WIERINOER 13e Jaargang Woensdag 12 April 1944 No. 29 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DE WIL OM TE WINNEN IS ALLERBELANGRIJKSTE. In een bijeenkomst te Arnhem heeft de Leider van het Arbeitsbereich der N.S. D.A.P. in Nederland het woord gevoerd voor leden van de Partij, de Weermacht en de genoodigden uit de Beweging. Nadat Oberdienstleiter Ritterbusch zijn rede was aangevangen, met er op te wijzen, dat Engeland sinds eeuwen de opvatting ver breid heeft, dat Duitschland de rustverstoorder zou zijn in Europa, en geschildei'd had, hoe het Duitsche volk al 50 jaar lang geen rust heeft gekend, jaren van on onderbroken inspanning, zeide hij „In deze geeste lijke nood kwam de Fuehrer. Heel zijn leven, van zijn 15de levensjaar af, was één ononderbroken inspanning. In zijn leven weerspiegelt zich dat van het Duitsche volk. Heel de. arbeid der Par tij' zou wellicht overbodig zijn, wanneer iedere Duit- Gcher in de gelegenheid was, een half uur bij deze man op zijn hoofdkwartier te ver toeven. De Fuehrer zag in, dat het leven van een volk geen mechanisch iets is dat elk lidmaat slechts doel en zin heeft, zoolang het deel uit maakt van het geheele or ganisme. Uit. deze geest groeiden in 't Duitsche volk enorme krachten. Men kan thans ook zeggen, dat de kracht van het Duitsche volk niet zoozeer ligt in zijn lichamelijke kwaliteiten, in robuste lichamen en dikke spieren, maar in het hart van de Duitsche mensch. Tenslotte vroeg spr. zich af, wat thans, nu de onon derbroken krachtsinspan ning van het Duitsche volk haar hoogtepunt heeft be reikt, wel het allerbelan! lijkste is. Oberdienstleiter Ritterbusch was van mee ning, dat dit de wil moet zijn om te ovenvinnen. Met de wil verzet men bergen. Ook al zou de vijand mate rieel de meerdere zijn. Over het leven van volkeren is nog nooit beslist door mate- rieele factoren. Beslissend is alleen, dat iedereen bereid is, de noodzakelijke offers te brengen en nimmer twij feit aan de toekomst van zijn volk. In een moment van zwakte zal hij altijd kunnen opzien naar 't Duit sche front en naar de Fueh. rer. die eens de verzekering gaf, dat zijn wil altijd vijf minuten langer zal volhou den dan die van zijn tegen standers. Gemengd Nieuws. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP in de WEEK van 16—22 APRIL 1944. Zondag 16 April 8.00 u. Hilv. 1. Zooals gewoonlijk beginnen wij onze uitzendin gen weer met „De zin van het Boer zijn", welke wordt verzorgd door Dirk v. d. Bos poort. 12.45 uur Hilv. I Dirk v. d. Hul zal in zijn serie „Als ik 't voor 't zeggen had weer een onderwerp behandelen, dat een ieder zal interessee- ren. Maandag 17 April. 13.00 uur Hilv. I Land en Volk brengt een woord tot de Brabantsche boerenjeugd. Zooals de titel reeds zegt, wordt door den spreker vooral gewezen op het groo- te belang van een aaneen sluiting van de boerenjeugd. Dinsdag 18 April. 13.00 u. Hilv. I. Wij brengen een be zoek aan een boerderij tus- schen Maas en Waal. Ver slaggever is D. Hiddinga. Woensdag 19 April 10.45 u. Hilv. I Bij breiende boeren. Het hordenbreien, een over blijfsel van oen oud huis. werk, bespreekt J. Bonge- naar. 13.00 Hilv. I. Op verzoek brengen we nogmaals een reportage over een merk waardige boerderij in den Achterhoek. Bij lichtenvoor de ligt de „Erve-Kots". Ver slaggever D. Hiddinga. Vrijdag 21 April 13.00 u. Hilv. I Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en de wenken voor Boer en Tuinder. 18.45 uur Hilv. I. In de serie van de Directie van den Landbouw vragen wij nog maals Uw aandacht voor het onderwerp „Konijnen hou den in Oorlogstijd." Zaterdag 22 April 13.25 u. De wekelijksche wandeling. Met Kees van de Watering door het. schilderachtige land van West Brabant 13.55 u. Hilv. I De Directie van den Landbouw geeft wenken voor Volkstuinders. 