WIERINGERMEERBODE weer zware luchtaanval op londen. hoe Vrijstelling te krijgen van tewerkstelling. :3c Jaargang Woensdag 23 Februari 1944 No. 15 NIEUWSBLAD VOOR DE V/iERINGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. "EU' torpedojagers van een convooi door Duitsebe duikboo- tcn tot zinken gebracht. Afweersucccssen aan fle Berezina. 49 vliegtuigett bii aanval op Rijksgebied neergeschoten. HEVIGE GEVECHTEN BH NETTUNO. Hoofdkwartier van den Fü- lirer. 21 Febr. Hei opper bevel van de weermacht maakt bekend "Ten Z. van Kriwoi Rog, ten O. van Sjasjkov. ten Z. van da Beresina en ten Z.O. van Witebsk mislukten tal rijke ten dt-ele door vecht- wagens ondersteunde aan vallen der Sowjets. De vij and leed zware, bloedige verliezen. Eij een pantser- aanval verloor bij 20 van de 25 aanvallende vechtwagens. In het n. deel van het oostelijk front hebben onze divisies zich in enkele secto ren ter verkorting van het front, overeenkomstig de be velen, van den vijand gedis- tancieerd. De achtervolgende! numenten, kerken en open- bolsjewisten werden terug- bare gebouwen werden.ver- geslagen. I woest. In den Z. sector van het Onze luchtyerdedigings- Gostelijke front hebben de! strijdkrachten vernielden bij Beiersche 97e jagerdivisie' deze aanvallen jn weerwil onder leiding van generaal-j van sterke hindernissen ten majoor Rabe von Pappen- gevolge van de weersomstan- heim en de 'Oost-Pruisische cigheden, 49 Britsche en A- 24e pantserdivisie, onder i merikaansche vliegtuigen, leiding van generaal-majoor voor het meerendeel viermo- Reichsfreiherr von Edelsheim torige bommenwerpers, zich bijzonder onderscheiden. De Duitsche luchtmacht lerie beschoot de havens van, Anzio en Nettüno met goed! resultaat. Aan het Zuidfront verliep; de dag zonder gevechtsactie van beteeken is. In de middaguren van 20; Februari vielen Amerikaan- j sche bommenwerpers ver- seheidene plaatsen in Noord- en Middcn-Duitschlar.d aau.j Door brisant- en brandbom-1 men ontstond hier en daar: aanzienlijke schade, met na me te Lcipzig. In de vroege morgenuren van heden deden Britsche formaties bommenwerpers, bij een dicht wolkendek, een- terreuraanva! op het gebied van Stuttgart. Vooral in de woonwijken van de stad Stuttgart werd schade ver oorzaakt, waarbij cultuurmo pel. schrijfmachine of druk letters d.i onder als/als nauw keurige opgave van de be trekking resp. werkzaamheid van den betrokkene, b.v. ei genaar. procuratiehouder, monteur, kleermakéb enz. onder de nummer In Italië duren cle afwis selende zware gevechten in het landingshoofd van Net- tuno voort. Onze troepen sloegen verscheidene. met ondersteuning van vechtwa gens gedane tegenaanvallen van den vijand af. vernie tigden bij eigen aanvallen een vijandelijke compagnie en omsingelden ten Z. van Aprillia een vijandelijk? ge vechtsgroep. Hevige door braakpogingen van deze for- viel in den afgeloopen nacht met sterke formaties van zware gevechtsvliegtuigen Londen opnieuw aan Groo- te hoeveelheden brisant- en brandbommen veroorzaak ten wederom uitgestrekte bran den en verwoestingen in het gebied der stad. Onze duikbooten boorden in het Noorden van den At- iantischen Oceaan, in taaie en zware gevechten tegen vijandelij ke duikbootjagers malie en ontlastingsaanval- en bescherming.?groepen, elf len werden afgesagen. j het convooi begeleidende Onze lange afstandsartil-' torpedojagers in den grond. VOOR HANDEL. AMBACHT, HOTELBEDRIJVEN e.d., ACCOUNTANTS