WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 22 April 1944 No. 32 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. GESLAAGDE AFWEERSTRIJD BIJ SEWASTOPOL. Terreinwinst (usscben Karpaten en Bcven-Dnjestr alsook ten Z.W. van Narwa. Mislukte aanvallen der bolsjewieken aan Beneden-Dnjestr en bij Tarnopol. LONDEN WEDEROM UIT DE LUICHT BESTOOKT. Hoofdkwartier van den Führer. 20 April (D N. B.) Het opperbevel van de Weer macht maakt bekend Ten Noordoosten van Se- wastopol werden hernieuw de aanvallen der bolsjewie ken afgeslagen, waarbij een vrij groot aantal pantser wagens werd stukgeschoten; 36 vijandelijke vliegtuigen werden in luchtgevechten, 20 andere op den beganen grond vernield. Daarbij heeft centralen frontsector werden verscheidene acties tegen bolsjewistische benden met groot succes uitgevoerd. De blosje wisten vér lo ren meer dan duizend dooden. Meer dan honderd bendenkampen werden verwoest en er werd een omvangrijke buit ge maakt. Ten Zuidwesten van Nar wa drongen onze troepen de zwaar versterkte vijande lijke stellingen binnen en wonnen in moeilijk moeras- ;ebied terrein ondanks ver- zich de eerste luitenant bitterd vijandelijk verzet. Smola, Staflelfiihrer in een eskader slagvliegers, bijzon der onderscheiden. In de harde afweergevechten dei- laatste dagen heeft een ge vechtsgroep der 73e divisie infanterie, onder bevel ,van kolonel De Rcnbeck. met een daaronder ressorteerende batterij stormgesehul ou uitmuntende wijze slag ge leverd. Aan den benedenloop van den Dn jestr hebben onze troepen aan weerskanten van Tighina in zware ge vechten een volledig afweer- succes behaald op de met verscheidene divisies aan vallende bolsjewisten. Tusschen de Karpaten en den bovenloop van den Dn jestr werden in samen werking met eskaders slag vliegers de zich taai weren de bolsjewisten verder ach teruit geworpen. Vijandelij ke tegenaanvallen bleven zonder succes. In het strijdgebied ten Zuidwesten van Tarnopol zijn sterke Sowjet-aanvallen ineengestort. In het achter- waartsche gebied van den De Sowjets leden zware bloe dige verliezen en verloren 30 stukken geschut. Aan het landingshoofd van Neltuno stortte een vij andelijke aanval ten Noord westen van Littoria in ge concentreerd afweervuur ineen. Aan het zuidelijke front verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Amerikaansche vliegtui gen hebben op 19 April aan de kust van Zuid-Frankrijk het Zweedsche Roode-Kruis Schip ..Embla" tot zinken gebracht. Vijandelijke bommenwer pers vielen op den ochtend van 19 April verscheidene plaatsen in West- en Mid- den-Duitschland aan. Voor al in de steden Kassei er Paderborn ontstonden scha de en verliezen onder de bevolking 31 vijandelijke vliegtuigen. meerendeels viermotorige bommenwer pers, werden vernield. In den afgeloopen nacht hebben snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen doelen in het gebied van Londen aan gevallen. Gemengd Nieuws. DE JEUGDTANDVERZOR GING VAN DEN X.V.D. 's-Gravënhage, 17 April De meesten onzer beschou wen het als de natuurlijk ste zaak ter wereld, dat wij een of meer slechte kiezen of tanden bezitten. Dat dit niet zoo behoeft te zijn in dien men slechts tijdig dat wil zeggenin zijn jeugd de noodige voor zorgsmaatregelen treft, toont een film aan, die de afdeeling „voorlichting" van den n.v.d. heeft laten ma ken over het werk van de afdeeling „jeugdtandverzor- ging" van dezen dienst. De ze film zal binnenkort op ouderavonden enz. vertoond kunnen worden. Genoemde afdeeling beschikt momen teel over 19 voor het mee- rendeel volambtelijke tand artsen. die in de afgeloopen twee jaren in circa 60 gp- meenten de gebitten van schoolkinderen onderzoch ten en zoo noodig behandel den. Aan afgelegen ge meenten en dorpen werd een bezoek gebracht met verplaatsbare tandheelkun dige installaties. Genoemde jeugdtandver- zorging vangt aan bij dei zesjarigen en geschiedt ge heel gratis en alleen met toestemming der ouders. Dat het belang ervan wordt ingezien, bleek wel hieruit, dat ouders die aanvankelijk hun toestemming hadden geweigerd, bij een tweede bezoek van den tandarts in formeerde of hun kind toch nog behandeld zou kunnen worden. Het spreekt vanzelf, dat een goede jeugdtandver- zorging eigenlijk zou moeten aanvangen bij het melkgebit. Helaas was dit voor de meesten tot. heden onmoge lijk. Om practische redenen wordt van het melkgebit dei- in behandeling genomen kinderen derhalve slechts dat behandeld wat van blij vende waarde is voor het uiteindelijk gebit, of op de gezondheid daarvan invloed kan uitoefenen. De film geeft een aardig beeld van den arbeid dezer afdeeling. welke staat onder leiding van den tandarts, dokter Wijker. Men volgt den tandarts en zijn installatie op reis naai de meest afgelegen gehuch ten en ziet hoe de kinderen over hun vrees voor den „tandendokter" worden heengeholpen en tenslotte afscheid van hem nemen als een vriend. De film be sluit met eenige practische wenken voor de moeders met betrekking tot de mondver- zorging en voeding harer kinderen. DE SLACHTOFFERS VAN DEN LUCHTAANVAL OP DEN HAAG. 