WIERINGER 13e Jaargang Zaterdag 15 April 1944 No. 30 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DE STRIJDERS VAN TSJERKASSY IN NEDERLAND PLECHTIGE ONTVANGST TE UTRECHT. In een bijzonder plechtige bijeenkomst. Dinsdagmiddag om vier uur gehouden in den groeten Stadsschouw burg te Utrecht, zijn de met verlcf in het vaderland ver toevende Nederlandsche strijders van Tsjerkassy, be- hoorende tot de divisie Vi king. dcor den Rijkscommis saris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, den Leider Mus- sert en den SS-Obergrup- penführer Rauter verwel komd en toegesproken. Te vens waren bij deze plech tigheid aanwezig de nabe staanden van hen, die aan het Tsjerkassyfrcnt zijn ge vallen. De plechtigheid werd in geleid met plechtige muziek, waarna SS-Obergruppenfüh- rer Rauter eerst. het. woord voerde. Spr. heette de met verlof zijnde strijders van harte welkom, en schetste in korte bewoordingen de verdiensten van hen, die nu reeds bijna 4 jaar aan het front voor de vrijheid van Europa hun plicht doen. Vervolgens herinnerde spr. aan den zwaren strijd, dien deze soldaten hebben moeten voeren, toen zij bij Tsjerkassy waren ingesloten en hoe dapper zij zich ge dragen hebben als Ger- maansch soldaat, voordat zij door hun kameraden uit den ring waren verlost. Na zijn rede bood SS-O- berführer Rauter aan ver schillende moeders der kin deren de Spaarkasse met de oorkonde aan. Aan elk kind was eèn bedrag van 3000 RM. overgemaakt. In totaal zullen 183 kinderen een der gelijk spaarbankboekje met oorkonde ontvangen. Toespraak van den Leider. Mussert achtte het zich een voorrecht, in de hoofd stad der beweging de strij ders van Tsjerkassy terug te zien en herinnerde eraan, dat velen van hen nog zoo jong zijn. dat zij onmogelijk den strijd der beweging van vóór 1940 hebben kunnen meemaken. Maar gij hebt. zoo vervolgde spr., dubbel en dwars ingehaald wat gij toen te kort kwam, door uw inzet aan het front. Gemak kelijk hebt gij het niet ge had. Gij zijt niet gegaan uit zucht tot avontuur, maar uit liefde voor uw volk en va- Binnenlandsch Nieuws, BOMBARDEMENT VAN 's-GRAVENHAGE. Reeds zeventien dooden nog 40 a 50 Nederlanders onder het puin bedolven. Op 11 April, even voor 15 uur, hebben eenige Anglo- Amerikaatasche vliegtuigen, met gebruikmaking van het wolkendek bij: verrassing een aanval in scheervlucht gedaan op een stadsdeel van 's-Gravenhage. waar zich talrijke Nederlandsche dienstgebouwen bevinden. Behalve een dienstgebouw van het Nederlandsche bur gerlijke bestuur werden acht woonhuizen totaal vernield, en zeven woonhuizen zwaar beschadigd. Tot dusver zijn 17 dooden, 27 zwaar- en 46 lichtgewonde Nederlanders geteld 40 tot 50 Nederlan ders liggen nog onder de puinen bedolven. Onder de dooden bevinden zich zeven vrouwelijke personen. De bedolvenen zijn in hoofd zaak jonge meisjes. De ver liezen zijn zoo zwaar, daar ten tijde van den aanval het bureau met alle mannelijke en vrouwelijke ambtenaren volledig aan het werk was. Nadat zij hun bommen hadden neergeworpen, vuur den de vliegers met hun öerland. Het is bewezen, de Nederlandsche soldaat is net zoo goed als de Duit- sche strijder. Dat is de eer ste winst, en de tweede is deze, dat wij hebben inge zien. dat het dwaasheid is om er alleen als klein land een weermacht op na te houden. Het is onmogelijk gebleken, dat gij een goed Germaansch soldaat kunt zijn en straks een goed Eu- ropeesch soldaat, om ons continent legen indringers van buitenaf te beschermen. Het gaat er om een waarlijk nat.