Wl ERINGERMEERBODE 13e Jaargang VERBITTERDE GEVECHTEN BIJ NARWA. Woensdag 1 Maart 1944 No. 17 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Nieuwe successen van Duitschc duikbooten o.a. in den Indischen Oceaan. In landingshoofd van Nettuno werden in vier weken bijna G400 gevangenen gemaakt. Vergeefsche Sowjetaanvailen bij Kriwoi Rog. Bij de gevechten van de laatste dagen in het gebied ten Noorden van Rogatsjev heeft zich de bataljonscom mandant bij een grenadiers regiment, kapitein Sattler, aan het hoofd van een stoot troep bijzonder onderschei den. Aan de Italiaansche fron ten heerschte gisteren slechts plaatselijke gevechtsactie. De ongeveer twee bataljons sterke vijandelijke strijd krachten, die sedert eenige dagen bij Buon Riposo ten Zuidwesten van Aprillia wa ren ingesloten, zijn na zwa re gevechten in het aan ho len en ravijnen rijke terrein vernietigd er zijn meer dan 650 gevangenen gemaakt. In verbeten gevechten van man tegen man leed de vijand zeer zware verliezen aan dooden en gewonden. Het lste bataljon van het 9de pantsergrenadiersregiment onder bevel van majoor Ec- ker heeft zich hier zeer bij zonder onderscheiden. Batterijen verdragend ge schut hebben met waargeno men uitwerking de vijande lijke ontschepingen in het gebied van Anzio en Nettuno beschoten. Aanvallen van afdeelingen Dultsche slag vliegtuigen veroorzaakten he vige branden in de haven van Anzio. 106 ANGLO - AMERIKAAN- SCHE TOESTELLEN VERLOREN. Hoofdkwartier van den Eührer, 28 Febr. lD.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede Aan weerszijden van Kriwoi Rog vielen de bolsjewisten gisteren den geheelen dag met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten aan. Met afgrendeling van eenige penetraties werden alle aan vallen afgeslagen. Ten Zuiden van de Prip- jetmoerassen heerschte op eenige plaatsen levendige gevechtsactie. Bij Jampol wierpen troepen van het le ger en de Waffen-SS vijan delijke strijdkrachten in een tegenaanval terug. Ten Zuiden van de Bere- sina bleven herhaalde door pantserwagens ondersteun de Sowj et-aanvallen zonder resultaat. De luchtmacht deed, on dersteund door afdeelingen Roemeensche vliegers, ten Oosten van Kirowograd met sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen aanval len op vijandelijke artille riestellingen, pantserwagens- en troepenconcentraties. Het verkeer over een brug over den Dnjepr werd door bom- treffers herhaaldelijk on derbroken. Buitenlandsch Nieuws. J BOMBARDEMENT VOORAF GOEDGEKEURD. Berlijn, 26 Febr. De B- correspondent van het ANP meldt Naar aanleiding van het bombardement van Nijme gen, Arnhem en Enschedé meldt Londen, dat daar vóór het bombardement aan de Nederlandsche emigranten- regeering gevraagd was, of zulk een bombardement ver antwoord zou zijn. De Ne derlandsche emigrantenre- geering heeft aan het bom bardementsplan haar goed keuring gehecht. Gemengd Nieuws. Officieele Publicatie. LANDBOUWERS UIT DE ONTRUIMDE GEBIEDEN. Het schijnt voor te komen, dat landbouwers en in het bijzonder veehouders uit de gebieden, welke thans op last van de Duitsche over heid worden ontruimd, trachten in de omgeving de beschikking te verkrijgen o- ver grond. Aangezien dit, zoowel t.a.v. de veebezetting als van de te bedingen ver goedingen, tot zeer onge- wenschte toestanden zou leiden, wordt bepaald, dat landbouwers, die ten gevolge van den ontruimingsmaatre gel hun bedrijf geheel of ge deeltelijk hebben moeten prijsgeven, geen anderen grond in gebruik mogen ne men zonder toestemming van den Provincialen Voed- selcommissaris. Voor zoover aan de betrokkenen geen grond ter beschikking kan worden gesteld, zal door het Bureau Ontruiming van het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening vóór het einde van den staltijd het ge- bruiksvee worden overgeno men en in andere deelen van het land worden uitgeleend dan wel ingekwartierd, zoo dat de oorspronkelijke eige naar, als zijn grond weer bewerkt of beweid kan wor den. wederom de beschikking over gelijksoortig vee kan krijgen. GIFTEN VOOR DE GETROF FENEN IN IIET OOSTEN DES LANDS. 