WIERINGERMEERiODE LAATSTE STADIUM VOOR DEN GROOTEN STRIJD. 13e Jaargang Zaterdag 20 Mei 1944 No. 40 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. DUITSC1ILAND ZAL VAN HET WESTEN, OOSTEN EN ZUIDEN WORDEN AANGEVALLEN RUSSISCH OFFENSIEF TEGELIJK MET EEN INVASIE. De ondubbelzinnige ver klaring- van het opperbevel der weermacht, dat de Anglo-Ainerikaansclie lucht, aanvallen op het gebied aan de Kanaalkust als voorbe reiding tot een invasie kun nen worden beschouwd, heeft de aandacht van de Duitsclie openbare meening meer nog dan tot dusver op de komende militaire ge beurtenissen gevestigd, aldus de Berlijnsche ANP-corres- poiulcnt. In voorgaande ja ren heeft de maand Mei het begin van grootc offensieven gebracht en dc waarschijn lijkheid is groot, dat zulks ook dit jaar het geval zal zijn. De voorbereidingen, die Duitschlands tegenstanders voor het door hen aangekon digde algcmecne offensief troffen, schijnen in het laat ste stadium te zijn getreden. Zooals zij reeds na de con ferentie van Teheran heb ben verklaard, is hun plan, Duitschland van het westen, oosten en zuiden uit aan te vallen en van Duitsche zijde is men geneigd, deze aan kondiging als ernst op te ne men. Legerleiding in goede handen. De Duitsche troepen, die aan de Kanaalkust de wacht houden, staan onder bevel van generaal - veldmaar schalk Von Rundstedt. den opperbevelhebber West. en generaal - veldmaarschalk Rommel, die als opperbevel hebber van een legergroep betiteld wordt. Van de mili taire leiding in dit gebied maken voorts deel uit gene- raal-veldmaarschalk Sperle als commandant der lucht- strijdkrachten, kolonel-gene raal Blaskoiwtz, opperbevel hebber van een legergroep, admiraal Krancke en gene raal der pantsertroepen Freiherr Geyr van Schwep- penburg. Wat de krijgsoperaties zelf betreft, deze beperken zich op het oogenblik vrijwel uit sluitend tot het Zuid-Itali- .aansche front. Wanneer, naar men van Duitsche zij de aanneemt, de tegenstan der met zijn Vrijdag begon nen aanval beoogt, reserves te binden om voor operaties elders de handen vrij te hebben, dan stelt men te Berlijn daartegenover, dat het strijdtooneel in Midden- Italië zich weinig leent voor het binden van troepen op groote schaal, daar wegens de geringe lengte van het front en het bergachtige ka- vakter van het terrein het aantal troepen, dat aan den strijd deelneemt, steeds al leen maar beperkt kan zijn. 200 DOODEN IN LEUVEN. De Belgische stad Leuven is in cle nachten van Don derdag op Vrijdag en van Vrijdag op Zaterdag het doelwit geweest van de An- glo-AmeT'ikaansche lucht aanvallen. De verwoestingen zijn enorm en tal van mo numentale gebouwen wer den deels vernield, deels zwaar beschadigd. Het aantal dooden zal vermoedelijk meer dan 200 bedragen reeds werden 100 lijken geborgen, doch men vermoedt, dat nog minstens 100 slachtoffers onder het puin liggen. Zaterdagmiddag werd He_ venthals zwaar gebombar deerd. Ook hier vielen slachtoffers en werden tal- looze huizen verwoest of zwaar beschadigd. VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN. De bestrijding van dc koolvlieg. Zoowel in het voorjaar als in den voorzomer kun nen de kleine larven van de koolvlieg groote schade te weegbrengen aan de wortels van bloemkool, roode en witte kool en andere kool gewassen. Deze larven komen voort uit de eitjes, die door dit insect aan den stengelvoet der koolplanten worden ge legd. Ze boren zich daarna door den wortelhals naar binnen en belanden ten slotte in de wortels, welke grootendeels of geheel wor den uitgehold of weggevre ten. De koolplant groeit niet verder en gaat kwijnen. Trekt men zoo'n aangetaste plant uit den grond, dan steken gewoonlijk de witte larven