WIERINGEiFt 13e Jaargang Zaterdag 18 Maart 1944 No. 22 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. STERKE SOWJET - STRIJDKRACHTEN BIJ TARNOPOL VERSLAGEN. Planmatige distanciet-ringsbewegingen ten Westen van Kirowcgrad. Vijandelijke aanvallen op Cassino mislukt. GEBIED VAN LONDEN GEBOMBARDEERD. Hoofdkwartier van den Fuhrer. 16 Maart. <D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Aan beide zijden van de Ingoei en ten Westen van Kirowograd verloopen onze uitwijkbewegingen in zware aanvals- en afweergevech- ten tegen den sterk opdrin- genden vijand volgens de plannen. Aan de middenloop van de Oekrainsche Boeg en ten Zuiden van Staro-Konstanti- nov werden aanvallende bolsjewistische gevechtsgroe pen teruggeslagen of opge vangen. Door tegenaanvallen van onze troepen ten Oosten van Tarnopol werden sterke vij andelijke laachten terug geworpen eii uiteengeslagen. Ten Noorden van Doebno opende de vijand met ver scheidene hifanterie-divisies en pantsertroepen een of fensief. Hij werd teruggesla gen, eenige penetraties wer den afgesloten en 28 vijan delijke pantserwagens ver nietigd. Aan het overige gedeelte van het oostelijke front zet ten de Sowjets slechts ten Noordoosten van Newel en. aan het Narwafront hun door pantserwagens en slag vliegtuigen ondersteunde, maar vergeefsche aanvallen voort.. Ten Zuidwesten van Nar- wa wonnen verscheidene te genaanvallen terrein. In de gevechten ten Noord westen van Newel heeft zich de Rijnsch-Westfaalsche 329ste divisie infanterie on der leiding van den luite nant-generaal Mayer bijzon der onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno voerde de vijand verscheidene plaatselijke aanvallen uit, die t.en deele in tegenaanvallen werden afgeslagen. Verdragend ge schut bestreed vijandelijke scheepsconcentraties in het terug. havengebied van Anzio-Net- tuno met zichtbaar goede uitwerking. Aan het zuidelijke front viel de vijand na ongewoon zware bomaanvallen, door sterke artillerie en pantser wagens ondersteund, de plaats Cassino aan. De aan vallen mislukten door den heldhaftigen tegenstand van het hier ingezette regiment valschermjagers nr. 3 onder leiding van kolonel Heil- mann en onder doeltreffende ondersteuning door het re giment granaatwerpers nr 71 onder leiding van den luitenant-kolonel Andrese. Boven het gebied van Cassino werden door jagers en lucht.doelartillerie zes vijandelijke vliegtuigen ver nietigd. In de middaguren van 15 Maart drong een formatie Amerikaansche bommenwer pers onder sterke bescher ming- van jachtvliegtuigen in het gebied van Brunswijk door en wierp bij meestal gesloten wolkendek bommen op verscheidene plaatsen. De aangerichte schade en ver liezen zijn gering. Britsche terreurbommen- werpers vlogen in den afge- loopen nacht naar Zuid- Duitschland en vielen het stadsgebied en verscheidene voorsteden van Stuttgart aan. Bij deze aanvallen ver loor de vijand 66 vliegtuigen waaronder 57 viermotorige bommenwerpers. Eenige Britsche storingsvliegtulgen wierpen bommen in het Rijn-Roergebied. Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen in de late avond uren van 15 Maart doelen in het gebied van Londen aan. Beveiligingsstrijdkrachten der oorlogsmarine stieten in de avonduren van giste ren in het Kanaal opnieuw op een sterke formatie Brit sche motor-torpedobooten, brachten 4 Britsche booten tot. zinken en keerden zelf voltallig op hun steunpunten PROVINCIAAL NIEUWS. VOORJ AARSBIJEENKOMST LANDVROUWEN. In Hotel Proot te Alkmaar werd Vrijdag j.1. de voor jaarsbijeenkomst van de landvrouwen gehouden on der leiding van mevrouw de HaanBcsker. Spr. herdacht Jan Baren- drecht. die op deze bijeen komst zou spr. over „Boe- renrecht. in den vreemde." Hij heeft in zijn werk voor het platteland den dood ge vonden en wij zijn met droe fenis vervuld, dat hij niet meer in onze rijen kan voortstrijden voor den op bouw van het platteland, maar wij weten, dat een volk pas dan zijn hoogsten bloei bereikt, wanneer de enkeling bereid is, het offer te brengen, dat dient om de grootheid er van in stand te houden. Ook hij heeft het hoogste offer gebracht. Dat den nabestaanden de kracht moge worden geschonken, dit zware leed te dragen. Op verzoek van spr. verhieven de aanwezigen zich een mi nuut in stilte van hun zetels Dat de opkomst niet zoo groot was, als men gewend was. stemt vooral daarom tot teleurstelling, omdat vele landvrouwen in de inunda- tiegebieden, die wel niet di rect hun hoeve moesten ver laten. hun vee en land kwijt zijn geraakt. Veel troost woorden kan spr. daarvoor niet vinden. Na dezen don keren tijd zal echter het licht weer komen. In het voorjaar spreekt de lente tot ons als een nieuwe be lofte. De levenswil, die onze landvrouwen bezielt om voort te gaan, de wil om ons zélf te zijn en den strijd voort te zetten, is in ons niet te blusschen. Hoewel wij leven in een somberen tijd. waar in stroomen van het edelste bloed vloeien, hoewel velen vol vertwijfeling zich afvra gen of het nog zin heeft, stil te blijven staan bij de wendepunten in de jaar kringen en hoewel de dood regeert, zooals wij de laat ste dagen in ons land heb ben kunnen aanschouwen, komen wij toch, wanneer wij luisteren naar hetgeen de natuur ons te zeggen heeft, onder den indruk van het opbloeiende jaar en voe len wij ons weer met nieu we levenskracht bezield. Wij zullen voortgaan met fieren tred en opgeheven hoofd. De heer Zuidervliet over de opvoeding. De heer Zuidervliet, hoofd van afd. I van den Land stand, ving zijn betoog aan met de mededeeling, dat zijn hoofdtaak was, in oorlogs tijd richtlijnen aan te geven met de besturen van de landjeugd en van de land vrouwen. Zelf heeft hij in de tach tiger, negentiger jaren in een boerendorp door de toen heerschende armoede een harde opvoeding gehad. De jeugd in die jaren was een jeugd van zorg. Ze leerde zuinig met het geld omgaan omdat dit door zweetdrup pels werd verkregen. Die jeugd leerde, haar plicht te doen in de huishouding, in de school en later in de ver dere studie. Er is niets zoo fout, als de zorg en den plicht van het kind verwij derd te houden. In deze fout verviel ons volk, toen na de negentiger jaren de welvaart haar intrede in Nederland deed en het liberale princi pe ,.Geef de jeugd een aan gename jeugd" en vooral „Geef ze geen plicht'', werd gevolgd. Daarnaast een stre ven. op school het kind zoo veel mogelijk vol te proppen met kennis, opdat het zich in den harden strijd om het bestaan zou kunnen redden en dit onderwijs is nu, God geklaagd, nog zoo. Men noemt ontwikkeling wat geen ontwikkeling is. Er is geen warmte in het on derwijs. Het onderwijs is door en door kapot en het is een ergernis om in de school rond te wandelen. Bovendien is de jeugd totaal losgeslagen van haar volk, Dit alles heeft een funeste uitwerking gehad op de ont wikkeling van den geest, die zijn scheppend vermogen heeft verloren. De jeugd staat in een jammerlijk» maatschappij zonder idealen en mist den lust tot strijd om de maatschappij beter te maken. Wij moeten door hameren om de jeugd wak ker te schudden en met klem wekte spr. de land vrouwen op om hun kinde ren aan den landjongeren- bond toe te vertrouwen. Mevrouw Bommezij ver telde hierna nog een en an der over de groenteteelt op de boerderij. In de middagbijeenkomst spraken de landvrouwe Zwiers-Luth en de heer Jacq. ter Kaar, hoofd van de af- deeling „Volk en Bodem." Gemengd Nieuws. LAAKBARE PRACTIJKEN VAN EEN SLAGER. C.C.D.