WIERINGER NEGEN SCHEPEN (62.000 T.) TOT ZINKEN GEBRACHT. 3e Jaargang Zaterdag 12 Februari 1944 No. 12 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Sowjct-actie op de meeste punten van het oostelijk front mislukt uitwijkbewegingen tusschen Peipus- en Hmenmcer. Vergeefsche Amerikaansche doorbraak pogingen bij Cassino. nielde in drie weken tijd 111 Sowj et-pantserwagens. In het gebied rondom A- prilia duurden de zware ge vechten den geheelen dag voort. Het veroverde terrein werd van Britsche haarden van verzet gezuiverd. Een vijandelijke panteeraanval op Aprilia werd door eigen ar- ti Uerievuur uiteengeslagen. Hierbij werden 17 pantser wagens vernield. Onze luchtmacht viel ii den afgeloopen nacht kwar tierruimten der vijandelijke troepen bij Anzio met succes aan. Aan het Zuidelijke front zetten Amerikaansche for maties ten Noordwesten van Cassino, gesteund door zeer krachtig artillerievuur, den loop van den dag hun doorbraakpogingen voort. Zij werden in verbitterde ge vechten voor de Duitsche stellingen teruggeslagen. Aan het overige front verliep de dag, afgezien van plaatselij ke gevechtsactiviteit, kalm. Enkele vijandelijke vlieg tuigen wierpen op 9 Febru ari en in den afgeloopen nacht bommen neer op plaatsen in W.-Duitschland. In de periode van 1 tot 10 Februari werden 23 vijan delijke vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers, door vloot- strijdkrachten. luchtdoelar tillerie aan boord van koop vaardijschepen en luchtdoel artillerie van de marine neergeschoten. Duitsche dtïïkbooten brach ten in het noordelijke deel van den Atlantischen Oce aan en in den Indlschen O- ceaan negen schepen met een inhoud van 62.000 b.r.t. tot zinken, een ander schip werd door torpedo's getrof fen. IN LANDINGSIIOOFD VAN NETTUNO TERREIN HEROVERD. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 10 Febr. (D. N. B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede Aan het oostelijke front mislukten ook gisteren ten Westen van Nikopol, ten Zuiden van Kriwoi Rog, in het gebied ten Westen van Tsjerkassi, ten Oosten van Sjasjkov, ten Zuiden van de Beresina, in het gevechtsge- bied vair Witebsk, ten Noor den van Newel en in het ge bied tusschen Ilmenmeer en het Peipusmeer sterke vijan delijke aanvallen en ver nieuwde doorbraakpogingen der bolsjewisten in zware gevechten door den heldhaf- t,igen tegenstand van onze troepen. Het aantal der in het gebied van Sjasjkov op 8 Febr. stukgeschoten vijan delijke pantserwagens en stukken stormgeschut is van 58 tot 113 gestegen. Bij levendige plaatselijke •gevechtsactiviteit in het ge bied Polonnoje-Loets sloeg ■een cavalerieformatie in een -snellen aanval verscheidene vijandelijke compagniën uiteen. Tusschen het Ilmenmeer en het Peipusmeer voerden onze formaties in enkele sectoren ter verkorting van het front overeenkomstig het bevel distancieeringsbe- wegingen uit. Bij de zware afweergevechten ten Zuiden van Leningrad heeft zich een onder bevel van luite nant-generaal Luczny staan de divisie luchtafweer van cc luchtmacht bijzonder on derscheiden zij schoot in de periode van 14 Januari tot 7 Februari 105 vijande lijke vliegtuigen neer en ver- Gemengd Nieuws. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 9 Februari tot en met 4 Maart 1944 geeft elk der bonnen „13" van de bon kaart U 215 voor kookdoel- einden recht op het koopen van één liter petroleum. BONAANWIJZING PETRO LEUM VOOR VERLICHTING Van 9 Februari tot en met U Maart 1944 geeft elk van •de bonnen „54 Verlichting" •en ,.55 Verlichting" van de bonkaart „S 121" en de bon nen „65 Verlichting" der bonkaart „S 221," recht op het koopen van één liter petroleum. De geldigheids duur der bonnen „52 Ver lichting" cn „53 Verlichting" der bonkaart „S 121" is ver lengd tot en met 8 Maart 1944 zooals bekend geeft elk der bonnen recht op het koopen van 1 liter petroleum. TAPTEMELK EN TAPTEMELKPOEDER. Ofschoon in de aankon diging, dat voor