- zins is verhoogd. Deze ver hooging zal geen invloed op de consumenten- en ver- werkerspi ijzen uitoefenen Belanghebbenden worden verwezen naar de officieele mededeeling. FRAUDE MET GRANEN. De Centrale Dienst heeft onlangs controle gehouden op de voorraden op het be drijf van een Brabantschen landbouwer. De hoeveelheden granen, die volgens de dorsch- en leveringsbeschei den aanwezig mochten zijn, bleken inderdaad voorradig. Het bleek echter tevens dat er fraude van beteekenis gepleegü. want de con troleurs ontdekten verstopte voorraden. Verborgen onder hooi op een zolder, werden 38 zakken met 1895 kg tar we, 33 zakken met 1800 kg rogge, 6 zakken met 290 kg haver en 2 zakken met 100 kg koolzaad gevonden. Al deze akkerbouwproducten werden in beslag genomen en de boer kreeg een proces verbaal. HANDELAREN IN .ZWART" WITLOF GEGREPEN. 3.200 kg alsnog in distributie. Vrijwel iedereen in Neder land klaagt over het feit, dat witlof veelal bij de groen tehandelaren niet te koop is, dan wel dat men, indien dit wel het geval is, een schandelijk hoogen prijs moet betalen. Een en ander is aanleiding geweest voor de controleurs van den Cen- tralen Controle Dienst om een speciale, uitgebreide, campagne tegen zwarte han delaren in witlof te organi- seeren. De resultaten zijn niet uitgebleven. Zoo kon b.v. een teler worden geverbasiseerd. die het door hem geteelde witlof bleek te hebben ver kocht aan twee grossiers, die het lof hadden doorge leverd aan een 23-tal klein handelaren. Vanzelfsprekend waren alle transacties tegen te hoogen prijs afgesloten, "^berechtende instantie zal 1 V dus 26 verdachten, il»-{üt geval een rol heb ben gespeeld, voor zich zien verschijnen. Voorts is een dezer dagen een partij witlof, 3200 kg., welke eveneens tegen te hoo gen prijs door den teler bui ten de veiling om was ver kocht, in beslag genomen, aangezien de teler op heeter- daad kon worden betrapt. Dit in beslag genomen pro duct werd naar het dichtst- bij gelegen plaatselijk ver- deelingskantoor overgebracht ter verdeeling over de con sumenten, zoodat menigeen - en thans tegen den vast- gestelden detaillistenprijs als afwisseling op het menu witlof heeft kunnen genie ten. JONGEMAN AFGEMAAKT DOOR ZIJN FAMILIE. In den nacht van 2 Febru ari heeft zich in het gezin van de veehoudeisfamilie Verrips in het buurtschap Weverswijk te Leerbroek een afschuwelijk drama afge speeld. De 25-jarige zoon is door de familie op beestach tige wijze afgemaakt om een zoogenaamd „offe" te bren gen. De geheele familie, die teekenen van waanzin ver toont, is door den burgemees ter onder bewaking van de marechaussee gesteld. Het parket uit Dordrecht heeft een nader onderzoek inge steld. I TWEE LIJKEN GEVONDEN. Dinsdagmorgen werden aan den oever van 't Pikmeer bij IJst (Fr.) 2 lijken aan getroffen. Het eene was van een man. het andere van een vrouw. Beide personen hadden schotwonden door het hoofd. Zeer waarschijn lijk zijn deze menschen el ders gedood en vervolgens per auto vervoerd naar het meer. Naar het uiterlijk aan zien te oordeelen, waren het Joden. De lijken zijn na on derzoek naar Sneek ver voerd, op last van de mare chaussee. BIJ TWIST GEDOOD. Een 28-jarige Icsse werk man kreeg in een café aan de Koningstraat te Haarlem iuzie met een 23-jarigen bakker uit Velsen. Op straat werd de ruzie voortgezet. De bakker gaf den lossen werk man een kaakslag, met het gevolg dat deze met zijn hoofd op de tramrails sloeg en een zware hersenschud ding kreeg. Kort na aan komst in het ziekenhuis is hij overleden. De bakker is. gearresteerd. Grove kluiten worden met een spade fijngemaakt. Zaait en plant niet te vroeg, doch ook niet al te Iaat. Raadpleegt daarom de vakliteratuur, waaruit de- gebruikelijke zaai- en plant- tijden kunnen worden ge put. Zaait niet te diep, doch ook niet te ondiep. Liggen de zaden te ondiep, dan kan de kieming door gebrek aan vocht mislukken, wordt, er te diep gezaaid, dan worden ae kiemende zaden verstikt. Zaait niet te dicht en evenmin te dun. Gebruikt in uw sortiment de rassen, die proefondervin delijk tot de beste behooren. Raadpleegt zoo noodig ook daarvoor een deskun dige of de vakliteratuur. NIEUWS IN 'T KORT. Door kortsluiting ver moedelijk is te Wierden hoe ve Dam Wichers afgebrand. Onder een neervallen de stapel hooi is te Staphorst een 10-jarig kind gestikt. Van balkenbrei is de max. prijs 25 ct. per 100 gr. Doordat de kachelpijp naar beneden viel, is te De- demsvaart een door drie personen, bewoonde woning uitgebrand. Door zich in de bos- schen bij Bergen op Zoom in een mijnenveld te wagen is de 20-j. De Weerd door een mijn een voet afgerukt. In de dijk W. van Wer kendam is een gat geslagen, waardoor veel boerderijen onder water kwamen te staan. Alle vee werd gered. - Opzegging eener dienst betrekking kan alleen plaats hebben, nadat, het Arbeids bureau daartoe toestemming heeft verleend. In het kader der alee- meenc weerbaarheid zal bin nenkort cok de Jeugdstorm worden ingeschakeld. De Stormersdiensten zullen be langrijk worden gewijzigd. 