WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 22 Maart 1944 No. 23 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. - VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. GEVECHTEN TUSSCHEN OEKRAINSCHE BOEG EN DNJESTR. Zware afweerstrgd op Iandingshoofd van Nikolajev, in gebied van Krzemieniez en bij Kowcl. Vergeefsche vijandlijke aanvallen bij Aprlia en Cassino. Huil gebombardeerd. wagens werd hij teruggesla gen. stroovlas, welke hij voorhan- AGRARISCHE UITZENDIN- f den of m voorraad had, dan GEN VAN DEN NEDERL. Stad Winnitza ontruimd. Hoofdkwartier van den Fuhrer, 20 Maart <D. N. B.j Het opperbevel der weer macht aeelt mede Op het Iandingshoofd Nikoiajev, in het gebied van Wosnessensk en ten Noord oosten van Perwomaisk ble ven nieuwe vijandelijke aanvailen zonder resultaat Een gevechtsgroep onder bevel van kapitein Kalber- lak heeft zich bij deze ge vechten bijzonder onder- ticheiden. Tussehen den middenloop van de Oekrainsche Boeg en den Dnjestr werd de vij andelijke druk sterker. De stad Winnitza werd na ver nieling" van alle voor den oorlog belangrijke installa ties volgens bevel ontruimd. Ten Oosten van Proskoe- rov werden gedeelten van verscheidene bolsjewistische infanteriedivisies door vast beraden aanvallen onzer pantserformaties uiteenge slagen. Hierbij heeft zich de zestiende gepantserde ver- kenningsafdeeling onder be vel van kapitein Schiller bijzonderonderscheiden. Ook tussehen Proskoerov en Tarnopol werden den bolsjewisten door geslaagde tegenaanvallen zware ver liezen toegebracht. In het gebied van Krzemieniez en bij Kowel zijn onze troepen nog steeds in een zware af- weerstrijd gewikkeld. In het gebied der Pripjet- moerassen en aan den Zui delijken oever van de Prip- jet mislukten talrijke Sow- j etaan vallen. Ten Zuidoosten van Wi- tebsk kwam het, tot zware plaatselijke gevechten om een heuvelstelling, die meer malen van bezitter wisselde. In den Noordelijken sec tor van het Oostelijke front viel de vijand alleen aan het Narwa-front aan. Na vernieling van 10 pantser- Op het Iandingshoofd van Netuno ondernam de vijand ten Zuidwesten van Aprilia verscheidene door krachtig artillerievuur gesteunde maar vergeefsche aanvallen. De verdedigeis van Cassino sloegen gisteren wederom alle vijandelijke aanvallen, die den geheelen dag met krachtigen steun van artil lerie werden ondernomen, af. In de avonduren van 19 Maart bracht een formatie Duitsche torpedovliegtuigen bij een aanval op een vij andelijk convooi voor de kust van Noord-Afrika schade toe aan vijf geladen vrachtschepen met een ge- zamenlijken inhoud van meer dan 30.000 ton. Vrij zwakke formaties A- merikaansche bommenwer pers vlogen gisteren overdag bij slecht zicht van het Zui den uit Zuidoost-Duitsch- land binnen en lie ten op verscheidene plaat sen brisant- en brandbom men vallen. Schade en ver liezen zijn gering, 25 vijan delijke vliegtuigen, waar van 24 viermotorige bom menwerpers, werden ver - nield. In den afgeloopen nacht, lieten eenige Britsche sto ringsvliegtuigen bommen vallen op West-Duitschland en op het gebied van Ber lijn. Formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen de Britsche haven Huil met talrijke, brisant- en brand bommen aan. In de aange vallen doelen ontstonden uitgebreide branden en ern stige verwoestingen. Door vlootstrijdkrachten, afweergeschut van koop vaardij schepen en lucht doelgeschut der marine zijn in de periode van 11 tot 20 Maart 41 vijandelijke vliegtuigen heergeschoten. Gemengd Nieuws. MELK OVER VIER WEKEN VERDEELEN. Evenals dat in de afgeloo pen twee veertiendaagsche