WIERIiGERMEiRBODE DUITSCH AFWEERSUCCES BIJ WITEBSK. 13e Jaargang Woensdag 29 Maart 1944 No. 25 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Hevige gevechten tusschen Perwomaislt en ten Oosten van Eictly. Aanvallen bij Cassino opnieuw afgeslagen. BALTI EN PROSKOEROV ONTRUIMD. Hoofdkwartier van den Führer, 26 Maart. (D. N. B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Aan den benedenloop van de Oekrainsche Boeg wer den verscheidene aanvallen en overzetpogingen van de Sowjets verijdeld. Aan het geheele front tusschen Per womaisk en ten Oosten van Brody zijn onze troepen in hevige afweergevcchten ge wikkeld. in welker verloop de steden Balti en Proskoe- rov ontruimd werden. Eij Tarnapol vernietigde een van onze pantserforma ties in een vastberaden aan val 25 vijandelijke stukken geschut. In de succesvolle afweer- gevechten ten Zuiden van de Pripjet-moerassen heeft zich do majoor der reserve Strcbl, commandant van een regiment artillerie, door bij zondere dapperheid onder scheiden. Tusschen Dnjepr en Tsjaussy vielen dc bolsje wisten na hevige artillerie voorbereiding met verschei dene divisies infanterie en pantserformaties aan. felle gevechten behaalden onze troepen een volledij afweersucces. Plaatselijke penetraties werden in kloek moedige teenaanvallen ge zuiverd. de binnengedrongen vijand werd in een gevecht van man tegen man vernie tigd. Ten Zuidoosten van Witebsk ondernamen Sowjeis als gevolg van de zware verliezen die zij de vorige dagen geleden had den, slechts vergeefsche plaatselijke aanvallen. In het Hooge Noorden werden vijandelijke aanval len in den sector Kandalaks- ja afgeslagen. In Italië werden bii Cas sino sterke vijandelijke stoottroepafdeelingen, die door artillerie werden ge steund met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Van de rest van het front wordt slechtfc melding ge maakt van wederzijdsche activiteit van verkenners en •stoottroepen. Eenige vijandelijke sto ringsvliegtuigen zijn in den afgeloopen nacht tot West- Duitschland en tot het ge bied van Berlijn doorgedron gen. Gemengd Nieuws. SINAASAPPELEN VOOR DE KLEINE KINDEREN. Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar zullen weder om 500 gram sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. Men moet hiertoe de bon nen „Reserve D 28" en „Re serve E 28" vóór of op 29 Maart. a.s. bij zijn groente handelaar inleveren. De aflevering der sinaasappelen zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. NIEUWE POSTZEGEL. De nieuwe postzegel van 40 cent. in de serie Zeehel den zal van 1 April af ver krijgbaar zijn. Hij draagt een afbeelding van Corne- lis Evertsen de Jongste, ont werp Kuno Brinlts. In afwijking met de voor gaande zegels der serie is deze zegel uitgevoerd in plaatdruk, in vellen van 100 stuks. Kleur grijsblauw afme tingen 31'/s x 24' i mm.: beeldvlak: 28'x 21' i mm.; druk Joh. Enschede en Zo men. Haarlem. HOOGFREQUENT- MEETAPPARATEN. Zooals reeds eerder in een persbericht onder de aan dacht werd gebracht is voor. het in bezit, of gebruik heb ben van electrische appara ten of inrichtingen, waar mede door middel van hoog frequente trillingen metin gen van eenigerlei soort kunnen worden gedaan, vol gens verordening nr. 1/1944 van den Rijkscommissaris, ■vergunning van den Direc teur-Generaal der PTT