WIERINGER VERBITTERDE GEVECHTEN BIJ CASSINO. 13e Jaargaög Woensdag 16 Februari 1944 No. 13 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Verscheidene haarden van verzet aan den Noord rond van de stad door de Duitsche troepen gezuiverd. Levendige strijd aan het geheele Oostfront. BOMMEN OP LONDEN EN ten mislukte op het landings- Z.O.-ENGELAND. Hoofdkwartier van den Führer_ 13 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht deelt mede In het Zuidelijk deel van het Oostelijke front bevoch ten onze divisies ten Zuid oosten van Kriwoi Rog, ten Westen van Tsjerkassi en ten Oosten van Sjasjkof onder afweer van aanhoudende vijandelijke ontlastings- en tegenaanvallen in verbitter- degevechten nieuwe succes sen. Bij Doebno zijn zware ge vechten aan den gang met mobiele Sowj et-Russische gevechtsgroepen. Er werden 16 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. Bij Witebsk verijdelden onze dappere grenadiers, op doeltreffende wijze gesteund door artillerie en slagvlieg tuigen, ook gisteren hevige doorbraakpogingen der bols jewisten en vernietigden zij 49 vijandelijke pantserwa gens. In deze afweergevech- ten hebben zich het grena dier-regiment 529 onder lei ding van den drager van het Eikenloof luitenant-kolonel •Kiesling en het artillerieregi ment 299 onder leiding van luitenant-kolonel Reinking bijzonder onderscheiden. Ten Noorden van Newel alsmede tusschen Ilmenmeer en Finsche Golf versterkt de vijand zijn druk. Terwijl in enkele sectoren hevige vijan delijke aanvallen werden af geslagen, hadden op ver scheidene plaatsen eigen te genaanvallen een succesvpl verloop. Ook in den sector van Narwa zijn hevige ge- -vechten aan den gang. Aan de Italiaansche fron- Gemengd Nieuws. BESCHIKBAARSTELLING VAN WERKMANSPAKKETTEN. Teneinde de beschikbare hoeveelheden werkkleeding te bestemmen voor hen, van wie aangenomen kan wor den, dat hun reserves zijn opgeteerd, zal tot het sa menstellen van werkmans pakketten worden overge gaan. Handarbeiders en werk - kleedingdragers, die werk zaam zijn in bedrijven met 50 of meer werkkleeding dra gende arbeiders(sters), die nen zich ter verkrijging van •een dergelijk pakket te wen den tot hun werkgever,, die zich voor het indienen van een collectieve aanvrage voor werkkleeding en werk manspakketten kan wenden tot het districtskleedingma- gazijn (D.K.M.) van het ray on, waarin hij gevestigd is. De adressen dezer magazij nen en hun rayon zijn de volgende Friesland Haddingestr. 6, Groningen (D.K.M. no. 201) Groningen en Drente Zui- derdiep 10, Groningen (202) OverijsselTubantiastraat 108. Enschede (203) Gelder land Gr. Overstr. 4—6. De venter (204) Utrecht Broederplein 37, Zeist (205) Noord-Holland Beursplein 11—17, Amsterdam (206) Rotterdam Walenburgerweg 130, Rotterdam (207) Zuid- Holland (uitgezonderd Rot terdam) Luth. Burgwal 10a Den Haag (208) Noord- Brabant Stratumschedijk 29a, Eindhoven (209) Zee land Markt 7, Den Bosch (210) en Limburg Bourgog nestraat 30—32, Wijk-Maas- trlcht (211). hoofd van Nettuno een vijan- deliike aanval op Aprilia on. der het geconcentreerde vuur van alle wapens. Zware ar tillerie van het leger, ge- vechts- en slagvliegtuigen vielen dag en nacht ontsche pingen, en scheepsbewegin- gen van den vijand bij Net tuno en Anzio aan. Een vij andelij k landingsvaartuig werd tot zinken gebracht, een groote benzineopslag plaats vernietigd en ver scheidene schepen werden gedwongen koers te wijzigen Kustbatterijen der marine beschoten vijandelijke scheepsdoelen in de Golf van Gasta en plaatsten treffers op een kruiser. Bij Sassino duurde de ver bitterde worsteling ook gis teren met onverminderde hevigheid voort. De pantser grenadiers, die weken lang in harde afweergevechten zijn gewikkeld, sloegen daar bij krachtige vijandelijke aanvallen af en zuiverden tijdens succesvolle tegenaan vallen verscheidene haarden van verzet aan den noord rand van de stad. In deze gevechten onderscheidde zich bijzonder het grenadierregi ment 211 onder leiding van majoor Knuth. In den afgeloopen nacht wierpen senige vijandelijke vliegtuigen bommen op plaatsen in West-Duitsch- land. