WIERINGER 13e Jaargang Woensdag 26 April 1944 No. 33 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. VOLKOMEN AFWEERSUCCES BIJ SEB AST OPOL. Nieuwe terreinwinst tussehen Karpaten en Boven-Dnjestr en bij Nanva. Zaterdag en Zondag werden bij aanvallen op Duitsche steden, cp De Krim en in de Nocrscho wateren 253 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. ten Zuidoosten van Aprillia door geconcentreerd artille rievuur uiteengeslagen. Aan de Adriatische kust drongen stoottroepen de vij andelijke stellingen binnen, vernietigden verscheidene steunpunten en brachten den vijand verliezen toe. Duitsche torpedomotor- booten brachten in den af- geloopen nacht voor de Zuidkust van Engeland een schip van gemiddelde groot te tot zinken en beschadig den in harden strijd met Britsche torpedojagers en torpedomotorbooten een vij andelijke boot ernstig. In de ochtenduren van 24 April noopten lichte Duitsche zee- strijdkrachten in de wate ren van Cherbourg verschei dene formaties Britsche tor pedomotorbooten tot den strijd. Twee der vijandelijke booten kregen artillerie voltreffers, een van hen werd in zinkenden toestand waargenomen. Bij aanvallen van vijande lijke formaties jachtvlieg tuigen op West- en Zuidwest Duitschland, alsmede boven de bezette gebieden, werden tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht waren aanvallen van Brit sche bommenwerpers gericht op het Oostzeegebied en op het gebied van Mannheim. Zes vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Ma joor Bar, 0 gruppenkomman- deur in een eskader jacht vliegtuigen, behaalde in den strijd met Britsch-Ameri- kaansche vliegtuigen zijn 200ste overwinning in de lucht. Sterke eskaders zware Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen in den afgeloo pen nacht een geconcen- treerden aanval op Brisloi, die uitgebreide branden en groote verwoestingen ten gevolge had. BRISTOL GEBOMBAR DEERD. Hoofdkwartier van den Führer, 24 April (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In het gebied van Sebas- topol vielen de Sowjets gis teren met sterke strijd krachten en met gebruik making van talrijke pantser wagens en slagvliegers aan. Gnze dappere troepen be haalden na harde gevechten een volledig afweersucces en vernielden 57 pantserwa gens. Duitsche jacht- en slagvliegers schoten 27 Sow- jetvliegtuigen neer. Escorte vaartuigen van een Duitsch convooi haalden in de wa teren ten Westen van Sebas. topol 6 Sowjetbommenwer- pers neer. In de zware af- weergevechten der laatste dagen heeft zich een divisie luchtdoelgeschut onder be vel van luitenant-generaal Piekert bijzonder onder scheiden. Zij vernielden in den tijd van 8 tot 23 April 105 vijandelijke vliegtuigen en 82 pantserwagens. Tussehen de Karpaten en den bovenloop van den Dnjestr bleef de aanval der Duitsche en Hongaar- sche troepen tegen hardnek- kigen vijandelijken tegen stand terrein winnen. Te genaanvallen der bolsjewis ten werden afgeslagen. Ten Zuidwesten van Nar- wa bleven verscheidene vij andelijke aanvallen zonder succes. B ij een aanval van Sow- jet-bommenwerpers op een Duitsch convooi voor de kust van Noordelijk Noorwegen werden 40 vijandelijke vlieg tuigen. waarvan 37 in lucht gevechten en 3 door escorte vaartuigen der marine, neer. geschoten. Aan het landingshoofd van Nettuno werd een door pantserwagens ondersteun de aanval van den vijand Invoering van de Z-kaartenprocedure in de voedselvoorzieningsbedrijven. VRIJSTELLING VAN DE ONMISBARE ARBEIDSKRACHTEN. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld Op grond van de verorde ning van den Rijkscommis saris voor het bezette Ne- derlandsche gebied, Nr. 108/1942, waarbij elke on dernemer verplicht werd desgevraagd inlichtingen te verstrekken omtrent in zijn bedrijf aanwezige arbeids krachten, is in toepassing gebracht de z.g. Z-kaarten procedure. Deze procedure wordt thans ook voor het geheele gebied van de voed selvoorziening ingevoerd. Op deze wijze worden voor dit bijzonder belangrijke deel van het economische leven de arbeidskrachten vrij ge steld, die noodzakelijk zijn om de voedselvoorziening te verzekeren. Aan de kaartenprocedure behoeven op dit oogenblik nog niet deel te nemen de eigenaren en werkkrachten van land- en tuinbouwbe drijven, dus boeren, tuin ders, visschers en de bij hen werkzame personen. Voor deze groepen van personen blijven de uitgegeven gele vrijstellingsbewijzen voor- lcopig van kracht. Onder de Z-kaartenproce dure vallen wel de voedsel voorzieningsbedrijven. Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vakgroepen, i de Kamers van Koophandel en de Duitsche Kamer, van Koophandel voor Nederland te Amsterdam en te Rotter dam. Filiaalbedrijven moeten zoowel voor het hoofdbedrijf als voor elk filiaal een af zonderlijke aanvrage indie nen. Aan het hoofd van het vragenformulier moet de vakgroep, waarbij de onder neming is aangesloten, wor den aangegeven, alsmede het bedrijfschap op welks gebied zij werkzaam is. Is de ondernemer lid van meer dan één vakgroep, dan moet slechts één daarvan worden genoemd en wel die, in wel ker artikelen de onderne ming den grootsten omzet heeft. Hetzelfde geldt voor het bedrijfschap. Ondernemingen, die zoo wel in den handel, de in dustrie of het ambacht werkzaam zijn, moeten bij de vraag naar den omzet dezen splitsen in handels-, industrie- of ambachtsom- zet. Rijksduitschers moeten in de vragenformulieren der ..R.D." worden aange duid. Joden moeten ook op de vragenformulieren worden vermeld en als ,.Jood" wor den aangeduid. Bij de indiening van de Z-kaarten moet er op wor den gelet. a) Dat elk der drie dee- len gelijkluidend moet wor den ingevuld (de afzonder lijke deelen mogen niet gescheiden worden) en ver volgens moet worden opge geven b) onder v o n (vau (.toeziend orgaan) Hau;v tabteilung Ernahrung unV. Landwirtschaft, Den Haag;); c) onder f r tv o o r) nauwkeurige aanduiding van de firma met plaatsnaam, straat en telefoonnummer, indien mogelijk met stem pel, schrijfmachine of druk letters d) onder als (als) nauwkeurige opgave van de betrekking resp. werkzaam- zaamheid van den betrok kene, b.v. eigenaar, procu ratiehouder, monteur, bak ker enz. e) onder de nummers 17 de gegevens betreffende den persoon f) onder Arbeidsbureau (G.A.B.) het voor het b e d r ij fdus niet voor de woonplaats van het perso neelslid bevoegde arbeids bureau, bij filialen het voor de filialen bevoegde arbeids bureau. Inlichtingen geven in twijfelgevallen de ar-' beidsbureaux, de burgemees ters, politie of Kamers van Koophandel g) onder 8a, resp. 3, indien op de kaarten een ruimte 8a niet is aangegeven het nummer van het persoons bewijs b) onder nummer 9 „Frü- her ausgeüble Tatigkeit." het vroegere beroep, b.v. on geschoold arbeider i) onder „Begründimg des Antrages" moet de beteeke- nis van het personeelslid voor het bedrijf kort wor den aangegeven, b.v. de ee- nige chemicus, beste vak kundige pakhuisknecht enz.; ook kan op sociale gezichts punten worden gewezen, b.v. kostwinner van zijn ouders en 5 jonge kinderen. Hier moet ook worden aangege ven, indien de betrokkene reeds is afgekeurd. kening worden gehouden. Schippers en anderen, die geen vaste verblijfplaats bebben en die hierdoor moeilijkheden ondervinden kunnen zich vóór 1 Mei e.k. tot de Vakgroep Schoenher- -st,ollersambEi.cht wenden on- inüendir^ van bon 069, i lidien deze nog in hun be K REPARATIE VAN SCHOEISEL. Richtlijnen inzake de inschrijving bij schcenherstellers. Het Rijksbureau voor Hui den er. Leder te Amsterdam maakt bekend, dat zij die nog niet bij een schoenher steller voor reparatiewerk zaamheden aan hun schoei sel zijn ingeschreven, vóór 1 Mei 1944 aan de Vakgroep Schoenherstellersambacht, 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoorfc 848, schrifte lijk kunnen verzoeken hun een schoenhersteller aan te wijzen. Bij dit verzoek moeten worden vermeld1 naam en volledig adres van den aanvrager 2. namen van degenen voor wie inschrij ving wordt gevraagd 3. re den, waarom geen tijdige in diening van den aangewezen bon 069 heeft plaatsgevon den, of andere redenen, waarom geen inschrijving werd verkregen 4. naam en adres van den schoenlier- steller. bij wien men wenscht te