WIERINGERNIEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 29 April 1944 No. 34 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. SCHEEPSCONCENTRATIES AAN BRITSCHE ZUIDKUST OPNIEUW BESTOOKT. Doorbraakpogingen der Sowjettroepen aan den Beneden- Dnjcstr en ten N. van Jassy onder zware verliezen voor den vijand mislukt. Stelling verbeteringen bij Nettuno. 49 bommenwerpers boven Duitsch gebied neergehaald. ke torpedojagers, torpodo- rnotorbooten en jaclitbom- rnenwerpers. Hierbij werden drie vijandelijke torpedomo- torbooten tot zinken ge bracht twee daarvan door gevechtsveerbooten van de marine. Twee vijandelijke vliegtuigen werden neerge schoten. Het eiland Mljet en de Adriatische Zee werden na harde gevechten van com munistische benden gezui verd. Axnerikaansche bommen werpers vlogen gisteren het gebied van Brunswijk bin nen en wierpen lukraak uit een gesloten wolkendek bommen, die slechts gerin ge schade aanrichten. On danks moeilijke afweerom- standigheden werden acht. vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afge- loopen nacht drongen enke le vijandelijke vliegtuigen het gebied van Midden- en Noord-Duitschland binnen. Formaties Britsche bom menwerpers ondernamen terreuraanvallen op plaat sen in het Ruhrgebied en in Züidwest-Duitschland. Ei ontstond ten deele aanzien lijke schade, vooral in Essen en Schweinfurt. De bevol king leed verliezen. Strijd krachten der luchtverdedi ging vernielden 41 viermoto rige terreurbommenwerpers In den nacht van 25 op 26 April ontmoeten Duitsche torpedobooten ten Westen van de golf van St, Malo een formatie Britsche kruisers en torpedojagers. In harden strijd werden den vijande-' lijken eenheden zware be schadigingen door torpedo- en artillerietreffers toege bracht een eigen torpedo boot ging verloren. Formaties zware Duitsche gevechtsvliegtuigen zetten in den .afgeloopen nacht de aanvallen op scheepsconcen- traties aan de Engelsche Zuidkust met goede uitwer king voort. NACHTELIJK ZEEGEVECHT VOOR FRANSCHE KUST. Hoofdkwartier van den Führer, 27 April. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In het gebied van Sebas- topol hebben de Sowjets ook gisteren slechts vergeefsche plaatselijke aanvallen on dernomen. Een groep slag vliegers onder bevel van majoor Frank heeft in den tijd van 12 tot 26 April bo ven De Krim 106 vijandelij ke vliegtuigen in luchtge vechten en nog 28 toestellen op den beganen grond ver nield. Aan den benedenloop van den Dnjestr zetten de bols jewieken hun aanvallen voort. Alle doorbraakpogin gen werden met zware ver liezen voor den vijand afge slagen. Formaties van de luchtmacht mengden zich doeltreffend in deze gevech ten. Ten Noorden van Jassy gingen de Sowjets met ster ke strijdkrachten tot den aanval over. Deze faalde door den taaien tegenstand van de Duitsche en de Roe- meensche troepen. Plaatse lijke penetraties werden af gegrendeld. Op dit gevechts- gebied heeft zich op 25 A- pril een afdeeling stormge- echut der divisie pantser- grenadiers Groot-Duitsch- land, onder bevel van den eersten-luitenant Diddens bijzonder onderscheiden. Aan het landingshoofd van Nettuno voerden plaat selijke eigen aanvallen tot verbetering van stellingen. Vijandelijke tegenaanvallen bleven vruchteloos. Van het Zuidelijke front wordt slechts melding gemaakt van we- derzijdsche activiteit van stoottroepen. In den nacht van 24 op 25 April ontstonden er in de wateren ten Noorden van Elba herhaaldelijk harde ge vechten tusschen lichte zee- strijdkrachten en vijandelij- Aanvragen van vrijdom van tewerkstelling. hooi en stroo en grasdroge- Ook voor bedrijven op het gebied der voedselvoorzie ning wordt, zoo herhalen we, de z.g. Z.-kaar ten-proce dure ingevoerd. Evenwel behoeven nog geen formu lieren en Z.