WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 4 Maart 1944 No. 18 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. NIEUWE ZWARE AANVAL OP BRITSCHE HOOFDSTAD. DE RENTEBIJSCHRIJVING AGRARISCHE UITZEND IN- Duitsche afweet-successen bij Rogatsjev en Newel. Sowjets leden groote verliezen. WISSELVALLIGE STRIJD BIJ -NETTUNO. Hoofdkwartier van den Führer, 2 Maart. (D.N.B.) Het opperbevel der weer macht maakt bekend In den zuidelijken sector van het oostelijke front on dernamen de bolsjewisten vooral in het gebied van Kriwoi Rog. talrijke aanval len, die geen succes hadden. Ten noorden van Rogats jev vielen de bolsjewisten met geconcentreerde krach- Len op een smal front aan. Grenadiers en pantsergrena- tlieis verijdelden alle door braakpogingen en brachten op doeltreffende wijze, on dersteund door artillerie en luchtdoelartillerie, den vij and zware verliezen aan dooden en gewonden toe. In deze gevechten heeft zich de Silezische vijfde pantser divisie onder bevel van ge- neraal-majoor Decker, teza men met de aan haar toe gevoegde infanterie-, pant ser. en luchtdoelartillerie- formaties, bijzonder onder scheiden. Ten Noordwesten van Ne wel namen de vijandelijke aanvallen in hevigheid toe. De doorbraakpogingen, die den geheelen dag aanhiel den, werden, nadat 25 vijan delijke pantserwagens wa ren stukgeschoten, in zware gevechten verijdeld. Aan het Narwafront wer den de Sowjetaanvallen met versch aangevoerde strijd krachten ondernomen, zware gevechten afgeslagen, voor een deel stortten zij reeds voor onze stellingen in ons vuur ineen. In het Hooge Noorden drongen in den sector Kan- dalaksja Duitsche stoottroe pen de zeer versterkte vij andelijke stellingen binnen en deden talrijke gevechts stellingen met de bezetting In de lucht vliegen. Op het landingshoofd van Nettuno kwam het gisteren ten Zuiden en Zuidwesten van Cistema tot heen- en weergolvende gevechten. Op verscheidene plaatsen slaagde de vijand er in weer binnen te dringen in de vooruitgeschoven stellingen, die wij de vorige dagen hadden veroverd. Verdragend geschut bracht in de haven van Anzio een vrachtschip tot zinken en plaatste verscheidene tref fers op andere schepen. Formaties gevechtsvliegers zetten haar aanvallen op schepen en ontschepingen in het gebied van Anzio voort en brachten door bom- treffers zware schade toe aan een transportschip van 5.000 ton. Van het zuidelijke front wordt slechts verkennings- en stoottroepactie aan weers zijden gemeld. In den afgeloopen nacht ondernamen formaties Brit- sclie bommenwerpers, onder de bescherming van het ge sloten wolkendek, terreur- aanvallen op plaatsen ir Zuidwest Duitschland. Door talrijke mijnen, brisant- en brandbommen werden voor al in de woonwijken van de stad Stuttgart schade en verliezen onder de bevolking veroorzaakt. Vijandelijke stoorvliegtuigen lieten bo vendien bommen vallen op West Duitschland. Vier vij andelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Onze luchtmacht! onder nam opnieuw een grooten aanval op Londen. De in verscheidene golven aanval lende zware gevechtsvlieg tuigen lieten een groot aan tal brisant- en brandbom men op verschillende deelen der stad vallen. Er ontston den talrijke sroote branden en omvangrijke vernielingen. Gemengd Nieuws. LAATSTE STRAATCOLLEC TE WINTERHULP De laatste groote straat collecte, die in dit Winter hulpseizoen 19431944 ge houden wordt, vindt plaats op 4—6 Maart. Wij weten, de giften gaan in stijgende lijn, maar toch willen wij er op wijzen, hoe in vele gezinnen dringend in den nood moet worden voor zien. Geeft dus met milde hand Gecollecteerd zal worden met speldjes, die