WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 11 Maart 1944 No. 20 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. HEVIGE GEVECHTEN BU KRIWOI ROG EN SJEPETOVKA. Duitsche terreinwinst ten Zuiden van Narwa. Aanval van Britsche zeestrijdkrachten, die van de Turksche terri- tcriale wateren uit werd ondernemen, werd afgeslagen. AANVAL OP BERLIJN KOSTTE DEN VIJAND 112 TOESTELLEN. Hoofdkwartier van den Führer, 9 Maart. (D. N. B.» Het opperbevel der weer macht deelt mede „Terwijl bij Kertsj, ver scheidene Sovjetaan vallen mislukten, rukte de vijand in het penetratiegebied ten Zuidwesten van Kriwoi-Rog In zware, nog voortdurende gevechten verder op. In de wateren Noordwestelijk van de Krim werd een bolsjewis tische torpedoboot door be wakingsvaartuigen der ma rine vernietigd. Ten Westen van Kirowograd bleven nieu we aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het gebied van Swe- nigorodka, ten Zuiden van Sjepetowka en ten Zuidwes ten van Jampol bieden onze troepen den op talrijke pun ten met sterke strijdkrach ten aanvallende bolsjewisten hardnekkigen tegenstand. Daarbij werden alleen al in een corpssector 42 vijande lijke pantserwagens stukge schoten. Ten Westen van Kritsjef gingen de bolsjewisten met verscheidene divisies tot den aanval over. Na zuivering van plaatselijke penetraties werden zij met zware verlie zen teruggeslagen. Aan den autoweg Smolensk- Orsja zette de vijand zijn doorbraakpogingen voort, die opnieuw in het af wee r- vuur van alle wapenen voor. onze stellingen ineenstort ten. Ten Zuidoosten van Wi- -tebsk leidde een eigen aan- ■val. in weerwil van hardnek kigen tegenstand en her- "haalde tegenaanvallen der bolsjewisten, tot opheffing van een penetratie uit de gevechten van de voorgaan de dagen. Tusschen Newel en het Meer van Pskof mis lukten plaatselijke aanval len van den vijand. Zuidwes telijk van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijandelijk ver zet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Est- landsche ss-brigade onder hevel van den ss-Oberführer -Augsberger in samenwerking met Germaansche vrijwilli gers van een ss-pantsercorps in aanvalsgevec'nten, die verscheidene dagen duurden, de beide vijandelijke brug genhoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vijand zware verliezen aan dooden en gewonden toe. Hernieuw de Sowjetaanvallen werden afgeslagen, nadat 14 vijan delijke pantserwagens waren stukgeschoten. In het hooge Noorden sloegen troepen van leger en Waffen-ss aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrachten af. Een lan dingspoging der bolsjewisten op het Visschersschiereiland werd verijdeld. Van de Italiaansche fron ten wordt verkennings- en stoottroepbedrijvigheid aan weerszijden gemeld. Duit sche torpedovliegtuigen heb ben in de avonduren van gisteren voor de Algerijn- sche kust een vijandelijk ra- vitailleeringsconvooi aange vallen. Vijf transportschepen met een gezamenlijken in houd van 52.000 ton werden zwaar beschadigd, terwijl boven het convooi twee vij andelijke vliegtuigen werden neergeschoten. In de Egeï- sche Zee sloegen bewakings vaartuigen der marine bij het eiland Kcs een van de Turksche territoriale wate ren uit ondernomen aanval van drie Britsche torpedo- motorbooten af en bescha digden een dier booten zoo ernstig, dat zij verloren kan worden geacht.. Bij een nieuwen aanval van formaties Amerikaan- sche bommenwerpers en ja gers, in de middaguren van gisteren op Berlijn onderno men, leed de vijand door onze luchtverdedigingsstrijd krachten wederom zware verliezen. In hevige lucht gevechten en door luchtdoel geschut werden 112 vijan delijke vliegtuigen, waaron der 66 viermotorige bom menwerpers, neergeschoten. Door neergeworpen bommen ontstonden in eenige deelen der stad schade en geringe venezen onder