WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 25 Maart 1944 No. 24 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. WISSELVALLIGE GEVECHTEN IN ZUIDEN VAN OOSTFRONT. Bij luchtaanvallen op West-; 74 vijandelijke vliej NOG FELLE STRIJD OM CASINO. Uit het Hoofdkwartier van den Führer. 23 Maart, (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt* be kend Op de Krim werden aan vallen der Sowjets bij Kertsj en aan het Shvasj-bruggen hoofd door Duilsche troepen teruggeslagen. Zwakke vij andelijke aanvallen tegen onze bruggenhoofden aan den benedenloop van de Oekralnsche Boeg alsmede eenige overzetpogingen ble ven zonder lesultaat. Tuoschen den middenloop van de Oekrainsche Boeg en den Dnjestr, aan den Dnjestr zelf en in het ge bied Proskoerov-Brody woe den wisselvallige gevechten met superieure vijandelijke strijdkrachten voort. 34 vij andelijke vechtwagens wer den daarbij stukgeschoten. Onderofficier Rodewald van een verbindingspatrouille van een regiment grenadiers vernietigde in deze gevech ten binnen 45 minuten I bolsjewistische vechtwagens in een -strijd op korten af stand. De bezetting van Kowel sloeg hernieuwde aanvallen der bolsjewisten af en schoot van 1U in de stad binnen gedrongen vijandelijke pant serwagens er 6 stuk. Ten Noordwesten van Kowel brachten onze troepen den opdringenden vijand na harden strijd tot staan. Ten Z.O. van Witebsk mislukten hernieuwde door pantserwagens ondersteun de doorbraakpogingen der Sowjets. Op het Narwa-front viel de vijand meermalen tever geefs aan. In de zware af weer ge- vecht.pn in het Zuideliik deel van het Oostelijke front heeft zich het 850ste reai- ment grenadiers, onder lei ding van luitenant-kolonel Schmld, bijzonder onder scheiden. Duitschland werden in totaal gtuigen neergehaald. Bij Cassino stortten ver scheidene door pantserwa gens ondersteunde aanval len tegen het noordelijke deel van de stad in ons ge concentreerde afweervuur meen. Aan de kust van de Adriatische Zee werden vij andelijke aanvallen afge slagen, en bij eigen geslaag de stoottroepondernemingen verscheidene steunpunten van den tegenstander opge blazen. Formaties Amerikaansche bommenwerpeis vielen op 22 Maart, niet gebruikma king van een gesloten wol kendek. de Rijkshoofdstad aan en wierpen zonder grondzicht doelloos •brisant- en brandbommen op ver schillende woonwijken On danks ongunstige afweer- voorwaarden werden door luchtdoelartillerie 19 vijan delijke vliegtuigen, waar onder 13 viermotorige bom menwerper.;, neergeschoten. Na storingsaanvallen van eenige vijandelijke vliegtui gen op plaatsen in Midden- Duitschland ondernamen formaties Britsche bommen werpers in den afgeloopen nacht terreuraanvallen op plaatsen in het gebied van Rijn en Main, in het bijzon der op Frankfurt am Main. In het -stadsgebied ontstond aanzienlijke schade. De be volking had verliezen. Nacht jagers en luchtdoelartillerij vernietigden hierbij 55 vier motorige bommenwerpers. Eerste luitenant Becker, vliegtuigbestuurder in een eskader nacht jagers, schoot in een actie alleen 5 vijan delijke bommenwerpers neer. Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen afzonderlijke doelen in Londen met goed resultaat aan. Eeveilingsvliegtuigen der marine schoten voor de Ne- derlansche kust van drie zonder succe-s aanvallende vliegtuigen er twee neer en schoten het derde in brand. Officiëcle Landbouw- mededeelingen. Handel in varkens beneden 25 Kg. docr varkens handelaren. Streekhandelaren en groot handelaren als streekhandc- laar optredend, komen niet voor aankoopvergunningen in aanmerking. Dit neemt niet weg, dat zij toch een voorraad handelsbiggen op hun bedrijf kunnen hebben en wel1. indien afkomstig van een markt, bestemd voor doorvervoer naar vee houders binnen hun- provin cie. Het vervoerbewijs moet bij de marktadministratie worden aangevraagd tegen overlegging van een aan koopvergunning van den kooper 2. indien afkomstig van een markt en aldaar gekocht zonder aankoopver- gunning, dus voorraadvor- ming bestemd voor recht- streeksche doorverkoop op aankoopvergunning, aan veehouders bltinen hun pro vincie, of om opnieuw op een markt binnen de pro vincie te worden aangevoerd; 3. indien afkomstig van het bedrijf van een groot-han delaar. Aan een handelaar wordt geen vervoerbewijs afgegeven, voordat hij zijn ei-kenningsbewijs met per soonsbewijs heeft getoond. He koopen en verkoopen van biggen op de markten kan aan deze handelaren alleen worden toegestaan binnen de provincie waarin zij wonen. Groothandelaren. De taak