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen ondernamen sto- ringsaanvallen op Zuidoost- Engeland en Londen. Duit sche motortorpedobooten brachten tijdens een nach telijken aanval op de Engel- sche kust aan den mond van de Humber een Britsch be wakingsvaartuig tot zinken. Voorloopig komen slechts in beperkte mate handar beiders voor een werkmans- pakket in aanmerking. De werkgevers, -die reeds een collectieve aanvrage hebben ingediend, behoeven niet op nieuw een aanvraag in te dienen. Zij krijgen dezer da gen automatisch bericht. Werkkleedingdragers, die werkzaam zijn in bedrijven met minder dan 50 werk kleeding dragende arbei ders (sters), en werkkleeding dragende zelfstandigen kun nen zich voor werkkleeding op de gebruikelijke wijze wenden tot den plaatselijken distributiedienst, die in zeer dringende gevallen vergun ningen zal verstrekken. Een regeling voor de distributie van werkmanspakketten voor deze categorié zal t.z.t. wor- den bekend gemaakt. Houtzagerij De Groot te Vroomshoop is met alle machines door brand verlo ven gegaan. De brandweer uit omliggende gemeenten moest te hulp komen. Uit café's te Eindhoven werden op marktdag 75 per sonen, verdacht van bonnen- zwendel naar het Poli? yi- reau gebracht. Duizenden bonnen werden in beslag ge nomen. Opperwachtmeester J. Groenendijk te Rotterdam Werd bij het achtervolgen van een rijwieldief door een andere man zoo op het hoofd geslagen, dat hij een zware hersenschudding kreeg. De daders zijn nog zoek. Helmond's burgemeester heeft voor de avonduren een uitgaansverbod afgekondigd voor jongens beneden 20 en meisjes beneden 18 jaar. Een groote partij rook waren werd gestolen uit de zaak van Fa. Van E. aan de Tollenstraat te Rotterdam. De inbrekers hebben eerst een muurtje moeten afbre ken en moeten hun buit met een wagen hebben wegge voerd. Twee zoons van land bouwer Scherphof te Vrieze- veen raakten in gevecht met een berucht inbreker, die konijnen wou stelen. Een der broers werd zoo gewond, dat hij een in ziekenhuis moest worden opgenomen. De in breker, die ook werd gewond, ■wist te ontsnappen. van groenvoedergewassen voorzoover betrekking heb bend op stoppelknollenzaad, merg- of voederkoolzaad en boterzaad, wordt ingetrok ken. Ten aanzien van kool- rapenzaad blijft deze plicht aus bestaan. Het koopen, verknopen, afleveren, ont vang/" vervoeren of op ee- nigp "rlere wijze aan de on middellijke beschikking van bovengenoemd Bedrijfschap onttrekken van koolrapen- zaad blijft verboden. Gemeente Wieringen. Nieuws in 't kort. Bij een Brabantsche landbouwer werd bijna 4000 kg. graan en 100 kg. kool zaad onder stroo verstopt gevonden. Voor voetgangers zijn alle wegen in de Haarlem merhout, enkele uitgezon derd, gesloten. Bij het dorschen op een boerderij in de Wijkermeer, kwamen zooveel ratten voor de dag, dat er 217 konden worden gedood. Een treinbotsing bij Til burg veroorzaakte Zondag veel materieele schade. Een hoofdgeleider werd gedood. Het briefverkeer met hen, die in Oostland werk zaam zijn. ondervindt ver traging. NOC raadt aan, al leen briefkaarten te verzen den. (7l/ï ct. postzegel.) VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN. De eerste bladgroenten van den vollen grond. De eerste bladgroen, die men in het voorjaar uit zijn tuin kan oogsten, zijn tuinkers, spinazie, namenia, raapstelen