distributieperioden het ge val is geweest, zullen voor de komende twee veertien daagsche distributieperioden (behalve voor de 0-4 jari gen) niet vier, maar drie bonnen voor melk en voor taptemelk worden aangewe zen. Men dient er rekening mede te houden, dat alleen bij een gelijkmatige verdee ling de kleinhandelaar aan de vraag naar melk kan voldoen. Het is niet zoo, dat men mag verwachten, dat in de eerste veertiendaag sche periode de (tapte)melk op de twee thans aangewe zen bonnen en in de twee de veertiendaagsche periode op de derde, nog aan te wijzen, bon wordt verstrekt. Het publiek zal zich ook nu weer er op moeten instellen de op de drie bonnen ver krijgbare melk te verdeelen over de geheele eriode van vier weken. Voor verbruikers in het Westen des lands geldt bo vendien. dat de verstrekking van taptemelkpoeder voor een deel van het taptemelk- rantsoen ook in de komen de vier weken gehandhaafd blijft. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. De aanwijzing der bon nen voor petroleum voor verlichting van 9 tot en met 31 Maart 1944 is in de laat ste bonaanwijzing voor dit doel in het verlichtingssei zoen '43' 4 geweest, terwijl er ook na 31 Maait a s. geen verlenging van aangewezen verlichtingsbonnen meer zal plaats vinden. INLEVERING RESTANTEN WINTERZAAIGRANEN. De Provinciale Voedsel- eommissaris voor Noord- IIolland maakt bekend, dat de teleis hun restanten win tergranen ten spoedigste, toch uiterlijk vóór 15 April 1944 dienen in te leveren bij het A.V.A. afdeeling Noord-Holland, waarvoor zij zich kunnen wenden tot don Inname Bureauhouder in hun district. Van de in levering zijn uitgezonderd de origineele granen, met dien verstande, dat de teler zich tot den P.B.H. in zijn district dient te wenden met. het, verzoek (onder overlegging van de daarvoor benoodigde bewijsstukken) de in zijn bezit zijnde hoe veelheid te mogen behou den. OFFICIEELE LANDBOUW- MEDEDEELINGEN. ONGEREPELD STROOVLAS. Van den Voorzitter van het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep is ter uitvoering van art. 10 B. Vlasverorde ning 3942 in het Voedsel- voorzieninssblad van 8 De cember 1943 no. 94 een alge- meene bekendmaking opge nomen, waarbij iedere teler verplicht werd om de geheele hoeveelheid ongerepeld wel bij derden opgeslagen hield vóór 1 Maart 1944 af te repelen, terwijl iedere stroovlashandelaar op grond van bedoelde bekendmaking dit voor 15 Februari had behooren te doen. Het is ge bleken. dat hieraan door velen niet is voldaan. Op grond van het onder 3 van deze Algemcene Bekendma king bepaalde, deel ik be langhebbenden mede, dat van deze verplichtingen ont heffing is verleend tot 1 April a s. Het na dien datum nog bij telers of handelaren aanwezige ongerepelde stroo vlas zal eventueel door het Bedrijfschap geheel voor re kening van belanghebbenden worden afgerepeld. Vei zorging aardappelkuilen. Telers van aardappelen worden erop gewezen, dat zij verantwoordelijk zijn voor een doelmatige bewaring dei- door hen geteelde en nog op de bedrijven voorradige aardappelen. Door een oor deelkundige omwerking en sorteering of het nemen van andere maatregelen (b.v. ont doen van spruiten, aanbren gen van luchtkokers, etc.) kunnen en moeten zij ertoe medewerken, dat géén aard appelen voor de menschelij- ke consumptie verloren gaan. TOESLAG STIKSTOF TOEWIJZING. Alle aanvraagformulieren voor dc toeslag stikstoftoe- wijzing, die na 1 April a.s. binnenkomen kunnen, niet meer in behandeling geno men worden. Voor 1 Maart hadden de formulieren reeds ingediend moeten zijn bij den P.B.H. Degenen, die dus