WIERINGERMEER BODE 13e Jaargang Woensdag 3 Mei 1944 No. 35 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Musserts l-Meirede. WIJ GELOOVEN IN BEHOUD VAN EUROPA. De Leider van het Neder- landsche volk, Mussert, heeft Maandagnamiddag, ter gelegenheid van den l-Meidag, over den Neder- landschen zender een radio rede uitgesproken. Mussert herinnerde eraan, dat de arbeiders in 1890 voor de eerste maal den 1-Mei hebben gevierd. Meer dan vijftig malen is sedert dien de eerste Mei gevierd. Is het wonder, dat zoovelen zich nu, onder den last van het tegenwoordige gebeuren, afvragen of dit alles wel zin heeft gehad De verwording nadien, het verval en het einde in de lachwekkende vertooning van „Eenheid door democra tie," ten tooneele gevoerd door de verburgerlijkte S.D. AP., vrijzinnig-democraten, liberalen en Christelijk-his- torischen, gaan wij stilzwij gend voorbij, want daaruit valt niets verheffends tc pu ren. De oude strijders wend den zich huiverend af en onder de jongeren kwam het cynismewij zijn niet zoo dwaas om het geloof der va deren te hoeden, geef ons maar den bioscoop in plaats van de barricade. Moet dit dan het resultaat zijn van de offers, die millioenen menschen in den loop van een halve eeuw strijd heb ben gebracht Ons antwoord daarop is Neen, dit is niet het eind resultaat, het socialisme zal toch zegevieren. De ont wikkeling gaat voort, ook en juist in dezen tijd. Thans woedt de beslissende strijd, die een nieuwen weg zal ontsluiten. Deze weg voert naar het doel. Ben ik, vroeg Mussert zich af, als ik dit geloof tot ui ting breng, een onverant woordelijk optimist Oor deelt zelf. ik zal u zeggen, waarom ik optimist ben. „Niettegenstaande de be zwaren aan dezen tijd van wereldoorlog verbonden, ge loof ik," ging de Leider voort, „onwrikbaar aan den opgang. Ik kan mij niet voorstellen, dat Europa's toekomst zou bestaan in den ondergang als domein van de Sowjet.-republieken met Moskou als hoofdstad, of kolonie van het Noord-Ame- rikaansche-Engelsche groot kapitaal, zooals Perzië of Britsch-Indië. „Dan zou inderdaad de strijd van de millioenen menschen voor lotsverbete ring en eerbied voor den ar beid, dd<e! reeds meer dajn een halve eeuw werd gestre den, voor niets zijn geweest, en zooiets kan ik niet ge- looven en wil ik niet ge- looven. „Wij weten nooit, welken weg God met ons wil gaan. Wij overzien altijd maar een klein stukje van dien weg en ondervinden, dat deze stukjes soms zoo wonderlijk aan elkander zijn gescha keld, dat het wel eens lijkt of wij naar het uitgangspunt worden teruggevoerd. Toch is dit niet zoo. Er is ont wikkeling, er is voortgang, er is geen afbreken. „Gij mijne volksgenootcn die strijders waart in vroe gere jaren, voor wie dus l Mei vroeger een begrip was van strijd, en dus van hoop, tot u kom ik vandaag in de eerste plaats, om in u het geloof te versterken, dat uw strijd niet voor niets is ge weest. De weg is anders dan gij in vroegere jaren hebt gedacht, daarom staat gij terzijde of wellicht afwij zend. maar over dit conser vatisme moet gij heen ko men, en dan ziet gij den nieuwen tijd gloren, die u zal brengen wat u eens den moed gaf tot den strijd. „Wat in dezen geweldigen tijd van wereldrevolutie en wereldoorlog geschiedt, is in wezen niets anders aan het vrijmaken van den weg. die voert naar een hoogtepunt van sociale gerechtigheid, zooals de besten onder de oude strijders van 18751914 nauwelijks mogelijk hebben geacht." Wij gelooven in het be houd van Europa, dank zij het nationaal - socialisme, dank zij Adolf Hitier, die de top is van de defensieve macht van Europa. Niet de mensch is er voor het kapitaal, maar het ka pitaal is er voor den mensch. Dat zal straks in Europa tot werkelijkheid worden ge maakt en dan zullen aller oogen open gaan, ook die van de millioenen van ons volk, die dit nu nog niet kunnen zien, omdat zij zich blind staren op de goud schittering van Engeland en Amerika. Met elkander gaan wij werken voor de eer van den arbeid en voor het welzijn van het volk. Een gezond, sterk, krachtig volk, een werkgemeenschap van mil lioenen, gegrond op de be ginselen van de sociale ge rechtigheid. „Volksgenooten", aldus besloot Mussert, onverwoest baar leeft dit geloof in on- te harten) het laat zich niet wegdringen, wij zullen