WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 5 April 1944 No. 27 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. GROOT AFWEERSUCCES BIJ TSJAUSSI. Nieuwe Sowjetaanval Duitsche terreinwinst bij HECHTE VERDEDIGING VAN KOWEL EN TARNOPOL. Hoofdkwartier van den Pührer, 2 April (D. N. B.) Het opperbevel der weer macht maakt bekend Ten Westen van Otsjakov werden pogingen van den vijand om over te steken verijdeld, ten Westen van Beresowka werden vrij ster ke aanvallen der bolsjewis ten afgeslagen. In een pene- tratiepïek zijn nog zware gevechten aan den gang. Tusschen Dnjestr en Proeth en in het gebied van Czernowitz. ten Noorden van den Dnjestr, duren de zware gevechten voort. Bij Stanislau wierpen Hongaar- sche troepen vijandelijke strijdkrachten in een tegen aanval terug. Het garnizoen van Tarnopol houdt nog steeds stand tegenover ui terst zware vijandelijke aan vallen het heeft tien vij andelijke tank-s vernield. Daarbij heeft zich luitenant Höpfl, batterijcommandant van een brigade stormge- schut, onderscheiden door bijzondere dapperheid. Herhaalde aanvallen der bolsjewieken op de stad Ko- wel mislukten door den vastberaden tegenstand der verdedigers. In het gebied ten Noorden van de stad hebben onze troepen ver scheidene belangrijke heu velstellingen ingenomen. In de gevechten der laatste dagen hebben zich hier de -Oberstiumführer Nikolus- rilek, compagniescomman dant van een pantserregi ment, en de Obergefreite Poliack. van den. staf van een regiment grenadiers bijzonder onderscheiden. Tusschen de Dnjepr en bij Pleskau afgeslagen. Pmskoerov en Stanislau. Tsjaussi hebben de onder bevel van generaal der in fanterie von Tippelskirch en generaal der artillerie Mar- tinek staande troepen in zware gevechten van zeven dagen doorbraakpogingen van 17 vijandelijke divisies infanterie, een gemotiseerde en twee pantserbrigades verijdeld en daarmede een schitterend afweersucces behaald. De bolsjewieken leden uiterst zware, bloedi ge verliezen. Bij deze gevech ten heeft zich de Silezische 18-de pantser-grenadiers- divisie onder bevel van ge- neraal-majoor Zutavern bij zonder onderscheiden. Versch aangevoerde divi sies, met. steun van taliijke tanks en slagvliegtuigen vielen opnieuw aan. Zij wer den met zware bloedige ver liezen teruggeslagen en ver loren 57 tanks. Slag- en ge vechtsvliegers hebben met bijzonder succes de afweer- gevechten van het leger ge steund. Alleen in dit gebied werden 32 vijandelijke vlieg tuigen in luchtgevechten, twee andere door afweer geschut vernield. Bewakingsvaartuigen dei- marine hebben in de Fin- sche golf wederom zes bols jewistische bommenwerpers neergeschoten. In Italië zijn ook gisteren geen gevechtshandelingen van beteekenis voorgeko men. Bij een aanval van Ameri- kaansche bommenwerpers op plaatsen in Zuidoost- Duitschland zijn bij felle luchtgevechten 54 vijande lijke vliegtuigen, waarvan 50 viermotorige bommenwer pers vernield. In Steyr is schade ontstaan. Gemengd Nieuws. „KENNEMERLAND IN ..MUSSERTS HAND". Nationaal -socia 1 isf isch e propaganda in N.-HolJand. Na de propaganda-actie, welke de N.S.B. te Amster dam heeft gevoerd, is een actie voor het gewest Noord- Holland georganiseerd met Haarlem als centraal punt. Ter inleiding van deze ac tie is in het Kringhuis der N.S.B. te Haarlem, onder lei ding van den heer G. Jans sen, een persbijeenkomst gehouden, waarin de heer J. Frentrop, propaganda- inspecteur der N.S.B.. een korte uiteenzetting gaf van de plannen. De actie zal gedurende April en Mei worden ge voerd onder de leuze „Ken- nemerland in Mussert'.s hand." Door deze benaming elke actie zal haar eigen leuze voeren wil men aan- toonen. dat het een korte, maar hevige strijd zal zijn. Het is niet de bedoeling verklaarde de heer Fren trop in twee maanden klaar te spelen wat minis ter Goebbels te Berlijn in zes jaar heeft, berust, maar wel om de nat.