noo-; dig. Aanvraagformiüiereri zijn te verkrijgen bij" het Hoofd van den Dienst Radio. Scheveningscheweg 6 te 's-Gravenhage. Voor elk type zal een afzonderlijk aanvraagformulier moeten worden ingediend verzoe ken om toezending van aan vraagformulieren dienen daarom vergezeld te zijn van een opgaaf van het be- noodigde aantal. Ook de Radiohandelaren, die reeds vroeger op grond van de verordening van den Rijkscommissaris nr. 13/1943; aangifte deden van hoog frequent - meetapparaten zullen een vergunning moe ten aanvragen. ZOMERTIJD. In de bezette Nederland- sche gebieden zal. evenals in het Groot-Duitsche Rijk. op 3 April a.s., des morgens twee uur, de zomertijd wor den ingevoerd. Op dit tijd stip worden de officieele klokken een uur vooruitge zet, d.w.z. van 2 tot 3 uur. MEER DAN 800 MILI.IOEN BIJ DE RIJKSPOST SPAARBANK. Bij de Rijkspostspaarbank werd in Februari rond 13 millioen gulden meer inge legd dan terugbetaald. Daar door steeg het totaal tegoed van alle spaarders tot boven 800 millioen gulden. In Februari werden 27.325 nieuwe boekjes uitgegeven. REGELINGEN VOOR LANDBOUWERS UIT ONTRUIMDE GEBIEDEN. Het Bureau Ontruiming van het Rijksbureau Voed selvoorziening in Oorlogstijd heeft niet alleen tot taak voorraden voedingsmidde len, vee. bedrijfsmiddelen en andere voor de voedselvoor ziening belangrijke zaken in veiligheid te brengen, het regelt tevens de bestemming van het, vee en de bedrijfs middelen, opdat deze voor de voedselvoorziening zoo nuttig mogelijk blijven, een en. ander in samenwerking met de diensten van da Pro vinciale Voedselcommissa- rissen en de Bedrijfschap pen. Het Bureau Ontruiming brengt verder ten' behoeve van de door de ontruiming getroffen landbouwers rege lingen tot stand, die er op zijn gericht de landbouwers in staat te stellen hun be drijf voort te zetten, zoodra dit weer mogelijk is. Daar bij bevordert het Bureau Ontruiming zooveel mogelijk dat de getroffenen later het bedrijf weer in rendabelen staat ontvangen met een aan den tegenwoovdigen ongeveer gelijkwaardige» veestapel en met ongeveer gelijkw aardige inventaris. Voor den tusschenliggenden tijd wordt een sehadever- ccedingsregeling getroffen, terwijl de directe verliezen en onkosten worden ver goed. Belanghebbenden die nen zich van nadere bijzon derheden, die in officieele publicaties worden verstrekt nauwkeurig op de hoogte te stellen. BELANGRIJK BERICHT VOOR GEëVACUEEKDE "VEEHOUDERS EN KWARTIERGEVERS. Registratie 2 April 1944. Ten behoeve van geëva cueerde veehouders en vee houders die geëvacueerd vee ingekwartierd hebben, wordt het navolgende bekend ge maakt De veehouders die mo menteel nog in de evacua- tiegebieden verblijf houden of reeds hieruit vertrokken zijn dienen, behalve cie even tueel nog op het bedrijf aanwezige dieren, in een aparte kolom de namen en adressen van die veehou ders, bij wie de geëvacu eerde dieren zijn ingekwar tierd, te vermeiden (zie verder de toelichting op de registratiekaartJ De veehouders, die eenig vee uit. de inudatiegebieden op hun bedrijf hebben, die nen dit vee NIET op HUN registratiekaart te vermel den, dus noch in de kolom „ingeschaard van anderen", noch in de kolom „op het bedrijf aanwezig." Op hun kaart moet al leen het eigen vee en de in- geschaarde dieren, niet uit de inundatiegebieden af