's-Gravenhage, 26 Febr. Op verschillende kantoren van den Ned. Volksdienst zijn giften binnengekomen voor de getroffenen in het Oosten van het land, alsme de aanbiedingen voor opne ming van ouderloos gewor den kinderen. Indien men dit voorbeeld wil volgen, kan men giften storten op giro- lekening 174861 van de lan delijke financieele leiding van den Nederlandscnen Volksdienst te 's-Gravenha- ge, onder vermeldingvoor de slachtoffers van Arnhem, Nijmegen en Enschedé. Zij, die pleegkinderen tot zich willen nem?n, kunnen zich hieromtrent verstaan met- de afdeeling Sociale Zaken op de plaatselijke kantoren van defi Ned. Volksdienst. TELEFONISCHE OPROEPBERICHTEN. Ook voor de telefoondis tricten Amsterdam (met uit zondering van het plaatselijk net Amsterdam) en Arnhem kunnen thans geen telefoni sche oproepberichten dat zijn oproepberichten aan niet-abonné's voor een tele foongesprek met den aan vrager meer worden aan genomen. DE RIJKSPOSTSPAARBANK IN JANUARI 1944. Bij de Rijkspostspaarbank werd in Januari 1944 ruim 23 millioen gulden meer ia- gelegd dan terugbetaaid de inleggingen bedroegen ruim 34 millioen, de terugbetalin gen bijna 11 millioen gulden. Het algemeen saldo-tegoed bedroeg ultimo Januari ruim f 799.000.000 (v.j. ruim 553.3 millioen gulden). De oud-onderdirecteur van N.V. Philips, de heer J. H. Gaarenstroom, werd bij het bombardement van Nij megen gedood. UITREIKING KOOKKAAR- TEN VOOR PETROLEUM. De distributiediensten zul len van 28 Februari tot en met 4 Maart 1944 de kook- kaarten voor petroleum ..U 403" uitreiken. NIEUWE KOLENBON /VANGEWEZEN. s'-Gravenhage, 28 Febr. Als gevolg van verschillende omstandigheden zal helaas geen uitvoering kunnen wor den gegeven aan het oor spronkelijke voornemen, om liet verleden jaar ten bchr ve van de gezinnen vêrst4fek> le rantsoen van tien eenhe den biandstoffen voor ver warming, ook voor dezen winter toe te kennen, doch zal liet rantsoen voor dit jaar lot negen eenheden moeten «orden terugge bracht. Daar tot op heden reeds acht bonnen van de bonkaart „Brandstoffen verwarming T 116" werden aangewezen, zal derhalve nog een bon werden geldig verklaard en wel bon 23 b.v. van genoem de kaart T 116, welke bon voor het tijdvak van 1 Maart tot en met 30 April 1944 recht zal geven op het koo- pen .van eenheid vaste brandstoffen, met uitzonde ring van fabrieksturf. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de brandstof- Lenhandelaren verplicht zijn aan de levering van reeds eerder geldig verklaarde bonnen voorrang te verlee- nen, zoodat men dus met de levering van bon 23 b.v. pas een aanvang kan maken, in dien de oude bestellingen zijn uitgevoerd. Met betrekking tot de huisbrandverbruikers, wier rantsoen door de bandstof- fencommissies zijn berekend en welke verbruikers waren geclassificeerd in de groepen b, c, d, of e.e/rood, resp. in de groepen X tot cn met XVI „woningen C.V.", wordt medegedeeld, dat de omstan digheden thans nog niet veroorloven verdere toewij zingen te doen uitreiken, resp. verdere periodebonnen