WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 26 Februari 1944 No. 16 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DOODSTRAF OP MISDRIJVEN TEGEN VOEDSELVOORZIENING. Tocëigening van persoonsbewijzen, stamkaarten, distri butiebescheiden e.d., alsmede beverderen en niet-verhin- deren ervan, wordt als sabotage berecht. SCHERP DECREET VAN RIJKSCOMMISSARIS. Verschenen is het volgen de decreet van den Rijk: commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied „De in toenemende mate voorkomende overvallen met roof op bevolkingsregisters, distributiekantoren en trans porten van distributiekaarten voor levensmiddelen en het daardoor veroorzaakte in ge vaar brengen van de gelijk matige verdeeling van ge bruiksgoederen van elke soort, in het bijzonder van levensmiddelen, maken in grijpende maatregelen nood zakelijk. Op grond van art. 58 der Verordening Openbare Orde (nr. 1/1943) bepaal ik daaom tot nader order ..Hij, die door diefstal, plundering, verduistering, af persing of op andere wijze zich wederrechtelijk bevol kingsregisters, persoonsbewij zen, speciale vergunningen, distributiekaarten voor le vensmiddelen, stamkaarten, controlezegels, inlegvellen, stempels of andere voorwer pen, die met de verzorging van de bevolking verband houden, toeeigent of deze onbruikbaar maakt of zijn plicht tot het houden van toezicht dan wel het beliee- ren of bewaken met betrek king tot de bovenbedoelde voorwerpen verzaakt, dan wel een dergelijk strafbaar handelen of nalaten in de hand werkt en daardoor een handeling verricht, die er toe bestemd is of geschikt is de openbare orde of de vei ligheid van het openbare leven in het bezette Neder landsche gebied in gevaar te brengen, wordt als sabo teur door het politiestandge- vecht gevonnist. 's-Gravenhage, 22 Febr. 1944. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche ge bieden, (get.) SEYSS-INQUART." Krachtens dit decreet wor den alle personen, die zich schuldig maken aan een misdrijf tegen de grondsla gen van de voedselvoorzie ning en die een misdrijf ple gen tegen de organisaties voor een rechtvaardige en gelijkmatige distributie van verbruiksgoederen, in het "bijzonder levensmiddelen, als saboteurs overeenkomstig art. 1 van de Ordnungs- schutzverordnung van 9 Ja nuari 1943, na een snelle procedure door de politie- standgerechten met den dood gestraft. Van nu af kan dus ieder een, die zich op de een of andere wijze in den zin van het thans gepubliceerde de creet schuldig maakt, op de doodstraf rekenen. Dit decreet zal door de ordelievende bevolking onge twijfeld v/orden toegejuicht. Het publiek heeft in den af- geloopen tijd herhaaldelijk kennis gekregen van over vallen met roof op raadhui zen, distributie bureaus, transporten van distributie kaarten, bevolkingsregisters, enz. De daders hebben meest- j al getracht dergelijke over vallen en diefstallen met patriottische motieven te camoufleeren. Het onderzoek heeft echter in de meeste gevallen aangetoond, dat de distributiebonnen uit zucht naar geldelijk gewin in den sluikhandel verdwenen en dat gestolen legitimatiepa pieren voor misdadige doel einden werden gebruikt. Bij dergelijke overvallen, die duidelijke aanwijzingen op leverden, dat de daders in de eerste plaats moesten worden gezocht in klingen van de beroepsmisdadigers of van totaal ontwortelde anarchistische elementen, zijn plichtgetrouwe Neder landsche ambtenaren door misdadigers om het leven gebracht, anderen gewond of mishandeld. Het kan in het belang van de ordelievende bevolking niet worden geduld, dat te gen dergelijke elementen met eenige clementie of zacht heid wordt opgetreden. Om aan dezen toestand op iloeltreffehdc wijze een ein de te maken kan de bevol king haar steun verleenen en wel in dien zin, dat zij iedere actieve of passieve hulp of ondersteuning van dergelijke misdadige aansla gen achterwege laat, waar bij iedereen zich bewust moet vijn van het feit, dat hij voor lederen vorm van hulp (me dedader, begunstiger, heler, medeweter) cp dezelfde wij ze als de eigenlijke daders wordt gestraft. Slechts een volgens de plannen verloopende vlotte distributie van de gebruiks goederen, in het bijzonder van