WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 15 Maart 1944 No. 21 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. STRIJD TUSSCHEN BENEDEN- DNJEPR EN TARNOPOL. Verwoede strijd rondom Tarnopol. Hoofdkwartier van den Pührer, 12 Maart. (D.N.B.) Het opperbevel der weer macht maakt bekend „Tusschcn den beneden loop van den Dnjepr en Tar nopol duurt de zware strijd met sterke Sowjet-Russische strijdkrachten voort. Talrijke vijandelijke aanvallen werden afgesla gen. Pogingen van bolsje wistische aanvalsspitsen om ten Zuidwesten van Oeman den Boeg over te trekken, werden verijdeld. Een in Tarnopol binnen gedrongen vijandelijk regi ment werd in felle straatge- vech'ten in de pan gehakt- Onder het bevel van den generaal der artillerie Heil hebben zich in de verbitter de afweergevechten de Moe- zellandsche 34e divisie in fanterie, onder commando van den luitenant-generaal Hochbaum, de Würtem- berg-Badensche 4e divisie kolonel der reserve Ziegler, bijzonder onderscheiden. Ook ten Noordoosten van Ostrov, bij Pleskau en aan het. front van Narwa hand haafden onze troepen hun stellingen tegen den op tal rijke plaatsen verbeten aan vallenden vijand. Aan de Italiaansche fron ten versterkte de vijand zijn activiteit van stoottroepen. Ten Zuidwesten en Zuiden van Cisterna alsmede in den sector ten Noorden van Cas- sino stortten plaatselijke, door sterke artillerie onder steunde vijandelijke aan vallen. in ons afweervuur in een. Slagvliegtuigen plaat sten treffers op de haven werken van Anzio en be schadigden een vijandelijk transportschip van 2000 b.r.t. ernstig. Amerikaansche formaties bommenwerpers vielen op 11 Maart de steden Padua, Florence en Toulon aan. In oerg-Lsaaenscne 4e divisie ^g^gg luchtgevechten en bergjagers, onder commando aoor'marmeluïhtdoelgesehut van den generaal-majoor Braun, bijzonder onderschei den. Ten Noordwesten van Ne- wel wierpen de Sowjets nieuwe formaties in den strijd en zetten hun door tanks ondersteunde door braakpogingen voort. Zij werden na het stukschieten van 33 pantserwagens met zware bloedige verliezen af geslagen. In deze gevechten heeft zich het Noordduitsehe regi ment fuseliers 68 onder commando van den luitenant door marineluchtdoelgeschui verloor de vijand bij. deze aanvallen 30 vliegtuigen, waarvan 11 door Italiaan sche jagers. Onder bescherming van gesloten bewolking wierpen Amerikaansche terreurbom- menwerpers op den ochtend van 11 Maart bommen in het gebied van Münster. De aan gerichte schade is gering. Eenige vijandelijke storings vliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht plaatsen in West-Duitschland aan. Luchtdoelartillerie vernietig de drie van deze vliegtuigen. Gemengd Nieuws. DE KLANTENBINDING voor SCHOENREPARATIE. Verlenging inleverings- termijn. De Directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder maakt in aansluiting aan de perspublicatie d.d. 2 Maart j.1. betreffende de klantenbinding van schoen herstellers, het volgende be kend. Het is volstrekt noodzake lij k^dat een ieder zijn bon 069 bij een schoenhersteller kan onderbrengen. Daarom is het den schoenhersteller niet dan in de uiterste nood zaak geoorloofd bonnen 069, die hem worden aangeboden, af te wijzen. Ook de niet vaste klanten moeten wor den geholpen. Hierbij is de grootst mogelijke medewer king van de schoenherstel lers onontbeerlijk. Teneinde hen die moei lijkheden ondervinden bij het onderbrengen van hun bon 069 tegemoet te komen, wordt de termijn van in schrijving in het klanten- register van den schoenher steller verlengd tot en met 15 Maart 1944. De termijn, waarbinnen de schoenher stellers de opplakvellen met bonnen bij hun lederhande laar moeten inleveren, in verband daarmede, verlengd tot 21 Maart 1944. De schoenherstellers die nen ook hen, die tijdelijk niet in het bezit van distri butiebescheiden zijn, in hun klantenregister in te schrij ven b.v. verpleegden in zie