te doen geldig verklaren. Dit zal zeer waarschijnlijk pas op 16 Maart a.s. het ge val kunnen zijn. Een nadere publicatie zal in de eerste helft van Maart a.s. kunnen worden tegemoetgezien. Ook de hier bedoelde verbruikers zullen echter aan een verla ging van de oorspronkelijk voor hen berekende rantsoe nen niet kunnen ontkomen. TOESLAGKAARTEN EN RANTSOENBONNEN VOOR BIJZONDEREN ARBEID. Binnenkort zullen de dis tributiediensten beginnen met het uitreiken van nieu we inlichtingen-formulieren voor iederen werknemer, die in aanmerking komt voer een toeslagkaart wegens zeer zwaren, zwaren, langdurigen of nachtarbeid, dan wel rantsoenbonnen brood, melk, eenheidszeep of waschpceder wegens resp. seizoenarbeid (oogstwei'kzaamhedengif- tigen of vuilen arbeid. Een ieder, die gedurende de dis tributieperiode van 16 April tot en met 13 Mei en gedu rende volgende perioden deze extra rantsoenen wenscht te ontvangen, moet op nader door de distributiediensten bekend te maken dagen een zoodanig inlichtingen-for mulier bij het plaatselijk dis tributiekantoor afhalen. De formulieren moeten door den werknemer worden ingevuld en onderteekend. De werk nemer dient vervolgens het formulier in handen te stel len van zijn werkgever, die het medeonderteekent en daarna bij den distributie- dienst inlevert. Na beoordee- ling der aanvragen roept de distributiedienst den werk gever op om zich met de eerste distributiestamkaarten der in aanmerking komende arbeiders op het distributie kantoor, te melden, teneinde de toesiagkaarten en rant- soenbormen in ontvangst te nemen. Voor volgende ver strekkingen aan dezelfde ar beiders behoeft niet voor elke distributieperiode op nieuw een inlichtingen-for mulier te worden ingediend, doch uitsluitend een collec tieve aanvraag op een z.g. naamlijst. Ter nadere toelichting die- ■jf-t hit volgende a. f'ièev, die aanspraak maalrjpSJp één of meer der genownde toeslagen, moet een Inlichtingen -formulier MD 22373 invullen en door zijn werkgever laten mede- onderteekenen. Bij kleine zelfstandigen zijn de func ties van werkgever en werk nemer ten deze in één per soon vereenigd. De inlichtin gen-formulieren moeten op plaatselijk bekend te maken data, in elk geval vóór 4 Maart a.s. bij de distributie diensten worden afgehaald. b. Is de toeslag eenmaal verstrekt, dan kan voor vol gende aanvragen worden volstaan met een collectieve opgave, de z.g. naamlijst MD 223—75. Verstrekking aan werknemers individueel is voortaan niet meer toege staan alleen de werkgever kan aanvragen en aan hem worden de toesiagkaarten c-n of rantsoenbonnen ver strekt. Hij is er verantwoor delijk voor, dat ze onverwijld en volledig aan belangheb benden worden ter hand ge steld. c, Bij de eerste verstrek king wordt dan tevens aan den werkgever voor elk zij ner werknemers, die een toe slag ontvangt, een z.g.toe- slagbcwijs uitgereikt. Deze loeslagbewijzen blijven on der berusting van den werk gever, die ze telkenmale bij het afhalen van toesiagkaar ten en/of rantsoenbonnen aan den distributiedienst moet overleggen. Voortaan wordt de verstrekking van toesiagkaarten en rantsoen bonnen wegens bij zonderen arbeid n.1. niet meer op de distributiestamkaart van be trokkenen, doch op het te hunnen behoeve uitgeschre ven en bij den werkgever berustende toeslagbewijs aangeteekend. In dit opzicht treedt het toeslagbewijs dus in de plaats van de distribu tiestamkaart. Verstrekking voor de 4e periode geschiedt nog op de oude wijze. Het spreekt vanzelf, dat de administratieve werkzaam heden, verbonden aan de in voering