e.d. EN BELASTINGADVISEURS. kunnen ingediend worden rot 7 Maart 1944. Met verwijzing naar het op 14 Februari 1944 gepubli ceerde bericht wordt van bevoegde zijde nog het vol gende medegedeeld buiten- ndsche ondernemingen in "herland, d.w.z. onderne- óvfmgr,n. waarvan de eige- naarsf het meerendeel der eiger/jffs geen rijksduit- schei" en geen Nederlan ders zijn alsmede onderne mingen. waarvan meer dan 50 procent van het kapitaal niet in Duitscli of niet ii Nederlandsch bezit is. moe ten haar verzoeken, evenals de Duitsche ondernemingen bij de Deutsche Handelskaai en er fiir die Niederlande in Arasterdam of Rotterdam. Invulfovmullercn en Z-kaar- ,ten kunnen deze bedrijven eveneens bij de deutsche Ha idelskammer verkrijgen. Alle, overige bijzonderhe den kan men vinden in het uitvoerige bericht in de peis, dat op 14 Februari ge- VERVOLG.) Aanvraagformulieren en Z-kaartcn zijn verkrijgbaar; gesteld bij de vakgroepen.' de Kamers van Koophandel en de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam en te Rotter dam. Onjuist, onduidelijk of on volledig ingevulde aanvragen worden als niet gedaan be schouwd en niet behandeld. De vragenformulieren en Z-kaarten moeten met de schrijfmachine of in blok schrift duidelijk en volledig worden ingevuld, de Z-kaar ten van datum en handtee- kening voorzien. Behalve de "handt eekening op de Z- kaart dient de onderteëke- ning door een firmastempel, met de schrijfmachine of in blokschrift te worden her haald. Filiaalbedrijven moeten zoowel voor het hoofdbedrijf als voor elk filiaal een af zonderlijke aanvrage indie nen. Op het verzoek van de filialen moet de etc: van het hoofdbedrijf -.'.'orden aangegevenFili a albedrij ven moeten den omzet van de afzonderlijke filialen opge ven. het hoofdbedrijf moet slechts die omzetten opge ven. die gemaakt worden met afnemers buiten hun filialen. Aan het hoofd van het vragenformulier moet de vakgroep, waarbij de onder nemer is aangesloten, worden aangegeven. Is de onderne mer lid van meer dan één vakgroep dan moet slechts één daarvan worden ge noemd en wel die. in welker artikelen de onderneming den grootsten omzet heeft hierbij bijven voedselvoorzie- nings-vakgroepen buiten bs- scbcuwing. Ondernemingen, die bij geen vakgroep zijn aangesloten, omdat b.v. voor hun artikelen nog geen vak groep is opgericht, kunnen aangeven ..behoort toe geen enkele vakgroep." Ondernemingen, die zoo wel bij den handel, de in dustrie of het ambacht zijn- aangesloten. moeten bij de vraag naar den omzet, deze splitsen in handels-, indus trie- of ambachtsomzet. Rijksduitschers moéten in de vragenformulieren met „R.D." worden aangeduid. .Toden moeten ook op de vragenformulieren vermeld worden en als „jood" wor den aangeduid. Waarop moet worden gelet. Bij cle indiening van de Z-kaarten moet er op wor den g-°Jet a> dat elk der drie delen gelijkluidend moet worden ingevuld (de afzonderlijke deelen mogen niet worden gescheiden) en vervolgens moet worden opgegeven b) oncler von.'van (toe ziend orgaan) Hauptabtei- lung Wirtschaft, Amersfoort; c) onder fiir/voor nauw keurige aanduiding van de straat en telefoonnummer, indien mogelijk met stem de gegevens betreffend' persoon f) onder arbeidsbureau G.A.B.i het voor het bedrijf, dus niet voor de woonplaats van het personeelslid be voegde arbeidsbureau, bij liiialen het voor de filialen bevoegde arbeidsbureau In- llci-cingen geven in twijfel gevallen de arbeidsbureaus. de