ERINQERMEERBO Wl DE KRIEGSMARINE. 13e jaargang Zaterdag 6 Mei 1944 No. 38 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Voor Neerland^ Jeugd niet alleen een strijd- formatie bij uitnemendheid, doch tevens in meerdere opzichten een schitterende leerschool voor de toekomst. en hun ouders, waarbij Truus Kooij nog een ge dicht van Mevr. Kooij. spe ciaal voor deze gelegenheid gemaakt, voordroeg. Vermelden we nog dat tusschen de acten muziek ten beste werd gegeven door een orkestje van eenige leerlingen. Al met al een paftr prachtige avonden. „Kinderen van ons Volk" in Cinema de Haan. Dinsdag komt Willem Goos- sens' Volkstooneel met het bekende tooneelstuk „Kinde ven van ons Volk" in Cinema de Haan, met Rika Hopper en Willem Goossens in de hoofdrollen. Zie adv. OPRICHTING STICHTING. Naar wij vernamen is hier ter plaatse opgericht een stichting, genaamd „Pro Civitate." De stichting heeft ten doel een kapitaal te vormen en te beheeren, uit welker revenuen zullen kun nen worden voldaan, uitga ven ter verfraaiing van de gemeente Wieringeh, van gebouwen en instellingen aldaar, alsmede ter bewa ring en bevordering van de belangen dier gemeente in cultureel en historisch op zicht, in den ruimsten zin. De -akte van oprichting is op 1 Mei j.1. gepasseerd. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 7 MEI. NED. HERV. KERK: Westerland 71/- u. Ds. v. Beek Den Oever 10.30 Ds. Lugt. Donderdag 11 Mei 8 uur V.C.J.B. t.e H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. Den Oever 10.30 Ds. Lugt. H.-hoef 7:30 uur Ds. Lugt. Diakenverkiezing. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur dhr. O. Deen. Kapel Den Oever 3 uur de hr. O. Deen. OUD GEREF. GEMEENTE Kapel Den Oever Maandag 8 Mei om 7.30 n.m. Ds. Kramp uit Grafhorst. BEKENDMAKING van den Commissaris-gene raal voor de Openbare veiligheid in zake de nieuwe vaststel ling van de grenzen van het verboden gebied (Sperrge- biet) in Zuid Holland. Op grond van art. 52 van de Verordening van den Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebie den nr. 1/1943 (Verordening Openbare Orde 1943 wordt bepaald 1) Het in mijn bekend making van 26 September 1942 air. 17) aangegeven verboden gebied in de pro vincie Zuid-Holland wordt met ingang van den 5den Mei 1944 uitgebreid tot de eilanden Putten en Tien- Gemeten en met ingang van tien 20sten Mei 1944 tot het eiland Beijerland. Hei. verboden gebied om vat dan het noordwestelijk deel van het eiland Rozen burg. dat door de verbods bordjes, die door de weer-i macht geplaatst zijn, wordt aangegeven en de eilanden Voorne, Putten, Beijerland, Tien-Gemeten en Goeree- Overflakkee. 2) Het betreden en beva ren van bovengenoemde ge bieden en van de tusschen deze gebieden liggenden wa teren en waterwegen is slechts geoorloofd met een Vergunning van den Beauf- tragte van den Rijkscommis saris voor de provincie Zuid- Holland (Polizeioffizier). 3) Nogmaals wordt erop gewezen, dat de aanvraag voor deze vergunning met de noodige stukken bij den burgemeester van de ge meente, die men wenscht te bezoeken, moet worden inge diend. In de aanvraag moe ten voor- en geslachtsna men, beroep, woonplaats en straat, geboortedatum en -plaats van den aanvrager worden opgegeven. Boven dien moet een reden voor het betreden van het ver boden gebied en den duur van het voorgenomen ver blijf worden aangegeven. 4) Handelingen in strijd met deze beschikking zijn overtredingen en worden ge straft met een gevangenis straf van ten hoogste zes maanden en met een boete van ten hoogste 2000 gulden of met een van deze straf fen. voorzoover niet volgens andere bepaüngen een hoo- gere straf in aanmerking komt. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen (w.g.) RAUTER. SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Vroeger was hij „een sloome duikelaar", die met zichzelf geen raad wist. Dikwijls keek hij met jaloersche blikken naar die flinke kerels in de Waff en ff. Toen deed hij de groote stap van z\jn leven en meldde zich als vrijwilliger. Nu had hü een doel in zijn leven, zijn lamlendig heid was verdwenen. Doe als hij. Meldt U voor één der keuringen, die iedere maand plaatsvinden en in de dag bladen bekend worden gemaakt. U krijgt daar alle inlichtingen. Keuring Germaansche weersportkampen. De eerstvolgende keuring vcor de Germaansche weersportkampen is vastgesteld op Woensdag 10 .Mei 1944 van 9—14 uur. Plein 1813 nr. 3. In aan merking komen alle gezonde jongens, die den leef tijd van 16 jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens van deze 4 weken ontspanning, sport, velddienst, enz. in de prachtige bergstreken van Duitschland. Inlichtingen aanmeldingsbureau voor Ger maansche weersportkampen. Koningsl. 9, Utrecht. Sinds eeuwen leeft en werkt het. Nederlandsche volk in innige verbonden heid met de zee en het be hoeft derhalve geen verwon dering te baren, dat, nu Nederland reeds sedert een viertal jaren van de wereld zeeën afgesloten is, velen uit het lood geslagen en den juisten koers kwijt geraakt zijn. Het gemis van de prach tige koopvaardijvloot, het gemis van het enorme scheepvaartverkeer in ha vens als Rotterdam en Am sterdam, de onzekerheid om trent het lot van duizenden Nederlandsche zeelieden, dit alles doet velen de toekomst donker inzien en heeft hun het vertrouwen in de herrij zenis van Nederland doen verliezen. Zij vergeten hierbij ech ter, dat het een typische karaktertrek van het Neder landsche volk is, om juist in tijden van tegenspoed en beproeving door ijzeren vol harding en koppige vastbe radenheid het veelal onmo gelijk geachte toch te be reiken. Zoo zien wij ook thans, dat Neerlands jeugd, als de beste vertegenwoordigers van het volk, ondanks alle remmende en belemmerende factoren den weg naar zee hervonden heeft en dit nu vormt de beste garant voor Neerlands toekomst. Im mers, de jeugd hervond de zen weg op een bijzondere en voor de toekomst van het Nederlandsche volk zeer belangrijke wijze, nl. via de Kriegsmarine. waar bij de vrijwilligers zich reeds bij duizenden meldden. Hiermede leveren zij niet alleen een belangrijke bij drage in den grooten euro- peeschen vrijheidsstrijd, doch bouwen ook voor zich zelf een toekomst op, waar van slechts weinigen een begrip hebben. Is eenerzijds de militaire scholing voor iederen jongen man reeds van onschatbare waarde, daarnaast biedt de Kriegsmarine een veelzijdig heid in opleidingsmogelijk heden, die ook voor het verdere leven van zeer groo te waarde is. Met recht kan dan ook gezegd worden „bij de Kriegsmarine le vert men niet alleen zijn bijdrage voor den strijd voor het heden, doch doorloopt tevens een prachtige beroepsleer school, waarvan later vruchten geplukt kunnen worden." Voor velen zal dit niet di rect duidelijk zijn. Velen ook beschouwen, zeer ten on rechte, den militairen diensttijd als „verlbren tijd'" en daarom volgen hier eenige voorbeelden, die voor een ieder duidelijk zullen zijn. Voor iederen Nederlander, die als vrijwilliger bij de Kriegsmarine dient, be staat de mogelijkheid ook in de toekomst bij de Ma rine te blijven en zoo hoog op te klimmen als zijn capaciteiten dit mogelij k