dezer nieuwe werk wijze. eenigen tijd vorderen. Vandaar, dat reeds vóór 4 Maart a.s. de inlichtingen formulieren moeten zijn af gehaald. terwijl de te zijner tijd uit te reiken toeslag- kaarten en de rantsoenbon nen eerst in de 5de distribu- tieperiode, dus met ingang van 16 April a.s. kunnen wor den gebruikt. In het vervolg zal tusschen het indienen der aanvragen en het ver strekken der toesiagkaarten uiteraard niet zooveel tijd verloopen. Uit het vooraf gaande volgt tevens, dat de verstrekking voor de 4de pe riode (19 Maart15 April a.s.) nog op de oude wijze zal geschieden. Regeling voor schippers. De aanvragen van schip pers worden behandeld door een distributiedienst van de gemeente, waar ligplaats is gekozen. Schippers kunnen zich voor de verstrekking van toesiagkaarten en rant soenbonnen voor de 5de pe riode (16 April13 Mei) in de week van 26 Maart.—1 April a.s. en in de week van 9—15 April a.s. tot den dis tributiedienst wenden. Voor hen geldt dus niet-, dat zij reeds vóór 4 Maart a.s. in lichtingen-formulieren moe ten afhalen. De distributie diensten verstrekken desge- wenscht nadere Inlichtingen. De Leider begroet den Reichsorganisationsleiter dr. Ley bij zijn bezoek aan het hoofdkwartier te Utrecht. V.l.n.r. General- kommissar z.b.V.W. Ritterbusch, Reichsorganisationsleiter dr. Ley en de Leider. (C.N.F./Otto Paxs). Hoe de oorlog in weinige uren tijds de aanblik van een stad' verandert Nieuws in 't kort. In het portiek van een winkel in de Peperstraat te Leeuwarden werd het lijk van de 35-j. mej. E. L. ge vonden. De vermoedelijke moordenaar is gearresteerd. Twee broertjes, 12 en 14 jaar en een vriendje van 12 jaar zakten vorige week door het ijs van een brandput te Oirschot en verdronken. Tegen de 34-j. Maas- trichtsche vrouw A. Quis werd wegens moord op en berooving van de juwelier Strijbcs en echtgenoote te Nijmegen, 15 jaar gevorderd. De alleenwonende wed. Darphoorn, die in Den Hel der een kruidenierswinkel beeft (Ditostraat) is door inbrekers van een groot deel van haar inventaris, voor raad en plm. f 850 beroofd. Iedere avond reist zij naar Haringbuizen. Van haar af wezigheid hebben schurken gebruik gemaakt. HELDHAFTIG OPTREDEN VAN DE DIVISIE WIKING. Dan gaat het hart van ons Nederlanders sneller klop pen, nu wijvemomen heb ben. dat de divisie Wiking. die voor een niet onbelang rijk deel uit Nederlanders bestaat, in de groote opera tie van Tsjerkassy zoo een belangrijk aandeel heeft ge had. Van de drie door den Führer onderscheiden offi cieren zijn er twee, die tot de divisie Wiking behooren. Meldt U en strijdt mee in de rijen der Waffen-SS. Al le inlichtingen ss-ersatzkom- mando Niederlande. Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen Am sterdam, Dam 4, Alkmaar Langestraat 56. Groningen, Heerenstraat 46, Enschede, Hengeloschestraat 30 en Heerlen. Sa rolmaat raat 2§. OOSTLAND ROEPT Ja. ook jou. Europa heeft boeren noodig, veel boeren, om de uitgestrekte gebieden in het Oosten te bewerken. Germaansche boeren moeten het zijn. Kerels, die weten van aanpakken en die als het noodig mocht zijn hun grond kunnen verdedigen, bok jij kunt boer worden. In den Germaanschen Land- dienst worden jongens en meisjes van 1416 jaar op genomen, die later in het Oosten willen koloniseeren. Meld je daarom aan bij den Germaanschen Land- dienst, Koningslaan 9 Utrecht. Verantwoordelijk redaetriee G. C. Kremer-Bosker Mjaiatr Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytuahoef Teief, II. MUdemxiter Telef. Ti.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1