-ambtenaren, die het bedrijf en de woning van een -slager te Winsum i Groningen i controleerden, troffen in de koelcel, in de huiskamer, en op zolder een aanzienlijke! hoeveelheid varkensvleesch aan, welke kennelijk van een in huis slachting geslacht varken afkomstig was, hetwelk een slager niet in zijn bezit mag hebben. Bij voortgezet on derzoek bleek, dat de slager, die tevens varkenshandelaar is, indertijd geweigerd had een arbeider ter plaatse een big te verstrekken, toen de ze hem hierom gevraagd had. Later kwam de slager op de weigering terug en deelde toen den arbeider mee, wél voor een big te kunnen zorgen. Hij stelde ■echter zijn condities, o.m. dat de arbeider liet varken zou mesten en dat bij slach ting de helft van het vleesch aan den slager zou komen. Aangezien de arbeider zich niet gaarne zijn stukje var kensvleesch zag ontgaan, ging hij hiermee noodge dwongen accoord met het gevolg, dat hij van een half varken afstand moest doen. Het bij den slager aange troffen varkensvleesch werd in beslag genomen en den arbeider wederom ter hand gesteld. De bij deze zaak betrokken slager zal zich hierover voor den tuchtrech- moeten verantwoorden. SUIKERPREMIE VOOR AARDAPPELVEREOUWERS. Zooals reeds bij de publi catie van het teeltplan Ak kerbouw 1944 is medege deeld. zal den verbouwers van aardappelen en htm arbeiders dit jaar een sui kerpremie worden toegekend. Blijkens een officiecie me dedeeling zijn thans de richtlijnen bepaald, die voor de toekenning der premie zullen gelden. Belangheb- den worden naar bedoel de officieele mededeeling verwezen. DE NIEUWE BONNEN VOOR HL*$BR tNDVERBRUIKERS. Teï> -rvolge op het kort- gelec"( kei schenen bericht wordt\,tkond gemaakt, dat van ltf Maart tot en met 30 1944 de met „Brand stoffen Een eenheid periode 9" en „Brandstoffen Een eenheid periode 10" gemerk te bonnen recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uit zondering van fabrieksturf. De hier bedoelde bonnen zijn uitgereikt aan de zgn. kleinere huisbrandverbr ui- kers, welke door de brand stof fencommissies zijn ge classificeerd in de groepen B, C. D of E-rood, resp. in de groepen X tot en met XVI en „Woningen CV". De grootere huisbrandver bruikers in de groepen B. C. D en E-rood, dat zijn zij. die van dc brandstoffeneommis- c-ie, waaronder zij ressortee ren een identiteitskaart heb ben ontvangen, worden bin nenkort door den plaatselij ken distributiedienst opge roepen. ten einde op een door dezen dienst nög na der bekend te maken dag de toewijzingen voor de 9de en 10de periode in ontvangst te nemen een eventueel hier op reeds verstrekt voorschot zal uiteraard worden verre kend. Ook de hier bedoelde toewijzingen geven geen lecht op het betrekken van fabrieksturf. Ten slotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor het stookseizoen 1943.' 1944 ten behoeve van de ge- j noemde verbruikers geen verdere bonnen zullen wor-1 den geldig verklaard, resp. j geen verdere toewijzingen zullen worden verstrekt. BRANDSTOFFEN VOOR VERWARMINGS- DOELEIXDEN. Uitreiking kaarten voor hef seizoen 1914 1915. Van 2 tot en met 29 April 1944 zuilen de distributie- diensten de brandstoffen- kaarten T 405 voor het sei zoen '44/'45 uitreiken. Be doelde brandstoffenkaarten worden uitsluitend verstrekt aan personen, die de aan duiding „Hoofd" op hun stamkaart hebben en het restant der voor het stook seizoen '43 '44 uitgereikte kaart T 116, waarop alle niet aangewezen bonnen moeten voorkomen, kunnen inleveren. Tevens dient het aanvraagformulier MD 323- OG te worden medegebracht, nadat, dit vooraf behoorlijk is ingevuld. Schippers