het formulier nog in het be zit hebben, worden aange raden. het ten spoedigste bij hun P.B.H. in te leveren. Ontvangstvergunningen KOOLRAPEN ENZ. OMROEP in de WEEK van 26 Maart—1 April 1941. Zondag 26 Maart 8.00 uur Hilv. I. Wij beginnen onze uitzending zooals gewoon- i lijk piet s.De Zin van het Beerverzorgd door D. d. V-ouoort. ZoJdasr 27 Zondag 27 Maar 13.00 uur Hilv. I^Wisfc U dat bramen cok worden geteld Wij wa ren met de microfoon in de Eommelerwaard. Dinsdag 28 Maart 13.00 u. Hilv. I. Wij hebben een vraaggesprek met iemand uit Noord-Holland over het houden van aardappel-se lectie-cursussen. Woensdag 29 Maart 13.00 uur Hilv. I. In tegenstelling met de uitzending over Champignons van 23 Fe bruari gaan wij nu naar de grotten van Neder-Canne bij Maastricht. Verslaggever is D. D. Hiddinga. Donderdag 30 Maart 13.00 uur Hilv. I. De Heer Herwig zal dezen keer Iets vertellen over de groenten welke in April moeten worden ge zaaid. Vrijdag 31 Maart. 13.00 u. Hilv. I. Wij brengen ons we- kelijksch Nieuws en wen ken voor Boer en Tuinder. 18.45 uur Hilv. I. In de serie van de Directie van den Landbouw brengen we dezen keer een beschouwing over het Proefstationwezen en zijn beteekenis voor den Landbouw. Zaterdag 1 April 13.25 u. De wekelijksche wandeling me' Dr. Meenen langs den slootkant in het voorjaar. 13.55 uur Land en Volk brengtWenken voor Volkstuinders, verzorgd dooi de Directie van den Land bouw. GELDIGE BONNEN. 19 Maart 1 April. 13/14 A 4 r. brood of gebak. Voor koolrapen, voeder- 'VeX.f Setak' -r.olon nocHnolran V,rv._ 1 lanft. öeSCnUIt. wortelen en pastinaken kun nen geen ontvangstvergun ningen model K.V.P. meer worden afgegeven. Dc Yoedselccmmissaris voor Noordholland. ROOSEVELTS ZOON KRIJGSGEVANGEN. Brussel, 17 Maart (C. D.) Naar „Volk en Staat" meldt is de oudste zoon van president Roosevelt bij een luchtaanval op Duitschland krijgsgevangen gemaakt. Elliot Roosevelts vliegtuig werd getroffen, maar hij kon zich door middel van valscherm redden. Zijn ge vangenneming zou door het Amerikaansche departement van Oorlog zijn bevestigd. Ook de grooten, aldus „Volk en Staat", betalen in dezen oorlog hun tol aan Mars. Het is bekend, dat Jacob Stalin, zoon van den dictator, twee jaar geleden bij Witebsk in krijgsgevan genschap is geraakt. Zoo sneuvelden o.a. Mussolini's zoon Bruno, kapitein Hor- thy, zoon van den Hongaar- schen Rijksregent, een zoon van maarschalk Gort, een zoon van maarschalk Keitel, twee zonen van maarschalk Keitel, twee zonen van maarschalk von Blomberg, drie zonen van von Bülow iop één dag), een neef van prins Starhemberg, een kleizoon van keizer Wil helm II en andere leden van het huis von Hohenzol- lern, een zoon van generaal Dittmar, e jongste zoon van grootadmiraal Dönitz. enz. Een zoon van Molotov en een neef van generaal Alexander bevinden zich in Duitschland als krijgsgevan genen. De directeur van zui velfabriek te Dorst (N.Br.) stal boter door van elk af te leveren pakje een plak je af te snijden. 14 Beschuit 62' gram Kin dermeel, havermout, gort of voedingssuiker. 073/074 Alg. 1 rants. Brood, Gebak of Bloem. 075 Alg. 250 gr. Peulvruchten D 25 Res. 250 gram Gort. F. 25 Res. 250 gr. rijst of gort 076 Alg. 100 gr. Vermicelli. 13 A rants. Margarine. 13 B V2 r. bak- en braadvet. 077 100 gr. mag. of 20+ kaas 13 14 1 3 4 L. Melk. 13/14 1 3/4 L. Taptemelk. 13/14 A 1 rants. Vleesch. 13 14 B rants. Vleesch. 13/14 2 kg. Aardappelen. 13/14 Toeslag 1 kg. Aardapp. 078 Alg. 500 gram Suiker. 079 Alg. 250 gram Jam. 13 150 gr. Versnaperingen. 13/14 1 r. Shagtabak, Rook tabak of Pruimtabak. 