het behouden, gij en ik, wij zullen daarnaar handelen. De toekomst is aan ons, de strijders voor de sociale ge rechtigheid Houzee Gemengd Nieuws. EEN VOORSCHOT SUIKER VAN EEN KILO. Binnenkort op twee bon nen verkrijgbaar. In verband met de bij zondere omstandigheden, die tengevolge van inundatie- en evacuatiemaatregelen in be paalde deelen des lands heerschen, acht het Rijks bureau voor de Voedselvoor ziening in Oorlogstijd het gewenscht reeds thans over te gaan tot distributie van voorraden consumptiesuiker, die aanvankelijk voor ver deeling in den loop van het jaar bestemd waren. Deze verdeeling zal het karakter dragen van het verstrekken van een voor schot en mag niet gezien worden als een extra ver strekking boven het norma le rantsoen. Er zullen bin nenkort achtereenvolgens twee voorschot-bonnen wor den aangewezen, elk recht gevende op den aankoop van een pond suiker, zoodat iedere verbruiker de beschik king krijgt over een kilo suiker, doch het is de be doeling. dat eenmaal in de maand September en een maal In de maand Oclober van dit jaar de normale veertiendaagsche bonaan wijzing achterwege zal blij ven. Deze maatregel beteekent dus niet een verruiming van het suikerverbruik. Men zal het suikerverbruik met het voorschot zóó moeten rege len, dat er voldoende be schikbaar blijft voor de twee veertiendaagsche perioden, in het najaar, waarin geen suiker zal worden verstrekt. GENERATO R ANTH RACIET EN -TURF IN MEI 1944. Van 1 tot en met 31 Mei 1944 geeft elk der met de woorden „Generator-An- thraciet 29ste periode" ge merkte bonnen recht op het koopen van 1 HL (max. 75 kg) anthracietnootjes IV of V, terwijl gedurende hetzelf de tijdvak elk der met de woorden „Generator-turf 29ste periode" gemerkte bonnen recht geeft op het koopen van 50 stuks bag- gerturf. NIEUWS IN 'T IvORT. Uit een pakhuis te Utrecht werden P62 pakjes margarine en 216 pakjes vet gestolen. - Burgemeester P. Groot van Andijk vierde onder groote belangstelling ziin 25-j. jubileum. Kinderen speelden met vu ui*. Hierdoor is te Gronin gen de houtloods van gebroe ders Bloem uitgebrand. Wegens diefstal van vee op groote schaal zijn te St. Michielsgestel 5 personen aangehouden. Het 6-j. dochtertje van J. ter Hoor te Zuidlaren is, nadat ze haar vader naar de bus had gebracht, bij het oversteken door een auto doodgereden. De uren ongeoorloofd verzuim mogen bij de bere kening van het loon niet worden meegeteld. Zoo be sliste de Gemachtigde voor de Arbeid. F 60 boete is gevorderd tegen een 22-j. lijnassistent, aan wie te wijten was, dat bij een treinbotsing te Best groote schade ontstond. Verdachte staat zeer gunstig bekend. In drie maanden wer den in Friesland, Groningen en Drente 3174 straffen we gens prijsopdrijving opge legd, samen ruim een half millioen gld. boete. Voor f 18.000 werd nog in beslag genomen. In een speelhuis aan de Berberisstraat te Den Haag trof de politie 33 per sonen aan rond twee rou lettetafels. Allen kregen een proces-verbaal. De 78-j. be woner H. S. en de 25-j. J. B., die als bankhouder optrad, zijn gearresteerd. TEXTIEL VERGUNNINGEN. En wat men ermee kan doen Tot besluit van de in de afgeloopen dagen gegeven overzichten betreffende de geldende bepalingen voor de distributie van textielgoede- ren, geven wij hieronder nog eenige aanwijzingen over de levering van de ge- wenschte artikelen. Alle aanvragen ter ver krijging van speciale ver gunningen, zoowel als leve- rïngsvergunningen voor den aankoop van textielgoederen, welke uitsluitend op deze bescheiden verkrijgbaar zijn, zullen t.z.t.. moeten worden ingediend bij de plaatselijke distributiediensten. De thans beschikbare hoe veelheden laten echter al leen toe de loopende aan vragen en verplichtingen af te wikkelen. Het heeft der-1 halve geen zin zich thans met een aanvraag tot den pJaatselijken distributie dienst te wenden. Evenmin beeft het zin de aanvragen rechtstreeks te zenden aan het Rijksbureau Distex, aan gezien dit bureau ze niet in behandeling zal nemen. In de afgeloopen maan- hebben vele personen aan vragen ingediend, welke in gevolge een vroegere publi catie Cvan omstreeks 13 No vember j.1.) rechtstreeks zijn toegezonden aan het Rijks bureau Distex. Al deze aan vragen zijn door genoemd bureau voor zoover daarop niet onmiddellijk