WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 19 Februari 1944 No. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. AFWEERSUCCESSEN BIJ WITEBSK EN TUSSCHEN ILMEN- EN PEIPUSMEER. Nieuwe doorbraakpogingen der Sowjcttroepen verijdeld. Gevechten ter verdere verkleining van het landingshoofd bij Nettuno. NACHTELIJKE LUCHT AAN- VAL OP HELSINKI. Hoofdkwartier van den Führer. 17 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede Ten Zuidoosten van Kri- wol Rog vielen de bolsjewis ten zonder succes aan. Een aanval van een onzer pant serformaties leverde gevan genen en buit op. Ten Oosten van Sjaskov rukten onze troepen tegen den zich op verbeten wijze verdedigenden vijand verder op en vernielden 36 Sowj et- Russische pantserwagens. Vijandelijke tegenaanvallen werden hier en ten Westen van Tsjerkassi afgeslagen. Bij Witebsk hervatte de vijand zijn door pantserwa gens cn slagvliegtuigen ge steunde doorbraakpogingen. Onze dappere grenadiers be vochten, op schitterende wijze door eenheden artille rie en granaatwerpers, tij gers, stormgeschut en slag vliegtuigen gesteund, na harde gevechten opnieuw een volledig afweersucces. Tusschen Urnen- en Pei- pusmeer en bij Narwa on dernam de vijand talrijke aanvallen, die in zware ge vechten en met groote ver- I liezen voor de bolsjewisten werden afgeslagen. Daarbij vernietigden onze troepen in een sector twee vijande lijke bataljons. In den afgeloopen nacht ondernamen Sovjetvliegtui gen opnieuw een zwaren aanval op de Finsche hoofd stad. Helsinki. Finsche lucht doelartillerie schoot acht vijandelijke vliegtuigen neer. Ten Zuiden van Rome hebben onze troepen de aan vallen tot verdere verklei ning van het vijandelijke ïandingshoofd bij Nettuno hervat. Een met steun van pantserwagens ondernomen vijandelijke tegenaanval ten Zuidoosten van Aprlllia werd met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. In den sector van Cassino viel de vijand opnieuw onze stellingen met sterke strijd krachten aan. Zijn aanval len mislukten In harde af- weer ge vechten. Onze kust- artillerie bestookte met goe de uitwerking vijandelijk scheepvaartverkeer in de Golf van Gaeta. Aan de Adriatische kust ruimde een stoottroep een vijandelijk steunpunt op er werden gevangenen en buit gemaakt. HOE VRIJSTELLING TE KRIJGEN VAN TEWERKSTELLING. VOOR HANDEL. AMBACHT, HOTELBEDRIJVEN e.d.. ACCOUNTANTS e.d. EN BELASTINGADVISEURS. INDIENINGSTERMIJN TOT 7 MAART. Van bvoegde zijde wordt medegedeeld Ten behoeve van de werkstelling wordt sedert eenigen tijd een nader on derzoek ingesteld naar de mannelijke werkkrachten, welke in de Nederlandsche bedrijven werkzaam zijn. Geschiedde tot voor kort de z.g. „uitkamming" van deze bedrijven ten behoeve van de tewerkstelling recht streeks door de Arbeidsbu- reaux, thans wordt een an dere methode, de procedure der z.g. Z-kaarten, toegepast, waarbij meer dan tot dus verre aandacht kan worden geschonken aan de belangen van de ondernemingen. De thans gevolgde metho de steunt op de verordening van den Rijkscommissaris no. 108/1942, op grond waar van elke ondernemer ver plicht is desgevraagd inlich tingen te verstrekken, in het bijzonder omtrent de benoo- digde of in zijn bedrijf aan wezige arbeidskrachten- Onder de nieuwe procedure vallen thans de navolgende groepen van bedrijven en personen 1. De handel (groothan del, detailhandel, tussc-hen- personenmet uitzondering van den levensmiddelenhan del, tenzij deze laatste min der dan 50% van den gehee- len omzet uitmaakt. Uitge zonderd zijn verder de han del in oude materialen en afvalstoffen, alsmede onder nemingen, die uitsluitend of voor meer dan 50% den hout handel uitoefenen. Onderne mingen, die zoowel bij de industrie als bij den handel zijn georganiseerd, zijn aan de procedure onderworpen, zoodra zij een zelfstandige handelsafdeeling hebben of wanneer de handelsafdeeling zoo belangrijk is, dat men practlsch van een handels zaak kan spreken. 