080 Alg. 1 r. Eenheidszeep. 031 Alg. -1 r. Waschpoeder. C26. D 26. E 26 Res. 1 r. Waschpoeder. F 27 Res. 1 r. Toiletzeep. Onze Vrijwilligers bestudeeren voor den aanval op de kaart het terrein. SS PK Merz O H P. Door instorting van de achtergevel van een boerde rij bij Hasselo zijn twee zoons van de boer gedoodeen buurjongen werd een been gebroken. Uit de kamer, waar een lijk opgebaard stond, haal den inbrekers te Utrecht 'snachts het tapijt van de grond. De kist werd op de kale grond achtergelaten. Inbrekers drongen 's nachts te Utrecht door in de kamer van een oude. verlamde dame en beroofden haar van alle beddegoed. Ook in Nijmegen ver richtten Roode Kruis en Ned. Volksdienst prachtig werk zij zorgen o.m. voor onderdak en voeding voor lpOOO dakloozen. In arrest gesteld is een inwoner van- Vlissingen, die in een kist met dubbele bo dem „zwarte" tabak ter ver zending aanbood. Zeven schapen werden 's nachts in de -Bovenkerker polder vet en vleesch door onbekenden heel wreedaar dig uit het lichaam gesne den. Door met vuur en pe troleum te spelen vermoede lijk zijn in een schuurtje tc Reuver (Limb.) twee broer tjes. 4 en -7 j., verbrand. Twee mannen uit Stecnmcrgen waagden zich in 'n bosch. waar landmij nen lagen. De een (50 jaar) werd een rechtervoet afge rukt, de ander kreeg diep? vleeschwonden. Tijdens de plechtigheid op den Grebbeberg ter gelegenheid van den Heldengedenkdag legt de Leider een krans. (C.N.F. Cino Paxs). DE KRIEGSMARINE I BEELD. In de etalages van gala- rics medemes Utrecht L. Viesstraat, dc Bijenkorf Amsterdam cn Den Haag vindt U een overzicht van de mogelijkheden welke voor Nederlanders zijn opengesteld bij de Kriegs- inarïne. Interessante fo to's en zeer fraai uitge werkte scheepsmodellen doen het hart van iederen jongen sneller kloppen. KEURINGEN. Het ss-Eisatzkommando deelt mede Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring werden gehouden op Zaterdag 25 Maait van 9 tof 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in een der zalen, van Amicitia, Westeindc 15, waar iedere gezonde Neder lander zich kan aanmelden ten einde te worden gekeurd voor de Waffen-ss, ss-Wachtbataiilon te Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaan se!: e ss in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen tussehen 1930 jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor dc tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden cn worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in dc Waffen-ss kan ietier worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voer de of- Ficieisopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waf fen-ss Amsterdam, Dam 4 Alkmaar. Langestraat. 56 Heerlen, Saroleaslraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 Enschede, Hengeloschestraat 30, en eveneens bij het Er- satzkommando Korto Vijverberg 5, Den Haag. OOSTLAND ROEPT! Stadsjongens - - stads meisjes, ook voor jullie is plaats in den Germaaivschen landdienst ir. West Pruisen. Trekt er op uit en ziet meer van ons werelddeel. Leert daar het boeren-handwerk, strijdt mee in den grooten productieslag voor ons Nieu we Europa. Duizenden hec taren vruchtbare grond lig gen te wachten op rappe, stoere handen. Door jelui ar beid in het Oosten help je mede de voedselpositie, ook van Nederland, te verzeke ren. Als je goed gezond bent en kunt werken, zul je daar boer of boerin kunnen wor den. Meldt je aan bij den Germaanschen Landdienst, Koningslaan 9 Utrecht. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wlerlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1