-socialistisch' Nederland op te bouwen. Het is voor ons. die niet aan de fronten vechten, zaak het vaderland terug te winnen, voor u, frontstrijders, om het va derland te verdedigen. Rijkscommissaris spreekt. Tenslotte sprak de Rijks commissaris. Deze bracht eveneens hulde aan de sol daten van de divisie Viking. U hebt het lot onder oogrn gezien, aldus spr want u wist en weet waarom het gaat. Ik verheug mij over uw terugkeer. U en ik weten wat. het leven van ons ver langt. Het lot heeft gewild, dat wij dit land onder de be scherming van de Duitsche weermacht moesten stellen. Als vertegenwoordiger van den Führer en van het Duit sche Rijk wil ik u zeggen, dat ik en mijn kameraden in dit land zich tegenover u slechts ais „Treuhander" beschouwen. Wanneer u te rugkeert willen wij dit lot in uw handen teruggeven. Gij zijt de staalharde kern van overtuigde nat.-socia- listen. gevormd aan het front, cïie deze verantwoor delijkheid dan kunnen dra gen. Uw eed legt de verplich ting op de volksche vrijheid van Nederland te bewaren binnen het kader van de grootere Germaanschc ge meenschap. Den strijders wenszhte de Rijkscommissaris aan het eind van zijn rede een goe den strijd en de uiteindelij ke zege toe. De plechtigheid werd na een kort woord van den SS-Obergruppenführer Rau ter besloten met een drie werf Sieg Heil" op den Führer. boordwapens blindelings in de straten der stad. Forma ties van den luchtbescher mingsdienst, den Genees kundigen Dienst der Ge meente, de brandweer politie, den Volksdienst. de Technische Noodhulp enz. waren in uiterst korten tijd ter plaatse om hulp te bie den en al het mogelijke te doen, om de gevolgen van dezen aanval binnen de on vermijdelijke grenzen te houden. Ook vele ongedeer de en slechts lichtgewonde personeelsleden van het. bu reau hebben na het verla ten van het gebouw deelge nomen aan het reddings werk. Burgemeester Westra heeft zich ter plaatse over tuigd van het vlot verloop der reddingsactie. Alg. Hbld. De 20-j. A. K. heeft in zijn ouderlijke woning te Nijmegen de 20-j. dienstbo de C. G. met een mes dood gestoken. In Harlingen mogen jongelui beneden 18 jaar een half uur na zonsonder gang niet meer op straat zijn. Van diphterie deden zich van 1925 Maart 1427 gevallen voor (week daar voor 1439.) WILLY DERBY f Op den eersten Paasch- dag is te 's-Gravenhage de chansonnier W. Dieben. die optrad en bekend is gewor den onder het pseudoniem Willy Derby, 58 jaar oud, overleden. Vooral als zanger van bedjes, die dikwijls senti menteel waren getint, heeft Derby hier te lande en in Indië, waar men hem kende door de radio en de gramo- foon. succes geoogst. Aanvankelijk heeft Willy Derby zich in het hotelbc- drijf bekwaamd en was hij als hofmeester werkzaam bij de HollandAmerika- Lijn. Omstreeks 1915 trad hij op met zijn broer Lou Bandy te Rotterdam. Niet lang daarna kozen zij ieder hun eigen richting. Willy werd humorist en Lou ging naar de revue. Een belang rijke episode in het leven van Derby was zijn reis naar Nederlandsch-Indië in 1931. In acht maanden reisde hij Java en Celebes af. Tot het bekendste van het repertoire van Willy Derby behooren de parodieën op Figaro uit Rossini's Barbier van Sivilla" en op „Dichter und Bauer". Van zijn lied jes hebben vooral „Moeder", Het Schooiershart" en „Aan den muur van 't oude kerk hof" hun weg gevonden. In 1941 heeft Derby zijn 25-jarig artistenjubileum gevierd. De begrafenis heeft Woens dag 12 April op Oud Eik en Duinen te Den Haag plaats gehad. MELK DOOR SCHULD LATEN BEDERVEN. Een melkproduetenfabriek te Groningen liet een groo- te partij z.g'. aanvullings- melk geruimen tijd na ont vangst staan en weigerde vervolgens de melk te ver werken. z.g. omdat de tanks vol zouden zijn. De melk was niet al te goed en zou waarschijnlijk; tot tweede soort melkpoeder verwerkt moeten worden. In deze be stemming zag de onderne ming geen voordeel, reden waarom zij op de geschetste wijze handelde. Des avonds moest de melk naar elders worden vervoerd