betrekking hebben op ons zeewezen het zijn houten speldjes, waarop ah>eeldingen aangebracht zijn an de sluis te IJmui den, de Moerdijkbrug, het monument op den afsluit dijk, een zëesleeper met een oceaanstoomer en tenslotte een beeld uit onzen scheeps bouw. Ook voor deze collecte geldthoe meer collectan ten (trices) hoe grooter het resultaat. Wij dóen dus een dringend beroep op deze medew erkers (sters) geeft U weder op en spoort kennissen aan uw goede goede voorbeeld te volgen. N. A. D. OOSTKORPS 20. Het pionierswerk, dat Ne- derlandsche arbeidsmannen in den zomer van 1943 in het bezirk Bialystock verrichtten ten behoeve van Europa in het algemeen en van Neder land in het bijzonder, zal in 1944 worden voortgezet. We derom zal een N.A.D.-korps vrijwillig naar het Oosten gaan en daar ontwa.terings- werken uit te voeren. Het klimaat daarginds bleek, evenals de voeding, de lege ring en de overige levens omstandigheden uitstekend voor de Nederlanders te zijn. Zeer sprekend daarvoor is het feit, dat talrijke vrijwilligers van 1943 zich ook voor het nieuwe oostkorps hebben ge meld. Daarnaast richt de Neder- landsche Arbeidsdienst een oproep tot alle jonge Neder landers, die den leeftijd van zeventien jaar hebben be reikt en die zijn geboren in de jaren 1925, 1926 en 1927 om deel te nemen aan dit grootsche werk in Neder- landsch verband dus in de uniform van den N.A.D. cn onder Nederlandsche lei ding. Van belang is ook de bekendmaking, dat vrijwilli gers. die zulks verdienen, ge durende dezen inzet in de oostelijke gebieden kunnen worden bevorderd en later, in Nederland worden aange steld als N.A.D.-kaderlid. Of schoon de deelneming aan oostkorps 20 slechts 4' maand zal duren en de vrij willigers reeds in den aan vang van Augustus 1944 zul len terugkeeren. worden de mannen geacht hun arbeids dienstplicht volledig te heb ben volbracht. De aanmelding' is openge steld t/m. 7 Maart a.s. bij het N.A.D.-aanmeldingsbu- reau. onder hetwelk de woon plaats van den desbetreffen- den vrijwilliger ressorteert 'opgave daarvan verstrekt de burgemeester. Bij schapen van A. Ba ken te 't Zand doet zich schurft voor. (Dgbl. N.H.i Opsporing wordt ver zocht van de 13-j. Willem Zegers. uit Den Haag. die sinds 14 Febr. wordt vermist. VAN DE RÏJKLPOSTSPAARBANK. Normaal ter directie ge schied geen boekjes opzenden. Hec Staatsbedrijf der P.T.T. meldt De Rijkspostspaarbank is door toevloed van sper' den met werk o vêtbv-jfi" Daarom kan nog geen rente op de boekjes bijgeschreven worden: Op de rekening van el- ken inlegger ter direc tie is de rente over 1943 uiteraard wèl bijge schreven dit is zooals steeds het geval is in de maand Januari ge schied. Het gaat alleen om de ver melding van de gekweekte rente in de boekjes, waarvan p.r andets in dezen tijd van het jaar dagelijks duizenden worden opgestuurd. Daarom is besloten tot nader order geen spaarbank boekjes veer rentebijschrij- ring in behandeling te ne men. Dringend wordt zccht voor dit doel geen boekjes in te zenden, totdat er om gevraagd wordt. Te rugzending van toch Dige- zonden boekjes zal groote vertraging ondervinden. Officiëele Landbouw mededeelingen. ADRESWIJZINGEN. Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat het adres van den Hoofdas sistent J. Kooger is veran derd en tlrans luidt Jan van Shorelkade 60. Alk maar. De hoofdassistent C J. Bruin, voorheen wonende te Hoogkarspel. woont thans A 71, Burgerbrug. ROOIEN VAN .AARDAPPELEN DOOR DE OOGSTCOLONNE. Diegenen welke in de a.s. zomer een beroep willen doen op de oogstcolonne van den Gemachtigde voor den Oogst gelieve er rekening mede te houden dat een dergelijk beroep alleen zal worden aangenomen indien de aardappelen op zoodanige wijze worden geteeld dat het rooien gemakkelijk kan ge schieden (verbouw op rug gen). GENERATOR - ANTIIRA- CIET EN -TURF IN MAART 1944. Van 1 Maart tot en met 31 Maart 1944 geven elk der met de woorden „Generator- anthraciet 27e periode" ge merkte bonnen recht op het Uoopen van 1 HL. (maximum 75 kgï anthraciet-nootjes IV of V, terwijl gedurende het zelfde tijdvak elk der met de woorden 27e periode" gemerkte bon nen recht geeft op het koo- pen van 50 stuks baggerturf. UITREIKING KOOKKAAR- TEN VOOR PETROLEUM. De uitreiking van kook- GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP in de WEEK van 5—11 MAART 1944. Zondag 5 Maart Hilv. I. 8.00 uur In de serie De Zin van het Boer zijn, zal Dirk v. d. Bospoort spreken over een onderwerp dat ie- .ders,-^langstelling trekt. Iuur Dirk v. d. Hul zaiVa zÜn causerie Als ik het voor het zeggen had" enkele problemen behande len welke vooral in dezen tijd van belang zijn. Maandag 6 Maart 13.00 uur Land en Volk brengt een lezing getiteld Zaait de tarwe vroeg Hierin worden enkele proeven besproken welke vorig jaar genomen zijn. Dinsdag 7 Maart 13.00 uur Wij brengen een be- zcek aan een verme'erde- ringsbedrijf voor kuikens. Woensdag 8 Maart. 13.00 uurDat er in Noord-Bra bant niet alleen kleine boe ren wonen kimt U beluiste ven in een reportage over een bedrijf in West Noord Brabant. Hilversum II20.15 uur Paardrijden door W. Slob. Donderdag 9 Maart12.15 uurDe familie de Boer krijgt bezoek. Er komt een nud landbouwonderwijzer op bezoek. Vrijdag 10 Maart 13.00 u. Land en Volk brengt- het we- kelijksche nieuws en de wen ken voor Boer en Tuinder. 18.45 uur In de serie Wat doet de Directievan den Landbouw zal er dezen keer gesproken worden over de .Kuituur-technische werken ■n Oost-Noord Brabant Limburg." Zaterdag I Maart 13.00 uur :Land en Volk brengt de Wenken voor onze Volks tuinders. 13.30 uur „De Wekelijk- sche wandeling. Geschenken van Moeder Natuur. Te Nijmegen heeft de begrafenis plaats gehad van ongeveer 500 slachtoffers van den Anglo-Amerikaanschen terreuraanval op Nijmegen. Overzicht tijdens de plechtigheid op de begraaf plaats. (O.N.F./Brusse Pax s.) Een scheur in de g slang kostte te Bergen Zoom de 81-j. G. Reemer het leven. Bij het spelen met boontjes is te Hooge veen een 2-j. meisje in een er van gestikt. Loonsverhoogingen moe ten tevoren zijn goedgekeurd door de Gemachtigde voor de Arbeid, Bezuidenhout 87, Den Haag. Schoenmakers dienen in werkplaats of winkel een duidelijke prijslijst op te hangen. NIEUWS IN 'T KORT. In verscheidene dorpen en steden in de kuststreek worden arbeidskrachten op geroepen, ook in Bennebroek. Maar burgemeester baron Van Hardenbroek liet op de oproepingen toevoegen .Men kan een remplagant sturen", zoodat degenen, die de daaraan verbonden kos ten konden betalen, thuis kunnen blijven. Een bevoor rechting van de beter gesi tueerden, waaraan geen bur gemeester zich schuldig mag maken. Volgens HND waren er echter geen plaatsver vangers te vinden, zelfs niet „Generator-turf voor „veel" geld. Maar toen deden zich in de „betere klingen" blijkens doktersver klaringen veel ziektever schijnselen voor Een 5-j. kind is te IJ muiden na aanrijding door kaarten voor petroleum „U een motorrijwiel overleden. 