kenhuizen. De inschrijving dient te geschieden op ver toon van een verklaring van den Directeur der betreffen de insteling, dat de distri butiebescheiden bij hem zijn ingeleverd. De schoenherstellers moe ten bij inzending van de op plakvellen met bonnen een aparte opgave bijvoegen van degenen, die zij op grond van een zoodanige verkla ring in hun klantenregister hebben ingeschreven, onder vermelding van de namen en adressen dezer personen, alsmede den naam van de inrichting waar zij vertoe ven. Voor hen die geen distri butiebescheiden bezitten, b.v. verpleegden in gestich ten, arbeiders in werk- en arbeidskampen e.d. dienen de Directeuren van de ge stichten, resp. de kamplei ders, een verklaring aan den schoenhersteller af te geven, waaruit moet blijken, hoe veel personen in de betref fende instelling niet in het bezit van distributiebeschei den zijn. De schoenhersteller die het gesticht resp. het kamp in zijn klantenregister inschrijft moet bij het in zenden van zijn opplakvel len met bonnen aan den le derhandelaar, de bedoelde verklaring bijvoegen. Het is het Rijksbureau voor Huiden en Leder en de Vakgroep Schoenherstellers niet mogelijk de aan hen gerichte verzoeken tot aan wijzing van een schoenher steller te beantwoorden. Een ieiler zorge zelf voor zijn inschrijving bij een schoen- hersteller Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat men de distributiestamkaart van hen, die men wil laten Inschrijven, aan den schoen- hersteller ter inzage dient te geven, opdat deze er de noodige gegevens uit kan overnemen. Degenen die zich binnen den gestelden termijn wel ke op 15 Maart 1944 eindigt, niet bij een schoenhersteller hebben doen inschrijven, kunnen geen schoenrepara- tiewerk meer laten verrich ten. GROOT DEEL VAN DE MELKPRODUCTIE ACHTERGEHOUDEN. Bij een op het bedrijf van een veehouder te Amster dam gehouden controle van den Centralen Controle Dienst bleek, dat deze vee houder van de productie van 20 melkgevende koeien dagelijks ruim 170 kg. melk onrechtmatig achterhield. In de schuur op het bedrijf werd een centrifuge aange troffen, waarvan de ton ge heel met warme melk gevuld was. De veehouder verklaar de, dat dagelijks ongeveer 40 liter met de centrifuge ont- roomd werden. De onder- melk werd aan vier kalveren vervoederd en de verkregen room werd frauduleus tot boter gekarnd. Deze >^ter zou geheel voor ruilhandel bestemd zijn. De resteerenöe 130 kg. melk werden aan particulieren te Amsterdam verkocht.. De centrifuge werd in beslag genomen en den veehouder is procesverbaal aangezegd. VOORTAAN SLECHTS EEN SOORT SHAGTABAK. 's-Gravenhage, 11 Maart. Tot nog toe lieten de om standigheden het. toe lichte en donkere shagtabak en elk dezer beide soorten in twee kwaliteiten af te leve ren. Het is noodzakelijk ge bleken hierin verandering te brengen. Van 1 Maart af wordt door de industrie slechts shagtabak van één soort en één kwaliteit af geleverd, zoodat in de win kels binnenkort slechts één soort shagtabak te koop zal zijn. DISTRIBUTIE VAN BESCHUIT. 's-Gravenhage, 11 Maart. In den vervolge zal men op den bon voor beschuit geen brood of gebak meer kunnen koopen. Op een bon voor een rantsoen beschuit kan men van heden af slechts verkrijgen 70 gram beschuit of 75 gram kinder biscuit, of 100 gram voe- riingssuiker in poedervorm of 125 gram voedingssuiker in vloeibaren vorm, of 83 1/3 gram geheel uit vruchten van tarwe bereide tarwe bloem of 83 1/3 gram speci aal als kindervoeding berei de gortbloem. EXTRA ZEEP EN WASCH- POEDER VOOR VUILEN ARBEID. 's-Gravenhage, 13 Maart. Personen, die z.g. vuilen arbeid verrichten, komen voor een tijdvak van 2 dis tributieperioden, in plaats van 2 maanden, voor extra zeep in aanmerking. Zij zul len derhalve ditmaal van 19 Maart tot 13 Mei 1944 extra rantsoenen zeep ontvangen. Zij moeten hiertoe op een door de distributiediensten te bepalen dag in de week van 12 tot 19 Maart a.s. een aanvraagformulier afhalen. Dit aanvraagformulier die nen zij in de week van 19 Maart tot 24 Maart 1944 we derom in te leveren. Belang hebbenden worden voorts verwezen naar de publicatie van den plaatselijken dis- tributiedienst.. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Om misverstand te voor komen, verzoekt ons de aan dacht er op te vestigen, dat op don met ,.56 Verlichting" gemerkten bon van de bon kaart. „S 121" tot en met 31 Maart 1 liter petroleum kan worden gekocht. ELECTRICITEITSRANT- SOENEN VOOR HOTELS, CAFE's, RESTAURANTS, WINKELS EN WARENHUI ZEN VERLAAGD. De Directeur van het Rijkskolenbureau maakt be kend, dat met ingang van de eerste meteropneming na 29 Februari 1944 de rant soenen van hotels, café's, restaurants, winkels en wa renhuizen teruggebracht zullen worden van 65% op 50%. De electriciteitsbedrijven zullen de betreffende ver bruikers zoo spoedig moge lijk van de nieuwe rantsoe nen op de hoogte stellen. Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het nog niet in het bezit zijn van de gewijzigde rantsoen- opgave niet als motiveering van een eventueele over schrijding van het nieuwe rantsoen zal worden aan vaard. Den verbruiker wordt (te i zijn eigen belang aa.,. yi, onverwijld de nootfig\> maatregelen te treffen. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK van 19-26 Maart. Zondag 19 Maart 8.00 uurHilv. I. De Zin van het Boer zijn opent onze uitzendingen 12,45 uur Hilv. I Dirk v. de Hul zal in de serie Als ik 't voor 't zeggen had". Maandag 20 Maart 13.00 uur Hilv. IWij brengen een bezoek aan een kwee- kerij voor snijbloemen in West-Friesland. Dinsdag 21 Maart Hilv. I: Deze geheele dag is gewijd aan ae Jeugd, waarin o.a. een gesprek voorkomt tus- schen twee jonge menschen van de Landjeugd. Dit wordt uitgezonden van 13.1515.30 uur. Woensdag 22 Maart 13.00 uur Hilv. I De uitgestelde uitzending over een boerderij in Zuid-Oost Drenthe, wordt vandaag uitgezonden. De titel is Ontginnen en ont ginnen is twee. Verslaggever D, Hiddinga. 20.15 uur Hilv. II Boe- renspreekwoorden en zegs wijzen door W. A. F. X. Hoff- man. Donderdag 23 Maart 13.00 uur Hilv. I. Evenals we voor de provincie Drenthe regel matig een Familie de Boer uitzenden, krijgt ook de Be tuwe eenzelfde uitzending te beluisteren. Vrijdag 24 Maart 13.00 u. Hilv. I. We brengen het we- kelijksche nieuws en wenken voor Boer en Tuinder. 18.45 uur: Hilv. I. In de serie van de Directie van den Landbouw zal de be- Leekenis van het kaasmerk nader uiteen worden gezet. Zaterdag 25 Maart 13.00 uur Hilv. ILand en Volk brengteen praatje voor de visschers. 13.30 uur Hilv. I. De we- kelijksche wandeling. VROUWENUITZENDÏNGEN VAN DEN NEDERL. OM ROEP IN DE WEEK VAN 19—26 MAART 1944. Maandag 20 Maart Hilv. I 8.45 uur Recepten. Dinsdag 21 Maart Hilv. I 9.00 uur Tet jongste leven. Een programma voor en over jonge moeders. Woensdag 22 Maart Hilv. I 8.45 uur Bloedingen. 10.45 uur Vraaggesprek m. mevrouw J. Hoekstra-Kum- per, Redactrische van _een Vrouwenblad. Donderdag 23 Maart Hil versum I Broodsmeersel. Vrijdag 24 AI aart Hilv. I 8.45 uur „De Aralia.'" 13.45 uur Vijf kwartier voor de Vrouw. Zaterdag 25 Maart Hilv. I 8.45 uur Recepten. NIEUWS IN 'T KORT. -- Brand moet U in deze tijd meer dan ooit tot. iedere prijs zien te voorkomen. Uit het Noordzeekanaal bij Velsen is 't lijk opgehaald van de 25-j. H. daar bij een aanvaring in Dec. verdron ken. Bij het spelen op het emplacement te Baarn is de 3-j D. de Bruin door een trein doodgereden. Emmen's burgemeester nam het initiatief tot. on derzoek van mogelijkheid -aanleg kanaal tusschen Delf zijl en Twente. Door het springen van een autoband en velg bij het oppompen is te Eindhoven de 45-j. H. Lanters, vader van 5 kinderen, gedood. De Alkmaarsche poli-: tie arresteerde de Limbur- ber Van Thor, die samen met een kantoor in Amster dam kool en erwten bij wa gons tegelijk „zwart" naar Duitschland