de bevolking. Duitsche vliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht doelen in Zuid-Engeland aangevallen. Gemengd Nieuws. VERVAARDIGING VAN STENCILWERK. Het bij kt, dat nog tal van bezitters van cyclostyles en kantoordrukmachines moei lijkheden ondervinden door dat zij niet of onvoldoende bekend zijn met de voor schriften en beperkingen, welke gelden voor de ver vaardiging van stencilwerk, ook indien dit uitsluitend voor eigen of intern gebruik bestemd is. Daarom moge er nog eens aan worden her innerd, dat de vervaardigers van stencilwerken verplicht zijn elk stencilwerk te voor zien van hun firmanaam, dan wel van hun kennum- mer, hetwelk hun op aan vraag wordt toegekend door het Rijksbureau voor Pa pier, Papierverwerkende- en Grafische Industrie, N.Z. Voorburgwal 326/328 te Am sterdam. Voorts is voor de uitvoe- van diver» druk- of stencil werk een maximum formaat vastgesteld, terwijl cyclosty lepapier van 80 gram per m2 slechts gebruikt mag worden, indien het aan bei de zijden wordt bedrukt. Men raadplege over een en ander de Papierbesparings- yoorschriften 1941 Nol 1, opgenomen in de Nederland- sche Staatscourant No. 125 van 1 Juli 1943. Deze be schikking bevat tevens een lijst van artikelen, welke nog gemaakt mogen worden. De vervaardiging van niet op deze lijst vookomende ar- Lifcelien, is derhalve {verbo den, behoudens 'dispensatie van bovenvermeld Rijksbu reau. Tenslotte moge er nog de aandacht op worden geves tigd, dat elk stencilwerk. waarvoor meer dan 21'* kg papier is benoodigd, vooraf ter goedkeuring moet wor den voorgelegd aan een der districtscontrolebureau van meergenoemd Rijksbureau. Mede in het belang van de onder permanent toe zicht staande drukkerijen en beroepscopieerimich- tingen ligt. het in de bedoe ling om de controle op de naleving van bovenstaande voorschriften in de toe komst te verscherpen. POSTZEGELS BUITEN GEBRUIK. Alle postzegels, v.oorzien van de beeltenis der Ko ningin, de postzegels met guilleche-opdruk, de her denkingspostzegels Prins Willem van Oranje, de luchtpostzegels van 40 en 75 cent, lVs gld., 4'/2 gld. en 7Vï gld. en de briefkaarten, briefomslagen en postbla- den, voorzien van een af druk van een dezer zegels (al dan niet met overdruk! worden 1 April 1944 b gebruik gsteld en voor de frankeering waardeloos. Van 1 April t.m. 30 Juni e.k. kunnen nog voorhanden gave en ongeschonden exemplaren van deze uitgif ten geruild worden tegen gangbare waarden. KKES BAKKER V/INT IN DORTMUND. Berlijn, 5 Maart A.N.P. Bakker heeft in de West- falenhalle in Dortmund een fraai succes behaald. Hij wist op deze beroemde baan een internationalen wed strijd achter motoren met bekende renners, zooals Rin- telmann, Bautz, Vopel en Kilian te winnen. Met ruim tienduizend toeschouwers was de Sporbha vrijwel uit verkocht. Reeds in den eer sten rit wist Bakker zich te onderscheiden. In dezen rit over 20 km werd de Zaan kanter tweede achter Kili an met slechts 30 m achter stand. De tijd bedroeg 20 m. 56 sec. Den tweeden rit, eveneens over 20 km., wist Bakker te winnen in 20 m. 36 sec., met Rintelmann op 130 m. op de tweede plaats. Ook de derde rit over 30 km was voor Bakker. Zijn tijd bedroeg 30 min. 59 sec., Rin telmann werd wederom tweede, zijn achterstand be droeg nu 20 m. Bakker won hierdoor den wedstrijd met totaal 69.970 km., tweede werd Rintelmann, 69.815 km., derde Kilian 69.690 km,, vierde Bautz 69.345 km., vijfde Vopel 67.623 km. Officiëele Landbouw- Mededeelingen. LANDOBUIVZAAIPEUL- VRÜCHTEN VOOR VOLKSTL'INDERS e.d. Aangezien zulks wensche- lijk is gebleken, zal men be halve op den thans geldigen bon „algemeen 055" ook op den eerstvolgenden peul vruchtenbon zaaipeulvruch- ten kunnen betrekken. Voor nadere bijzonderheden wen de men zich tot zijn zaad handelaar. TEELT VAN RUW VOEDER