20.15 uur Hilv. I Genees kruiden van eigen bodem. „Van Geneeskruiden tot geneesmiddel" door H. v. d. Deel. STOUTMOEDIGE VLUCHT VAN MAJOOR RUDEL. Na landing achter Sowjet- front om kameraden te redden den bolsjewisten loopende ontkomen. Tegenover pnt zit Duitschlands succesrijkste Stuka-vlieger, de 28-jarige majoor Rudel, een der Duit sche vliegers, die de briljan ten van het ridderkruis mogen dragen. Een athleti- sche gestalte, deze dominees zoon uit Silezie, die sinds zijn kindsheid nimmer alco hol dronk of rookte. In het sportleven beoefende hij bij voorkeur den tienkamp, het zwaarste nummer. Om drie kameraden te redden maakte hij een lan ding achter de bolsjewisti sche stellingen. Zijn vlieg tuig kon echter niet meer sar ten en toen de bolsjewis ten naderden ging het in looppas op de vlucht in de richting van den Dnjestr. Na 2l/-j kilometer wedloop om het leven zwom men over den ijskouden 100 me ter breeden Dnjestr. Een dei- kameraden verdronk. Daar na marcheerde men verder. Lot de drie vliegers plotse ling tegen een aantal Sow- jet-soldaten stonden. Het pistool werd majoor Rudel uit de hand geslagen, de twee kameraden werden o- verweldigd. Majoor Rudel was echter niet voor niets hardlooper geweest en ren de, groote zigzag-bochten makende, weg. Een schot trof hem in den schouder, maar hij kon doorloopen. Anderhalven kilometer ging het tegen een heuvel op. Boven liep hij bijna een aantal andere bolsjewisten in de armen. Zij bleven e- venwijdig met hem luopen om hem af te snijden. Ver der vluchten scheen hoope- loos. De majoor liet zich vallen en groef zich met zijn handen in de modder in. Sowjets met paarden en bloedhonden kwamen voor bij. maar vonden hem niet. Bij het donker worden begaf hij zich op weg naar de Duitsche stellingen, at en slie een paar uur in de hut van een Russischen boer. kon zich tijdens een sneeuw storm alleen oriënteeren op bet geschutvuur in de vuur linie, zwom over beken en trok door kreupelhout, en bereikte ten slotte tegen den morgen, totaal uitgeput door zijn hevig bloedende won de, de Duitsche posten. Alg. Hbld. WERELDNIEUWS. Zwarte misdadigers. Vijf negersolüaten van het Amerikaansche leger werden wegens aanranding van een Amerik. Roodekruis- zuster door de militaire rechtbank in Townsville ter dood veroordeeld. Honderden dooden en gewonden te Tel Aviv. In Tel Aviv (Palestina) heeft zich een bloedige bot sing voorgedaan tusschen joden en Arabische nationa listen, waarbij meer dan 200 dooden en gewonden vielen. Nieuwe onlusten in Belgische Congo. Een opstand is uitgebro ken onder de inlandsche (roepen van Belgisch Congo. Negersoldaten, te Luluaburg gelegerd, kwamen onver wacht in opstand, waarbij verschillende groeen zich te buiten gingen aan plunde ring. Per gezin 10.000 dollar belasting De Noordamerikaansche schuldenlast is reeds zooda nig gestegen, dat zij per ge zin omgeslagen nog voor het einde van de oorlog 10.000 dollar belasting zal vergen. W. Lee O' Daniël heelt zulks althans op meeting in Ok- lahoma bekend gemaakt.. Italiaanschc vrijwilliger van 14 jaar. Aan het Nettuno-front stierf de heldendood een 14- jarige Italiaansche vrijwil liger. Het was hem gelukt, door het opgeven van een onjuist geboortejaar, in een formatie Italiaansche val schermjagers te worden op genomen. Het Chïcago van Noord-Amerika. In Algiers heerschen toe- sanden als in Chicago. De gansters hebben vrij -Spel. In een der voornaamste res taurants dwongen vier ge wapende mannen alle aan wezigen de handen omhoog te houden, waarna zij hen van geld en kostbaarheden beroofden en zich ongehin derd uit de voeten konden maken. Sprinkhanen teisteren Egypte. Egypte en het gebied van de Soedan, welke streken reeds door gele koorts, wara- tegen men nauwelijks over voldoende medicamenten beschikt, geteisterd wor den. ondervinden nu boven dien de overlast van een sprinkhanenplaag, die de oogst in gevaar brengt en de bevolking met hongersnood bedreigt. Eerst de bolsjewisten, dan de joden. Volgens berichten uit Warschau wordt door de Sovjets in de door hen her overde gebieden een groot aantal joden als bestuurs ambtenaren aangesteld. Ook de weer in gebruik geno men Kolchcsen moeten voor een groot deel onder joodsch toezicht staan. Kreeg Stalin een beroerte Volgens geruchten zou Stalin eind Februari of be gin Maart door een beroerte zijn gètoffen en een paar dagen lang niet hebben kun nen spreken. Het onmiddel lijk bijeenroepen van het politieke bureau der Sow jets was hiervan het gevolg: evenals de benoeming van Sjoekow tot Stalin's plaats vervanger als opperbevel van het Roode leger. NIEUWS IN 'T KORT. Doordat kinderen met vuur speelden zijn te Hedik- huizen (N.Br.) twee schu ren, acht boerderijen en twee woonhuizen