maken, m.a.w. de Offi ciersloopbaan staat voor een ieder open, ongeacht schoolopleiding, financi- eele omstandigheden ed. Wenscht. men wel zee man, doch geen militair te blijven, dan kan men overgaan naar de koop vaardij en is de -bij de Kriegsmarine opgedane zeemanschap van zeer groote waarden. Boven dien wordt aan reeds ge diplomeerde koopvaardij- officieren die als vrijwil ligers bij dc Kriegsmarine dienen, de gelegenheid gegeven na voldoenden vaar tijd voor een hooge- ren rang verder te stu- deeren. Daarnaast zijn er nog velen, uit alle mogelijke beroepen afkomstig, die zich thans in de rijen der Europeesche vrijheid strijders ter zee ge schaard hebben, doch na afloop van den oorlog weer in het bedrijfsleven aan den wal willen terugkeeren. Is dit mogelijk en zoo ja, zul len zij dan niet een heel eind achterop gekomen zijn t.a.v. hen. die niet actief aan den strijd hebben deel genomen Het is niet al leen mogelijk om na afloop van den oorlog weer in het bedrijfsleven aan den wal terug te kceren, maar een ieder die dit wenscht is bij voorbaat verzekerd van een plaats, ja van een goede plaats omdat hij te allen tijde voorrang heeft t.o.v. hen. die liever toekijken hoe anderen de kastanjes uit het vuur haalden, dan zelf de handen uit de mouwen te steken toen het vader land hun hulp dringend noodig had. Waren zij „vakman" toen zij het blauw der marine aantrokken, b.v. metaalar beider, motordrijver, meca nicien, timmerman, kok, kantoorbediende. admini strateur, journalist enz., dan hebben zij, doordat de Kriegsmarine haar men- schen na de militaire- en zeevaartopleiding daar plaatst, waar zij door na tuurlijken aanleg het meest prestoeren kunnen, geduren de hun diensttijd niet al leen hun vakbekwaamheid op peil gehouden, doch daar naast ook zeer veel bijge leerd, zoowel in theorie als praktijk. Nemen wij tenslotte nog hen. die bij hun indienst treding geen „vakmenschen" Waren, hetzij door de, aan een ieder bekende demorali- seerende invloeden der laat ste 10 jaren, hetzij door hun nog jeugdigen leeftijd (in diensttreding is mogelijk bij het bereiken van den 17- jarigen leeftijd). Een betere opleiding, een betere leerschool, een betere ondergrond om later op voor te bouwen, dan de Kriegsmarine biedt, is niet denkbaar. Hier toch wordt de jeugd gevormd tot ke rels, waar het vaderland later trotsch op kan en zal zijn, vastberaden, keiharde, betrouwbare steunpilaren voor de komende generatie. Veel ouders in Nederland geraken in den laatsten tijd steeds verder van hun zonen verwijderd, doordat zij geen begrip hebben en ook veel al niet kunnen hebben voor hetgeen in de jeugd van heden leeft. Zij beseffen niet, dat dc oorlogsjaren hun kinderen heel anders hebben gemaakt, heel an ders moesten maken, dan zij zelf in hun jeugd zijn ge weest- Deze oorlogsjaren, deze jaren van strijd, van dap perheid, van offerbereid heid. heeft in de jeugd van heden een geest doen herle ven, die sedert tientallen van jaren in het Nederland sche volk volkomen dood is geweest, de geest van het heroïsme. Begrijpt dit ouders, en begrijpt dan tevens, dat, hoe zwaar het U ook veelal vallen zal, Uw dierbaar kind af te staan. U het nimmer zult kunnen verantwoorden hem in dit opzicht eeniger- tei moeilijkheid in den weg te hebben gelegd. Door het heroïsme der jeugd zal Nederland uit de duisternis van het heden straks komen te staan in het stralend licht der nieu we toekomst- Eens zal in de geschiede nisboeken over dezen groo ten geschreven worden, en ook dan zal de jeugd, zoo als steeds, vol spanning den heldenstrijd van het voor