WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 8 April 1944 No. 28 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Slechts één weg uit het moeras. Het doodsuur van het te genwoordige nationaal-soci- aüstische Duitschland zou levens zijn 't doodsuur van het Europeesche volkenleven, de Europeesche cultuur en de Europeesche godsdien sten. Het zou het geboorte uur zijn van het communis tische Europeesch-Aziatische contingent met als hoofd stad Moskou en met Stalin als de -moderne Djengis Khan. Er zijn slechts twee mo gelij kheder.<.: met Duitsch- land vóór Europa en daar mede vóór eigen vaderland, óf tegen Duitschland. maar dan ook automatisch en zonder dat u dit wordt ge vraagd vóór een commu nistisch Europa onder óp per-leiding van Stalin. Een andee keuze is er niet. Die keuze is door ons ge daan, zoo besluit de Leider zijn hoofdartikel in het laatste nummer van Volk en Vaderland. Vóór Europa en dus met Duitschland verbon den op leven en dood. Zoo gebiedt ons onze liefde voor volk en vaderland. En gij, volksgenoot Gemengd Nieuws. OFFICIEELE - LANDBOUW- MEDEDEELINGEX. ZADEN VAN GROEN- VOEDERGEWASSEN. Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw maakt bekend/ dat de ter beschik- kinghoudingsplicht voor koolrapenzaad, stoppelknol- lenzaad, merg- en kool en voederkoolzaad en zomer- xaapzaad of boterzaad, is opgeheven. OPGAVE UITZAAI VLAS OOGST 1944. Het Bureau van den Pro vincialen Voedselcommissa- iis voor Noordholland maakt bekend, dat iedere teler van vlas oogst 1944 verplicht is vóór 1 Mei 1944 opgave te doen van de met. vlas be- teelde oppervlakte aan het Bureau van den P.V.C. Af- deelingVlas, Kerkplein 13. te Alkmaar. Het op contract geteelde vlas moet worden opgege ven door diegene op wiens bedrijf het vlas geteeld wordt met vermelding van juiste naam en adres van degene voor wien op contract ge teeld wordt. Speciaal wordt er de aan dacht op gevestigd dat te lers. die zaaiklaar vlasland hebben verhuurd, geen op gave moeten doen, doch dat de opgave door de huurders zelf moeten geschieden. Aan al diegenen, die in 1943 vlas hebben verbouwd, zal een opgaveformulier ter invulling worden toegezon den, terwijl zij die in 1943 geen vlas hebben verbouwd, verplicht zijn na 20 April a.s. een opgaveformuli'?:- af te halen bij den P.B.H. in hun district. BOVENTALLIGE VERGUN NINGEN. Door het afkalveren van vaarzen komen vele veehou ders in het. gedrang met hun bedrijfsmaximum '44. Om de veehouders hierin te gemoet te komen, zijn er een beperkt aantal boventallige vergunningen ter beschik king gesteld, waarvan de geldigheidsduur loopt van de datum van afgifte tot December 1944. Veehouders die in Mei 1943 meer melkkoeien hun bedrijf hadden dan het Bedrijfsmaximum '44 aan geeft waarbij voor fokbe- cirijven nog een aanvullende bepaling bestaat, dat. zij -Jz 70 jongvee of meer mo gen aanhouden kunnen in aanmerking komen voor een boventallige toewijzing mits zij a. Op de rund- vieeschlevering 1944 geen achterstand hebben b. Vol doende melk hebben gele verd c. Een aimelkbedrijf hebben, waarvan de bedrijfs voering- practisch niet is ge wijzigd en waarbij weinig jongvee wordt aangehou den. Degenen die voor een bo ventallige toewijzing in aan merking komen, moeten bij den P.B.H. een hiervoor be stemd formulier afhalen en invullen. BEDRIJFSMAXIMUM 1911. Voor verhooging van het bedrijfsmaximum 1944 ko men in aanmerking a. Veehouders, die hun areaal grasland hebben vergrootb. Pas beginnen de veehouders, dit. dit voor- laar een nieuw bedrijf heb ben gesticht of overgeno men. De leveringsplicht moet echter bij overname dooi den vorigen houder zijn voldaan, c. Handelaren die een handelstoewijzing had den. Aanvragen hiervoor