verhandelde. (Dagbl. N.H.) Drie inwoners van Ros malen zijn gearresteerd. Zij waren betrokken bij de over val op landbouwer Van Erp aldaar, die daarbij werd ge wond en van f 500,. be roofd. De Enkhuizer Almanak voorspelt voor MaartDe temp. zal schommelen om het normale gemiddelde. Het verloop der temp. is evenwel sterk afwisselend. Aan het einde grillig weer. De dagen lengen deze maand met twee uur en één minuut. Eind Maart gaat de zon om 6.18 op (dat is 1 uur en 9 mnt, eerder dan op 1 Maart) eind Maart gaat de zon om 19.11 onder (dat is 52 mnt. later dan op l Maart). Drie gemaskerden pleegden een roofoverval op de hoeve van Wed. K. Ar- nolaussen te Wageningen. Zij, haar zieke dochter, haar zoon en diens verloofde wer den gebonden, f 30.000, twee fietsen, sieraden, wol, enz. werden meegenomen. Twee daders zijn gevat. Daar het gezin der fam. A. te Nijmegen, die door het bombardement haar geheele bezit verloor, pas met een negende kind werd uitgebreid, heeft de Nijmeegsche afd. van het Roode Kruis het kind een spaarboekje met een som gelds geschonken. Een 19-j. knecht is. te Hanekamp (Gr.) in een dorschmachine geraakt en gedood. Jeugdherberg Blaricum is tijdelijk voor trekkers ge sloten. Schoenmakers zijn ve: plicht voortaan een nota af te geven met. vermelding van aard der reparatie en bedrag. Dokter Van de Burg te Heteren is, terwijl hij met zijn motor op de Rijndijk reed, aangereden. Hij sloeg van de dijk en is aan de gevolgen overleden. Door broei is te Vriezen- veen drie ton hooi verloren Door aan 'n projectiel te morrelen ontplofte het ding. De 17-j. H. Wolters te Wierden werd hierdoor aan het gezicht gewond en moest eveneens drie vingers missen. Bij het uitdorschen van een korenmij t te Groot- Linden kwam een heel groote troep muizen te voor schijn. waaronder opmerke lijk veel spierwitte. Men heeft er 10 gevangen ze waren weinig schuw. UIT HET WEERMACHTS- BERICIIT VAN 9 MAART '44 „Ten Zuid-Westen van Narwa wonnen onze tegen aanvallen tegen hardnekkig vijandelijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Estlandsche ss-brigade on der bevel van den ss-Ober- fuehrer Augsbcrger in sa menwerking met Germaan- sche vrijwilligers van een SS-Pantsercorps in aanvals- gevechten, die verscheidene dagen duurden, de beide vij andelijke bruggenhoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vijand zware ver liezen aan dooden en gewon den toe. Hernieuwde Sovjet- aanvallen werden afgeslagen, nadat 14 vijandelijke pant serwagens waren stukge schoten. In het hooge Noorden sloegen troepen van leger en waffen-SS aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrachten af. Een lan dingspoging van de Bolsje wisten op het visschers- schiereiland werd verijdeld." Ock hier strijden Neder landers naast hun Duilsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft uw daad Meldt u vrijwillig voor de Waffen-SS. Inlichtingen bij de SS-Ersatzkommando Nïe- derlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Ne- benstellen Amsterdam 46. Enschede, Hengeloschestraat 30 en Heerlen. Saroleastr. 25. OOSTLAND ROEPT Eeuwen geleden trokken Nederlandsche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich daar in de steden of bouwden er hoeven voor hun gezin. Ste den als Danzig en Marien- werder laten nog heden de Nederlandsche invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. Deze jongens en meisjes la ten de wereld zien, dat de oude Nederlandsche onder nemingsgeest nog niet ver loren is gegaan. Straks gaan zij zich daar vestigen als Weerboer en als boerin. Eerst bekwamen zij zich echter voor hun taak op de boerderij. Ook jij kunt dat doen. Ook jij kunt boer op je eigen hoeve worden. Jon gens en meisjes van 1416 jaar, meldt je aan bij den Germaanschen - Landdicnst, Koningslaan 9 Utrecht. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. B u r e a u x Kippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1