en snijsla. Deze groenten kunnen reeds in Maart in den vollen grond worden gezaaid, de spinazie desgewenscht reeds in Februari. De tuinkers, die reeds en kele weken na het zaaien kan worden gesneden, zaait men op rijtjes, die 10 cm uit elkaar liggen. Dit gewas stelt zeer geringe eischen aan den grond. Spinazie verlangt daarentegen een voeazamen, stikstof rij ken, voldoende vochtigen grond. Voor den uitzaai in het vroege voor jaar gebruikt men het ras „breedblad scherpzaad". Ten einde de kieming te versnel- (en pleegt men het spinazie- zaad voor het zaaien 1 a 2 etmalen In water te leggen. Daarna zaait men het op tijen, die een afstand hebben van ongeveer 15 cm. Namenia en raapstelen houden even eens van een vochtigen, voedzamen grond. Om den grond goed onkruidvrij te kunnen houden, zaait men deze gewassen bij voorkeur cp rijen uit. De rijen komen aan minstens 15 cm uit el kaar te liggen. Evenals de eerste spinazie worden ook de eeiste raapstelen in April van den vollen grond ge oogst. Snijsla is een voorjaars groente die reeds haar op- brengst geeft voordat de kropsla volwassen is. Men zaait ze op rijen op een af stand van 10 cm. Na den eersten oogst kan de snijsla nog wel een paar keeren worden gesneden. Deze voorjaarsbladgroen te worden als voorteelt ver bouwd en in Mei door zomer- of najaarsgroenten opge volgd. Provinciale Publicatie van het Departement van Land bouw en Visscherij. Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weldebouw maakt bekend, dat met ingang van heden de ter beschikking- houdings-plicht van zaden BEZOEK VERMAKELIJKHEDEN. Blijkens een opgemaakte statistiek hebben in 1943 to taal 90617 personen de open bare vermakelijkheden in deze gemeente bezocht, d.i. 13 bezoeken per hoofd der bevolking. Een zeer hoog per centage ROODVONK EN DIPHTERIE. Wederom doen zich 2 gevallen van diphterie voor, waarmede het totaal is ge stegen tot 9 gevallen. Voorts zijn weer 2 gevallen van roodvonk geconstateerd. In verband met het ernstige karakter van de diphterie zal. op advies van deskundi gen, op ruime schaal gele genheid worden gegeven zich te laten inenten. Door inen ting is men voor langen tijd onvatbaar voor beide- ziek ten. INGEBRUIKNEMING RIJKSGROND. Voor het plaatsen van 2 boeten is aan den visscher G. Dirks te Den Oever ver gunning verleend tot het in- gebruiknemen van Rijks- grond aan de Noorderhaven ten Den Oever. CENTRALE SCHOOL VOOR VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Het ligt in het voornemen het centraal voortgezet L.O. in deze gemeente per 1 A- pril a.s. geheel door te voe ren. Ook de leerlingen van het 7e en 8e leerjaar Oost- en West-Wieringen zullen dan de school te Hip- polytuslioef moeten bezoe ken. Deze school blijft voor loopig nog gevestigd in het „Eigen Gebouw" aan den Betonweg te Hippolytushoef. REICHSFUHRER SS BEZOCHT ONS LAND. De Germaansche deugden zijn strijder te willen zijn benevens hard, volhardend, onbuigzaam en trouw. Door haar is ens Germaansche volk groot geworden en zal het ook groot blijven! „GERMAANSCHE LEIS- TUNGSRCNE" UITGEREIKT Uit handen van den Reichs- fiihrer-ss heben dezer dagen vijf-en-negentig ss-mannen, voor het grootste deel leden van de Germaanse he-ss in Nederland, in het .ss-oplei- dingskamp Avegoor bij Arn hem de ...Germaansche Leis- tungsrune" ontvangen, die verleden jaar door den Reichsführer-ss is ingesteld. Deze Nederlandsche en Duit sche ss-mannen zijn in dub bel opzicht onder scheiden zij zijn de eerste mannen v. de Germaansche ss. die de Leistungsrune dra gen. en zij hebben deze als getuigenis van hun solda- tesk-sportieve vorming en wereldbeschouwing van den Reichsführer-ss zelf ontvan gen. Zoo zijn zij een voor beeld geworden voor vele duizenden ss-mannen in de Germaansche landen, die evenals zij aan de veelzijdige eischen voldoen, die voor het verwerven van de Leistungs rune worden gesteld en niet slechts op het terrein van de „Wehssport" liggen, doch ook op het gebied der nationaal- socialistische wereldbeschou wing. De Reichsführer SS. Heinrich Himmler, tijdens de eerste uit reiking der Germanische Leistungsrune in Avegoor. (SS Bildber. Fritz/Stapf Pax s). ZORG VOOR UW VOLK. Bijna twintig hulpposten „Moeder en Kind" geopend. 