'Handelsblad.) Hulpverleening aan pluimveehouders, die door bediijfsinkrimping in nood raakten, is 1 Jan. stopgezet. Wie alsnog voor steun in aanmerking meenen te ko men,. kunnen zich tot Rijks- pluimveeteeltconsulent wen den. NIEUWE BONNEN. Geldig van 619 Februari. 07-08 A 4 r. Brood of gebak. 07-08 B 1 r. Brood of gebak. 07-08 Beschuit 1 r. brood, Gebak of Beschuit. 035-036 Alg. 1 rants. Brood, Gebak of Bloem. 037 Alg. 125 gr. Havermout. 038 Alg. 125 gr. Gort. D 12 Res. 250 gram Gort. E 12 Res. 250 gr. rijst of gort 07 A Boter V; r. Margarine. 07 B 1 r. bak- en braadvet. 039 Alg. 10U gr. 40 -f of Volvette Kaas. 07-08 1 3 4 liter Melk. 07-08 1 3/4 L. Taptemelk. 07-08 A 1 rants. Vleesch. 07-08 B 1 i rants. Vleesch. 07-08 2 kg Aardappelen. 07-08 Toeslag 1 kg Aardapp. 040 Alg. 500 gram Suiker. 041 Alg. 250 gram Jam. 042 Alg. 1 r. Vervangsm. 07 Versn. 100 gr. Chocolade of Suikerwerken. 08 Versn. 100 gr. Suikerw. Cl3. D13, E13 Res. 300 gram Kinderdrankpoeder. 07-08 1 r. Sigaren. Tabak of Cigaretten. Rijz. rantsoenen B14, C14. D14, E14 Reserve V'ï rants. Boter. VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN. Eenige nuttige ".venken voor uw moestuin. Spit uw moestuin reeds vroegtijdig om. Wie hierme de nog niet is begonnen, blijve niet talmen, doch hij doet het goed. Tot op ten minste een flinken steek moet de aarde worden losge werkt. Weest zuinig op uw mest stoffen. Dit beteekent niet. dat u de gewassen door misplaatste zuinigheid tekort moet doen, doch dat verspilling worde voorkomen. Want de voor raden aan meststoffen zijn beperkt. Daarom bemeste men oordeelkundig, en op den juisten tijd. Wie hierom trent geen ervaring bezit, raadplege een deskundige. Zorgt er voor, dat de grond, waarin weidra zal worden gezaaid, naar behooren is klaar gemaakt en geschikt om de zaden te ontvangen. Ter gelegenheid van de herdenking van het elfde jaar der machtsovername door den Führer had m het Concertgebouw te Amsterdam een groote bijeenkomst plaats. Een overzicht van de zaal. welke geheel gevuld was met leden der Partij en Weermacht. (A. Stapf/Paxs.) Uit pakhuis van gros sier Dekker te Koog a. d. Zaan zijn 100.000 sigaretten, duizenden sigaren en wat tabak gestolen. Door het uit snijden van een ruit was de alarminstallatie buiten wer king gesteld. Het aantal Rijkspost spaarbankboekjes steeg in 1943 van 2,3 tot 2,5 millioen. Het saldo van inleggingen en terugbetalingen bedroeg f 232 millioen, het algemeen tegoed eind Dec. 1943 776 millioen gld. (v.j. f 530 mil lioen). Ir. H. B.. functionaris bij de Techn. Hoogeschool te Delft, heeft o.m. 140 ton ko len, 400 1. benzine en f 9000 verduisterd. De huurprijs van hui zen, gereedgekomen na 27' Dec. 1940, wordt voortaan door het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken vastge steld. Grondslag zijn de stichtingskosten. Een rede lijke rente wordt gewaar borgd. Met wat er eventueel voor het huis meer betaald s dan de stichtingskosten bedragen, wordt geen reke ning gehouden. Verzoeker, om vaststelling van de huur voor 31 Maart a.s. bij het Prijzenbureau indienen. DAPPER ZIJN NOG EVEN JE TANDEN OP ELKAAR." Die woorden, in je eigen landstaal tot je gesproken, kilometeis van je geboorte grond. terwijl je daar ergens m een veidlazeret ligt, die woorden halen je er boven op. Die woorden doen je be seffen, dat er naast vele en goede kameraden, die met je zijn opgetrokken tegen bet bolsjewistische gevaar, voor een veilig Europa, ook meegekomeni zijn dappere jonge meisjes uit je eigen land. Wil je een derzulken zijn. zoo meld je dan voor de op leiding tot pleegzuster bij het ss-ersatzkommando Nic- derlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5. Verantwoordelijk redactric# G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Kippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1