GEWASSEN. Zooals reeds eerder is medegedeeld, zal aan alle telers van ruwvoedergewas- sen vóór 15 Maart a.s. de toegestane oppervlakte voor 't teelt jaar 1944 schriftelijk worden medegedeeld, waar bij echter de oppervlakte bestemd voor het telen van landbouwzaden niet is inbe grepen. Zij, die geen aan schrijving hiervan ontvin gen, of de toegestane opper vlakte wenschen uit te brei den. kunnen tot 15 Maart a.s. met redenen omkleede aanvragen indienen bij het bureau van den Voedselcom. missaris afd. Bodemproduc- tie. TEELT VAN ZOMEROLIE- ZADEN. Om verwarring en teleur stelling te voorkomen wor den belanghebbenden er op gewezen, dat contracten van buinbouwzaden zooals spina zie en radijs, niet in minde ring worden gebracht van de verplichte zomeroliezaad- teelt. TOEWIJZING MINERALEN- MENGSELS. Veehouders, die voor hun vee mineralen behoeven, kunnen te allen tijde bij den P. B. H. in hun district een bon aanvragen, waarop zij mineralenmengsels, vol doende voor 4 weken, kun nen betrekken. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP in de WEEK van 12—18 Maart 1944. Zondag 12 Maart 8.00 u. Hilv. I. Dirk van den Bos poort opent onze wekelijk- sche uitzendingen met een eipstig woord tot onze boe ren ir.- zijn serie „De Zin van het boer zijn." Mi&tfdag 13 Maart 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt een beschouwing over de proefvelden in de provincie Groningen in 1943. Dinsdag 14 Maart. 13.00 u. Hilv. I. Wij brengen een be zoek aan een fruitteeler in de omgeving van Bergen op Zoom. Verslaggever D. Hid- dinga. Woensdag 15 Maart. 13.00 uur. Hilv. I. Wij brengen U enkele flitsen uit. een bij eenkomst, welke door de Groninger Landjeugd is ge organiseerd. Verslaggever is D. Hiddinga. Donderdag 16 Maart. 13.00 uur Hilv. I. De Heer A. J. Herwig zal dezen keer spre ken over het kweeken van Snij biet. 14.00 uur Hilv. I. Poëzie op het Platteland. Een praatje over boerderijna men door W. Hoffman. Vrijdag 17 Maart. 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en de wenken voor boer en tuinder. 18.45 uur Hilv. I. In de serie Wat doet de Directie van den Landbouw" zal er een lezing worden gehouden over belangrijke werkzaam heden. Zaterdag 18 Maart Hilv. I. 13.00 uur Voor de visschers brengen we een praatje on der den titel „Welke voor uitzichten biedt de visch- stand voor het nieuwe sei zoen De tekst wordt ver zorgd door den Heer R. van der Veen. 13.30 uur Hilv. I. De we kelijksche wandeling. „Als het lieve leven weer be gint". Met Dr. J. H. Schuur- mans Stekhoven zien wij de natuur weer ontwaken. Gemeente Wieringen. De Tweede Muziekdienst in de Doopsgezinde Kerk te Hippolytushoef. Deze muziekdienst met Dr. v. Biemen Orgel en Bram Keereweer Bariton kan weel een succes worden genoemd. De dienst, afgewisseld door schriftlezing uit het Mattheus Evangelie en Ge meentezang stond geheel in het t-eeken der lijdensweken. Zoowel orgelspel als zang was heel mooi. Hoewel de opkomst goed was is het toch jammer dat op zulke avonden nog plaatsen onbe zet blijven. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 12 MAART. NED. HERV. KERK H.-hoef 10"/. u. Ds. v. Beek. Doopsbediening. Den Oever 2 u. Ds. v. Beek. Woensdag, 15 Maart 8 uur Herv. Zusterkring te H.hoef. DOOPSGEZ. GEM. H.hoef HALF ELF Ds. Lugt» EVANGELISATIE H.-hoef v.m. 10 uur de hr. C. N. Graaff. Kapel den Oever 10 uur de heer O. Deen. Westerland Herv. Kerk nam. 3 u. de hr. O. Deen. OUD GEREF. GEMEENTE In de Kapel te Den Oever Maandag 13 Maart 7.30 u Ds. Kramp uit Grafhorst R. K. KERK, H.-hoef. Zondag 12 Maart 'sav. 7 u. 3de Beschouwing van Chris tus Lijden Caïphas - ge- huichel. Toegang vrij voor een ieder. Neergeschoten terreurbommenwerper. Met nooit verslappende activiteit worden door de Duitsche luchtverdedigingsstrijd krachten de aanvallen van vijandelijke bommenwerpers op het Rijksgebied afgeslagen. Deze Amerikaarische terreurbommen werper van het type „Boeing Fortress" werd door de Duitsche jagers tijdens den luchtslag tot een noodlanding op' Neder- landsch grondgebied gedwongen. (P.K. Lt.