nog uit den kalen, uitgeholden wortelstronk naar buiten. Bij groeizaam, vochtig weer bezit de kool tegen deze larven een grooter weerstandvermogen dan bij ■droogte en zonnehitte. De bestrijding kan ge schieden met behulp van koolkragen. Deze bestaan uit dunne schijfjes asphaltpa- pier, die spoedig na het planten vlak tegen den grond om de plant, worden aangebracht. Doordat de wortelhals dan is afgeslo ten' kan do koolvlieg aldaar daö haar eitjes niet depo- neeren. Aldus blijft zoo'n koolplant dan bespaard van de aantasting door de lar ven van deze vlieg. Door het aanleggen van de zg. Caulinringen (van geperste naphtaline) kan men dit insect ook van de koolplanten vandaan hou den. Tenslotte bestaat er nog een- bestrijdingsmiddel, dat men zelf kan bereiden. Men mengt 20 deelen kalkmergel met 1 deel car- bolineum en strooit dit na dé uitplanting in kleine hoe veelheden op den grond rondom den stengelvoet der koolplanten. Wortelen. Wortelen verlangen een voedzamen, fijn verkruimel de», vochthoudenden grond. In schrale en steeds uit gedroogde gronden wordt het gewoonlijk een misluk king. Men houde hierme de wel rekening. Zomerwortelen kunnen van het vroege voorjaar of tot half Juli worden ge zaaid. Indien men in die periode maandelijks een hoekje grond gaat bezaaien, kan men den geheelen zo mer over wortelen beschik ken uit eigen tuin. Veel vuiöite hebben ze niet noo- c'.ïg een bed van 2 m 3 m2 is voor velen reeds voldoen de. Van de zomerwortelen is bet ras „Amsterdamsche Bak" wel de meest geteelde. Ook kan men voor zo- merteelt wel het ras „Nan- tes" gebruiken. Wil men winterwortelen gaan ver bouwen, dan zaait men deze omstreeks de maand Mei. Van deze wortelen ver dienen de „Flakkeesche" wel de meeste aanbeveling. Per 10 m2 heeft men voor winterwortelen 10 gram zaad uoodig en voor zomerworte len Uh gram. Om het zaad gelijkmati ger te kunnen uitstrooien ,-pleegt men het vóór het zaaien met wat zand te ver mengen. Gewoonlijk worden wortelen breedwerpig op een bed uitgezaaid, doch het gaat ook zeer goed op rijen, die plm. 15 cm uit elkaar liggen. Na het zaaien wordt het zaad licht ondergeharkt en vervolgens de aarde met de achterzijde van een schop of spade licht aangedrukt. Naderhand worden de zomerwortelen op 4 a 5 cm. uitgedund en de winterwor telen op 6 cm. Men verzuime bovendien niet om door tijdig te wie den de onkruiden te verwij deren. Want indien deze te groot worden, dan wordt het voor de nog .^Sge wor teltjes een hopeloos geval. Gemengd Nieuws. NA DE AMBACHTSCHOOL. Onze ambachtschool voor ziet in een behoefte. Wie niet geheel vreemd is in ons onderwijswezen, weet dat naast de MULO de ambacht school wel de hoofdafnemer is van onze mannelijke ar beidersjeugd die de lagere school gaat verlaten. Al brengt het voor menig ouderpaar ernstige geldelij ke moeilijkheden mede, de ze vrij langdurige opleiding te bekostigen, toch wijst de practijk uit, dat in de mees te gevallen de studie tot aan het diploma kan worden voortgezet. Dan echter komt de groote vraag wat nu De M.T.S. kan dikwijls niet bekostigd worden en dus is het antwoord gemakkelijk gevonden een betrekking. Zeker, de meesten wenschen ook niet anders. Ze hebben eigenlijk den top. van hun geestelijk prestatievermogen reeds bereikt en zien hun toekomst klaar afgebakend voor zich liggen. Uit hen groeit het groote leger van de kundige vaklui, waarop onze geheele industrie is ge baseerd. Al die anderen ech ter en het zijn er telkenjare honderden, die wel verder zouden willen studeeren en het ook wel kunnen, begin nen dan den moeizamen pelgrimstocht via zelfstudie, schriftelijke lessen, avond- in..ts. enz. naar een haast onbereikbaar doel. Al te vaak echter is de financi- eele onmacht, het gebrek aan tijd of aan een rustige studiegelegenheid grooter dan hun goede wil. Op deze wijze zijn reeds tallooze goede krachten geheel of gedeeltelijk voor de samen leving verloren gegaan en elk jaar neemt ïiun aantal nog toe. Het Langemarck-studium biedt hier de reddende hand. Iedere jonge kerel tusschen 16 en 24 jaar. die bewijzen kan. dat hij boven de mid delmaat ligt, wordt door de ze instelling voortgeholpen. Niet alleen de m.t.s. ook de technische hoogeschool staat dan voor hem open. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij het Lange marck-studium, Lange Vij verberg 8, Den Haag. RENTEBIJSCHRIJVING RIJKSPOSTSPAARBANK. De rentebijschrijving op de spaarbankboekjes van de Rijkspostspaarbank zal ge leidelijk weder voortgang kunnen hebben. Daartoe kunnen de boekjes, die uit gegeven zijn in maanden Januari. Februari en Maart- van heden af dadelijk wor den opgezonden aan de Rijkspostspaarbank te Am sterdam. Over de andere boekjes volgt te zijner tijd nader bericht. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 21 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 m. naar de stem der SS. Onderwerp: ,,De jeugd'en het rijk." Een19-jarige dienst bode te Helmond kreeg een schedelbasisfractuur, toen zij door het glazen dak van een garage viel. Op het station Castri- cum is de 82-j. P. Bakker tijdelijk te Uitgeest door een trein doodgereden. Voor elke rechtervleu gel van een volwassen roek of kraai (bij het lichaam afgesneden) betalat PZD Wageningen 50 cent. De Rijkscommissaris, rijksminister dr. Seijss Inquart, felici teert den Leider met zijn 50sten verjaardag. (SS Bildberichter Sepp Fritz/Stapf Paxs). HET ZEEGAT UIT. WANT DAAR ALLEEN IVORDT HOLLAND GROOT GELIJK VOORHEENI Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17—45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Manneannahme- stelle West, Plompetorengracht 24. Utrecht; alle Hafen- en Ortskomman- danturen en de verschillende //-Meldestellen in Nederland. EXTRA-KEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur, Nebenstelle der Waï- fen-ss, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de waffen-ss, ss-wachtbatail- icn in Amersfoort, Land storm Nederland, Kriegsma rine en de Germaansche ss in Nederland. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur tier opleiding. extra levensmiddelen etc. Officier in de waffen-ss kan ieder werden, die na ten minste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijg baar bij de volgende neben stelle der waffen-ss Am sterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56 Heerlen, Sarc-Ieastraat 25 Gronin gen. Heerenstraat 46 En schede, Hengelosch es t raa t 30 en eveneens bij liet ss- ersatzkommando, Korte Vij verberg 5, Den Haag. Rotterdam had van een sectenplaag te lijden klei ne langwerpige zwarte vliegjes. Van kinderverlamming hebben zich in Amsterdam weer enkele gevallen voor gedaan. Een houtblok vloog uit de zaagmachine tegen het hoofd van de aannemer Smölders uit Hilvarenbeek. Het kostte hem het leven. GedecoreerdN Toen hij voor de eerste maal het uniform der Waffen ff aanhad, stapte hij trotsch als een pauw door de straten. Hij vertrok naar het front en kwam gedecoreerd terug. Nu was hij niet langer zoo maar een doodgewoon soldaat. Wat was hij trotsch op zijn onder scheiding - en met recht Doe als hij; maak iets van Uw leven! Vul onderstaande bon in. U ontvangt dan nadere in lichtingen. Uitknippen en inzenden i«n Erjeiz-kommando Niederlinde. Korte Vijverberg 3. Den Hajg. Verantwoordelijk redactrice O. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wierlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1