uitge brand. Van de inboedel kon vrijwel niets worden gered. Voor f $6 000 hebben twee 'ïh'annen van plm. 30 jaar Dinsdagmorgen, gestolen een juwelieiszaak "Vchaap te Den Haag, Noord- einde." Zij hielden de win keljuffrouw en een werk ster met revolvers in be dwang. De chef, die boven werkte, hoorde pas van de overval, toen de dieven ver trokken waren. De telefoon hadden zij onklaar gemaakt. De 32-j. vrouw te Heer len. wegens poging tot ver giftiging van haar man met arsenicum Jofc anderhalf jaar veroordeeld, kreeg in hooger beroep 2 jaar. Tegen de chauffeu H. S. te Almelo is f 25 boete gevorderd wegens het dood rijden van een 3-j meisje bij het achteruit zetten van zijn auto. De man staat als een bekwaam chauffeur en een hoogstaand mensch be kend. REGELING VAN LOONEN. De werkingsduur van de landelijke regeling van loo- nen en andere Arbeidsvoor waarden in den Landbouw 1943 strekte zich uit tot 31 Maart 1944. Daar de regeling- zelf op verschillende punten in de praktijk tot bezwaren aanleiding gaf, zoodat het niet wenschelijk was haar werkingsduur te verlengen, heeft de Gemachtigde voor den Arbeid, in afwachting van een algeheele herzie ning, een nieuwe regeling eveneens met beperkten werkingsduur uitgevaar digd, waarin aan de voor naamste bezwaren wordt tegemoet gekomen, Deze Beschikking is opgenomen in de Nederlandsche Staats courant van 31 Maart. De voornaamste wijzigin gen betreffen allereerst de bepalingen inzake de wer kingssfeer. In liet vervolg vallen alle bedrijven, die zich met landbouw werk zaamheden bezig houden, onder do regeling (b.v. ook ren boerderij op een land goed). Het begrip „onderne ming of bedrijf" moet zoo ruim mogelijk genomen wor den. Het is daarom in deze nieuwe regeling gekoppeld aan het begrip „Betrieb", in den zin van artikel I der Verordening tot ordening van den Arbeid. Als landbouwwerkzaam- heden worden thans be schouwd alle bezigheden ten behoeve van de voort brenging van landbouwge wassen. Dus ook': greppe- len. draineeren, weide- spitten enz. Onder de bepalingen van de Landbouw-regeiing res sorteeren voortaan ook dé inwonende mannelijke ar beiders. Deze genieten de zelfde voorrechten (vacan- tie- en feestdagen, sociale zorg enz.) als de overige vaste arbeiders. Slechts de arbeidstijd dient in onder ling overleg tusschen werk gever en arbeider naar den aard van het bedrijf gere geld t.e worden. Voor de arbeiders, werk zaam in bedrijven, die on der leiding of toezicht staan van of gesubsidieerd worden door de Overheid, komen in de nieuwe regeling van den CultuuTtechnischen Dienst, welke momenteel in voorbereiding is, een clau sule opgenomen. Tot zoo lang blijven de voorwaarden welke deze Dienst zelf heeft vastgesteld, van kracht. De nieuwe regeling is wèl van toepassing op alle ar beiders, die in loondienst i ftandbouwwerkzaamheden verrichten in het commissi- onnairsbedrijf. De bepalin gen voor den Tuinbouw, zooals deze zijn opgenomen in de landelijke regeling van loonen en Arbeidsvoorwaar den dd. 1 September 1942, worden gehandhaafd voor de provincies Friesland en Noord- en Zuidholland. Cok de bepalingen voor het Bloembollenbedrijf in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland ondergaan geen wijziging. Een belangrijke nieuwe bepaling vormt het artikel over de verplichte schrifte lijke arbeidsovereenkomst. Daarin moeten worden opge nomen den duur van de overeenkomst, de beginda tum en eventueele afloopda tum van de dienstbetrek king, alsmede het loon, dat den arbeider betaald zal worden. Een schriftelijk bewijs van de gesloten over eenkomst is van niet te on derschatten belang voor den werkgever, zoowel als voor den arbeider. Gelijk bekend, reikt de werkgever aan een vertrek- kenden arbeider een ont- slagbewijs uit. Hiervoor heeft de Gemachtigde voor den Arbeid formulieren be schikbaar gesteld, die te verkrijgen zijn bij de plaat selijke V.V.O.