een deel van liet taptemelkrantsoen dezen winter in het Westen des iands taptemelkwalspoeder zal worden verstrekt, duide lijk is meegedeeld, dat deze maatregel voorloopig blijft gelden, blijkt er bij publiek en slijters misveFstand te be staan. Velen schijnen te den ken, dat na de thans beëin digde distributieperiode het taptemelkrantsoen van 1 3 '4 liter weer geheel in den vorm van taptemelk kan worden verstrekt. Dat is niet het ge val. Het taptemelk-walspoe- der blijft tot nadere aan kondiging deel uitmaken van het taptemelk-rantsoen. NOODLOTTIG ONGELUK OP HET STATION TE SCHAGEN. Arbeider door trein gegrepen. Woensdagmorgen heeft op het station der Nederland sche Spoorwegen te Schagen een noodlottig ongeval plaats gehad, dat aan een arbeider het leven gekost heeft. Toen de trein uit Den Helder om ongev. 8 uur binnenreed, werd de 59-jarige arbeider Gr. uit de Regentenstraat te Schagen door de locomotief gegrepen en ernstig gewond. Den ongelukkige werd een been verbrijzeld en hy be kwam verder een zware her senschudding. Door een dokter, die in denzelfden trein zat. werd een noodverband aangelegd, waarna het slachtoffer met den trein uit de tegenover gestelde richting naar het ziekenhuis in Den Helder werd vervoerd. Later vernamen wij, dat Gr. daar aan de bekomen verwondinen is overleden. Dgbl. v. N.H. ZWARTE HANDEL. Tegen twee personen te Alkmaar is procesverbaal op gemaakt wegens koopen en verkoopen van sigaretten bo ven den maximumprijzen. De verkooper is in verzeker de bewaring gesteld. Een 2-j. jongetje te Amersfoort viel van zijn stoel cn trok daarbij een pan met kool, welke op de kachel stond te koken, over zich heen. Het kind is aan de ge volgen overleden. HANDEL IN VARKENS WEER MOGELIJK. Blijkens een officieele pu blicatie is het vervoer van. varkens met ingang van 3 Januari j.1. weer mogelijk geworden, zij het onder-be paalde voorwaarden. Onder een nieuwe vervoersregelin& hoofde uitstel vragen, om dat* zij meer melk hebben geleverd dan het minimum aantal Kg. melk voor hun district bepaald. In verband hiermede deelen wij U mede, dat de vervroegde rundveele- vering alleen door veehou ders moest, worden voldaan. men zie de officieele die nv l; hebben geleverd dedeling is de handel in varkens, die op 10 Januari j.1. was stopgezet, daarmede weer geopend. OFFICIEELE LANDBOUW- MEDEDEELINGEN. VERPLICHTE TEELT VAN OLIEZAAD. In aansluiting op reeds eerder gedane mededeelingen omtrent het verbouwen van winter- en zomeroliezaad, wordt nog medegedeeld dat de landbouwers, die nog niet of niet geheel aan hun ver plichting hebben voldaan, verplicht zijn om lu2 x de verplichte oppervlakte met benedv i het minimum aan tal Kg', melk. Deze vervroeg de levering is echter afge werkt. Sinds 14 dagen worden alleen veehouders ingescha keld voor de voorloopige levering 1944, zoodat iedere veehouder ook al heeft hij boven het vastgestelde mini- rrmm geleverd een lastgeving- tot leveren ontvangt, welke los staat van de vervroegde levering. Daar de aanvoer momen teel verre van rooskleurig te noemen is, kan door den P.B.H. geen uitstel van leve ring worden gegeven. Ook zomeroliezaad te verbouwen, niet wanneer de veehouder Om moeilijkheden te komen worden aan bedoelde telers schriftelijke lastgevin gen verzonden, waarin de te betelen oppervlakte wordt bekend gemaakt. Overdracht van deze plicht kan uitslui tend plaats vinden via het bemiddelingsbureau van den Heer S. Slot, te Westwoud, mits voor 21 Maart a.s. een aanvraag bij genoemd bu; reau is ingediend. Verder wordt nog bericht dat. in afwijking van vorige teeltjaren, aan alle telers van ruwvoedergewassen voer l Maart a.s. de toegestane oppervlakte voor het teelfc- jaar 1944, schriftelijk zal worden medegedeeld, waar bij echter de oppervlakte bestemd voor het telen van landbouwzaden niet is inbe grepen. Personen die geen aanschrijving hiervan heb ben ontvangen, of de toege stane oppervlakte ruwvoeder