-kaarten te wor den ingevuld door eigenaren en werkknechten van land en tuinbouwbedrijven, ook niet door visschers en bij hen werkzame personen. Wel moet dit geschieden door personen betrokken bij de industrie op het gebied der voedselvoorziening, de groothandel in levensmidde len, tusschenpersonen in de voe dselvoorzienin gsbr anche de detailhandel in de voed selvoorziening, ambachtsbe- dryven in de voedselvoorzie ning. (slagers, bakkers, maalders, loondorsehers) koel- en vrieshuizen, vlas- verwerkende ambachtsbe- drijven, griend- en rietbe- drijven, boerenleenbanken en haar centrales, het am bacht ten plattelande en de nevenbedrijven van de land. bouw (dorpssmeden, wagen makers, reparatie-inrichtin gen voor landb. werktuigen, dorps timmerlui, electr. techn. installateurs, metselaars en dakdekkers, uitsluitend of in hoofdzaak op het platte land werkzaam, zadelma kers en vervaardigers van tuigen, persbedrijven voor rijen.) Wie reeds formulieren in zonden, hoeven dit niet te herhalen. In te vullen witte formu lieren en groene Z-kaarten aan te vragen bij Kamer van Koophandel te Alkmaar. Men moet net zooveel Z- kaarten aanvragen a!s er mannelijke werkkrachten van 1845 jaar zijn (eige naar, directeur, medewer kende familieleden inbegre pen). Het witte formulier moet in drievoud worden ingevuld. Elke Z-kaart bestaat uit drie deelen. Alles volledig en duidelijk invullen. Daarna (in elk geval voor 30 April) de Ingevulde for mulieren en kaarten inzen den bij Haubtabteilung Er- naehrung und Wirtschaft, J. v. Stolberglaan 45, Den Haag. Ook de vroegere door een z.g; Ausweis vrijgestelde ar beidskrachten moeten for mulieren en kaarten worden ingevuld, want die Ausweise komen te vervallen. Niet verzuimen Anders wordt met de belangen van betrokkenen geen rekening gehouden en heeft men aan zichzelf te wijten, dat men zelf en zijn personeel voor tewerkstelling elders wordt aangewezen. Reizen naar en uit Zeeland. Beschikking van den com- missaiisgeneraal voor het veiligheidswezen betreffende de regeling voor het reizen naar cn uit de provincie Zeeland, dc uren van slui ting van openbare gelegen heden en d.e uren tijdens welke men zich niet straat mag bevinden - in de provincie Zeeland. Op grond van de paragra- phen 44, 48 en 52 der ver ordening van den rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 1/1943 (verordening op de bescherming van de orde) wordt beschikt par. 1) met ingang van 20 April 1944 te twaalf uur wordt de geheele provincie Zeeland verklaard tot ver boden gebied (polizeï-liches sperrgebiet). par. 2) het betreden van en met vervoersmiddelen zich bewegen in het gebied der provincie Zeeland, met inbegrip van de tot dit. ge bied behoorende waterwegen en wateren, is aan personen die niet met hun persoons bewijs of een gelijkwaardige legitimatie kunnen bewijzen in de provincie Zeeland te wonen, slechts veroorloofd met een vergunning tot bin. nenreizen van den beauf- tragter des reichskommis- sars voor de provincie Zee land (polizei-of fizier). Het verzoek om een ver gunning tot binnenreizen met bewijspapieren. moet bij den burgemeester der gemeente waarvoor de toe gang verzocht wordt, inge diend worden. In het ver zoek moeten voornamen en familienaam, beroep, woon plaats en straat, geboorte dag en geboorteplaats van den verzoeker worden opge geven. Bovendien moet een motiveering worden gegeven voor het betreden van het verboden gebied en moet de duur van het voorgeno men verblijf worden opge geven. par. 3) het vertrek uit de provincie Zeeland is aan personen, die niet de Duit sche nationaliteit bezitten, slechts veroorloofd met schriftelijke toestemming van den burgemeester der gemeente hunner inwoning, voorzoover zij in de provin cie Zeeland wonen. par. 4) voor de geheele provincie Zeeland wordt tot nader order eensluidend vastgesteld het begin van den slui tingstijd voor openbare ge legenheden is 22 uur en het begin van het uur waarna men zich niet op straat mag bevinden is 23 uur. par. 5) inbreuken op deze verordening zijn overtre