-bureauhou ders. De nieuwe regeling be paalt echter, dat aan los- vaste arbeiders bij een on derbreking van het dienst verband gedurende vorst- of sneeuwperiode, geen ont- slagbewijs zal worden uitge reikt doch een verklaring van den werkgever, dat hij geen bezwaar heeft tegen de tijdelijke onderbreking van het dienstverband en evenmin tegen het elders verrichten van werkzaam heden door den arbeider. De arbeider is verplicht na de vorst- of sneeuwperiode bij den eigenlijken werkgever terug te keeren, ook al om dat- hij geen officieel ont- slagbewijs heeft ontvangen en dus niet door een nieu wen werkgever in dienst ge nomen mag worden. Verschillende bepalingen in de regeling voorname lijk die welke handelen over de sociale verplichtingen gaan uit van een onafge broken dienstverband bij één werkgever van drie lofzes) maanden. Het kan evenwel voorkomen, dat de werkgever voor zijn arbeider door weers- of andere om standigheden tijdelijk geen werk heeft, terwijl de ar beider werk kan vinden b.v. bij objecten, welke vanwege de Werkverruiming óf den Cultuurtechnischen Dienst worden uitgevoerd. Een der. gelijke tijdelijke onderbre king mag niet als een af breken van het dienstver band met den werkgever be schouwen. Zij telt door bij de berekening van het aan tal maanden, dat de arbei der bij één werkgever in dienstbetrekking is geweest. De sociale rechten ontgaan hem in deze gevallen dus niet. In het artikel, waarbij het tijdloon wordt vastgesteld, wordt niet meer gesproken van de mannelijke arbeiders van 16 jaar. Slechts is spra ke van 19-, 18- en 17-jarige peisonen. Het spreekt, van zelf, dat dit niet inhoudt, dat voor de 16-jarige arbei ders géén loongrens in acht behoeft te worden genomen. Het loon van dc 16-jarige mannelijke arbeiders móét, met inachtneming van een behoorlijke evenredigheid, beneden het peil van de 17-jarigen blijven. Ten aanzien van de bij zondere toeslagen voor het verrichten van werkzaamhe den, waarvoor speciale vak kennis verelscht. is, zij op gemerkt, dat thans deze toe slag slechts mag worden gegeven, wanneer de arbei der werkzaamheden - ver richt, waarbij hij inderdaad die vakkennis in praktijk brengt. De arbeidsduur gedurende tie verschillende jaar-tijd vakken wordt voor allerlei categorieën van arbeiders nauwkeurig geregeld. Daar toe noemt artikel 14 ma ximumuren, waarin de ar beider tegen vastgesteld loon moet. arbeiden. Wordt langer gewerkt, dan gelden die arbeidsuren als overu ren. Korter gewerkt mag er riechts worden, wanneer de wekgever daarvoor zijn uit drukkelijke- toestemming verleent. In dat geval blij ven de weekloonen onver minderd gehandhaafd, ter wijl de uurloonen naar e- venredigheid van het aan tal gewerkte uren worden uitbetaald. Volkomen nieuw zijn ee- nigc bepalingen voor arbei ders, die buiten hun woon plaats arbeid verrichten en niet eiken dag daarheen kunnen terugkeeren. Tenslotte brengt de rege ling een reeks bijzondere bepalingen betreffende de loonen in de verschillende provincies. Bij de indeeling der categorieën arbeiders is nauwkeurig rekening gehou den met de praktijk in de provincies, tengevolge waar van eenige groepen van ar beiders, die in de cudc re geling genoemd werden, thans niet vermeld zijn. De beschikking treedt in wer king met ingang van 1 A- pril 1944 en blijft van kracht, tot en met 31 Maart 1945. tenzij fcusschentijds anders zal worden bepaald. Verplaatsing commissariaat voor niet-eommercieele - verecnigingen. De commissaris voor niet- commercieele vereenigingen en stichtingen brengt ter algemeene kennis, dat zijn kantoren zijn verplaatst naar Dieren (Spankeren), Zutphenschestraat 13, telefoon 4241. Te 's-Graven- hage, Amaliastraat 13, blijft de hoofdinspectie gevestigd. De telefoon aldaar blijft on veranderd 183570. interlo- caal letter f. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is geble ken, dat onbevoegden mis bruik hebben gemaakt vi»n politicbevoegdheid. zgn. in verband met dc landwacht, wijs ik er nogmaals op, dal de landwacht in dienst altijd kenbaar is aan dc roode armband niet het opschrift .Landwacht" cn bovendien zich kan lcgitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de landwacht Neder land. De burgerij is dus in gcc- nerici opzicht verplicht ge volg te geven aan bevelen van personen, die zich ais landwachter uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde landwachtinstanties te mel den, zoodat daartegen on middellijk kan worden op getreden. Gewestelijk komman- deur voor Z.-Holland en Zeeland. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen. B u r e a u x •Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1