wensclien uit te breiden, kunnen vóór 1 Maart a.s. met redenen omkleede aan vragen bij het Bureau van den Provincialen Voedsel- commissaris afd. Bodem productie, Alkmaar indienen. Voor de goede orde wordt nog medegedeeld, dat zoo spoedig mogelijk tot de af gifte van teeltvergunningen voor landbouwzaden zal wor den overgegaan. LEVERING van CONTRACT RUNDEREN OP DE OVERNAM EMARKT. Veehouders die rundvee op contract geplaatst heb ben, worden in hun eigen belang aangeraden- de origi- neele in hun bezit zijnde contractexemplaren zorgvul dig te bewaren. Bij de aan vrage van een geleidebiljet om een contractrund voor öe levering naar de overna- memarkt te vervoeren, moet voortaan ook het origineele contract bij den P.B.H. wor den ingeleverd. Bij gebreke hiervan wordt geen vervoer- bewijs afgegeven. BEROEPSCHRIFTEN RUNDVEE. Belanghebbenden wordt er op gewezen, dat het geen nut meer heeft om bedragen t,e storten op de giro rekening van de L.C.O. voor Noord holland. bestemd voor hoo- ger beroep tegen een afwij zende beslissing inzake rund vee aanvragen of verzoeken om vermindering van rund veeaanslag. De termijn voor beroepschriften is thans on herroepelijk gesloten. LASTGEVINGEN RUNDVEE. Het komt zeer veel voor, dat veehoudeis bij den P.B.H. komen reclameeren over een ontvangen lastgeving tot het leveren van rundvee en hier bij den P.B.H. er op attent-, maken, dat zij zooveel Kg. enkel over drachtig vee be schikt. De veehouders kun nen in die gevallen bonnen koopen en een drachtig rund op de vrije markt verkoopen. Indien aan de lastgeving tot leveren niet wordt voldaan, zullen strenge maatregelen worden genomen en tot in bezitneming worden overge gaan. De Voedselcommissaris voor Noordholland. NIEUWS IN 'T KORT. Op de treeplank van een stilstaande vrachtauto was te Almelo het 2-j. zoon tje van den heer Adema gaan zitten. Toen de wagen zich in beweging zette, is het ventje er af gevallen en o- verreden werd op slag dood. In een schuur te Haar lem namen twee jongens proeven met chemische stof ten. Een ontploffing volgde, wat de 15—jJ. v. Wansem bet leven kostte. Zijn vriend werd zwaar gewond. In de Beemster werden 12 schapen van een veehou der door onbekenden in de wei geslacht. Men sneed de dieren het vet uit het li chaam en nam van drie het vleesch mee. De ZwoLsche vierling is Maandag 6 Febr. j.1. een jaar geworden. De kinderen zijn misschien iets vatbaarder dan andere kinderen, maar zijn overigens volkomen ge zond. Sinds 15 Juni zijn ze bij vader en moeder thuis. Wegens frauduleus slachten van misschien wel 500 schapen werd de 74-j. H. v. d. Meulen uit Bergum tot 9 mnd. en f 1600 boete veroordeeld, zijn helper, de 29-j. koopman G. Boonstra tot acht mnd. (met aftrek.) Zonder vergunning mag niemand een meubileerings- bedrijf vestigen. De slaehtveeprijzen worden verhoogd. Maar het vleesch zal hierdoor niet duurder worden. De Almelosche textiel fabrikant Venema hoorde in hooger beroep een jaar en f 120.000 boete tegen zich eischen. Hij had ..overblij vende" stof tot kleeding ver werkt en zwart verkocht. Van 1 Maart a.s. af kunnen loterij kantoren al leen nog Staatsloten ver koopen. Mr. A. F. .Kamp werd herbenoemd als dijkgraaf van Hollands Noorderkwar tier. Sinds 26 Jan. wordt te Weert de Herv. predikant Ds. J. R. B. vermist. Oud-minister van Wa terstaat König is op 76-ja- rigen leeftijd te Den Haag overleden. In een fabriek te Breu- melk aan de Zuivelfabriek kelen werd een arbeider in hebben geleverd en uit dien een wals een arm verbrijzeld. Op een fabrieksterrein te Eindhoven is een arbeider door van een eerste etage te vallen, overleden. Na een verlof van en kele weken zijn een 30-tal Ned. boeren opnieuw naar Oostland vertrokken. Veel schapen te Over- loon (N.B.) lijden aan schurft Enkele dieren stierven. Bij Hoedekenskerke i'. een 8fi-j. man door een trein beide voeten afgereden. Kort daarna is hij overleden. Op weg naar school is te Loenen