burgemeesters, politie of Kamers van Koophandel g) onder Sa resp. 8, indien op de kaarten een ruimte 3a niet is aangegeven het nummer van het persoons bewijs h) onder nummer 9 „frü- lier ausgeübte Tatigkeit" het vroegere beroep, b.v. ongeschoold arbeider ionder „Begrandung despubliceercl is. Antrages" moet de beteeke-1 KERNLEDEN VOORTAAN nis van het peisoneelslidPOLITIEKE LEIDERS. voor het bedrijf kort wor den aangegeven, b.v. „eeni- j ge chemicus", ..beste vak- kundige' pakhuisknecht" enz.: Ook kan op sociale gezichts- i punten worden gewezen, b.v. I „kostwinner van zijn ouders j en vijf jongere kinderen." Hier moet ook worden aan gegeven, of de betrokkene reeds is afgekeurd. De vrij-stelling van de te werkstelling geschiedt hetzij voor een bepaalden, hetzij voor een onbcpaalden tijd. Na de beslis-öing krijgt zoowel de betreffend'?' vak groep resp. cle Duitsche Ka mer van Koophandel als cle ondernemer één Z-kaari, te rug, waarop de beslissing is aangeteekend. De vrijstellingen, die naar aanleiding van de aanvra gen zijn gegeven, zijn bin dend voor dc arbekïsburcaux en kunnen door deze bureaux niet v,-orden ingetrokken. Mocht desondanks een vrij- telling door een Arbeids bureau niet worden erkend, clan is de vakgroep resp. de Duxcsche Kamer van Koop handel in de gelegenheid om in overleg met de Hauptab- teilimg Wirtschaft onmiddel lijk daartegen op te komen. De verzoeken om vrijstel ling van bovengenoemde groepen van bedrijven en personen moeten onverwijld en wel uiterlijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabtciiung Wirtschaft te Amersfoort resp. bij de Duitsche Kamer van Koophandel te Amster dam worden ingediend. On dernemers, die verzuimen binnen dezen termijn hun verzoek in te dienen, stellen daarmede zich zelf en hun P'.rsoneel voor tewerkstelling. De Arbeidsbureau?: zullen t.z.t. adn deze bedrijven de werkkrachten voor tewerk stelling elders onttrekken, zonder dat de Hauptabtei- lung Wirtschaft, de vakgroe pen resp. de Duitsche Kamer van Koophandel of welke andere instantie dan ook hiertegen bezwaren kan doen gelden. Met nadruk wordt er dus op gewezen, dat die onder nemers, die deze laatste ge legenheid tor het aanvragen van vrijstelling ongebruikt laten voorbijgaan, het aan zich zelf te wijten te heb ben, wanneer hun belangen bij liet vrijstellen van hun werkkrachten niet worden behartigd. VRIJSTELLING van tewerkstelling voor ban del. ambacht, hotel- e; cafébedrijf, accountants, ad ir.inïstratïebureaux, boek houders en belasting adviseurs. Verzoeken tot vrijstelling De strijd van het natio- naal-socialisme tegen de aanranders van Europa tee kent zich zoowel op militair, als ook op politiek gebied, steeds duidelijker af. Ook in ons land staan al degenen, die zich hierbij voor het nationaal-socialis- me verklaarden, als een hecht blok in de overtuiging, dat onze wereldbeschouwing- zal zegevieren. De innerlijke kracht der Beweging is door cle talloo- ze ons opgelegde beproevin gen en door den inzet van veel duizenden leden aan al le fronten en op de zeeën in de laatste jaren dusdanig versterkt dat er geen ge vaar meer bestaat voor ver lies van beginselvastheid. Beperking van het, ledental wordt daardoor thans niet meer noodig geoordeeld, re den waarom ik het navolgen de bepaal 1. Mijn op 20 Juni 1941 in „Volk en Vaderland" bekend gemaakte bepaling van 17 Juni d.a.v. inzake sluiting tot nader order van de N. S. B. vcor rechtst-reeksche toe treding van nieuwe leden, wordt hiermede opgeheven 2. Het instituut van „Sympathieseerend-Lid" zoo- we! als het instituut van „Werkend-Lid"' worden dien tengevolge afgeschaft. 