van deze hande laren is het onderhouden van den inter-provincialen handel. Zij mogen in ande re provincies de handels- biggen alleen persoonlijk op een markt aankoopen, in dien aankoopvergunningen worden overgelegd en niet rechtstreeks van de var kenshouders. Deze biggen dienen vervoerd te worden naar hun eigen provincie. VETWEIDERS. Di verband met de inun datie worden dit jaar geen weide-contracten verstrekt. BOELIIUIZEN. Door de nieuwe maatrege len van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch betref fende het taxeeren van rundvee, mogen en kunnen geen boelhuizen meer wor den gehouden, waarin rund vee wordt aangeboden. De Voedsclcommissaris voor Noordholland. TOESLAGPREMIEëN. Veehandelaren en vee houders worden er op attent gemaakt dat, wil men bij de overname van gebrulksvee in aanmerking komen voor één of meer toeslagpremie- ën voor t.b.c.-vrij, vrij van abcrtusinfectie of voor pro- cluctiegegevens, het noodza kelijk is. dat hiervoor een verklaring moet worden overgelegd van den Gezond heidsdienst voor vee of vee arts en voor productiegege- vens een gewaarmerkt, con trole- of afstammingsbewijs Aankoopvergunningen moe ten vóór 10 uur worden in geleverd bij de marktadmi nistratie, waarna men later nog kan beslissen of men wil loten of niet. NIEUWS IN 'T KORT. De Noord-Oostpolder krijgt weldra zijn eerste plansoen. Het eerste paartje uit de Noord-Oostpolder is de zer dagen gehuwd. Door gasverstikking zijn te Bergen op Zoom de wed. Van den Berg en haar 19-jarige pleegdochter om gekomen. Een bus met f 10.U00, G gouden horloges en nog ee nige gouden sieraden, door K. H. te Soest in zijn tuin verstopt, blijkt door een onbekende te zijn weggeno men. In verband met een moord op een 30-j jood- sche vrouw te De Wijk <Dr. p zijn drie personen, o.w. een vrouw, in arrest gesteld. De moord moet op kas teel Dickinge zijn gepleegd. De vrouw werd met een tang op het hoofd geslagen. Een 30-j. conservenfa brikant te Zaltbommel, die destijds 30 briefjes van f 1000 inleverde, bleek zijn boekhouding vervalscht en zwarte handel bedreven te hebben. Gemeente Wieringen. VERPLAATST. Het poststation Haukes is verplaatst naar Wester- land 30. JUBILEUM KLEUTER SCHOOL H.-HOEF. Op 10 April zal de kleu terschool te H.-hoef 10 jaar bestaan. Waai' dit op 2e Paaschdag valt, zal aan de kleuters den volgenden dag een verrassing in de school worden bereid. We komen hier nader op terug. POLDER W. NIEUWLAND. Vergadeiing van Hoofd ingelanden van den Polder Waard Nieuwland le Wie- ringen op Dinsdag 21 Maart 1944. Na opening worden de no tulen'na voorlezing goedge keurd. De Heer D. Lont wordt als Hoofdingeland toegelaten. Worden gelezen ingeko men stukken, waarvan de voornaamste van den Commissaris der Provincie Noordholland in houdende benoeming C. Koorn Sz. tot Heemraad van het Departement van Waterstaat waarbij een be sluit tot overbrenging var. ccn gedeelte van den Nieuw- landerweg in beheer en on derhoud bij den Polder Waarcl Nieuwland, waartoe een bedrag groot f 7380 - door het Rijk aan den pol der zal worden uitgekeerd van den Commissaris der Provincie goedkeuring op het besluit van Hoofdinge landen tot verkoop van ee nige strooken grond gelegen langs en op de voormalige Stroeëruitwatering. Wordt voor kennisgeving aon genomen. Behoudens goedkeuring van het Bestuur van het Heemraadschap Wieringen wordt besloten aan den waarnemend opzichter, de Heer Jac. Mulder, over 1943 een vergoeding te verleenen groot f 200. Rekening'en verantwoor ding over het dienstjaar '43. Door de Hoofdingelanden W. de Jongh. J. Veerdig Sz. en W. Snooij werden reke ning en bescheiden gecon troleerd en in orde bevon den. De ontvangsten hebb. bedragen f 11992.78' j De uitgaven f 12392.311 Nadeelig saldo f 399.53 De rekening wordt goed gekeurd en vastgesteld. Bij cie bespreking der be grooting voor het dienstjaar 1944, deelt voorzitter mede, dat de posten wegen en slooten noodwendig dit jaar hoogere eischen zullen stel len en dus moesten worden verho^ad In verband hier- Vieöt.. vt het Dagelijksch Bestau'r de lasten moeten veihoogen tot f 18- per H.A. v De begrooting wordt over eenkomstig goedgekeurd en vastgesteld op f 11085.74, in ontvangst en uitgaaf. Bij de rondvraag verzoekt de Heer D. Lont het Bestuur meer aandacht te schenken aan het uitmaken der sloo- j ten. Dit laat bij vele inge- landen veel te wenschen over. I Tegen nalatigen zal krachtig worden opgetreden. Hierna sluit voorzitter de vergadering. BESMETTELIJKE ZIEKTE. Opnieuw zijn in deze ge meente 2 gevallen