levensmiddelen, waar borgt de levensmiddelen voorziening van de burger bevolking. Met beperkingen en tekorten in de levensmid delenproductie, die door om standigheden in de natuur of om andere redenen kun nen ontstaan, moet bij wijze van voorzorg rekening wor den gehouden en bij het vaststellen van de rantsoe nen dienovereenkomstig wor den opgenomen. Deze voor uitziende taak is onafschei delijk verbonden met de rechtvaardige uitreiking van distributiekaarten aan de bevolking, die gerechtigd is deze kaarten in ontvangst te nemen. Wanneer in dit bestuursapparaat om misda dige en egoïstische redenen gewelddadig wordt ingegre pen. dan wordt zoodoende de functie van dit apparaat ten nadeele van de geheele Nederlandsche bevolking ge saboteerd. De gevolgen van een der gelijk ingrijpen moeten en dit dient ieder duidelijk te beseffen uitsluitend door de Nederlandsche be volking worden gedragen de bezettende macht wordt hierdoor in geen geval ge troffen. Doe daarom wat moge lijk is kameraden, zoo riep de Leider uit, om de Bewe ging sterker te maken. En daarbij denk ik niet aan een geweldigen toeloop jri*7 we leden zulk e* S*- stroom kunnen wij iiiasen als kiespijn. Een ledental van tusschen de twee- en driehonderdduizend lijkt mij ideaal. Wanneer die goed ge vormd worden is de leiding van ons volk verzekerd 1 De zuivering van de Bewe ging van binnengeslopen, slechte elementen, gaat on verdroten voort." Let er op, dal de mea- schcn, die gij bewegen wilt tot ons te komen, cok in het maatschappelijke leven bekwame, fatsoen lijke lieden zijn, waar de Beweging aLs zocdanig eer mee inlegt. Anderzijds stellen wij op deze karak tervolle mcnschcn in dit uur te meer prijs, waar de situatie aan de fronten de ruggegraatloozcn en laf aards automat iseli af schrikt. Zij. die nu komen, gaan met ons te gronde of zullen met ons overwin nen daarom willen wij hen als eerlijke kameraden in onze strijdgemeenschap opnemen. TAAK EN GROEI VAN DE N.S.B. „Volk en Vaderland" van 18 Februari geeft een uitvoe rig verslag van het functio narissen-appél der Vecht streek j.1. Zaterdag te Vin- keveen, dat door de belang rijke rede van den Leider bijzondere aandacht ver dient. Na uitvoerig gespro ken te hebben over de hui dige politieke situatie in Europa en onze toekomstige mogelijkheden in het nieu we Europa, waarin v. Klef- fens ons slechts de rol van bruggchoofd en slagveld ten behoeve van EngelandA- merika wist toe te kennen, besprak de Leider o.m. de taak van de NSB en haar groei „Uit deze enorme worste ling groeit als vanzelf de historische taak en roeping van de Beweging. Zij is, in den waarsten zin van het woord, voor ons volk de ee nige kans. die nog* rest om met eere liet Europa van morgen binnen te schrijden. ANGLO-AMERIKAANSCHE BOMAANVALLEN OP NEDERLANDSCHE STEDEN. Enschede cn Nijmegen zwaar getroffen. De ramp, door de Anglo- Amerikaansche bommen veroorzaakt, is verbijsterend wreed en van grooten om vang. Duizenden werden dakloos. REEDS 465 DOODEN. GEBORGEN. Meer dan 3000 huizen huizen verwoest. Het totale aantal personen, dat het slachtoffer is gewor den van de Anglo-Ameri- kaansche bomaanvallen van 22 Februari op Nederland sche steden kan thans nog niet worden opgegeven. Tot dusver zijn 465 dooden ge borgen. Ongeveer 400 zwaar gewonden zijn in ziekenhui zen en noodziekenhuizen op genomen. Ook het aantal lichtgewonden is zeer groot. In de betreffende steden werden voor zoover tot heden kon worden vastgesteld meer dan 3.000 huizen volkomen verwoest. Rekening moet worden gehouden met een stijging van het aantal slacht offers onder de Nederland sche burgerbevolking, daar hoofdzakelijk dichtbevolkte woonwijken werden getrof fen en de bergingswerkzaam heden tengevolge van den grooten omvang van het ge troffen gebied zeer tijdroo- vend zijn. Agrarische Uitzending V. 27 FEBR.—5 MAART '41 Zondag 27 Febr. Hilv. I o.OO uur „De Zin van het boer zijn," waarin Dir. v. d. Bospoort zal spreken uit het leven van „Jannetje van den Mulder." Maandag 28 Febr. Hilv. I 13.00 ïr: Land en Volk brer/_,-*ecn lezing over de besnijding van schurft bij het vee. Dinsdag 29 Febr. Hilv. i L3.00 uur Wij brengen een bezoek aan een fruitkweeker in de omgeving van Bergen op Zoom. Woensdag' 1 Maart Hilv. I 13.00 uur Ontginnen en ontginnen is twee. Wij bren gen een bezoek met de mi crofoon aan een boerderij in Zuid-Oost-Drenthe. Donderdag 2 Maart Hilv. I 13.00 uur De Heer Herwig zal spreken over de groenten welke men in Maart kan zaaien. 