's-Gravenhage. 13 April Van den Anglo-Amerikaan- schen luchtaanval op Dins dag 11 April op een stads deel van Den Haag, waar zich talrijke Nederlandsche dienstgebouwen bevinden, is het aantal dooden gestegen tot 62. waarvan 26 vrouwen. In ziekenhuizen bevinden zich nog 23 zwaargewonden. VLEESCHVERKOOP OP MAANDAG EN DINSDAG. Zooais reeds is aangekon digd, is thans ontheffing verleend van het verbod van het verkoopen en het afle veren van vleesch, vleesch- waren en gerechten, waar in vleesch of vleesc'nwaren zijn verwerkt, aan verbrui kers op de dagen Maandag en Dinsdag, welk verbod is gesteld in artikel 75. lid 1 van de Vee- en vleesehver- ordening 1942. Deze onthef fing zal worden verleend tot en met den 30sten Mei 1944. Van 10 April—30 Mei zijn de slagers dus gerech tigd op Maandag en Dinsdag vleesch, vleeschwaren gerechten, waarin vleesch of vleeschwaren zijn ver werkt, te verkoopen en af te leveren. GELDIGE TEXTIELPUNTEN. Onmiddellijk ingaande zijl volgende twintig textielpun ten voor meisjes en jonrians van één tot vijftien J'W geldig verklaard. DE RIJKSPOSTSPAARBANK IN MAART 1944. Bij de Rijkspostspaarbank overtroffen in Maart de in leggingen de terugbetalin gen wederom en wel met ruim 16 millioen gulden ivorig jaar 30 millioen). De inleggingen bedroegen de afgeloopen maand ruim 27 millioen gulden (vorig jaar ruim 42 millioen wat een record was) de terugbeta lingen ruim 10 millioen gul den ivorig jaar 12 millioen). Het voordeelig saldo over het eerste kwartaal 1944 be draagt ruim 58 millioen (vorig jaar ruim 50 milli oen). Het algemeen saldote goed was ultimo Maart 1944 f 850.974.086 (vorig jaar ruim 594 millioen gulden). Ruim 16 millioen gulden aan renten is op de rekenin gen ter directie bijgeschre ven. OFFICIEELE LANDBOUW- MEDEDEELINGEN. AANSLAG 1944 RUNDVEE. Zèer veel veehouders zijn de meening toegedaan, dat de rundveeaanslag 1944. ge koppeld aan de melklevering. uitsluitend gebaseerd is op het aantal geleverde K.G. melk. Als basis meent men het district gemiddeld te kunnen aanhouden, zooals dit., voor de vervroegde leve ring was vastgesteld. Dit is echter geheel onjuist. De aanslag '44 wordt niet al leen gebaseerd op het aan tal K.G. geleverde melk van af 10 Juni 1943. doch ook op het aantal K.G. gelever de melkvet. Dit laatste is iuist van doorslaggevende beteekenis. HET LEVEREN VAN NUCHTERE KALVEREN. Het leveren van kalveren op naam van derden is ab soluut verboden, ook al we gen zij minder dan 60 K.G. i Hierbij zijn ook de nuchte- re kalveren in begrepen. In j den vervolge zal hierop eenj strenge controle worden toeggpast. LANDBGUW. De Provinciale Voedsel- commiSsaris voor Noordhol land maakt bekend, dat het verbod, om goedgekeurde pootaardappelen voor ande re dan pootdoeleïnden af te leveren, is opgeheven. Der halve kunnen alle onver kochte en onverkoopbare restanten goedgekeurde pootaardappelen ongeacht het ras, de klasse en de sor teering als gewone con sumptie-aardappelen wor den beschouwd en op de voorgeschreven gebruikelijke wijze aan de V.B.N.A. wor den afgeleverd, zoodra zich hiertoe de gelegenheid voor doet. VOEDERBIETEN. Telers/ die een vordering tot ter beschikking houden van voederbieten hebben ontvangen, kunnen, indier» de bieten nog niet door den daarvoor aangewezen han delaar zijn afgenomen, deze vordering als vervallen be schouwen, erf de bieten op eigen bedrijf vervoederen of vrij verkoopen met inacht neming der daarvoor vast gestelde prijzen. Deze rege ling geldt niet voor degenen, bij wie bieten in bezit zijn genomen. De voedselcommissaris voer Nocrdholland. KNOEIERIJEN BIJ CENTRALE KEUKEN. Bij het bedrijf van een centrale keuken te Utrecht zijn ernstige knoeierijen ontdekt. De justitie heeft een groot aantal leden van het personeel gearresteerd. Ook hier is voornamelijk vet verduisterd, zoowel voor ei gen gebruik als voor den verkoop in den zwarten handel. Ook andere ingre diënten voor de bereiding van spijzen, o.a. suiker, wer den achtergehouden. De Führer. KEURINGEN Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring gehouden worden op Donderdag 2" April te Am sterdam van 9 tot 14 uur, Xebenstelle der Waffen S.S'., Dam No. 4 en Vrijdag 28 April te Den Haag van 9 tot 14 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde no. 