-soc. levens beschouwing te doen ople ven en aanhangers te wer ven. Te Amsterdam is geble ken, dat de bevolking in haar geheel groote belang stelling heeft voor de nat- socialistische gedachte. D? belangstelling van het Ne- derlandsche volk voor een politieke idee blijkt ontzag lijk groot te zijn. De arbei ders, die politiek vrij goed geschoold blijken te zijn, worden gewonnen zonder een positieve belofte, maar door een ideaal, dat is het socialisme op volkschen grondslag. De geheele actie is ingesteld om ons volk een ideaal t.e geven teneinde het sterk te maken in de beproeving van het heden en het in staat te stellen een goede toekomst voor zichzelf op te bouwen. Gedurende de propagan da-actie zullen vier volks vergaderingen worden, ge houden tusschen 1 en 15 Mei een dezer vergaderin gen zal te Haarlem zijn op fi Mei. waar de Leider het woord zal voeren. Natuurlijk zal worden ge werkt met uitgebreid propa- ganda-materiaal, o.a. met de geluidsauto. BE DISTRIBUTIEDIENSTEN OP DEN GOEDEN VRIJDAG EN DEN STILLEN ZATERDAG. De plaatselijke distributie- diensten zullen op den Goe den Vrijdag (7 April) en den Stillen Zaterdag (8 April) voor het publiek ge sloten zijn. Op den Stillen Zaterdag echter zullen de distributiediensten aanvra gen van arbeiders buiten land en eventueele spoedge vallen in behandeling ne men. VOOR DUITSCHERS TER KENNISMAKING. De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hoogere ss en politiële! der maakt bekend Ingevolge de verordening van den rijkscommissaris voor het. bezette Nederland- sche gebied betreffende de registratie dor Duitschers zijn alle in Nederland woon achtige Duitschers verplicht, zich bij het voor hun woon plaats bevoegde registratie bureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal rijksduitschers ten gevolge van onbekendheid met deze verordening in het bijzonder bij verhuizing bin nen Nederland er. naar het buitenland de bepalingen dezer verordening niet na leven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding gehyt/.en personen, onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, op zich bij het bureau van den po- litie-officier bij den gevol machtigde van den rijks commissaris voor de provin cie hunner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhuizing binnen Neder land en bij vertrek naar het buitenland schriftelijk of mondeling aan le melden. Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitsche volk behooren, maar in het onzekere zijn betreffende hun nationali teit of als statenloos wor den aangemerkt. De ver plichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duit- scheis uit het vroegere Oos tenrijk, voor Sudetenduit- schers en voor volksduit - schers uit de oostgebieden. De verplichting tot aan melding bestaat ook voor het geval, dat personen ter vervulling van hun dienst plicht voor de weermacht worden opgeroepen. Bij minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wanneer hij zeif geen Duitscher is. voor de nakoming van deze verplich ting toe aanmelding verant woordelijk. Aanmelding kan mede ge schieden bii de hulpregis- tratiebureaux bij de „orts- gruppen der nsdap." SS-Obergruppenfuehrer en general der polizei, get. RAUTER. NIEUWS IN 'T KORT. Op slag dood was een 41-j. mevrouw uit de N. Pol derstraat te Den Haag-, die in een bocht van de tram viel. De opperman N. te Los ser, die A. Lók met een mes steek in de hals doodde, kreeg 5 jaar met aftrek van voorarrest. De dokter uit- Geleen en de niet-gediplomeerde ass.-apothekeres, die oor zaak waren van de dood van een 12-j. jongen (recept met teveel vergif) kregen desp. twee mnd. hechtenis en 300 gulden boete. COUPURES VOOR DEN AANKOOP LINNENWEEFSELS. Ter voorkoming van mis verstand deelen wij de hou ders van coupures voor den aankoop van linnenweefsels, welke zij als telers van vlas ontvingen, mede. dat de coupures uitsluitend de plaats innemen van een speciale vergunning voor den aankoop van linnen weefsels. De coupures heb ben een waarde voor den aankoop van vier gulden linnenweefsel. Dit bedrag moet aan den detaillist be taald worden op basis van de in het persbericht van 7 Februari j.1. vermelde prij zen voor de verschillende goederen. GEEN FOTO'S IN CORRES- PONDENTTEFORMULIERF.N. 