3. Er worden voortaan onderscheiden a. Leden Zij. die in het bezit van een stamboeknum mer gesteld zijn of worden. b. Kernleden Leden, die hun krachten in bijzondere mate in dienst stellen van het nationaal-socialisme c. Begunstigers Zij, die zonder eenige verdere ver plichting uitsluitend finan- cieelon steun verleencn aan de Beweging Uiteraard wor den zij niet als leden der Beweging beschouwd Utrecht. 16 Februari 1944. (Sprokkelmaand) MUSSSRT. Gemengd Nieuws. ANVRAGEN VEEVOEDER- VERKLARINGEN VOOR AARDAPPELEN. Teneinde een eventueel b: -staand misverstand uit den weg te ruimen, wordt er op gewezen, dat het vervoe deren van aardappelen, als mede het 'oe- of verwerken van aardappelen tot veevoe der. verboden en mitsdien strafbaar is, tenzij men in het bezit is van een veevoe der verklaring, De veevoeder- verklaring dient, te- worden aangevraagd bij den P.B H.. binnen wiens werkgebied bet bedrijf van den aanvra ger gevestigd is. Officiëcle Landbouw- i mededcelingen. Rijkstuinbouwconsulentschap j voor Ncordholland boven j het IJ. j De Rijkstuinbouwconsulent voor Noordholland boven het i IJ maakt bekend, dat de j eerdaags door de R.V.O. afd. j Grondstoffen af te geven I aankoopmachtigingen voor j benzine in de maand Febru- i ari moeten worden ingewis- 1 seld bij den Plaatselijken j Distributiediensfc en dat de hierop verkregen bonnen zoo snel mogelijk in dezelfde maand in benzine moeten worden omgezet. Ten aanzien van de toe- wijzing kan het volgende worden medegedeeld Doordat slechts een ge- II ringe hoeveelheid benzine beschikbaar is gesteld, was de distributie gebonden aanj eenige zeer enge bepalingen, j Zoo kan iedere aanvrager die m de maand Februari; geen aankoopmachtiging ont - vangt, zijn aanvrage als af gewezen beschouwen, onver schillig of hij op de zitdag was of dat hij op andere wij ze bij den Rijkstuinbouwcon sulent had aangevraagd. vVaai de beschikbars hoe veelheid benzine geheel is verdeeld kan op eventueele correspondentie over deze zaak niet worden ingegaan. Dc Rijkstuinbouw consulent. BIJZONDER TUINBOUW TEELTRECHT 1944. Belanghebbenden worden attent gemaakt op het feit. dat de bijzondere tuinbouw teeltvergunningen 1942 en 1943, alsmede dc saaiuien- vergunningen 1942 zijn ver vallen. Dc tuinbouwteeltvergun- ningen groep A (blijvende vergunning model 1940» als' ook de bijzondere tuinbouw- j teeltvergunningen groep K| (vcor bloemisten' en de Bij - i rondere Koolteeltvergunning model 19411 blijven van kracht. Zij. die vcor bijzon- der tuinbouwtee-ltreeht 1944 in aanmerking wenschen te I komen dienen dit aan te vra gen bij het Bureau van d n Voedselcommissarïs voor N.- Holland. Afdeeling Tuinbouw tc Alkmaar. Tuinbouw ver e e nig i ng c- n kunnen de benoodigde aan vraagformulieren voor hun leden aanvragen. Landbouwers, die groenten en/of vroege aardappelen op contract voor een ge meente telen, moeten zelf geen bijzondere teeltvergun ning voor deze teelt aanvra gen, daar alle teeltvergun ningen vcor het telen van groenten of vroege aardap pelen op contract voor een gemeente, zullen worden aangevragad door den Rijks tuinbouwconsulent (en). Nogmaals wordt gewezen op het feit dat Eigenheimers verbouwd op tuinbouwteelt- vergunning. al-s vrocc? aard appelen worden beschouwd. Eet telen van Zuchetti an ders dan voor eigen onbruik, alsmede het telen van rame- r.as op een oppervlakte groo- ter dan 1 Are is verboden. De teelt van pronkboonen zal slecht toegestaan zijn, indien tenminste een gelijke oppervlakte. als waarop pronkboonen worden geteeld met snij-, spek- of stoksper- oieboonen worden geteeld. BEKENDMAKING. 