en toen bleek, dat een deel van de partij bedorven was. Het Centraal College voor de Tuchtrechtspraak heeft onlangs de uitspraak van den tuchtrechter, waarbij de fabriek voor haar erger lijke handelwijze veroordeeld werd tot een boete van f 2000— en betaling van een waarborgsom van f 3000 voor den tijd van twee jaar en de directeur tot een boe te van f 500,bevestigd. Dezelfde onderneming werd ter verantwoording ge roepen voor het feit. dat zij haar tanks voor aan- vullingsmelk niet behoorlijk had gereinigd, waardoor groot gevaar voor bederf van melk ontstond. De di recteur kreeg een boete van f 300,terwijl de onderne ming een boete van f 1.000, en een waarborgsom van f 2.000,- te betalen kreeg. NUCHTERE KALVEREN. Met ingang van 17 April 1944 worden nuchtere kal veren te Uithoorn alléén op Maandag overgenomen. TERMIJN VAN UITREIKING VITAMINE-C-TABLETTEN. De uitreiking van de gra tis vitamine-C-tabletten, die ook dit voorjaar door de plaatselijke distributie- diensten aan de categorie van de jonge en a.s. moeders geschiedt, zou op 8 April '44 eindigen. Besloten is even wel den termijn van uitrei king te verlengen tot 30 A- pril 1944. Een 32-j. molenaar te St Laurens (Z is in zijn molen zoo gevallen, dat de dood spoedig intrad Gemeente Wieringen. „HOLLAND WERKT". de revue welke door de Wie- ringer wandelclub zal wor den opgevoerd zal, vanwege de uit\erkoclï|£ zalen voor Vrijdag- en terdagavond ook Zondagavond worden fevoerd. Zie adv. ISSSJIERIJ. i afwijking met vroeger ;ven voorschriften is het chen, in het belang van uitoefening van de vis- schèrij, in het IJsselmeer met een kuilnet waarvan de maaswijdte van het aatje kleiner is dan 17 mm toegestaan tot wederopzeg ging, doch uiterlijk tot 31 December 1944. DIPIITERIE, Wederom zijn in deze ge meente een aantal gevallen van diphterie geconsta teerd, waardoor het totaal aantal patiënten inmiddels tot 20 is gestegen. BURGERLIJKE STAND. Geboren Catharina. d.v. H. Schelhaas en A. Veen Cornelis Jacob, z.v. J. Klein en M. E. Koorn Schalk Rijn z.v. P. D. Spaander en P. van der Schalie Johan. z.v. J. Mulder en T. Metse laar Gretha, d.v. P. Nie- man en V. Baas Johannes, z.v. H. Herder en C. van Heusden. Ondertrouwd J. Blom en •J. Blaauboer J. Willeboord- se en A. Smit. Getrouwd H. Nieuw. land en G. Tromp J. J. Gruis en H. Hulsebos S. A. Veldman en G. M. Wigbout: H. I.Tzer en T. Douwma J. Blom en J. Blaauboer. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 16 APRIL NED HERV. KERK H.-hoef 10' uur Ds. v Beek. Den Oever 2 u. Ds. v. Beek. Woensdag 19 Apri! 8 uur Herv. Zusterkring H.-hoef. Donderdag 8 uur VC.J B. te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM H.-hoef half elf Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 u. de hr. C. N. Graaff. Kapel den Oevc-r 10 uur de heer O. Deen. W.-land 3 uur de hr. Deen. GEREF. KERK. H.-hoef 10 u. ds. Schenkev. H.-hoef 2.30 uur Cd. C. Kamper van Nijkerk. Den Oever 10 u. cd. Kamper Den Oever 3 u. ds. Schenkev. NIEUWS IN 'T KORT. De eerste ooievaar in Bergum (Fr.t is vorige week gesignaleerd. In de Giessen te Gies- seridam is de 3-j. J. W. Roo ver verdronken. Baldadige jeugd ver nielde te Hilversum een ge brandschilderd raam van een kerk aan de Tesselscha- delaan ter waarde van ruim f 1000.