14.00 uur Hilv. I „Een man, een vrouw en een paard". Een amusant bab beltje door G. de Josselin de Jong. Vrijdag 3 Maart Hilv. I Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en de wenken voor Boer en Tuin der. 18.45 uur In de serie „Wat doet de Directie van den Landbouw", kunt U de zen keer luisteren naar „De beteekenis van het koud- bloed- of trekpaard." Zaterdag 4 .Maart Hilv. I: 13.00 uur Wij brengen voor de Visschers een praatje o- ver de verhoudingen van de beroeps- en sportvisscherij 13.30 uur Hilv. I De we kelijksche wandeling. Met Mevrouw M. Koster-Molenaar door het polderland de lente tegemoet. AANVRAAGFORMUIEREN VOOR VASTE BRANDSTOFFEN. Vcor het seizoen 1944 1945. De distributiediensten rei ken van 20 Februari tot en met 18 Maart 1944, tegelijk met de uitreiking van le vensmiddelenkaarten voor de 4de periode, aanvraagfor mulieren MD 323-06 uit ter verkrijging van een brand- stoffenkaart T 405 voor het stookseizoen 1944 1945. Deze aanvraagformulieren worden uitgereikt aan Ne derlandsche gezinshoofden, die ten behoeve van hun ge zin of zichzelf in aanmer king komen voor vaste brandstoffen voor. verwar- mingsdoeleinden en hun stamkaarten met de aan duiding „Hooldkunnen overleggen. Op nader bekend te ma ken tijdstippen reiken de distributiediensten de nieu we brandstoffenkaarten T 405 uit. BEKENDMAKING. 10.000 gulden bclooning. De höhere ss- und polizei- führer deelt mede in de avonduren van 15 Februari 1944 heben onbe kende personen een overval met vuurwapens gedaan op' de woning van den wacht meester der politie O 1 ij. Ko metensingel 121 te Amster dam. De daders losten uit verscheidene pistolen onge veer vijftien a twintig scho ten van de straatzijde door net- raam op de huiskamer, blijkbaar met het voornemen om den politiebeambte Olij te dooden. Olij bleef onge deerd. zijn vrouw daarente gen, die zich in dezelfde ka mer bevond, werd door twee schoten zeer zwaar gewond. De brutaliteit van de ter roristen. die dezen laffen overval hebben gepleegd, blijkt wel het duidelijkste uit het feit, dat zij zonder met iets rekening te houden in de kamer hebben gescho ten. hoewel zij konden ver wachten hierdoor ook ande re personen te treffen. De bevolking wordt der halve aangespoord mede te helpen bij het opsporen dei- daders. Voor ter zake die.- nende aanwij zingen, die tot arrestatie van de daders lei den, wordt een belooning van 10.000 gulden uitgeloofd. Er wordt met nadruk op gewezen, dat alle personen, die weten wie de daders zijn en deze niet aangeven, vol gens de bepalingen van de Ordnungsschutsverordnung op dezelfde wijze gestraft kunnen worden als de da ders zelf. Vanzelfsprekend krijgen alle personen, die de daders voor of na het plegen van het misdrijf onderdak verleenen, dezelfde straf als de daders. Ter zake dienende aan wijzingen worden door ie dere Duitsche en Nederland sche politieinstantie in ont vangst genomen. BEKENDM AKIXG. Het bureau van den be velhebber der Weermacht in Nederland deelt mede Steeds meer worden ge vallen gemeld, waarin bur gers verboden militaire gebieden of onderkomens, kampen, gcvechtsstellin- gen, stellingen, enz. nadeF ren en dan, door den wachtpost aangeroepen, niet onmiddellijk blijven staan. Met allen nadruk tvordi de aandacht van de biugerbcvolking er opnieuw cp gevestigd, dat op ieder, die na sommatie niet on middellijk - blijft staan, zonder voorafgaande waar schuwingsschoten onmid dellijk met scherp wordt geschoten. De sommatic van een wachtpost meet steeds ernstig "worden op gevat, aangezien deze het strikte bevel heeft, niet al leen te schieten, maar ook te tieffen. VERLAGING VAN IIET MELKRANTSOEN. Behaive voor de 04-jarigen. De in dezen tijd van het jaar optredende moeilijke melkpositie, maakt het nood zakelijk, evenals het vorige jaar, over te gaan tot een verlaging van het melk- en het taptemelkrantsoen, die van tijcelijken aard zal