moe ten schriftelijk worden in gediend bij den P. B. H. Voorts moeten de aanvra gen onder a en b genoemd, vergezeld gaan van het be treffende officieele pacht- contract, terwijl op de aan vrage moet voorkomen wie de vorige huurder of eige naar/gebruiker was. AANVRAGEN VOOR NIEUW TUINBOUW TEELTRECIIT EN OVERDRACHTEN VAN TUINBOUWTEELTRECHT. Aan belanghebbenden wordt, medegedeeld, dat evenals in voorgaande jaren ook in 1944 de behandeling van aanvragen voor nieuw tuinbouwteeltrecht tijdelijk wordt stopgezet. In de periode van 1 April tot 1 September 1944. zullen aanvragen als bovenbedoeld niet in behandeling geno- en worden. Een uitzonde ring wordt gemaakt met die aanvragen, welke verband houden met overlijden en algeheele bedrij fsovername Deze sluit.ingsperiode heeft geen betrekking op aanvra gen voor bijzonder tuin bouwteeltrecht. AARDAPPELVEZELS. Veehouders die in aan- men voor aardappelvezels, merking wenschen te ko- kunnen deze schriftelijk aanvragen aan het Bureau P.V.C. afd. Ruwvoeder on der opgaaf van adres, reg. no. en aantal stuks rundvee van 1 jaar en ouder en de naam van den handelaar van wien zij het voede: wenschen te betrekken. Aanvragen, die na 15 April 1944 binnenkomen, worden niet. in behandeling geno men. De Voedselcommissaris voor Noordholland. Het te Naarden ver miste meisje, dat wegens haar „slechte" rapport niet thuis durfde komen, is in een hotel te Sneek aange troffen. Ze was met de Lem merboot naar Frisland ge reisd. Ze had een paar „on voldoendes" op een overi geijs goede puntenlijst. Wegens verduistering van f 6000 is 9 maanden ge> vorderd tegen de 42-jarige gemeenteambtenaar Van S. te Schiedam. EASCHEN. Het feest van het nieuwe leven, van de opstanding kunnen wij het in deze ern stige tijden, waar de dood steeds om ons waart, waar twijfel en vertwijfeling zich van velen heeft meester ge maakt.. nog vieren Wij gelooven van zeer ze ker juist nu Als wij mcA" veistaan de roepstem, t\y offer, tot los worden van het eigen ik, het prijs geven van dat, wat slechts tijde lijk bekoring en verstrooiing geeft Christus volgen is het. accent van het leven verleggen van de uiterlijk heid naar de binnenkant. Het kan ons geworden mid den in den strijd op aarde, de zorgen van ons leven. Het is het aanvaarden van het kruis, maar tevens het erva ren, dat deze weg is de door gang tot het licht. Moge zulk een Paaschge- dachte ons bezielen, dan kunnen wij met den dich ter zeggen Hij toeft de Zijnen, ongezien Nabij de Doodsspelonken Daar zal hij ens het Leven biên 't Is ons, in Hem, geschonken. Moog' de aardbol wentlen uit zijn baan Die Hem volgt, zal niet dwalen Moge aller zonnen glans vergaan Ons Licht zal eeuwig stralen! C. J. B. NIEUWS IN 'T KORT. In een brandput te Sprundel (N.B.) is een 11-j. jongetje, dat daarin ging baden, maar door kou be vangen werd, verdronken. Zoovaak werd er inge broken en gestolen in Tuin dorp Maartensdijk bij U- trecht, dat de inwoners er een vrijwillige bewakings dienst instelden. Uit de slaapkamer van F. van I. te Tilburg werd, terwijl hij sliep, 'n schrijf bureau met. f 5000 gestolen. Men vond het bureau de volgende morgen openge broken op een landweg. Twee jongens van 16 jaar uit Harkema Opende moesten in een ziekenhuis worden opgenomen door de ontploffing van een in een weiland gevonden brand bom, die zij met een lucifer aanstaken. (De uilskuikens hadden blijkbaar door de publicatie van zooveel be richten van deze aard nog steeds niets geleerd. Wellicht zullen ze er voortaan afblij ven. Laat anderen er onder wijl hun voordeel mee doen. Het ioopt nog wel eens slechter af Tegen een geschorste ambtenaar van het Openb. Ministerie te Utrecht, mr. dr. C. H. Pastoor, is wegens verduistering van gelden ten nadeele van de staat in hoo- ger beroep twee jaar ge vorderd. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP in de WEEK van 9—16 APRIL 1944. Zondag 9 April 8.00 uur Hilv. I. Den eersten Paasch- morgen beginnen wij onze uitzendingen met „De Zin van het Boer zijn" van Dirk v d. Bospoort. Dezen keer heeft hij als titel gekozen ..De haan heeft gekraaid Maandag 10 April 8.00 uur Hilv. I. Den tweeden Paaschmorgen verzorgen wij nogmaals oen uitzending, welke staat in het teeken van Paschen. De titel is „De symboliek van het Paaschei." Dinsdag 11 April. 13.00 u. Hilv. I. Wij brachten een bezoek aan den Jongen Landstand in Den Haag, maar wij het een en ander hoorden over het uitwisselen van de Landjeugd. Verslag gever D. Hiddinga. Woensdag 12 April 13.00 uur Hiiv. I. Land en Volk brengt ••ver; vraaggesprek over Bijenteelt1 in verband met het bedrijf. Wij waren ■:.p bezü^Jv bij een imker, in :1e omgeving - van Sehoorl. ('erslagg. Hiddinga. Donderdag 13 April 13.00 uur Hilv. I. In de serie Zelftuinieren. zal de heer Herwig spreken over Snij bloemen uit zaad Vrijdag 14 April 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt Het wckelijksche nieuws en wenken voor Boer en Tuin der. 18.45 uur Hilv. I. In de se rie van de Directie van den Landbouw zal er dezen keer gesproken worden over „Konijnen houden in Oor logstijd." Zaterdag 15 April 13.25 uur Hilv. De wekelljksche wandeling. Met H. Bos door een wisselend landschap. 13.55 uur Hilv. I Land en Volk brengtwenken voor onze Volkstuinders, ver zorgd door de Directie van den Landbouw. 20.15 uur Hilv. H. Ge neeskruiden van eigen bo dem. Van geneeskruid tot geneesmiddel, door W. F. Daeme. Godsdienstige Uitzending van den Nederlandschen Omroep in de week van 9—15 April 1944. Zondag 9 April 9.15 uur Hilv. I Studiodienst 21.45 uur Hilv. II Avondwijding. Maandag 10 April 8.45 uur Hilv. I Morgenwijding; 11.00 uur Hilv. II Studio- dienst, geleid door Ds. R. Eartle 21.45 uur Hilv. II Avondwijding. Dinsdag 11 April 9.45 uur Hilv. I Morgenwijding 21.45 uur Hilv. H Avond wijding. Woensdag 1.2 April 9.45 uur Hilv. I „Ziekentroost" door Ds. A. C. Diederik 15.00 uur Hilv. I Bijbelle zing door Ds. A. J. Flink 21.45 uur Hilv. II Avond wijding. Donderdag 13 April 9.45 uur Hilv. I Morgenwijding; 21.45 uur Hilv. nAvond- wijding. Vrijdag 14 April 9.45 uur Hilv. I Morgenwijding. Ge wijde muziek15.00 uur Hilv. I Bijbellezing door ds. J. H. Kluiver. Gew. mu ziek. 21.45 uur Hilv. II A- vondwijding. Zaterdag 15 April 9.45 uur Hilv. I Morgenwijding; 21.45 uur Hilv. I Avondwij ding. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is geble ken. dal onbevoegden mis bruik hebben gemaakt van poliliebevoegdheid, zgn. in verband met de landwacht, wijs ik er nogmaals op, dar de landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roodc armband met het opschrift „Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de landwacht Neder land. De burgerij is dus in gee nerlei opzicht verplicht ge volg te geven aan bevelen van personen, die zich als taudwarhter uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde landwachtinstanties te mel den, zoodat daartegen on middellijk kan worden op getreden. Gewestelijk komman- deur voor Z.-IIolland en Zeeland. Wederom zijn honderden Nederlandsche vrijwilligers dezer dagen vanuit den Haag naar het Oostelijk front vertrokken. De vrijwilligers onderweg naar het station. (C.N.F./Meijer PaxsL Verhooging uitkeering aan Familieleden van Vrijwilligers bij de Waffen S.S. (Wiking), S.S. Wachtbataii'on en Landstorm Nederland. Het S.S. Ersatz-Kommafi- do Nicderlande. Korte Vij verberg 5, Den Haag, deelt mede De uitkeeringen voor le vensonderhoud aan familie leden van vrijwilligers bij bovengenoemde formaties zijn belangrijk verhoogd. Aan echtgenooteir van gehuwden die een inkomen hebben tot een bedrag van f 200.per maand, wordt voor onderhoud f 80.per maand uitgekeerd. Boven dien vcor ieder kind tot 16 jaar f 23.per maand. Ver dere vergoeding van huis huur voor het volle huurbe drag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt echtgenoote per maand f 80 3 kinderen a f 28.