2. Alle bedrijven, die aan gesloten zijn bij de hoofd groep Ambacht of een van' haar onderdeelen, uitgezon derd voedselvoorzieningsbe- arijven (b.v. slagers, bakkers banketbakkers) en persbe drijven voor hooi en stroo, dorschbedrijven en grasbe- drijven. 3. Hotels, café's, restau rants, pensions en aanver wante bedrijven, aangeslo ten bij de bedrijfsgroep „Ho reca." 4. Accountants, boekhoud en administratiebureaux, be lastingadviseurs en soortge lijke bedrijven en beroepen. Deze bekendmaking geld niet meer voor den textiel detailhandel en het textiel- ambacht, aangezien voor de ze groepen de Z-kaartenpro- cedure reeds is gesloten. Tex tielondernemingen, die geen of niet tijdig verzoeken heb ben ingediend, worden thans door de arbeidsbureaux be zocht hun werkkrachten kunnen elders worden ge bruikt, zonder dat eenig be roep mogelijk is. Hoe zekerheid te krijgen. Wil nu een ondernemer zekerheid hebben of en in hoeverre hij en zijn perso neel voor vrijstelling van te werkstelling in aanmerking komen, dan dient hij bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort een aanvrage daartoe in. Duitsche ondernemingen, d.w.z. ondernemingen, waar van de eigenaar of de meer derheid van de eigenaren Rijks-Duitscher is. alsmede ondernemingen, waarvan het kapitaal voor meer dan 50% Rijksduitsch bezit is, of die een Rijksduitsche ..Ubernah- metreuhander" hebben, die nen haar aanvrage in bij de Duitsche Kamer van Koop handel voor Nederland te Amsterdam, welke de aan vragen doorgeeft aan de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort. Deze instantie beslist over de aanvragen, waarbij dan aan de Nederlandsche vak groepen resp. voor Duitsche ondernemingen de Duitsche Kamer van Koophandel, ruim gelegenheid wordt ge geven om de belangen van de ondernemers te bepleiten. De ondernemers dienen zich voor de behartiging van hun belangen tot hun vakgroe pen te wenden. De ontvangst van ecïwin- vrage wordt bevestigd door de toezending van een ont vangstbewijs. Voorzoover Ne derlandsche vakgroepen of de Duitsche Kamer van Koophandel voor reeds inge diende aanvragen ontvangst bewijzen hebben afgegeven, blijven deze van kracht. Het ontvangstbewijs waarborgt, dat de arbeidsbureaux zoo lang de beslissing op het ver zoek niet is genomen, geen werkkrachten aan het be drijf onttrekken. Mocht een ondernemer korten tijd na het indienen van zijn aan vrage nog geen ontvangst bewijs hebben gekregen, dan moet hij zich onmiddellijk tot de hauptabteilung Wirt schaft resp. de Duitsche Ka mer van Koophandel wen den. Bij het verzoek moeten worden overgelegd Een wit vragenformu lier in drievoud, dat de to tale personeelsbezetting weer geeft 2. Voor elke mannelijke werkkracht vap 18 tot en met 45 jaar (eigenaar, direc teur of medewerkende fami lieleden daaronder begrepen) een driedeelige groene Z- kaart. Ook voor reeds vroeger door z.g. „Ausweise" vrijge stelde werkkrachten moeten Z-kaarten worden ingediend, aangezien deze Ausweise met de invoering van de Z-kaar- (enprocedurc hun geldigheid verliezen. Vast staat echter dat deze vroeger gegeven vrijstellingen in beginsel weiden gehandhaafd. Wordt vervolgd. OUDE DISTRIBUTIESTAM KAARTEN MET INLEGVEL BEWAREN Nogmaals wordt er met nadruk de aandacht op ge vestigd, dat de oude distri butiestamkaarten met inleg vel zorgvuldig bewaard die