een be slissing Tyed genomen, toe gezonden aan de plaatselij ke distributiediensten ter verdere afhandeling. Ondanks een publicatie van omstreeks 28 Januari j.1., waarin bekend werd ge maakt, dat aanvragen voor textiel niet bij Distex moes ten worden ingediend, heb ben velen toch hun aanvra gen direct ingezonden aan het Rijksbureau Distex. Dit bureau heeft de formulieren zooveel mogelijk doorge stuurd naar de plaatselijke distributiediensten. Thans is echter bepaald, dat alle na 1 Maart j.1. rechtstreeks aan genoemd bureau ingezonden aanvra gen als gallen dienen te worden bi houwd. Voor dè bovenkleeding geldt in het algemeen, dat ü*£hts een aanvraag tot aankoop kan worden inge diend, indien men in het geheel geen bruikbaar exem plaar bezit. Wanneer men b.v. nog over één goed draagbaar costuum beschikt is het dus onnoodig een aan vrage voor een tweede exemplaar in te dienen, daar de distributiedienst er zonder meer afwijzend op moet beschikken. In verband met de heer- schende schaarschte aan textielgoederen zal het vaak voorkomen, dat een winke lier, tot wien men zich wendt ter verkrijging van een ar tikel, waarvoor men een vergunning (speciale of le veringsvergunning) heeft ontvangen, het desbetref fende artikel niet in voor raad heeft. In een dergelijk geval kan de winkelier de vergunning accepteeren te gen afgifte van een ont vangstbewijs. Door middel van de vergunning zal de winkelier zich dan kunnen bevoorraden. Het spreekt vanzelf, dat dit tijd vordert, maar gezien de tegenwoordi ge textielpositie is het niet mogelijk de voorraden bij den handel op peil te hou den. Ook de kousenbon N en het daarbij benoodigde aantal geldige textielpunten mag op deze wijze door den winkelier in ontvangst wor den genomen, zonder dat daarop directe levering ge schiedt. In tegenstelling met vroe ger mag de handel thans artikelen, welke op speciale vergunning verkrijgbaar zijn, door elkaar leveren. Het publiek moet name lijk genoegen nemen met war. er is zoo kunnen o.a. winterjassen en tweedjassen door elkaar worden gele verd dekens mogen naar keuze van den winkelier worden afgegeven. Bij de aflevering der dekens moet er rekening mee worden ge houden, dat niet in de plaats van een één persoons-, een iweepersoonsdeken wordt verstrekt, indien de kooper volgens de in zijn bezit zijn de bescheiden in aanmer king komt voor eerstge noemde soort deken. Bij het aanschaffen van op speciale vergunning ver krijgbare artikelen, kan het voorkomen, dat de winkelier uitsluitend in staat is de desbetreffende artikelen met een hoogerc punten- waarde te leveren, daar deze goederen van een andere samenstelling zijn of dat daarin meer stof is verwerkt. In dergelijke gevallen is de winkelier verplicht deze1 hooger gewaardeerde arti kelen af tc leveren. Daarbij geldt, dat de kooper (ster) geen extra punten behoeft bij te passen. SOLDEEREN MET KUNSTHARS. Een uitkomst voor de Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad heeft in het begin van het jaar gewaarschuwd tegen repera. teurs, die in pannen nieuwe bodems zetten, waarbij zij gebruik maakten van zink, zinklegeering of zelfs ver zinkt ijzer, afkomstig van oude dakgoten, badkuipen enz. Dit zinken materiaal levert n.I. groot gevaar op voor de gezondheid, terwijl het bovendien spoedig gaten vertoont omdat het ondeug delijk is. Ook nieuwe bodems van geel koper zijn, indien onvertind, voor de gezond heid minder gewenscht, om dat daardoor vitamine-C aan het voedsel wordt ont trokken. Het is begrijpelijk, dat men in technische kringen gezocht heeft, naar midde len om tot een betere oplos sing van het vooral voor de huisvrouw penibele vraag stuk te geraken. Het soldee- ren van kapotte potten of pannen duurt als regel we ken, soms maanden, of kan soms in het geheel niet ge schieden wegens gebrek aan grondstoffen. Aluminium- pannen kunnen zelfs in het geheel niet worden gesol- seerd. Het mag dan ook tot ver heugenis van de huisvrouw stemmen, dat een Zwolsche firma thans een nieuw mid del heeft gevonden, waar door kleine soldeerwerkjes op eenvoudige en toch uit stekende wijze kunnen wor den uitgevoerd. Geruimen tijd geleden werd in het la boratorium van deze firma ontdekt, dat kunsthars het gewone soldeeren en las- schen van kleine karweitjes kan