- p. m. f 84 huur ge schat per maand f 25, of eventueel hcoger totaal per maand f 189. Bovendien worden de ver zekeringen vergoed voor hel volle te betalen priemicbe- drag. De uit te keeren tolaie vergoeding mag echter niet meer bedragen dan l'/s maal de vroegere netto verdien sten. Voor kinderen tot 16 jaav buitenshuis verblijvend wordt een vergoeding ver strekt van f 42.per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is wordt een uitkeering ver strekt van f 35.- per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmiddelen-toe slag, kolentoeslag, enz. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa ir ilie-onderlioud uitgekeerd. In enkele bijzondere ge vallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkee ring worden toegestaan, (ge. booi te, sterfgeval, ziekte, enz.) Ongehuwden kunnen ont vangen (eventueel voor de ouders) een bijdrage in* het onderhoud ten bedrage van f 45.- per maand. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag per soonlijk vrijelijk beschikken. Zij kunnen liet dus doen uitbetalen als onderstand Honderd konijnen en een geit bleken te Tilburg gestolen te zijn door 4 jeug dige kinderen. In de bakkerijen mag met Paschen en Pinkster, zooals vorig jaar, van de gewone arbeidstijd worden afgeweken. aan hun ouders, kunnen het echter ock bijv. cp een eigen bankrekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage in het on derhoud of ter eigen be schikking wordt in alle ge vallen toegestaan. In plaats van deze bijdra ge in het onderhoud wordt vcor zoover de vrijwilliger voor het giootste gedeelte in het onderhoud van zijn cudeis had te voorzien kost winnersvergoeding uitge keerd cn wel bij een ouder tot f "0.- per maand bij beide ouders tot f 115.- pol maand. Bovendien kan in bijzon dei e gevallen een huurtoe slag worden verleend. Buiten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeerin gen ontvangt de vrijwilliger zijn soldij, vrije voeding, kleeding, enz. Alle verdere inlichtingen zijn vei krijgbaar en aanmel dingen kunnen geschieden bij het Ersatz-Kommaii'Jo Niederlande, Korte Vijver berg 5, Den Haag cn Neben- stelle Amsterdam, Dam 4 Ncbensleilc Heerlen. Salo- leasiraat 25 Ncbenste'Ie Groningen. Heerenstraat 46; Nebenstellc Enschede. Ilcn- gelcschcstiaat 30 Neben- stclle Alkmaar. Langestr. 56, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen even eens gratis reisbiljetten voor tle hoon cn terugre s ver krijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, d,at zij. die om bijzondere reden in Neder land moeten blijven, dienst kunnen nemen bij het S.S. IVach t ba ta iiion A mers foor! cf bij den Landstorm X der- land. waarvoor alle bovenge noemde uïfkeeringen, le vensmiddelen-toeslag en an dere voordcelen eveneens gelden. Zij. die tusscken den leef tijd van 1835 jaar zijn en aanmelding s~l:ch lig zij n voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens aan bo vengenoemde adressen, per soonlijk of schriftelijk aan melden en worden tijdens hun verbintenis bij boven genoemde onderdeden vrij gesteld van den arbeidsinzet. Officier in dc YVaffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosber M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bure aux Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1