komstig, vermeld worden. Voor het vee, afkomstig uit de inundatiegebieden, dient, cie kwartiergever voor elke eigenaar afzonderlijk, bij den P.B.H. een registra- tiekaart aan te vragen, waarop de dieren vermeld moeten worden, die van den desbetre ff enden veehouder zijn ingekwartierd. Een ieder, die dus geen of niet voldoende registratie- kaarten mocht ontvangen, dient zich onmiddellijk na 5 April tot den P.B.H. van het district, waarin hij ver blijf houdt, te wenden, ten einde aan bovenstaande te kunnen voldoen. Tenslotte is ieder kwar tiergever verplicht alle ver anderingen in de ingekwar tierde veestapel direct ter kennis van den P.B.H. te brengen. VEEBOEKJES VOOR GEcVACUEEKD VEE, Evenals de reeds hierbo ven vermelde registratie - kaarten, dient de veehouder die geëvacueerd vee inge kwartierd heeft, een apart veeboekje per eigenaar in zijn bezit te'hebben en daar in de bij- en afschrijvingen te verrichten, gedurende het tijdvak, dat het vee op zijn bedrijf is. Voor zoover deze boekjes in de eerstvolgende dagen niet worden ontvan gen, dient men deze bij den P.B.H. aan te vragen. Be kwartiergever is ten- volle verantwoordelijk voor de juiste invulling van de boekjes waarin het inge kwartierde vee vermeld moet zijn en/of worden en mag dus het geëvacueerde vee onder geen omstandigheden op zijn eigen veeboekje ver melden. Ook wordt erop gewezen dat men op den voorkant van de evacuatie- boekjes steeds de naam van den eigenaar plaatst. De transacties reeds plaats gehad hebbende in het vee boekje van den kwartierge ver. die met het bovenstaan de in strijd zijn. moet men bij zijn P.B.H. aangeven, om herstelposten in de vee- boekjes aan te brengen. De eigenaar dient er zorg voor te dragen dat zijn vee. wat naar andere bedrijven wordt geëvacueerd, van zijn veeboekje wordt afgevoerd. Een 13-j. jongen wierp te Roosendaal een door hem gevonden projectiel in een vuurtje. Het ding ontplofte en wondde de knaap ernstig in het gezicht. Hij zal den kelijk een oog moeten mis sen. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP in de WEEK van 2—9 APRIL. Zondag 2 April. 8.00 uur Hilv. I. De eeiste uitzending ls weer <-J?e zin van het Boer zijn," "Wke verzorgd wordt door\-.. j v. d. Bospoort. 12:45 uur Hilv. I. Dirk v. Hul zal in de serie „Als 't vóór 't zeggen had, spreken over een onderwerp dat de boeren in April bezig houdt. Maandag 3 April. 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt een reportage over de Fruit teelt in de Bommelerwaard; Verslaggever Hiddinga. Dinsdag 4 April 13.00 uur Hilv. I. „Aan het spinne wiel." Cp bezoek bij de Stichlsche Landsvrouwen. Verslaggever Hiddinga. Woensdag 5 April. 13.00 u. Hilv. I. We waren in het Geuldal Een reportage o- ver een Boerderij in de schitterende omgeving van Zuid-Limburg, Donderdag 6 April. 12.15 u. Hilv. I. We treffen de familie de Boer weer tesa- men en zooals uit het ge sprek naar voren komt, heeft een gedeelte der fa milie gisteren een uitgangs avond gehad. De titel zegt het reecis „Doags noa de kemedie." 20.15 uur Hilv. II. Paard rijden. Een praatje over ri.i- sport en rijkunst door W. Slob. Vrijdag 7 April. 13.00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en de wenken voor Boer en Tuinder. 