dingen en worden gestraft met hechtenis tot 6 maan den en een boete tot 2.000 gulden, of met een van deze straffen, voorzoover niet vol gens andere bepalingen een zwaardere straf is vastge steld. De commissaris-generaal voor het veiligheidswezen (get.) RAUTER, ss- obergruppenfiihrer und general der polizei. Gemengd Nieuws. CONTRACTTEELT LAND- BOUWZADEN OOGST 1944. Dc Provinciale Voedsel- commissaris voor Noordhol land maakt bekend dat contracttelers van klaver, spurrie, saradella, lupinen en wikken voor zaadwinning Oogst 1944, verplicht zijn hun teeltcontract per om gaande ter registratie op te zenden (vóór zoover dit nog niet is geschied) aan het Hoofdbedrijfschap voor Ak kerbouwproducten, afd. Alg. Landbouwaangelegenheden, Plein No. 4, 's-Gravenhage. Na registratie zal het teelt contract met de daarbij ver- eischte teeltvergunning aan de telep, worden geretour neerd. k TeWs, wVe tij controle nifci' het ^sit van een teelt~Xr gunning zijn, stellen zich aan vervolging bloot. Op de contracten moet het District No. en Reg. No. zijn vermeld. Contracten, welke onvolledig zijn of na 15 Mei op het Hoofdbedrijfschap binnenkomen, worden niet meer in behandeling geno men. Verder wordt belang hebbende er op gewezen, dat de teelt van klaver voor zaadwinning Oogst 1944 uit sluitend op contract met de daartoe bevoegde handelaar of coöperatie mag plaats vinden. De namen en adres sen van deze handelaren en coöperaties zullen op aan vraag worden verstrekt.. VERDERE BEPERKING VAN DEN POSTDIENST. De bijzondere tijdsom standigheden dwingen PTT opnieuw tot een aantal ver soberingen, ditmaal bij den postdienst. Zoo is geleidelijk over het geheele land het aantal briefpostbestellingen ver minderd tot één per werk dag. behalve in enkele groo. te plaatsen. Ook de extra avondbestellingen voor da; bladen, die in sommige plaatsen werden uitgevoerd, zijn opgeheven. De tot dus ver gegeven gelegenheid om in daarvoor in. aan merking komende gevallen dagbladen en andere poststukken op werkdagen kosteloos af te halen, wordt in het algemeen eveneens opgeheven. Aan nieuwe ver zoeken om tegen betaling van z.g. busrecht de corres pondentie ten postkantore te mogen afhalen, kan, ook al met het oog op het aan tal beschikbare postbussen, niet meer worden voldaan. Op postkantoren, die tot nog toe overdag doorloopend waren opengesteld, is uitsluitend voor postzaken een tusschentijdsche slui ting ingevoerd van 12.30 uur tot 14 uur (enkele kantoren uitgezonderd).) Met ingang van 7 Mei zullen voorts de kantoren op Zon- en feestdagen voor den POSTdienst gesloten worden. De gelegenheid tot liet. kosteloos afhalen van correspondentie op die da gen wordt opgeheven. Zoo spoedig de omstandig heden dit veroorlooven, zul len deze beperkingen van den postdienst weder opge heven worden. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 30 April—6 Mei. Zondag 30 April 8.00 uur Hilv. I. „In de zin van het Boer zijn". „De Meische morgenstond." 12.45 uur Hilv. 1. Als ik het voor het zeggen had". Dinsdag 2 Mei 13.00 uur. Hilv. I. „Land en Volk" brengt een lezing over ge droogd gras en hooi. Woensdag 3 Mei 13.00 uur Hilv. I. Nieuws uit den Noordoostpolder. Donderdag 4 Mei. 12.15 u. Hilv. I. „De Familie de Boer" vraagt vandaag uw aandacht en als titel hebben zij gekozen „Als het Mei is. Vrijdag 5 Mei. 13.00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en de wenken voor Boer en Tuinder. 18.45 uur Hilv. I. In de serie „Van de Dkectie van de Landbouw" zal er van daag worden gesproken over „Nederland, het land van de pootaardappel." Zaterdag 6 Mei. 13.25 uur Hilv. I De wekelijksche wan. deling. 13.55 uur Hilv. I. „De Di rectie van den Landbouw' geeft wenken voor Volks - tuinders. Vrouwenuitzendingen van den Nederlandschcn Gmroep in de week van 30 April 6 Mei 1944. Maandag 1 Mei. 14.30 uur Hilv. I „Taak cn plaats van de Vrouw in de wereld van den Arbeid." Dinsdag 2 Mei 8.45 uur Hilv. I. Wij persen een hee renvest en colbert jas. Woensdag 3 Mei. 8.45 U. Hilv. I. Gymnastiek no. 6. 