nen te worden, wanneer de tweede distributiestamkaart is uitgereikt. Personen, in het bezit van een persoons bewijs, dienen er bij de uit reiking van de tweede distri buties tamkaarten nauwkeu rig op te letten, dat een ze gel op het persoonsbewijs wordt geplakt. Voor perso nen beneden 15 jaar wordt dit zegel op de tweede dis tributiestamkaart geplakt. Van het oogenblik af, waarop de bonkaarten met gebruik making van de tweede dis tributiestamkaart zullen worden uitgereikt, zullen personen, die dit zegel niet hebben, moeilijkheden bij het verkrijgen van de bon kaarten kunnen ondervin den. Gemeente Wieringen. Loop der Bevolking over 1943. Bevolking op 31 Dec. 1942 3472 m., 3185 vr.. tot. 6657 Bevolking op 1 Jan. 1943 3472 m., 3185 vr., tot. 6657 ingekomen 134 m169 vr., tot. 303 Geboren 69 m., 77 vr., totaal 146 Tesamen 3675 m., 3431 vr., totaal 7106. Vertrokken 118 m., 108 vr., tot. 226. Overleden 29 m., 38 vr., tot. 67. Bevolking op 31 Dec. 1943 3528 m„ 3285 vr. Totaal 6813 Vermeerdering dus van 56 m„ 100 vr. Totaal 156. Het aantal voltrokken hu welijken bedroeg 44. Echt scheidingen vonden niet BURGERLIJKE STAND Geboren Nan Gert, z.v. N. Mulder en van G. Chris- tians Petrus Jacobus, z.v. L. Louter en van M. Kar aten Adriana, d.v. A. Jan sen en van J. Geus Catha- rina Anna Maria, d.v. A. Kaarsemaker en van M. C RoozyidaalGerard, z.v. Briu \ma en van T. van tiert-Meuien Maria Alber- dina, d.v. A. van Koeveringe en van M. H. MastrigtRo man, z.v. F. R. Joldersma en van H. Dijkstra Jasperina. d.v. L. Platschorre en van A. PruimboomAnnie, d.v. N. H. Edcius en van A. G. KatschnigHarmanna Jo- hanna d.v. G. de Jong en van P. Horstman Jacob Comelis, z.v. E. Meijer en van A. KoolPieter Gerrit, z.v. P. G. de Heer en van J. J. HoogerwerfGepke, d.v. •T. Moed en van W. Boek- holtHilbertine Wijnanda. d.v. S. Metselaar en van M. de Haan. Ondertrouwd S. A. Veld man en G. M. WigboutH. Rump en A. Pais H. Nieuw. (and en G. Tromp D. Wil- lems en A. T. de WitW. P. Gutker en T. BakkerA. Wiegman en C. P. Dekker P. R. Bakker en T. Tijsen H. IJzer en T. Douwma. Getrouwd G. Veenstra en H. Bugel. Overleden Willemijntje Post, oud 72 jaar, wed. van KI. SmitMaartje Poppen, oud 73 jaar, echtgen. v. N Mos ten;Hans Marinus Reijnhout, oud 2 jaar The- odorus Hendricus Boersen oud 69 jaar, echtgen. van M. KuutPieter Harm Duime- ring, oud 1 maand Jacob Keyzer, oud 80 jaar, weduw naar van A. Rotgans An- tje Lont, oud 65 jaar, echt gen. van D. Kort Antje Bakker, oud 70 jaar; Reijer Kuut, oud 76 jaar, weduwn. van M. Mostert. EEN GROOTE EER VOOR „AMICITIA." Ter gelegenheid van de opvoering van „Westerman Zoon" in Cinema de Haan op 7 Maart a.s. zal de be kende tooneelschrijver Henk Bakker bij de voorstelling tegenwoordig zijn, „Amicitia" bracht reeds velschillende stukken van dezen schrijver voor het voetlicht. (Dr. Ba- vino, Houten Ham, Najaars stormen, Westerman Zoon en binnenkort „Betje Re geert.") Daar het zeldzaam genoemd kan worden dat de auteur een dilettanten-uit voering bij woont, kan dit bezoek voor „Amicitia" een groote eer geacht worden. P. de Gr. POLITIE. Verloren een wollen don ker grijze heeren hand schoen een grijs wollen neerenwanteen blauwe alpinomuts en een paar gymschoenen. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. GERMAANSCHE LANDDIENST. Eind Februari of begin Maart begint de opleiding voor kampleider en kamp leidster voor den Germaan- schen landdienst. In den landdienst krijgen jongens en meisjes van 14 17 jaar hun eerste opleiding tot boer en boerin. Overdag wordt gewerkt bij boeren in het dorp, terwijl 's avonds men in het kamp terugkeert. Elk omvat 2030 jongens of meisjes. Zij aie er voor gevoelen de leiding over zulk een kamp op zich te nemen kun nen hiervoor worden opge leid. De opleiding duurt on geveer 3 maanden. Aanmeldingen hiervoor te richten aan en inlichtingen te bekomen bij den „Nationale Jeugdstorm" afd, landdienst Utrecht. NIEUWE BONNEN. Van 20 Febr. t.m. 4 Maart. U9-10A 4 r. Brood of gebak. 