18.45 uur Hilv. I. In de serie van de Directie van den Landbouw zal er dezen keer een lezing worden gehou den over proefvelden en proefboerderen. Zaterdag 8 April. 13.25 u. Hilv. I. De wekelijksche wan deling. Veluwsche Voor- jaarsinpressies met J. Ga zenbeek. .13.55 uur Hilv. I. Land en Volk brengtde wenken voor Volkstuinders, ver zorgd door de Directie van den Landbouw. WITLOF VERDWEEN IN DEN ZWARTEN HANDEL. Herhaalde klachten, wel ke den C.C.D. bereikten om trent den prijs, welke de consument voor witlof dient, te betalen, indien hij zoo nu en dan in de gelegenheid is beslag op deze groente te leggen, hebben, ei' aanleiding toe gegeven een uitgebreide controle in een der produc tiecentra te organiseeren. Hierbij werd aan het licht gebracht, dat in totaal on geveer 50.000 kg witlof door een groot aantal telers tegen een prijs werd afgezet, wel ke ongeveer 100% boven den vastgestelden maximum, veilingsprijs lag. Het. gevolg hiervan is geweest, dat de kleinhandelaar deze „zwar te" lof eveneens tegen veel te hoogen prijs -van den grossier kocht en dat zoo doende uiteindelijk de con sument het gelag betaalde. Een aanzienlijk aantal processenverbaal werd in dit verband opgemaakt. He laas kon niet alsnog een normalen afzet worden be werkstelligd, want het lof was reeds verdwenen, daar het te laat was om tot in beslagneming van de partij over te gaan. Drie maanden werd ge vorderd tegen een arts te Geleen en een niet-gediplo- meerd ass-apothekeres. door wier schuld een eenige zoon van 12 j. door vergiftiging het leven verloor. De arts had een onvolledig recept afgegeven door haar on kunde had de ass.apoth. een doodelijke dosis vergif ver strekt. Gemeente Wieringen. GEWELDIG OPENINGS NUMMER OP DE WIELER BAAN. Na een rustperiode van ruim vijf maanden, zal de wielerbaan 2 April opnieuw haar poorten ontsluiten, zeer tot vreugde van de tal loos vele wielersportliefheb bers. die ons gebied telt. De directie heeft meteen een daverend openingsprogram ma samengesteld. Men heeft n.1. de drie beste langeaf- itar.dsiijdeis Kees Bakker, Antlré van Amsterdam en Ben van der Voort aan. geworven voor een wedstrijd achter motoren over 80 KM. Zij zullen worden ge- gangmaakt door de motor rijders Johny Schlebaum, •Jan Slesker en Jo Bustraan. Het kan een hefit duel wor den, omdat Bakker dit win terseizoen op de Europee- sche banen heer en meester is geweest. In Weenen klop te hij o.a. wereldkampioen Lohman, terwijl Bakker in Dcutmund zegevierde voor Killian en Vopel. André van Amsterdam was echter in het zomerseizoen met Van der Voort de beste. Zoo als begrijpelijk bestaat er tus schen genoemd drietal een groote rivaliteit, waarvan wij de sportieve ontknooping Zondagmiddag voor het eerst in Nederland zullen beleven. Een strijd die ieder gaarne zal beleven. Voor een fraai bijprogramma heeft de directie gezorgd door het contracteeren van de tien beste amateurs uit ons land. o.a. Bijster, Middelink, Van der Vliet, Kleefst.ra, De Booy enz. In verband met de groote belangstelling be gint de kaartverkoop Zon dagmorgen reeds om 10.30 uur. BESTELDIENSTEN P.T.T.