403" door de distributiedien sten is wegens onvoorziene omstandigheden uitgesteld en zal eerst na 3j Maart een aanvang nemen. BONAANWIJZING HON DEN- EN KATTENBROOD, Van 1 tot en met 31 Maart 1944 worden op bon No. 23 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelhe den hondenbrood beschik baar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon No. 23 van de voe- derkaart voor hondenbrood 'groep K» wordt voor ver melde periode lVs kg katten brood beschikbaar gesteld. Na 31 Maart 1944 is bon No. 23 ongeldig. De 57-j. wielrijder T. B. Een ziekenauto, waar mee vier geëvacueerden uil Zierikzee naar Haarlem zou den worden vervoerd, werc t.e Heemstede onderste bo ven gereden door een vracht auto, waarvan de remmen weigerden. Ze vloog In brand. £n de auto bevond zich een patiënte, op een brancard vastgebonden, die In het vuur omkwam. Haar broei en de chauffeur konden bij tijds uit de auto werden ge trokken, evenals twee vrou wen. maar deze hadden toen reeds zware brandwonden gekregeneen van haar verkeert in levensgevaar. De Ned. Jeugdherberg neemt wegens de overstel pende toevloed van nieuwe te Voorburg werd door een leden, voorloopig geen leden tram doodgeeden. meer aan. Mr. Tigelaar is als in- Bij een poging een zee- specteur van de Prijsbeheer- mijn tedemonteeren zijn sching Leeuwarden ontsla- twee mannen uit Britsum, Amersfoort, Pol. Durchgangs- gen. ,23 en 33 jaar, omgekomen, i lager, Leusderweg. DE WIKING ONDER SCHEIDEN. Steeds leefde bij velen on zer voor de Nederlandsche vrijwilligers een stille be wondering. Toen wij verna men, dat bij de ingesloten divisies ook de Wiking was, kwam over ons een stille be zorgdheid, die bij het be richt der bevrijding overging in een gevoel van dankbaar heid. waaraan wij geen ui ting kunnen geven doch dat wij in ons hart als een kost baar goed bewaren. Meldt U en strijdt mee in de rijen der waffen-ss. alle inlichtingen ss-ersatzkom- mando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de nebenstellen Am sterdam Dam 4, Alkmaar Langestraat 56, Groningen Heerenstraat 46, Enschede Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Sarolëastraat 25. „en de nieuwe ministers van buitenlanösche zaken van onze 16 onafhankelijke Sovjetrepu blieken heb ik maar meteen meegebracht tot het bijwonen van onze beraadslagingen, mij ne heeren Teekening Hernoss/Orbis/ Holland Pax. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS- wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine cn de Ger- maansche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de nebenstellen der waffen- SS Amsterdam, Dam 4, Alk maar Langestraat 56, Heer- 'en Sarolëastraat 25, Gronin gen Heerste 4fi, Enschede. Hengeloschestraat 30 en het SS Ersatzkommando Nieder. 'ande, Den Haag, Korte Vij verberg 5. 9 Maart 914.00 uur Rot terdam. Deutsche Oberschu- lo. Westerlaan 10 Maart 9 —12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45 10 Maart 1518.00 uur. Venlo. Deutsches Haus, Eg- mondstr. 16 11 Maart, 912 uur, Arn hem, Café Royal 11 Maart. 15—18.00 uur, Zwolle. Hotel Gijtenbeek 12 Maart, 912.00 uur. Groningen, Heerstraat 46 12 Maart 1518.00 uur. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 13 Maart, 914,00 uur, Amsterdam. Dam k 14 Maart, 914.00 uur, Utrecht, N.V. Huls, Oude gracht 245 15 Maart, 914.00 uur, OOSTLAND ROEPT De Germanen zijn een boerenvolk en hierin school immer hun kracht. Door gebrek aan ruimte moesten velen den grond ontrouw worden. In het Oosten is thans echter weer ruimte in overvloed. Ruimte voor Ger- maansche boeren. Jongens en meisjes van 14 tot 16 jaar kunnen zich thans weer aan melden om opgeleid te wor den tot boer en boerin Aar zelt niet langer, wordt Weer- boer in het Oosten, door je aan te melden bij den Germaanschen Landdienst Kcningslaan 9 Utrecht. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker Maneer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 11.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1