worden ingeschreven. De noodige bonnen 069 of een officieele verklaring (b.v. van dè directie van een ziekenhuis, den Arbeids dienst, enz.) moeten wor den meegezonden. Aanvragen van hen wier bon in het ongereede is ge raakt., kunnen niet worden behandeld. Bonnen of verklaringen, die aan het Rijksbureau vcor Huiden en Leder te Amsterdam zijn toegezon den, worden teruggezonden Met bonnen of verklaringen, die aan de Vakgroep werden toegezonden, zal bij de be handeling der aanvragen re it is, of van het bewijs van nscTA'ijving bij den schoen hersteller, die den bon heeft aangenomen. Voor hen zal een afzonderlijke regeling worden getroffen. Aanvragen, welke na 1 Mei 1944 binnenkomen, wor den niet meer behandeld. Bij verhuizing- buiten de huidige woonplaats of bij ontslag uit een inrichting, welke de schoenreparatie van de inwonenden ver zorgde, dient onmiddellijk een verzoek om aanwijzing van een schoenhersteller in de nieuwe woonplaats, resp. buiten de inrichting, te wor den gericht aan de Vakgroep schoenherstellersambacht. Bij dit verzoek moet het door den tegenwoordigen schoenhersteller afgegeven bewijs van inschrijving of een bewijs van ontslag uit de desbetreffende inrichting worden overgelegd. Alle correspondentie van particulieren over schoen herstellers moet worden ge richt tot meergenoemde Vak groep. Brieven welke aan het bureau voor Huiden en Leder worden gericht, zullen als regel onbehandeld ter zijde worden gelegd. DE KAMP VAN DE „TETANIC." (Vervolg.) De avondbladen van den zelfden dag brengen echter de ontnuchtering. Uit Ber lijn komen per telefoon de eerste berichten van „Press Centrale" meldc-nd dat de „Titanic" inmiddels gezon ken is. Aanvankelijk wordt nog verondersteld, dat alle opvarenden zijn gered. Doch ook dit optimisme is niet lang te handhaven. Op de beurzen van New York, Londen, Berlijn, Pa rijs, Rome en Weenen blijkt de beroering over de ramp zeer groot. De bladen mel den, dat de „Titanic" voor een millioen pond sterling bij Lloyds verzekerd is en voorts herverzekeringen heeft ondergebracht. Vergeefs zondt de White Star andermaal berichten uit, dat het schip op eigen kracht voortstoomt, dat twee schepen assistentie verl'ee- nen en dat als wijze voor zorgsmaatregel alle passa giers van boord zijn verwij derd. De debacle ter beurs is voor de White Star niet meer t.e remmen. De extra edities der groote bladen meldden tezelfdertijd, dat, tie_ „Carpathria" een aantal reddingsbooten opgevangen heeft, waarin zich vrouwen en kinderen bevinden. Vele eerste klas passagiers heb ben nog de avondkleeding van een luisterrijk nacht feest aan. De feeststemming was juist op zijn hoogte punt. toen de aanvaring plaats vond. Ook de ss. „Germania" van de Cunard Star en de Empress of Britain" consta teerden op hun oceaanreis volgens „De Telegraaf" drij vend ijs. De kapiteins van deze schepen brengen ten overstaan van speciale ver slaggevers hun verwonde ring tot uiting, dat de „Ti tanic" ondanks alle waar schuwingen toch ..full speed" door de gevaarlijke ijszone gevaren heeft. Blijkens de avondbladen van 17 April 1912 heeft de directie van de White Star nog lang den euvelen moed volgehouden, ter misleiding van de publieke meening en ter misleiding tevens van beursreactie, valsche be lichten omtrent de toe dracht van de ramp van de „Titanic" rond te strooien. Tezelfdertijd berichten Duitsche, Fransche en Scan- dinaafsche bladen, dat de „Titanic" op Maandagmor gen om twee uur 20 min. tussehen Kaap Race en het sabel eiland in de golven van den oceaan verzwolgen is. De Berliner Lokal Anzei- ger, wiens extra editie breed- vorig in de Nederlandsche avondbladen wordt geci teerd, geeft een samenhan gend nauwkeurig relaas van de gebeurtenissen, waaruit te veronderstellen is, dat de speciale verslaggever van het blad reeds contact met geredde schipbreukelingen heeft, gehad. Volgens de krant zijn op grond van de geredden op de „Carpathia" bijna 1500 menschen omge komen. Na de botsing ont stond een ernstige paniek, een deel van de passagiers stroomde aan dek, waar men aanstonds den vollen omvang van de ramp kon