en schippers knechten dienen zich met het. grijze en/of bevrach tingsboekje, waarin de aan- teekening voorkomt van den bevrachtingscommissaris of diens agent, dat de schipper of schippersknecht al dan niet met zijn gezin aan boord woont, tot den distri butiedienst van hun ligplaats te wenden. Genoemde be scheiden. alsmede de distri butie-stamkaarten en het restant van de T 116-kaart dienen zij aan den distribu tiedienst over te leggen. zomer vacantie van 1 Juli tot 21 Aug. De familie Velis-le No ble te Benschop (U.) werd met een drieling (jongens) verrijkt. Alles wel. ten Kley is na een botsing tegen een kade te Groningen omgeslagen. 20 vaten stroop, 112 zakken suiker, een par tij zeep, levensmiddelen enz., gingen te water. Een 37-j. metaalbewer ker en zijn 24-j. broer te Utrecht, maakten honderden valsche kwartjes wel lich ter dan echte maar overi gens hiervan niet te onder scheiden. Ze waren er goed op ingericht en hadden veel vakkennis. Gemeente Wieringen. CABARET - PROGRAMMA „VREUGDE EN ARBEID" in Cinema de Haan. Donderdagavond hield de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" haar derde ontspan ningsavond in dit seizoen. Ditmaal bracht men een ca baret-programma. De Voorz.. de heer Veen baas opende deze avond met een toepasselijk woord en beschouwde de opkomst van het publiek als iets van in- tiemen kring. Niettemin heb ben de artisten zich geheel gegeven en hebben zij. die aanwezig waren weer eeni ge uren van echt kunstge not medegemaakt. De Conferencier Tonny Verweij met zijn veelzijdig talent had al direct contact met het publiek en dit bleef zoo tot het einde der avond. Naast zijn leuke speechjes bracht hij aardige liedjes naar voren. De goochelaar van het gezelschap deed krasse staaltjes van zijn kunnen op dit gebied. Ida Baggerman als zangeres gaf ter afwisseling eenige mooie Duitsche Schlagers ten bes te. Monzy Molna vergast te het plbliek op enkele leu ke krontjongliedjes en tot slot werd een éénacter .Hondsdolheid" opgevoerd, welke danig insloeg. Het was een goede avond van ont spanning. K. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 19 MAART. NED. HERV. KERK O.-land 10' '2 u. Ds. v. Beek. W.-land 2','ï uur Ds. v. Beek. Vlij dag 24 Maart 8 uur V.C. J.B. te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. K.hoef HALF ELF Ds. Lugt. EVANGELISATIE H -hoef 10 uur dhr. O. Deen. Kapel Den Oever Den Oever 3 u. dhr. O. Deen. R. K. KERK, H.-hoef. Zondag 19 Maart 's av. 7 u. 4de Beschouwing van Chris tus Lijden Barabbas de Roover. Toegang vrij voor een ieder. NIEUWS IN 'T KORT. Nieuwe bankbiljetten van f 25 zijn in omloop ge bracht, gedateerd van 4 Oct. 1943 af. De oude blijven nog geldig. Ontslagen werden de burgemeesters van St. Maar ten, O-Niedorp, Winkel. Grave. Berghem, Hoogeveen en Westzaan. De RijksHBS'sen in N.- Hoiland o.a. hebben dit jaar VAREN, DAT IS LEVEN. Te land is er strijd, maar op de zee. Daar vecht er „de Geus" ook nu weer voor twee Aanmelding staat open voor ïederen Nederlander van 1745 jaar. Inlichtingen worden verstrekt, door de Marineannahm- stelle West für Germ. Freiwillige. Plompetorengracht 24, Utrecht. HetSS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5. Nebenstellen Amsterdam, Dam 4Alkmaar. Langestraat 56 Groningen. Heerestraat 46 Enschede, Hengeloschestraat 30 en Heerlen. Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskomman- danturen in Nederland. Nederlandsche arbei ders in Duitschland zullen niet voor 15 Mei met verlof kunnen gaan in verband met het. uitvallen van trans porttreinen. In geval van ernstige ziekte of overlijden van ouders, vrouw of kinde ren alleen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1