's-Gravenhage. 19 Febr. De höhere ss- und polizei- führer maakt bekend bij de arrestatie van ter roristen in Middelstum, pro vincie Groningen, op 11 Fe bruari 1944, hebben deze verzet, gepleegd en zijn daar bij doodgeschoten. Het zijn de volgende ter roristen 1. de monteur Claas Bos uit Middelstum. - 2. de gemeente-ambtenaar Jacob Pieter Gootjes uit Baflo. 3. de gemeente-ambtenaar Pieter Goc-'.jcs m: Baflo. Zij waren allen in het be zit van vuurwapenen. In do gemeenten Middel stum *en Kantens i-s voorloo- pig hei uur waarop de ca- fé's e.d. gesloten moeten zijn vervroegd tot 19 uur en het uur waarna men zich niet meer op straat mag begeven tot 20 uur. Beemster's burgemees ter wilde een bewakingsdienst tegen het stelen van vee ui'; de weide oprichten, maar slaagde daarin, bij gebrek aan medewerkers, niet. Da «bi. N.H., Alkmaar.) De Stille Omgang wordt gehouden op 19 Maart. D° intentie is Moge door de voorspraak van de Moeder Gods, Maria, de weldaad van ae vrede worden verkregen. Nieuws in 't kort. - - In de mijn Maurits te Heerlen is een 27-j, arbeider zoo bekneld geraakt, dat hij kort daarop is overleden. - Tachtig spinnewielen en een groote partij wol en clandestien gebreide klee- omgstukken werden in het Gooi in beslag genomen. Drie kostbare altaar- loopers werden gestolen uit de kapel van het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Drie daders werden opge spoord. de loopers nog niet. De Haagsche politie waarschuwt voor de 28-j- Wilh. Knape, die zich als werkster verhuurt, maar na enkele dagen met medene ming van geld en goed stil letjes verdwijnt. Een spincursus. dooi de Ned. Land-stand te Utrecht georganiseerd. bleek een doorslaand succes te zijn. Naar het Nat. Dagblad meldt, wordt nog een cursus gege ven. Aanmelden Ned. Land stand, Janskerkhof 1. Doordat jongens aan de weg naar Vroomshoop een granaat in een vuurtje wierpen, werd een van hen, 15 jaar, gedood, twee zoo gewond, dat zij hu in ccn ziekenhuis liggen. Al weer een bericht, dat ouders en onderwijzers zeker met na druk onder de aandacht der kinderen willen brengen. Na een bokswedstrijd te Den Haag zetten baldadi ge bezoekers de watersproeï- inrichting in het plafond van het tooneel in werking, waardoor veel schade werd veroorzaakt. Tot de schuldi gen gevonden zijn. wordt er niet meer gebokst. Vrijdag is het 4-jarig kind van den heer T. Buis te De Cocksdorp in een put verdronken. Postbode H. te IJmui- öen. -56 jaar. werd door een wielrijder tegen den grond geworpen en daarop door een auto zoo ernstig aange reden, dat hij aan de gevol gen is overleden. Onderhoud en beheer van Afsluitdijk en proefpol- der Andijk berusten nu bij Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier - Boerderij J. Beines te S' Anna Parccie is door on bekende oorzaak afgebrand. Het vee alleen kon worden gered. Verantwoordelijk redactrice O. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Ccrn. J. Bosker. Wieriugen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wielingen. Bureaux Bippolytushoef Telcf. 19. JjSitidenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1