geslacht doorleven. Maar voor dien tijd, over 10, 15 of 20 jaren, zullen Uw cigeu kleinkinderen op school hoojen -Jptellen over een dwa-u' y?ld met veel goud cu* f'Sle producten, maar met(/iog meer ellende, werkloosheid en andere wan toestanden. Zij zullen hoo- ren vertellen van den strijd van kleine groepen idealis ten tegen sociale ongerech tigheid, van den groei dezer groepen tegen alle. voor hem natuurlijk volkomen onbe grijpelijke. verdrukking in. Met spanning zullen zij dezen strijd op den voet volgen, met schaamte zullen zij van zekere periodes in Nederlands geschiedenis ken nis nemen, maar tenslotte zal ook hun hart van trots en blijdschap sneller klop pen bij het vernemen van de heldendaden der Neder landsche strijders aan de Europeesche fronten te land en ter zee. En velen dezer kinderen zullen dan met van blijd schap stralende oogen en met van geluk trillende stem kunnen uitroepen Ook mijn vader was daarbij! Ouders in Nederland, toe komstige grootouders, kunt U zich verantwoorden wan neer Uw kleinkinderen zul len moeten vernemen dat hun vader, door Uw schuld, niet behoorde tot hen die bereid waren te strijden voor hun vaderland Wilt U het Uw zoon, als toekomststige vader, aan doen, dat hij straks met het schaamrood op zijn kaken zal moeten verklaren „He laas kind, neen, ik was er niet by." Ouders in Nederland, op voeders van Neerlands jeugd, denkt over dit alles eens rustig na. Staart U niet biind op wat vroeger was, laat U niet misleiden door valsche voorlichting, maar tracht de zaken te zien zoo als zij zijn, los van alle bij komstigheden. Zware offers zijn ge bracht, worden nog dage lijks gebracht, en zullen ook in de naaste toekomst nog gebracht moeten worden. Hoe zwaar deze offers zul len zijn, niemand kan dit zeggen, maar wetende dat het gaat om het voortbe staan van het volk dat ons lief is. om de toekomst van de jeugd, zullen zij gedragen zijn en dus gedragen wor den, als het kan door allen, zoo niet, dan alleen door helden. Gemeente Wieringen. HIPPOLYTUSHOEF. Woensdag en Donderdag avond zijn de uitgestelde tooneelavonden gehouden van de school voor V.G.L.O. in Cinema de Haan. Deze twee avonden onder leiding van 't hoofd der school, de heer Eden, zijn buitengewoon goed geslaagd. De eerste avond werd opgevoerd „Jop- pie bij de Zigeuners", een tooneelwerkje, waarbij de lachsalvo's niet. van de lucht waren. Vooral Wientje Sie- gers. Jantje vau Klinken, Riet Stubbe, Nel de Wijn, Truus Kooij. Jan Schat, Jan Mast, Jan Visser en Cor Linker blonken uit. De tweede avond, voor een nog vollere zaal dan de eerste werden opgevoerd „Mijnheer Schraap" met Wien Siegers, Geela Edcius en Riet Bruul en „Dokter Alwetend", waar Jan Schat, •jan Mast en Trien Ottens de zaal deed schudden. Naast deze uitblinkers speel den alle kinderen buitenge woon aardig. Na zijn slui- lingswoord werden bloemen aangeboden aan 't hoofd dei- school door zijn leerlingen Voor f 700 werd een moeder te Haarlem opgelicht door twee haar onbekende jongens van 16 en 18 jaar, die z.g. dat geld zouden overgeven aan haar zoon in Duitschland. Van 2 arrestanten, die door een marechaussee uit Zaandijk te Haarlem moes ten worden voorgeleid, is er bij het uit de trein stap pen één ontvlucht. Hij wist zich van zijn handboeien te ontdoen. adres woonplaats verzoekt toezending ecner brochure over de Waffen ff. Uitknippen en inzenden aan Ersatz-kommando Niederlande. Korte Vijverberg 5. Den Haag. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hlppolytushoef Telefr 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1