-KANTOOR TE HIPPOLYTUSHOEF. De buitenbestellingen worden ingaande 27 Maart 1944 om de andere dag be steld. Postpakketten zullen in die bestellingen niet worden opgenomen. Deze kunnen worden afgehaald tusschen 17.30 en 18.00 uur. Buiten deze uren kan niets worden afgegeven. „BETJE REGEERT" IN DEN OEVER» - „Amicitia" heeft twee avonden in Den Oever ge speeld. Het bekende blijspel „Betje Regeert" is ook hier in zeer goede aarde geval len. In aandachtige stilte hoorde men het. gesprokene aan. Zaterdagavond was de zaal wel niet geheel en al bezet, doch Zondagavond werd gespeeld voor een vol le zaal.. Beide avonden wer den de spelers met een har telijk appiaus beloond. Zoo wel stuk als spel vielen in goeden smaak. Stierenkeuring te Wieringen voor Wieringen, gedeelte Anna Paulowna en gedeelte Wieringermeer. Aangeboden werden 3- j. stieren. SjouwLer Adema, eig. Bakker en Mulder Wie- vingen, goedgek. om op de Centrale keuring te verschij nen. 2-j. Stieren. Definitief goedgek. voor NRS. Alidus Frans van H. Homan Sloot- dorp, Bertus van W. Kra nenburg W.werf, Diamants Frans van J. P. Kits Sloot- dorp, Cesar 7, van Gebr. Bakker, Den Oever. Anna's Bert van M. Heijblok, Oos- terland. Afgek. 1 stier. Voor N.H. werden goedge keurd Rooske's 9 Lodewijk van S. J. Koorn. Wieringen. Edward van Oldehof van N. Kooij Wieringen. 1-jarige stieren. Hiervan; werden voor 't NRS goedge keurd Leendert van Staats- landbouwbedrijven W.meer, bedrijfsleider J. Schutrups, Eoukjes Berl. St. Land'o. bedr., bedrijfsl. J. IJdema, Bert van K. S. de Vries, W.werf, Bertus Adema 2 en Bertus Adema 3 van H. Gr in Slootdorp, Cesar 14, Aafke's Adema en Okko van M. Bak ker, Wieringen, Titus van Tj. Kooistra Slootdorp, Siep van P. R. Smid Slootdorp. Eoukjes Adema van J. Straat Slootdorp, Frans van de Emma Hoeve 2 van Jb. Slagter Slootdorp, Klaske's Eert. Frans van Grietje 10, Frans van Grietje 14 en Grietje's Simson 3 van Goh. Montsma Slootdorp. Luctor van Wed. D. N. Mulder Hip- po. Bart en Gerard van W. Kranenburg W werf. Voor N.H. werden geed- gekeurd Rensche's Frans van H. Blauw SlSbtdorp. Frans 2 van W. Kooij Slool- rlorp. Ceres van J. Veerdig Hippo, Zacharias, Wiepkje's Julius en Rienus van Staats- landb. bedr. W.meer, Tetje's Frans en Max van A. C. Langereis Anna Paul,, Con stant» n van de Waard 20 van H. Attema Wieringen. Sjoukje's Frans van W. Pranger Anna Paul.. Leo- pola en Anton van Wed. D. N. Mulder Hipo, Jan en Huig van W. Kranenburg W.werf. Voor de Provincie werden 9 stieren goedgekeurd. Een l-jar. stier werd afgekeurd. POLITIE. Gevonden een paar blauw met. rood gekleurde kinderwantjes. Verloren een loonzakje inh. f 27.95. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. JOHAN KAART IN CINEMA DE HAAN. Ket gezelschap Johan Kaart heeft Vrijdag met ,,'n Lek Bandje" het publiek een recht amusante avonü bezorgd. Hier was uit alles 't beroepsspel te proeven. Van zoowel de grootste als de kleinste rol was de uit beelding voortreffelijk, vlot en snedig de handeling, en met steeds meer climax volgden de toeschouwers de komische verwikkelingen, welke_.,Ti Lek Bandje" biedt. Niet 'weinig droegen tot :t succes van 't spel de prach tige decors bij. Zulk een uitmuntende verzorging hebben wij op 't platte land zelden gezien. Gaarne zien wij dit ge zelschap nog eens terug. DE VERVULDE GARANTIE. ..Maar lieve kindertjes, ik heb jullie toch gezegd, dat elk zijn eigen tuintje hebben zal." Teekening Sturtzkopf 'Orois/ Holland Paxs. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen. Bu re aux Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1