10.45 uur Hilv. I. Vraagge sprek met een Aestisch Chi- rurge, Mevr. A. C. M. Mulder van der .Graaf. Dondedag 4 Mei. 8.45 uur Hilv. I. Recepten. Vrijdag 5 Mei. 8.45 uur' Hilv. I. Kamerplanten die we uit zaad kunnen kwee ken. 13.45 uur Hilv. I. Vijf kwartier voor de Vrouw waarin o.a. voorkomen De vragenbus De Kinderfilm. Zaterdag 6 Mei. 8.45 uur Hilv. I. Recepten. NIEUWE BONNEN. Geldig van 30 April13 Mei. 19-20 A 4 r. brood of gebak. 19-20 B 1 r. brood of gebak. 19-20 1 rants. beschuit. 112-113 Alg. 1 rants. brood, gebak of bloem. 111 Alg. 250 gr. havermout. D 37 Res. 250 gram Gort. E 37 Res. 250 gr. Kindermeel of Voedingssuiker. 19 A Vz rants. Boter, Margarine of Vet. 110 Alg. 100 gr. 20+ of Magere kaas. 19-20 1 3/4 Liter melk, 19-20 1 3 4 Liter Taptemelk. 19-20 A 1 rants. Vleesch. 19-20 B i rants. Vleesch. 19-20 2 kg. Aardappelen. 19-20 Toeslag 1 kg. aardapp. 109 Alg. 500 gram Suiker. 108 Alg. 250 gram jam. 107 Alg\ 1 r. Vervangsm. 19 150 gr. Versnaperingen. 19-20 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten. R 05 Tabak 45 gr. scheerz. PETROLEUM VOOR KOOKDOELE1NDEN. Van 27 April tot en met 24 Mei 1944 geeft elk der met 23 en 24 genummerde bonnen van de bonkaart „U 403" voor kookdoeleinden vecht op het koopen van één liter petroleum. DE SEINER OP ZIJN POST Ons zeemanshart klopt sneller. weten, dat ook Nederlandsche vrijwilligers tot de seiners der Kriegsmarine behooren," En zou niet iedere Nederlandsche jonger» van ongeduld popelen om ook op een dergelijke verantwoordelijke plaats zijn j vaderland te kunnen dienen. Deze kans is er, want: indiensttreding bij de Kriegs-' marine is mogelijk voor iederen Nederlander van 17~45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marincannahmestelle West. Plompe-' forengracht 24. Utrecht; bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de verschil lende ^Y-Meldestellen in Nederland. '■>-*: BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is geble ken, dat onbevoegden mis bruik hebben gemaakt van poliliebevoegdheid, zgn. in verband met de landwacht, tvijs ik er nogmaals op, dai de landwacht in dienst altijd kenbaar is aan dc roodc armband met het opschrift „Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de landwacht Neder land. De burgerij is dus in gee nerlei opzicht verplicht ge volg te geven aan bevelen van personen, die zich als land wachter uitgeven en die genoemde kenteckenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde landwachtinstanties te mel den, zoodat daartegen on middellijk kan worden op getreden. Gewestelijk komman- deur voor Z.-Holland en Zeeland. (Foto C.N.F. Pax.) Erg lang behoeft er niet over gesproken te worden. We weten het allen van onszelf of van onze naaste familieleden de toestand van onze tanden en kiezen is erg slecht. We kunnen hier gerust spreken van een volksziekte. Eén voorbeeld slechts uit honderden die wij voor het grijpen hebben. Op een school hadden de kinderen van de eer ste klas tezamen 102 blijvende kiezen. Hiervan moesten er 101 behandeld worden Hoe dat gekomen is, wel, daarvoor zijn verschillende oor zaken aan te wijzen, zooals bijv. het gebruik van te fijn en al te lang gekookt eten, snoepjes, ijsjes, schoonpeuteren van ons gebit met een speld, niet of ver keerd poetsen, enz. enz. Belangrijker evenwel dan deze fouten vast te stellen, is de vraag Hoe komen we tot ver betering Dit kan alleen door maatregelen te treffen. Hoe eer der daarmede begonnen wordt, hoe beter. Bovendien geldt ook hiervoorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft de Nederland sche Volksdienst ook de tand- verzorging voor de Nederland sche jeugd ter hand genomen. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: HIppolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1