vervangen, indien de hars op bepaalde manier werd aangewend. Daarop voortbouwende, slaagde men er in een kunstharssoort te vervaardigen, welke voor dit doel uitstekend bleek te vol doen. De ontdekking werd echter geruimen tijd niet toegepast, daar het maken van dit „oorlogssoldeer" niet op den weg lag van de fir ma, waarvan hier sprake is. Nu echter de hulsvrouw hoe langer hoe meer klaagt over haar pannen, die nog best zouden kunnen worden ge bruikt, indien er geen ga-- ten in voorkwamen, werd tenslotte besloten het. arti kel in den handel te bren gen. Hoe te gebruiken. Dit scado-soldeer, zooals het werd genoemd, kan zon der bout. soldeerlamp en soldeerwater en ook zonder tin worden behandeld. Het is een vloeibare pasta, wel ke met behulp van een kwastje, mesje, houtje of eventueel met den vinger op de te repareeren plaats kan worden aangebracht. Deze plaats moet van te voren worden schoonge maakt. Is de pasta er op uitgestreken, dan moet het gedurende één nacht aan de lucht worden blootge steld om te drogen, waarna verwarming op kachel of gascomfoor zóó lang dient te geschieden tot het aan gebrachte soldeer niet meer met den nagel kan worden ingekrast. De pannen kun nen daarna weer gewoon worden gebruikt voor stoven en koken. Zijn er grootere gaten te soldeeren, dan dient men enkele lagen van liet soldeer over elkaar heen aan te brengen. Iedere laag moet echter een uur of drie dro gen. Zeer groote gaten moe ten eerst bedekt worden met een stukje blik of gaas; de soldeerpasta moet nJ. hou vast hebben. Op het Kunststoffeninsti- tuut. heeft men uitgebreide proeven genomen, waarbij gebleken is, dat scado-; deer in alle opzichten goed voldoet. Het is bestand te gen hardhandige behande ling. Water, dat in een ge soldeerde pan lang had ge kookt-, bleek bij analyse on veranderd van kleur en smaak te zijn. Ook azijn en soda twee artikelen die veel in het huishouden wor den gebruikt tasten het soldeer niet aan. Hoewel de meeste huis vrouwen het repareeren van kapotte potten en pannen aan loodgieters zullen over laten, kunnen zij, die liet zelf willen doen, er met een gerust hart aan beginnen, indien zij van dit nieuwe soldeermidde! gebruik ma ken. Reeds is in de praktijk gebleken, dat degene, die de voorschriften opvolgt, de re paratie tot een goed einde brengt. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS, of die in laza retten, Genesungsheime enz. liggen, het volgende be kend Alle brieven, tijd schriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt An das SS-IIauptamt, D II/2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an i.Naam) (veldpostnr. of adres Daardoor zal de verzending van de veldpost in het ver volg minder vertraging on dervinden. Brieven, tijd schriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het. adres van den afzender moet er duidelijk op ver meld zijn. Het verdient aan beveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de '20 gram moeten van Zulas- sungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnum mers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulas- sungsmarken zijn niet toegelaten. Pakjes aan ge wone adressen, dus niet. aan veldpost-nummers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Tijdschriften en kran ten mogen ook aan veldpost - nummers zonder Zulas- sungsmarke verzonden wor den. Luchtveldpostbrieven moe ten van 2 luchtpostzegels voorzien en op den brief moet vermeld zijn lucht- veldpost. Luchtveldpostze gels en toelatingszegels wor den door de vrijwilligers aan hun familieleden gezonden. Het is in het belang der familieleden zelf, dat aan de voorschriften nauwkeu rig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijd schriften en pakjes voor de vrijwilligers niet meer naar het SS-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrij willigers wordt door de hol- landsche post aangenomen en in plaatsen waar kanto ren van de Duitsche Dienst post gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duit sche dienstpost geld verzen den op veldpostwissols voor de vrijwilliger bij alle een heden der Weermacht en Waffen-SS. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wierlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wierlngen. Bureaus Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1