a, d. Vecht een 7-j. kind, dat plotseling over stak, door een auto doodge reden. Een brievenbesteller te Wassenaar bleek in het bezit van een groot aantal ver duisterde brieven te zijn. Hij was te lui geweest, om ze te bezorgen Het lijk van een onbe kende man, vermoedelijk een jood, 5060 jaar, werd te Amsterdam op de O.Z. Ach terburgwal gevonden. KADEROPLEIDING GERMAANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nederlandsche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich in de ste den of bouwden zich Boeren hoeven. Steden als Danzig en Mariënwerder laten nog heden de Nederlandsche in-( vloed in hun bouwstijl her kennen. Ook nu trokken weer jon ge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in het blauwe jeugdstorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandsche jon gens en meisjes in den Ger- maanschen landdienst, om het boerenwerk weer te iee- ven. Later zullen zij zich ei gen hoeven bouwen en mede de grondslag leggen voor een nieuwen Germaanschen boe renstand in deze gebieden. De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen onder Nederlandsche leiding. Over enkele weken begint de opleiding van kampleiders (sters) voor den Germaan schen landdienst. Zij die meenen hiervoor geschikt te zijn kunnen zich voor opleiding aanmelden. Leeftijd 1825 jaar. Aanmelden bij Germaan- sche landdienst Utrecht. KOOPT EEN WINTERHULPLOT Dan ondersteunt u de hulpverleening aan misdeel de landgenooten en u ver schaft zich de kans op een der prijzen van f 1000. f 500 enz. Aan handen en beenen werd te Meppel een jongen gewond, die een gevonden projectiel tot ontploffing wou brengen. Een autoband sprong. Daardoor raakte een chauf feur bij Nietop zijn stuur kwijt, wat een gehuwde 51- jarige wandelaar het leven kostte. Tien jongens van 13— 16 jaar te Amsterdam stalen de reservebanden van vracht wagens en brachten die aan de man. Ze zijn gesnapt. Studiebeurs voor be gaafde jongelui kan voor Maax-t a.s. worden aange vraagd bij Dienst Studiebe-' langen, Rapenburg 62, Lei den. Een z.g. rijwielbewaar der gaf voor de kraamvrou wenkliniek te Den Haag volgnummers uit, maar ging er met eenige fietsen van door. Sinds 1 Febr. mogen bloemkweekers weer tot broeien overgaan, maar pas van 1 Maart af mogen de bloemen worden verhandeld i geveild.) Oud-Hollandsch porcelein in de Oudheidkamer te Zaan dijk. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cul- uurwaarden strijden onze vrijwilligeis. <G.L. H Ps> KEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlan der, in den leeftijd van 17— 45 jaar. kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor cie waffen-ss, ss-wachlba- taljon in Amersfoort, Land storm Nederland, Kriegsma- rine en de Germaansche-ss in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlich tingen verstrekt met betrek king tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmidde len, etc. Personen, tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplicht!? zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hiui verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. 14 Febr. 914 uur, Rot terdam, Deutsche Oberschu- le, Westerlaan 2 15 Febr. 9—12 uur Breda, restaurant Modern, markt, 15 Febr. 15—19 uur, den Bosch, hotel Noord-Brabam. markt 45 16 Febr. 912 uur, Venlo, Deutsche Haus, Egmond- straat 16 16 Febr. 1518 uur Arn hem, café Royal 17 Febr. 912 uur, Henge lo, café Modern, Spoorstr. 18; 17 Febr. 1518 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek 18 Febr. 9—12 uur, Assen. Concerthaus a d Vaart; 18 Febr. 1518 uur. Gro ningen. Heerenstraat 46 19 Febr. 912 uur, Leeu warden, huize Schaaf, Bree- straat 20 Febr. 914 uur, Am sterdam. Dam 4 21 Febr. 9—13 uur, Utrecht n.v. Huis, Oudegracht 245 22 Febr. 9—14 uur, Amers foort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg 23 Febr. 910 uur, Den Haag/ gebouw Amicitia. Westeinde 15. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1