—. In Nijmegen zal een monument worden opge richt ter nagedachtenis van de slachtoffers van het bombardement van 22 Febr. Uit een huis aan de Danckcrtstraat te Den Haag werden een gouden ring met 5 brillant-en en een gouden armband, waarde samen f 25.000 gestolen. De gemeente Soest sloot met boeren in de om geving contracten voor de teelt van 40 ha. groenten. Schooljeugd helpt een hand je mee bij het planten en zaaien. De 39-j landbouwer Lubber.» te Sleen is na een sprong van een rijdende vrachtauto overleden Levensmiddelenzaken moeten van 1 Maart tot 1 Nov. van 918 uur geopend zijn overige zaken van 13 18 uur op Maandag en van 818 uur op overige werk dagen. Een 13-j. jongen stal te Hilversum uit scholen tien jassen, die hij aan par ticulieren verkocht. De jon gen bleek op weg naar het opvoedingsgesticht, bij Zut- phen uit de rijdende trein te zijn gesprongen. Een zwakzinnige Is in een voor het publiek afge sloten bosch gaan wande len en daar op een landmijn geloopen. Hem werd een voet afgerukt en een stuk uit het dijbeen geslagen. De ongelukkige woonde te Ber gen op Zoom. Een tram-aanhangwa gen te Oosterbeek ging uit eigen beweging aan het. rij den. Er hadden eenige bot singen plaats, waarbij een 59-j man en een paard wer den gedood. een voerman licht gewond en 'n 4-j. kind levensgevaarlijk gewond. Uit een woning van een dame te Aerdenhout; werden alle meubelen cn kleeren gestolen. Daar bleek haar zwager met een paar „zware jongens" voor te hebben gezorgd. Alles werd opgespoord. Acht personen waren bij de zaak betrok- Een 59-j. metselaar is te Zeist door een misstap van een dak gegleden en daarna overleden. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is geble ken, dat onbevoegden mis bruik hebben gemaakt van poliUcbevoegtlheid, zgn. in verband met dc landwacht, ivijs ik er nogmaals op, dat «le landwacht in dienst illijd 1 kenbaar is aan de roode armband met het opschrift ..Landwacht" en bovendien zich kan legilimeeren door het roode legitimatiebewijs van de landwacht Neder land. De burgerij is dus in gee- nerlei opzicht verplicht ge volg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwachter uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde landwachtinstanties te mel den, zoodat daartegen on- midde'lijk kan worden op getreden. Gewestelijk komman- deur voor Z.-Hol!and cn Zeeland. EIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Nog eens wordt het aanvals plan besproken en dan wordt alles in gereedheid gebracht voor den tegenaanval. «SS PJL Adendorf O H Ps>. KEURINGEN Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-S.S., S.S.- Wachtbataillen in Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegsmarine en de Germaanschc S.S. in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplicht!:* zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aan melden en worden gedurende hun verbintenis van dc tewerlötelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-S.S. kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor dc officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis dc navolgende Nebenstellen der Waffen-S.S.: Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56 Heerlen, Saloleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 Enschede, Hengeloschestraat 30 en het S.S.-Ersatz kommando-Den Haag, Korte Vijverberg 5. 16 April 914.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschu- lc Westerlaan 2. 17 April 912.00 uur, Den Bosch, Hotel Nocrdbrabant. Markt 45. 17 April 1518.00 uur, Venlo, Dcutsches Haus, Eg- mondstraal 16. 18 April 912.00 uur, Aruhem. Café lïoval. 18 April 1518.00 uur, Zwolle, Hotei Giitenberk. 19 April 912.00 uur, Groningen. Heerestiaat 46. 19 April 1518.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat. 20 April 914.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 21 April 914.00 uur. Utrecht, N.V.-huis, Oudegr. 245. 22 April 914.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangsla- ger, Leusderweg. Een 3-j. kind is te Rot terdam in de Kromme Kromhout, verdronken. De radelooze moeder haalde het kind nog op 't droge, maar helaas te laat. Geen foto Is insluiten bij de 25-woorden-Iormulie- ren van het Roode Kruis. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1