WIERINGERMEERBODE i 3e Jaargang Woensdag 10 Mei 1944 No. 37 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DOORBRAAK TUSSCHEN PROETH EN MOLDAU VERIJDELD. Talrijke Scwjet-Russische divisies trachtten tevergeefs den taaien tegenstand der Duitsch-Roemeenschc troepen te breken. Ook aan de Sereth behaalden Duitsche pantser grenadiers een belangrijk succes. Terreur aanvaL en der Anglo-Amerikanen op Berlijn en Boekarest. hevige strijd bij sebastopol. Hoofdkwartier van den Führer, 8 Mei. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede Voor Sebastopol viel de vijand ouk gisteren onder hevig artillerievuur met ster ke strijdkrachten aan. Ter wijl het hem in den zuide lijken sector gelukte, na ver bitterde gevechten, om een penetratie tot stand te brengen, sloegen onze troe pen in den noordelijken sec tor alle vijandelijke aanval len uiteen. Bij den afweer van krachtige aanvallen van vijandelijke slag- en jacht vliegtuigen vernielden onze formaties jacht- en slag vliegtuigen alsmede lucht doelartillerie der luchtmacht 130 Sowjet-Russische vlieg tuigen. Luitenant Lambert schoot in luchtgevechten alleen 14 toestellen neer. De negende divisie lucht doelartillerie onder bevel van luitenant-generaal Piekert heeft zich bij de zware af- weergevecht op De Krim opnieuw bijzonder onder scheiden. Zij kon gisteren haar 1400ste neergeschoten vliegtuig reporteeren. Ten Oosten van de Roe- meensche Sereth veroverden pantsergrenadiers in harde gevechten een domineerend heuvelterrein. Vijftien vijan delijke pantserwagens en 41 stukken geschut werden ver nield, talrijke gevangenen ggmaakt. Tusschen Proeth en Mol davië is de op 26 April be gonnen afweerslag voorloo- pig geëindigd. De doorbraak, die de bolsjewisten met 20 infanterie- en verscheidene pantserdivisies tot stand trachtten te brengen, mis lukte door den taaien, ver beten afweer der onder be vel van den generaal der in fanterie Wöhler staande Duitsche en Roemeensche troepen, die door formaties "het nederlandsciie vliegerkruis. Radio Oranje meldde in de uitzending van 20.15 uur op den 5en Mei 1944 „Vandaag heeft Z.K.H. Prins Bernhard het Neder- landsche vliegerkruis uitge reikt aan vliegercommander Robert Jameson, die den aanval leidde op het huis in Den Haag. De minister van oorlog, van Lidth de Jeude, heeft o.m. gezegd, dat commander Jameson een belangrijke en gevaarlijke missie heeft uitgevoerd bo ven bezet Nederlandsch ge bied en hiermede een groo- ten dienst heeft bewezen aan de Nederlandsche na tionale zaak. Prins Bernhard speldde vervolgens het eerekruis op de borst van den Engelschen vlieger met de woorden niemand van ons zal het vliegerkruis meer verdiend hebben dan U. De Engelsche vlieger werd voor deze belangrijke ope ratie reeds onderscheiden met het Engelsche distin- guished order." Deze mededeeling betreft den aanval van Engelsche vliegtuigen op een gebouw in Den Haag van het Ne derlandsch burgerlijk be stuur, welke plaats vond op 11 April 1944, kort voor 15 uur. Volgens een Engelsche radio-uitzending op 4 Mei 1944 te 13 uur werd opzette lijk niet het uur van de middagpauze, wanneer er veel menschen op straat zouden zijn, daarvoor uitge kozen, hetgeen t.ot gevolg had, dat in het gebouw 02 Nederlandsche burgers, waaronder 26 vrouwen en der Duitsche en Roemeen sche luchtmacht in voor beeldige wapenbroederschap schitterend werden gesteund. De vijand leed niet alleen zware bloedige verliezen, doch verloor ook 386 pant serwagens, 92 stukken ge schut en 100 vliegtuigen. In deze gevechten heeft zich ae pantsergrenadiersdivisie „Gross-Deuschland" onder luitenant-generaal van Man. teuffel bijzonder onderschei den. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vij and plaatselijke aanvallen, die werden afgeslagen. Ver dragend geschut bestookte met goede uitwerking ben zine. en munitie-opslag plaatsen van den vijand. Britsch - Amerikaansche formaties bommenwerpers richtten gisteren overdag en in den afgeloopen nacht ter- reuraanvallen op het stads gebied van Boekarest, waar zij schade en verliezen on der de bevolking veroor zaakten. Duitsche en Roe meensche luchtverdedigings strijdkrachten schoten veer tien vijandelijke vliegtuigen neer. Bij gesloten wolkendek ondernamen talrijke Ameri kaansche bommenwerpers ren terreuraanval op de Rijkshoofdstad en op ver scheidene plaatsen in West- Duitschland. Vooral in het stadsgebied van Berlijn ont stonden schade aan woon huizen, cultureele instellin gen en verliezen aan perso nen. In den afgeloopen nacht wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen in het gebied van Keulen en Dus- seJdorf. Luchtverdedigings- strijdkrachten schoten bij deze aanvallen, alsmede bo ven de bezette gebieden in het Westen 26 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 17 viermotorige bommenwer pers. neer. meisjes, gedood en 23 zwaar gewond werden. Het maakt een eenigszins eigenaardigen indruk, dat men in Engeland de Duit sche bezettingsmacht voor zoo naïef houdt, dat zij niet reeds lang veiligheidsmaat regelen getroffen zou heb ben voor documenten, die voor haar van belang zijn. Het oordeel over deze hel dendaad kan rustig overge laten worden aan de nabe staanden van de slachtoffers van den Hen April 1944. DE TWEEDE BOTERBON. Zooals op Vrijdag j.1. werd gepubliceerd zou op Zater dag 6 Mei de tweede boter bon voor het tijdvak van 30 April tot en met 13 Mei 1914 worden bekend gemaakt. In verband hiermede wordt thans de bon „Boter 19B" aangewezen. Deze bon is geldig tot en met 13 Mei a.s. en geeft recht op het koo- pen van 125 gram boter of 125 gram margarine of 100 aram bak- en braadvet of 100 gram rundvet. WEER MET VERLOF UIT DUITSCHLAND. Naar „Het Volk" meldt zullen van 15 Mei af weer verloftreinen voor arbeiders naar Nederland rijden. TELEFONISCHE OPROEPBERICHTEN. Telefonische oproepbe richten dit zijn berichten aan niet-aangeslotenen om met den oproeper een tele foongesprek te voeren kunnen thans alleen nog worden aangenomen voor de plaatselijke netten Am sterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht. NIEUWS IN 'T KORT. Door kortsluiting ver moedelijk ontstond brand in. de strooperserij Zwart te Uulekoten, Baarle-Nassau (N.Br.) 200.000 kg. stroo ging verloren. Door een lek in de schoorsteen vermoedelijk is te Oisterwijk een villa uit gebrand. De inboedel kor grootendeels worden gered. ll *\?.nii»tenaren (es sen» te ïv^igeloMöj die een door burgemeester verplicht gestelde NVD-vergadering weigerden bij te wonen, werden door het Vredesge- rechtshof wel zeer gelaakt, maar vrijgesproken van burgerlijke dienstweigering." Eisch was een week gevan genisstraf. alleen de besten. De boerenjongen uit Gro ningen, de jonge mijnwerker uit Limburg en de aanko mende monteur uit Amster dam, wat hebben ze met el kander te maken Zelfs in dezen tijd, waar de afstan den schijnen te zijn wegge vallen, leven ze in groote lij nen het leventje van vroe ger, hebben al de moeilijk heden, die jonge menschen moeten overwinnen en ook al de vreugden, die de jeugd gelukkig van nature met zich mee brengt. Ieder voelt zijn eigen zorgen het best en waarom zich dan druk te maken over anderen. Ie der voor zich. is schijnbaar nog het beste kompas waar op men kan varen. Toch is dit niet zoo. Onze taal zegt ook, dat eendracht macht maakt. Als al die duizenden, die niet. met een sleurleventje in kleinen kring tevreden zijn. doch de kracht en de gaven mecnen te be zitten om het verder te bren gen dit beseften, zou er een groole stap in d,e goede richting zijn gedaan. Ieder, ongeacht zijn afkomst, zijn godsdienstige of politieke overtuiging, moet toch be grijpen. dat ons volk deze tijden alleen dan goed kan doorstaan, wanneer zijn bes te zonen de leiding in han den nemen. Het Langemarck-Studium ziet het als zijn taak deze menschen daar te helpen, waar financieele onmacht of andere omstandigheden dit onmogelijk maken. Wie werkelijk tot iets bijzonders in staat is. krijgt een koste- looze opleiding in de door hem gewenschte richting. Inlichtingen hierover wor den verstrekt, door het Lan- tremarck-Studium, Lange Vijverberg 8. Den Haag. De aanmelding staat open voor jongelui tusschen 16 en 24 jaar. Door brand in de kerk van de Ned. Protestanten bond te Apeldoorn ging de preekstoel verloren het or gel werd beschadigd. De centrale gasverwarming was de vuurhaard. Heftig woed de het. vuur onder de vloer van de kerk. Zestig inbraken bleken ,twee personen 24 en 26 jaar Th Utrecht en omgeving te hebben gepleegd. Tegen de een werd 4, tegen de ander 3 jaar gevorderd. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS, of die in laza retten, Genesungsheime enz. liggen, het volgende be kend Alle brieven, tijd schriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt \n das SS-Hauptamt, D II 2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an ■Naam) veidpostnr. of adres Daardoor zal de verzending van de veldpost in het ver volg minder vertraging on dervinden. Brieven, tijd schriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het. adres van den afzender moet er duidelijk op ver meld zijn. Het verdient aan beveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulas- sungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnum mers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulas- sungsmarken zijn niet toegelaten. Pakjes aan ge wone adressen, dus niet. aan vcldpostnummers, mogen niet zwaarder zijn aan 1000 gram. Tijdschriften en kran ten mogen ook aan veldpost- nummers zonder Zulas- sungsmarke verzonden wor den. Luchtveldpostbricvcn moe ten van 2 luchtpostzegels voorzien en op den brief moet vermeld zijn lucht- veldpost. Luchtveldpostze- gels en toelatinzszegels wor den door de vrijwilligers aan hun familieleden gezonden. Het is in het belang der familieleden zelf. dat aan de voorschriften nauwkeu rig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijd schriften en pakjes voor de vrijwilligers niet meer naar hcL SS-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag gezenden worden. De veldpost voor de vrij willigers wordt door de hol- landsche pest aangenomen en in plaatsen waar kanto ren van de Duitsche Dienst post gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duit sche dienstpost geld verzen den op veldpostwissels voor de vrijwilliger bij alle een heden der Weermacht en Waffen-SS. (Hoffmann/Stapf Paxs). De Fiihrer en de Duce hadden op 22 en 23 April een ontmoe ting, welke ook door den Rijks minister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop. gene- raal-veldmaarschalk Keitel en van Italiaansche zijde door maarschalk Graziani en staats secretaris Mazzolini werd bij gewoond. De Duce begroet den Rijksminister van Buitenland sche Zaken, von Ribbentrop. Wat slaan hem de streepen goed! Trotsch als een pauw stapte h\j door de straten, toen hij een jaar geleden voor de eerste maal het uniform aanhad. Nu liep hij n&ést zijn schoenen. Geen wonder, met zilveren streepen was hij teruggekomen. Onderofficier, straks officier... - Wat een perspectieven ope nen zich! Volg zijn voorbeeld. Vul eerst onderstaande bon in, u ontvangt dan nadere inlich tingen. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. B u r e aux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeet-, Telef. 23. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. Keuringen Waffen S.S. (Wiking), S.S. Wachtbataillon, Landstorm Nederland, Kriegsmarinc, Germaansche S.S. in Nederland. Het S.S. Ersatzkommando deelt mede Op de volgende data zullen de keuringen plaats heb ben voor bovenstaande formaties 10 Mei 812 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1 11 "Vlei 812 uur Den Bosch, Hotel Noord - brabant, Markt 45 11 Mei 1518 uur Venlo, Deutsche Ilaus, Egmcr.dstraat 16 12 Mei 812 uur Arnhem, Café Rcyal 12 Mei 1618 uur Zwolle, Hotel Gijtenbcek 13 Mei 812 uur Groningen, Heerostraat 46 13 Mei 1518 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Brecdstraat 15 Mei 813 uur Amsterdam, Dam 4 16 Mei 812 uur Utrecht, N.V.-Huïs, Oudegracht 245 16 Mei 1517 uur, Amersfoort, S.S. Wachtbataillon 3, Leusdcrweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tol de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, koleu, etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplich- lig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid vcor de officiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56 Heerlen, Saioleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 30 en levens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg No. 5, Den Haag. Voor de Krieg.smarine, Marine Annah- mestelle West,, Utrecht, Plompetorengracht 24. WOONPLAATS Uitknippen en inzenden -tan Ersatz-knmtnando Niederlande. Korte Vijverberg 1. Den Haag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1