waarnemen. Er ontstond een wilde run naar de boo ten. Alles liep dooreen. Slechts met moeite slaagden matrozen en officieren er in eenige orde in het reddings werk te brengen. De vrouwen op het tusschendek hadden den voorrang voor de mil- lionnairs, die matrozen en officieren millioenen boden, als ze hun slechts een red dingsboot konden verschaf fen. 1490 Menschen van de 2358 opvarenden zijn omge komen. Er vólgt een onder zoek naar de oorzaken. Vastgesteld wordt. dat de veiligheidsmaatregelen on voldoende geweest zijn. Een Amerikaansche en een Brit sche commissie oo''deelen, dat enkel de kapitein de verantwoordelijkheid voor de vaart van het schip droeg. Deze, de 60-jarige Smith. die een 38-jarigen prachtigen staat van dienst op de wereldzeeën achter den rug had, was staande op de commandobrug, ter wijl de scheepskapel in de groote kajuit het „Nearer my God to Tec" speelde, met zijn schip ondergegaan. Wat de werkelijke oorza ken van de ramp geweest zijn De nieuwe Duitsche film „Titanic" Iciht een sluier van het geheim op. ATTENTIE. In verband met de papier- situatie moeten we, hoe on gaarne ook, mede deelen, dat wij tot nader order geen nieuwe abonné's kunnen aannemenwij zijn zelfs genoodzaakt abonné's die er het laatste halfjaar zijn bijgekomen, weer af te voe ren. We beseffen het ongerief, dat daardcor voor deze abonné's ontslaat, doch doen een beroep op hen, die wel abonné blijven, om te willen samenlezen. Mochten wij eens toestem ming krijgen, de oplage te verhoogen, dan zullen wij die abonné's weder onmid dellijk de Wieringermeer- bcde toezenden. De Administratie Wieringernieerbode. GEMEENTE WIERINGEN. POLITIE. Gevonden een paar kin- der glacéhandschoenen, een knipmes en een paar kin- denvanten met bont. Verloren een venters- manclje en een portefeuille met inhoud. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is geble ken, dat onbevoegden mis bruik hebben gemaakt van politiebevoegdheid, zgn. in verband met de landwacht, (vijs ik er nogmaals op, dat de landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roodc armband met het opschrift ..Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs ran de' landwacht Neder land. De burgerij is dus in gce- nerlei opzicht verplicht ge volg te geven aan bevelen van personen, die zich ais landwacht er uitgeven en die genoemde kentcekenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde landwachtinstanties te mel den, zoodat daartegen on middellijk kan worden op getreden. Gewestelijk komman- deur voor Z.-Holland en Zeeland. KEURINGEN Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring gehouden worden op Donderdag 27 April te Am sterdam van 9 tot 14 uur, Nebenstelie der Waffen S.S.. Dam No. 4 en Vrijdag 28 April te Den Haag van 9 tot 14 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia. Westeinde no. 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aan melden ten einde gekeurd te werden voor de Waffen SS. S.S. Wachtbataillon in Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmarine, en de Germaansche S.S. in Nederland. Tijdens le keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen tussehen 1935 jaar die aanmeldingsplich- tig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld, Officier in de Waffen-S.S. kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de lieen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Neben stelie der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56 Heer len, Saroleastraat 25 Groningen Groningen, Heeren straat 16; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het Ersatz-kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Op slag gedood werd te Naarden 'een 18-j. jongeman die tussehen een truc en een opleggel' had plaatsgenomen, maar door te sruikelen daar af gevallen was. Coen Bot, schipper van de „Dorus Rijkers" wordt in het zenuwpaviljoen van het St.-Elisabethziekenhuis te Alkmaar verpleegd. D.N.H. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wielingen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wielingen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1