09-10B 1 r. brood of gebak. 09-10 Beschuit 1 r. Beschuit. 056-057 Alg. 1 r. brood. Gebak of Bloem. 055 Alg. 250 gr. Peulvr. D 20 Reserve 250 gr. Gort. E 20 Res. 250 gr. rijst of gort 054 Alg. 100 gr. Vermicelli. 09A '/2 rants. Margarine. 09B V2 r. Bak- en Braadvet. 053 Alg. 100 gr. Kaas. 09-10 1 3/4 liter Melk. 09-10 1 3'4 1. Taptemelk. 09-10A 1 rants. Vleesch. 09-10B Vi rants. Vleesch 09-10 2 kg. Aardappelen. 09-10 Toesl. 1 kg Aardapp. 052 Alg. 500 gr. Suiker. 051 Alg. 250 gram Jam. 09 Versn. 150 gr. Versnap. 09-10 1 rants. Shagtabak, Rooktabak of Pruimtabak. 050 Alg. 1 r. Eenheidstoiletz. 049 Alg. 1 rants. Waschp. C18, D18, E18 Res. 1 r. Waschpoeder E19 Reserve 1 r. Toiletzeep. Bijzondere rantsoenen B17, C17, D17, E17, Res. 1 rants. Boter. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 20 FEBRUARI. NED. HERV. KERK Den Oever 10.30 Ds. Lugt. Westerland 2.30 u. Ds. Lugt. Vrijdag 25 Februari 8 uur V.C.JB, te H-hoef. DOOPSGEZ. GEM. Den Oever 10.30 Ds. Lugt. Westerland 2.30 u. Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur dhr. O. Deen. Kapel Den Oever 3 uur de hr. O. Deen. GEREF. KERK. H.-hoef 10 u. Ds. Schenkev. H.-hoef 2.30 Ds. Schenkev. Den Oever 10 u. Cd. W. H. de Boer. Den Oever 3 u. cd. de Boer. OUD GEREF. GEMEENTE Kapel Den Oever Woensdag 23 Febr. 7.30 n.m. Ds. Kramp uit Grafhorst R. K. Kerk Hoofdstraat. In de vasten zullen als steeds beschouwingen wor den gehouden door den Pas foor over het lijden van Christus. Dit zal geschieden in zes Zondagavonden, die voor iedereen toegankelijk zijn. te beginnen met Zon dag 27 Febr. des avonds 7 u. De „Germamsche Leistungsrune" welke door den Reichs- ftihrer SS, Heinrich Himmler, tijdens zijn bezoek aan Neder land, voor de eerste maal is uitgereikt. Links in het zilver, rechts in het brons, welke in verhouding tot de persoonlijke prestaties worden verleend. (G. L./H. Ps). KEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede Iedere gez-onde- Nederlan der, in den leeftijd van 17- 45 jaar, kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de waffen-ss, ss-wachtba- taljon in Amersfoort, Land storm Nederland, Kriegsma- rine en de Germaansehe-ss in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlich tingen verstrekt met betrek king tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmidde len, etc. Personen, tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplicht g zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden geduren de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. 19 Febr. 9—12 uur, Leeu warden, huize Schaaf, Bree- straat 20 Febr. 9—14 uur, Am sterdam, Dam 4 21 Febr. 913 uur, Utrecht ti.v. Huis. Oudegracht 245 22 Febr. 914 uur, Amers foort. Pol. Durchgangslager. Leusderweg 23 Febr. 9—10 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijg baar bij de ne'oenstellen der Groningen Heerenstaat 46, waffen ss Amsterdam, Dam 4. Alkmaar Langestraat 56, Heerleen Saroleastaat 25, Enschede Hengeloschestraac 30, en het ss-ersatzkomman do den Haag Korte Vijver berg 5. HET POSTKANTOOR TE AMSTERDAM. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cul tuurwaarden strijden onze vrijwilligers. (G.L H Ps* Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. B ureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1