's-Gravenhage, 30 Maart. Het Nederlandsche Roode Kruis vestigt er de aandacht van belanghebbenden op. dat geen foto's mogen wor den ingesloten in de corres pondentieformulieren (de z.g. 25-woorden brieven) van het Nederlandsche roode kruis, noch in de die van het correspondentiebureau (burgers), noch in die van het informatiebureau (mili tairen) PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 2 tot en met 26 April 1944 geeft elk der met „21" en .,22" genummerde bon nen van de bonkaart. U 403 voor kookdoeleinden, recht cp het koopen van éen liter petrql^yn. GEEN HUIS AAN-IIUIS- BES^ELLING MEER. De gelegenheid tot huis- aan-huis-bestelling van on geadresseerde stukken wordt behoudens voor bepaalde drukwerken met. politieken inhoud voorloopig buiten werking gesteld. VOORZICHTIG MET AUTOMOBIEL GASGENERATOREN. In den loop van het jaar 1943 kwamen weder een groot aantal gevallen voor van acute koolinonoxydever- giftiging, ten gevolge van het gebruik van gasgenera toren van auto's. Een klein gedeelte van deze gevallen werd ter kennis gebracht van de Arbeidsinspectie en dat waren er nog 343 (in 1942 358) dus gemiddeld bijna 1 per dag. Vele dezer gevallen verliepen licht. Her haaldelijk echter trad be wusteloosheid in, terwijl ook in het afgeloopen jaar we der één geval met den dood eindigde. Eén chauffeu: werd tengevolge van gasver giftiging tijdelijk blind en was gedurende 6 maanden ongeschikt tot eenigen ar beid. Behalve deze gevallen van acute vergiftigingen moet ook nog rekening gehouden worden met de schade, wel ke ontstaat door inademing van kleine hoeveelheden koolmonoxyde en welke niet tot een acute vergiftiging leidt (chronische koolmono xyde vergiftiging). Dit alles bewijst wel, dat ten aanzien van generatorgas de aller grootste omzichtigheid in acht dient te worden geno men. Te meer klemt dit, omdat koolmonoxyde, het giftige bestanddeel van neratorgas, een reuk-, kleur- en smaakloos en niet prikkelend gas is, dat zijn aanwezigheid in de lucht op geenerlei wijze verraadt. De allereerste eisch is daar om zorg te dragen, dat zich geen generatorgas kan ver spreiden in gesloten ruim ten. Het openzetten van deuren en ramen, voor zoo ver zulks niet door verduis teringsbepalingen of stren ge vorst onmogelijk gemaakt wordt, biedt echter volstrekt geen zekerheid, dat de in de werkplaats aanwezige gassen snel en afdoende zullen worden afgevoerd. Ook een krachtig werkende muurventilator is geen mid del. dat. onder alle omstan digheden voldoende effect zal sorteeren. Practische wenken. Het aanmaken, opstoken, bedrijfsklaar maken of be proeven van generatoren dient alleen in de buiten lucht en niet in eenig werk lokaal te geschieden, ten zij maatregelen getroffen zijn, dat de gassen, afkom stig van den generator of motor, zich niet in het werklokaal kunnen versprei den. De beste methode is het afvoeren van het gas ter plaatse, waar het in de werkplaats geraakt, door middel van een pijpleiding, die het gas boven het dak van de garage of van de omliggende gebouwen brengt. Een eenvoudige uit voering is een 2' centrale pijpleiding, langs de muren van de werkplaats met spruitst-ukken er op. die ge legenheid bieden om door middel van een flexibele buis of slang verbindingen tot stand te brengen met de uitlaatbuizen van gene- ratoren of motoren. Aan het' eind van de centrale leiding- moet een exhauster worden geplaatst, die de gassen af zuigt en boven het dak weg blaast. Blijkt, dat het materiaal- bezwaar een belemmering is om deze uitvoering toe te passen, dan kan men een geribde slang, welke nog wel verkrijgbaar is, op de uitlaatopening; van den gas generator of den motor plaatsen, wanneer de gene rator in de garage in bedrijf moet zijn. Men moet dan de auto zoo plaatsen, of de slang zoo lang nemen, dat het andere einde ver buiten de werkplaats gelegd kan worden, waarbij men reke ning dient te houden met de windrichting. Ook kan men de geribde slang door het dak van de garage voe ren. De op de auto geplaat ste kleine ventilator blaast dan het gas door de leiding naar buiten. (Wordt, vervolgd.) BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is geble ken, dal onbevoegden mis bruik hebben gemaakt vau poiiliebevoegdheid, zgn. in verband niet de landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met het opschrift „Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de landwacht Neder land. De burgerij is dus in gee nerlei opzicht verplicht ge volg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwaehter uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde landwachtinstanties te mel den. zoodat daartegen on middellijk kan worden op getreden. Gewestelijk komman- deur voor Z.