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aan melden ten einde gekeurd te werden voor de Waffen SS, S.S. Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine, en de Germaansche S.S. in Nederland. Tijdens de keuringen werden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen tusschen 1935 jaar die aanmeldïngsplicli- tig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld, Officier in de Waffen-S.S. kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Neben- stelle der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56 Heer len, Saroleastraat 25 Groningen Groningen, Hecren- stiaat 46 Enschede, Hcngelosehestraat 30 en eveneens bij het Ersatz-kommando, Korte Vijverberg no. 5. Den Haag. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is geble ken. dat onbevoegden mi bruik hebben gemaakt Van politiebevoegdheid, zgn. in erband met de landwacht, wijs ik er nogmaals op. dat Ie landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roede armband met het opschrift .Landwacht" en bovendien och kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de landwacht Neder land. De burgerij is dus in gee- nerlei opzicht verplicht ge volg te geven aan bevelen van personen, die zich als kindwachter uitgeven cn die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen tooncn. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde iandwachtinstanties te mel den, zoodat daartegen on middellijk kan worden op getreden. Gewestelijk komman- deur voor Z.-Holland en Zeeland. DE FÜHRER. Uit een artikel in „De Ilollandsche Post" naar aan leiding van den 55en ver jaardag van den Führer. „De plaats, die de Führer onder ons inneemt wordt niet alleen verklaard door zijn geniaal inzicht op het gebied der staatsmanskunst, der politiek of der strategie. Hij behoort in dit opzie ht zeker tot de grootsten die de geschiedenis ooit heeft, gekend. Ook zijn politieke tegenstanders erkennen dit, al spreken zij het. niet open lijk uit. Maar wij bezitten tegenwoordig méér knappe kerels op allerlei gebied wij hebben staatslieden, eco nomen, kunstenaars, filoso fen. generaals, vakgeleerden, die men des te meer bewon dert. naarmate men de be teekenis van hun prestaties beter begrijpt. In den toon der gesprekken hoort men deze bewondering doorklin, ken „O, als die Rommel in. het Westen het bevel voert, komen ze er nooit door ..Rosenberg, ja, ongetwij feld een der geniaalste grondleggers van het toe komstige denken"„Zonder Mussert heeft het Neder landsche volk natuurlijk geen toekomst meer." Luister maar eens. wanneer de kameraden gewichtig knikkend, de pres taties der huidige vooraan staande figuren op allerlei gebied bespreken, of wan neer zij grappen maken over hun menschelijke te kortkomingen. Maar let dan ook goed op. hoe plotseling een ge heel andere toon in den achtergrond van hun woon den weerklinkt, wanneer er een zegt„Der Führer (Hoffmann. Stapf Paxs) hoe hun blik een kleinen, lichten glans van warme toegenegenheid krijgt, hoe er ineens, als vanzelf, een innerlijke band wordt ge legd wordt tusschen den spreker en den man dien hij noemt. „Ja. de Führer... ..Natuurlijk, de FührerECe staat daar eigenlijk buiten. Ja. wij we ten wel. dat hij tot die groep van leiders behoort, die bo ven ons staan, maar ten -slotte is hij toch een der onzenZóó klinkt de stem uit het volk. En wanneer wij hier dan. ter gelegenheid van den 20en April. Adolf Hitier hul digen. dan doen wij dit ui teraard met groote waar deering en bewondering voor zijn genialiteit op velerlei gebied, maar toch' in de eer ste plaats door te wijzen op de unieke plaats die de ze volksleider in den waar- achtigsten zin des' woords in het hart van zijn volk inneemt. Aan andere tijd- genooten en aan latere ge neraties zullen wijhet over laten. de figuur van Adolf Hitier te schilderen als organisator, als poli ficus, als kunstenaar, als veldheer. om zijn beteekenis op elk eebied uit te pluizen in dikke handboeken tot er misschien niets meer van overblijft dan een reeks zeer geleerde en uiterst scherpe karakteranalyses, waarin de belangrijkheid van den schrijver de eerste plaats inneemt.. ttoor ons zijn kameraden, staat Ariclf Hïtler echter in deze wereldrevolutie in de eerste plaats vóór ons als levend mensch. als kame raad. als onze Führer." BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Aangenaam onderhoud van een onzer mannen met de Sovjetbevolking. (SS P.K. Schremmer. O. H Ps).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1