van diph- terie geconstateerd en wel bij een 15-jarige jongen en een 5-jaria meisje, beiden te Hippolytushoef. O VERWERKVERGUNNING. Aan den Heer H. Luijt is ten behoeve van het ver richten van werkzaamheden in zijn smederij aan den Poelweg overwerkvergunning verleend. ONDERWIJS. Tot tijdelijk onderwijzer aan de O. L -school te Wes- terland in deze gemeente is benoemd de Heer C. de Glopper van Nieuwe-Tonge. BURGERLIJKE STAND vanaf 2 t.m. 23 Maart 1944. Geboren Gerrit, z.v. J. Voos en F. Luikens Prien- tje Maria, d.v. J. Hegeman en P. van Sabben Gerrit z.v. S. P. Lont en T. Kuut Geertje, d.v. O. de Haan en C. M. Snooij Geertiuida, d.v. KI. Oedzes cn H. Enne- raa Catharina Margaretha Maria. d. v. C. Mahieu en W. C. Tosses Johannes, z.v. T Rlaghnom en A Bakker Gerhard, z.v, A. Kuik en H A. BoltS. Ondertrouwd J. F. Steig- stra en A. J. Odé J. .1. Gruis en H. Hulsebcs. Getrouwd J. F. Steigstra en A. J. Odé. Gverleden Bregje Breet. oud 84 jaar. weduwe van D. Kuut Titia Adriana de Vries, oud 28 jaar Geertje Takes, oud 80 jaar, weduwe van Pieter Takes. POLITIE. Gevonden een paar been pijpen, een leeren hand schoen, een bankbiljet en een kinderkapje. Verloien een grijs-lee- ren schakelriem. Inl. Gem.-bode H.-hoet Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 26 MAART. NED. HERV. KERK H.-hoef 10' uur Ds. v. Beek. Nieuwe Lidmaten. Coll. O.-land 2' - uur Ds. v. Beek. Nieuwe Lidmaten. Coll. Donderdag 30 Maart 8 uur Herv. Zusterkring O.-land. W.-land v.m. 10.30 Ds. Lugt. DOOPSGEZ. GEM. W.-land v.m. 10.30 Ds. Lugt. GEP.EF. KERK. H.-hoef v.m. 10 uur en nam. 2.30 uur Ds. S. Idema, em. pred. te Alkmaar. Dea Oever v.m. 10 uur en nam. 2.30 uur Ds. M. Schen- keveld. Bed. H. Avondmaal. R. K. KERK. Il.-hocf. Zondag a.s. 7 uur 5e Lijdens beschouwing. „Naast het Kruis met schreiende oogen." Toegang vrij voor iedereen CHR. GEREF. KERK. In „Land in Zicht" v.m. 10 uur en nam. 4 uur Leesdienst. Kapel Den Oever Dinsdag 28 Maart 7.30 n.m. Ds. Kampman uit Opperdoes De eerste radijs kwam Vrijdag in Beverwijk ter veiling. Een school voor zwak zinnigen wordt 1 Mei te Tiel geopend. Hoofd C. K. Hamelink uit Loosduinen. 600 muizen werden ge dood bij het uitdorscnen van een korenmijt te Oef feit. Voor groententeelt sloot, gemèente Utrecht met boe- ren in de omgeving tegen aantrekkelijke prijzen, ver hoogd met premie, contrac ten. Een berucht smokke laar, die zich te St. Michiels gestel bij zijn arrestatie verzette, werd doodgescho ten. VAREN DAT IS LEVEN l Een Hollandsche jongen behoort op de zee. Pak op dus je bultzak en vaar met ons mee. Aanmelding' staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar. Inlichtingen worden-verstrekt door de Marineanahm- stelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24, Utrecht. Het SS-Ersatzkommando Niederlande. Den Haag, Korte Vijverberg 5, Nebenstelle Amsterdam Dam 4 Alk maar Langestraat 56 Groningen Heerenstraat 46 Ensche de Hengelcschestraat 30 en Heerlen Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommanaanturen in Nederland. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Per fiets begeeft de aflossing zich op weg naar de voorste linies. (SS P.K. Niquille O H Pst. KEURINGEN. Het ss-Ersatzkommando ueelt mede Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring werden gehouden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam. Dam en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in een der zalen van Amicitia, Westeinde 15. waar iedere gezonde Neder lander zich kan aanmelden ten einde te worden gekeurd voor de Waffen-ss, ss-Wachtbataillon te Amersfoort, Landstcrm Nederland, Kriegsmarine en de Germaan- sche ss in Nederland. Tijdens de keuringen werden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levens middelen, etc. Pciscnen tusschen 1930 jaar, die aanmeldingsplicli- tig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-ss kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waf fen-ss Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56 Heerlen, Saroleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 Enschede, Hengelosclrestraat 30, en eveneens bij het Er- satzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag. De eerste haring werd 15 Maart op de Ocsterschel- de gevangen. Een geit te Koedijk wierp 4 jongen. (Dagblad N.H.) Bij een Brand in de bijkeuken van de woning van een fabrieksarbeider te Reuver (L.i zijn 2 kinderen omgekomen. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytusheef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1