-Holland en Zeeland. VERHOOGING ÜXTKEE- RING AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS BIJ DE WAFFEN S.S. (Wiking). S.S. WACHTBATA1LLON ÈN LANDSTORM NEDERLAND. Het S.S. Ersatz-Komman- do Nicderlande, Korte Vij verberg 5, Den Haag, deelt mede De uitkeeringen voor le vensonderhoud aan familie leden van vrijwilligers bij bovengenoemde formaties zijn belangrijk verhoogd. Aan echtgenooten van gehuwden die een inkomen hebben tot een bedrag van t 200.per maand, wordt voor onderhoud f 80.per maand uitgekeerd. Boven dien voor ieder kind tot 1(1 jaar f 28.per maand. Ver dere vergoeding van huis huur voor het volle huurbe drag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt echtgenoot® per maand f 80 3 kinderen a f 28.- p. m. f 81 huur ge schat per maand f 25, ol eventueel hcoger totaal per maand f 189. Bovendien worden de ver zekeringen vergoed voor hei volle te betalen prieniicbe- drag. De uit te keeren totaie vergoeding mag echter niet meer bedragen dan l1/; maai de vroegere netto verdien sten. Voor kinderen tot 16 jaar buitenshuis verblijvend wordt een vergoeding ver strekt van f 42.per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is wordt een uitkeering ver strekt van f 35.- per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden des vrijwilligers extra levensmiddelen-toe slag, kolen t oeslag, enz. Bij grootere inkomens worden .naar verhouding grootere bedragen voor t'a- inilié-cnderhoud uitgekeerd. In enkele bijzondere ge vallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkee ring worden toegestaan, (ge boorte, sterfgeval, ziekte, enz.) Ongehuwdcn kunnen ont vangen (eventueel voor de ouders» een bijdrage in het onderhoud ten bedrage van f 45.- per maand. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag per soonlijk vrijelijk beschikken. Zij kunnen "net dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders, kunnen het echter ook bijv. cp een eigen bankrekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage in het on derhoud of ter eigen be schikking wordt in alle ge vallen toegestaan. In plaats van deze bijdra ge in het onderhoud wordt voor zoover de vrijwilliger ••oor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn oudeis had te voorzien kost winnersvergoeding uitge keerd en wel bij een ouder tot f i0.- per maand bij beide ouders tot f 115.- per maand. Bovendien kan in bijzun- cleie gevallen een huurtoe- siag worden verleend. Buiten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeerin gen ontvangt de vrijwilliger zijn soldij, vrije voeding, kleeding, enz. Alle verdere inlichtingen zijn ve-krijg baar en aanmel dingen kunnen geschieden bij het Ersatz-Kommanu'o Niederlande, Korte Vijver berg 5. Den Haag en Neben stelle .Amsterdam, Dam 4 Nebenstelle Heerlen, Salo- leastraat 25 Nebenstelle Groningen, Heerenstraat 46; Nebenstelle Enschede, Ilen- gelcschesliaat 30 Neben stelle Alkmaar. Langestr. 56, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen even eens gratis reisbiljetten voor de heen en terugreis ver krijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Neder land moeten blijven, dienst kunnen nemen bij het S.S, Waelitbataillon Amersfoort, cf bij den Landstorm Neder land, waarvoor alle bovenge noemde uitkeeringen, le vensmiddelen-toeslag en an dere voordeden eveneens gelden. Zij. die tusschen den iecï- lijd van 1835 jaar zijn en aanmeidingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens aan bo vengenoemde adressen, per soonlijk of schriftelijk aan melden en worden tijdens bun verbintenis bij boven genoemde onderdeden vrij gesteld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na te.» minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wleringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, "Wieringen. Bureaus: Kippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1