's-Gravenhage, 8 Febr. De laatste dagen zijn in het geheele land weer een aan tal hulpposten „Moeder en Kind" van den Nederland- schen Voksdienst geopend. Zoo heeft de provincie Dren te er vier van deze posten, waarin moeder alle mogelij ke manieren met raad en daad terzijde worden ge staan, n.1. te Klazienaveen, Annen, Emmer-Compascuum en Zwartemeer. In totaal telt de provincie thans 17 hupposten. Bovendien zijn hulpposten. Bovendien zijn sterdam, Den Haag, Heerlen en Geleen. Behalve deze hulpposten zijn er in zeven plaatsen van ons land stationsdiensten van den N.V.D. in Nijme gen, Arnhem, Zutphen, A- peldoorn. Boxtel, Den Bosch en Utrecht. Te Enschedé maken thans meer dan duizend kinderen gebruik van de schoolvoe- ding van den Volksdienst. Tenslotte kan hieraan worden toegevoegd, dat on ze volksgenooten in de laat ste week van Januari bui ten alle collecten om een bedrag van f 56.391.04 bijeen hebben gebracht voor onze minder bedeelde volksgenoo ten. Het Gironummer van W.H.N. is 5 5 53. GERMAANSCHE LAXDDIENST. Eind Februari of begin Maart begint de opleiding voor kampleider en kamp leidster voor den Gennaan- echen landdienst. In den landdienst krijgen jongens en meisjes van 14 17 jaar hun eerste opleiding tot boer en boerin. Overdag wordt gewerkt bij boeren in het dorp. terwijl 's avonds men in het kamp terugkeert. Elk omvat 2030 jongens of meisjes. Zij die er voor gevoelen de leiding over zulk een kamp op zich te nemen kun nen hiervoor worden opge leid. De opleiding duurt on geveer 3 maanden. Aanmeldingen hiervoor te richten aan en inlichtingen te bekomen bij den „Nationale Jeugdstorm" afd. landdienst Utrecht. Drie fronfczprgavonden te Denekamp brachten f 1400 op. Een lichtend voorbeeld. Ter herinnering Deze maand geen Rijkspostspaar bankboekjes ter rentebij schrijving opzenden. De 65-jarige treinwach ter Versluis te Gouda werd door den trein, die hij niet hoorde aankomen, doodgere den KEURINGEN. Het ss-ersatzkommanöo deelt mede Iedere gezonde Nederlan der, in den leeftijd van 17 45 jaar. kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de waffen-ss, ss-wachtba- taljon in Amersfoort, Land storm Nederland, Kriegsma- rine en de Germaansche-ss in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlich tingen verstrekt met betrek king tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmidde len, etc. Personen, tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplicht!? zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. 16 Febr. 9—12 uur, Venlo. Deutsche Haus, Egmond- straat 16 16 Febr. 1518 uur Arn hem, café Royal 17 Febr. 9—12 uur, Henge lo, café Modern, Spoorstr. 18; 17 Febr. 1518 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek 18 Febr. 9—12 uur, Assen. Concerthaus a d Vaart 18 Febr. 1518 uur, Gro ningen, Heerenstraat 46 19 Febr. 912 uur. Leeu warden, huize Schaaf. Bree- straat 20 Febr. 914 uur, Am sterdam, Dam 4 21 Febr. 9—13 uur, Utrecht n.v. Huis, Oudegracht 245 22 Febr. 914 uur, Amers foort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg 23 Febr. 9—10 uur, Den Haag,; gebouw Amicitia, Westeinde 15. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Midcenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1