zijn. In 1943 moest reeds in Ja nuari tot dezen maatregel worden besloten, dit jaar treedt de verlaging in met ingang van de inmiddels op 20 Februari j.1. aangevangen distributieperiode. De ver mindering van het melk- en het taptemelkrantsoen geldt voor alle categorieën melk- verbruikers, met uitzonde ring van de groep der kin deren van 0 tot 4 jaar, wel ke groep 5' 'i liter gestan daardiseerde melk per week blijft ontvangen. In verband met deze tijde lijke verlaging zal voor het tijdvak van 5 tot en met 18 Maart a.s. slechts één bun- numnier voor taptemelk en melk worden aangewezen. In totaal heeft men dus gedu rende de vierweeksche oeri- ode van 20 Februari tot en met 18 Maart a.s. in plaats van over vier, over slechts drie taptemelk- of melkbon- nummers de beschikkine. Het is derhalve noodzakelijk de melk, welke men op deze drie bonnummers kan ver krijgen te verdeelen over de geheele periode van vier we ken. Ten einde hiertoe de gelegenheid te openen wordt de geldigheidsduur der thans geldige bonnen „Taptemelk 09". „Taptemelk 10".. „Melk 09" en „Melk 10" verlengd tot en met 18 Maart a.s. Verbruikers in het Westen des lands dienen er boven dien rekening mede te hou den, dat de verstrekking van taptemelkpoeder voor een deel van het taptemelkrant soen, gehandhaaft blijft en wel in dezelfde verhouding- ivoor vier weken 3 x 1' j li ter taptemelk en 3 x 50 gr. taptemelkpoeder. KINDEREN KRIJGEN SINAASAPPELEN. Voor kinderen van 0 tot cn met 13 jaar zullen we derom 500 gram sinaasap pelen beschikbaar worden geseld. Men moet hiertoe den bon „Versnaperingen 10" voor of op Zaterdag 26 Fe bruari a.s. bij zijn groente handelaar inleveren. De af levering der sinaasappelen zal met ingang van 4 Maart a.s. plaats hebben. Een 3-jarig meisje te Giesseridam liet haar zusje van 8 mnd. azijnextract drinken, aan de gevolgen waarvan het kind is overle den. BEKENDMAKINGEN. De Höhere SS- und Po- lizeiführer deelt mede Op 15 Februari 1944 is het Polizeistandgericht te Soest, provincie Utrecht, bijeengekomen en heeft de onderstaande leden van een groep terroristen ter veroordeeld 1. de student Co melis Burger uit Zeist, 2. schoenmaker Corn e- 1 i s Karman uit Baarn, 3. de student Rut Vee- nendaal uit Tiel. Het overtuigend bewijs van hun schuld is gele verd en de veroordeelden hebben bekend o.a. aan de volgende' strafbare feiten te hebben meegewerkt Moord op een ambte naar van den Crisis Con troledienst Muller op 3 November 1943, alsmede aan den overval op het distributiekantoor in Gel- dermalsen in September L943. Bovendien waren zij voor een deel in het ver boden bezit van vuurwa pens en hebben zij ophit sende anti-Duitsche pam fletten verspreid. I-ïet vonnis is. nadat het verzoek om gratie was af gewezen, met den kogel voltrokken. De Höhere SS- und Po- lizeiführer deelt mede Op 14 Februari 1944 is het Polizeistandgericht in Assen bijeengekomen en heeft de onderstaande le den van een groep terro risten ter dood veroor deeld 1. de wegwerker G er ben D e s i r Oswald uit Harlingen. 2. de kantoorbediende G e r r i t Schuil uit Harlingen. 3. de timmerman Lolle Rondaan uit Beet gum 4. de student F o 1 k e r t Bergs ma uit Delft. Het overtuigend bewijs van hun schuld is geleverd en de veroordeelden heb ben bekend een poging tot moord te hebben gedaan op den Nederlandschen eersten luitenant der po litie van W ij n e n te Harlingen. alsmede op een anderen pro-Duitschen Ne derlander. Bovendien hebben zij hun medewerking verleend bij overvallen op verscheidene gemeentehuizen en distri butiekantoren. Voorts wa ren zij in het verboden bezit van vuurwapens en hebben zij anti-Duitsche pamfletten verspreid. Het vonnis is. nadat het verzoek om gratie was af gewezen, met den kogel voltrokken. Officieel wordt medege deeld De jood Max Werken dam uit Amsterdam, Neder- iandsch staatsburger, is bij vonnis van het deutsche Obergericht dd. 13 Decem ber 1943 wegens verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis is, nadat- de kwestie van gratie- verleening was onderzocht, voltrokken. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Kippolytushoef Telef. 19. Middenmeer Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1