-Seuffert St./Ps). POLITIE. Gevonden een huissleu tel, een wollen das, een por- temonnaie inh. bankpa pier. Blijven liggen een paar heerenhandschoenen. Verloren een gouden paardenkop van dasspeld, een dubbele rijwieltasch en een vulpen, merk Swan. Inl. Gem.-bode H.ihoef. DE STEMM DER SS. Luistert op Zondag 12 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 me ter, naar de stem der SS. Onderwerpheldengedenk dag. In aansluiting hierop wordt van 11.40 tot 12.00 een frontuitzending onder titel „Voorwaarts kameraden" verzorgd. In deze frontuit zending hoort men een vraaggesprek met den kom- mandeur der divisie Neder land, ridderkruisdrager ss- oberfuehrer Wagner. DE COMMANDANT DER VVIKING ONDERSCHEIDEN. Met verbetenheid en hard nekkigheid hebben de man nen van de divisie Wiking. dus eveneens de Nederland- sche Vrijwilligers, schouder aan schouder met hun an dere kameraden gevochten. Ook van hoogerhand zijn thans de prestaties van de divisie-wiking zeer geprezen en gewaardeerd. De hooge onderscheiding den comman dant ss-gruppenfuehrer en luitenant-generaal der waf fen-ss Gille door den fuehrer toegekend en overhandigd. Is dan ook de erkenning van de groote verdiensten wel ke de divisie zich heeft ver worven. Meldt U en strijdt mee in de rijen der waffen- ss. Alle inlichtingen ss-er- satzkommando Niederiande, den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen Amsterdam Dam 4, Alkmaar Langestraat 56, Groningen Heerestraat 46, Enschede Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS- ivachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger maansche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de hccn- en terugreis verkrijgbaar bij de nebenstellen der waffen- SS Amsterdam, Dam 4, Alk maar Langestraat 56, Heer len Saroleastraat 25, Gronin gen Heerestr. 46, Enschede, Hengeloschestraat 30 en het SS Ersatzkommando Nieder iande, Den Haag, Korte Vij verberg 5. 12 Maart, 9—12.00 uur, Groningen, Heerstraat 46 12 Maart 15—18.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 13 Maart, 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam k 14 Maart, 9—14.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oude gracht 245 15 Maart, 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Durohgange- lager, Leusderweg. SLECHTS aan de FRONTEN wordt over het lot van ons vaderland beslist Slecht aan de fronten, ja, daar alleen ligt de beslis sing, Een der belangrijkste fronten is ongetwijfeld de zee, sinds eeuwen het ter rein, daar de Nederlander zich het beste thuis voelt en waar ons volk zijn grootste triomfen vierde. Volk van Nederland, keert U niet af van de zee, laat anderen U den weg naar zee niet versperren Bedenkt, dat de zeevaart de stuwende hartslag van ons Volk is en zeer zeker gezegd mag wor den „ZONDER ZEEVAART HEEFT NEDERLAND GEEN TOEKOMST MEER." Strijdt derhalve mee voor Europa's vrijheid ter zee en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegs marine Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar. Inlichtingen worden verstrekt, door de Marineannahmestelle Wast fiir Germ. Freiwillige, Plom- petorengraeht 24, Utrecht, het SS-Ersatzcommando Nie derlande, den Haag, Korte Vijverberg 5, Nebestellen Amsterdam Dam 4, Alkmaar Langestraat 6. Groningen Heerestraat 46, Enschede Hengeloschestraat 30 en Heerlen Seroleastraat 25 en door alle Hafen- en Orts- kommandanturen in Ne derland. Verantwoordelijk redaetriee G. C. Kremer-Boeker M.meer Verantwoordelijk voor do advertenties Corn. J. Boeker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1