WIERiNGEHMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 24 Mei 1944 No. 41 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. HEVIGE STRIJD OM FONDI IN ZUID - ITALIË. Bijzonder hevige aanvallen der Geallieerden werden aan de randen der stad Pontecorvo tot staan gebracht. Strijd aan het oostelijk front wederopi van weinig- beteekenis. VERKENN1NGSAAN VALLEN BIJ NETTÜNO. Campcdimele en frentboog van Gaeta ontruimd. Hoofdkwartier van den Führer, LIJ Mei. (D.N.B.) Het opperoevei van cie weer macht maakt bekend Aan liet Italiaanscne Zui delijke front duurt de groo- te aiweerslag onafgebroken voort. Onze troepen betrek ken in den sector tussch'en Gaeta en Pontecorvo verbitterde gevechten met sterk overmachtige vijande. lijke strijdkrachten iniante- ne en pantserwagens ai vechtende nieuwe stellingen. Ge vooruitspringende front- boog van uaeta werd ont ruimd. Eenige hoogten ten Noordc-n van Itri en plaats Campodimele vielen na harden, strijd in 'svij- ands handen. In andere Sectoren brachten onze pantsergrenadiers in vastbe raden tegenaanvallen de vij andelij ke aanvalsspitsen tot staan. Aan weerskanten van Pontecorvo werden alle aan vallen van den vijand on danks urenlang trommel vuur van de artillerie en het massale gebruik van pant serwagens, afgeslagen. In het gebied ten Zuid oosten van Aquino stortten de vijandelijke aanvallen, die door krachtige artillerie en talrijke pantsergevecht- wagens werden ondersteund, in het geconcentreerde vuur van onze wapens ten deele in gevechten op korten af stand ineen. Vijandelijke infanterie met pantserwa gens, die het noordelijke deel van de plaats was binnen gedrongen, werd hi een te genaanval verdreven. De vij and verloor hierbij dertig pantserwagens. De le divi sie valschermjagers heeft sinds het begin van den slag op 12 Mei honderd pantser wagens stukgeschoten. in de Adriatische Zee be. schadigden escortevaartui gen der Duitsche marine twee vijandelijke torpedo- booten. Van het Oostelijke front worden slechts plaatselijke gevechtgn aan den beneden loop van den Dnjestr, in het voorterrein der Karpaten en ten Zuidoosten van Witebsk gemeld. Bewakingsvaartui gen der marine schoten bo ven de Finsche Golf vijf bolsjewistische bommenwer pers omlaag. Een Finsche formatie gevechtsvliegers viel In den afgeloopen nacht een vijandelijk ravitaillee- vingssteunpunt achter het front van de Swir met .goed gevolg aan. Amerikaansche bommen werpers drongen gisteren onder krachtige bescherming van jagers het Rijksgebied binnen en veroorzaakten door het op goed geluk uit gooien van bommen op ver schillende woonwijken der Rijkshoofdstad, alsmede op Bronswijk, schade aan ge bouwen en verliezen onder de bevolking. Jagers, lucht doelartillerie van de lucht macht. alsmede eenheden en escortevaartuigen van de marine schoten 71 vijande lijke vliegtuigen, meeren- deels viermotorige bommen werpers. neer. In den afgeloopen nacht lieten enkele Britsche vlieg tuigen bommen vallen op het gebied van Keulen. Buitenlandsch Nieuws. FINLAND WEIGERT KERELIE UIT TE LEVEREN en heeft geen belangstelling voor de vreüesagUa't»e der Geallieerden. Helsinki, 21 Mei (D. N. B.) Bij de plechtigheden van den helaengeaenkdag in de Karelische plaats Lappeen- ranta* in tegenwoordigheid van president Ryti en maar schalk Manncrheim, heeft minister Salovaare een re de gehouden, waarin hij zei- de, dat Finland geen be langstelling heeft voor de geallieerde vredesagitatie. Toen de vijand onlangs weer de uitlevering van Ka- relië eischte, zoo zeide hij, was het consequent, dat wij dien eisch afwezen. Dit be wees opnieuw de overtuiging van alle Finnen, dat K'.are- lie een onafscheidelijk deel; van Finland vormt. Het hui-! tenland schijnt dat niet steeds te begrijpen of te willen begrijpen, maar "Wij weten en gevoelen, dat de afscheiding van Karelië het begin van onzen ondergang zou zijn. Daarom kunnen wij die nooit toelsiten, maar zullen wij onzen strijd on wrikbaar voortzetten. Gemengd Ni<euws. EEN BIJZONDER RANT SOEN VETTE KAAS. Het ligt in de bedoeling gedurende de periode var 11 tot en met 2.4 Juni a s een bijzonder rantsoen van 100 gram vette kaas beschik baar te stellen. Om voor dit bijzondere rantsoen in aan merking te komen, moet men den bon „Algemeen 131" vóór of op Zaterdag 27 Mei a.s. bij den leverancier, van wlen men gewoonlijk kaas betrekt, inleveren, desge- wenscht tegen ontvangstbe wijs. In het tijdvak van 11 tot en met 24 Juni a.s. zul len de handelaren op deze bonnen 100 gram vette kaas per bon afleveren. Afleve ring vóór 11 Juni a.s. is niet geoorloofd. RIJKSPOSTSPAARBANK. Bij de Rijskpostspaarbank werd over de eerste vier maanden van het jaar ruim 74 millioen gulden meer in gelegd dan terugbetaald. Het tegoed op alle boekjes is daardoor gestegen tot ruim 867 millioen gulden (vorig jaar bijna 618 milli oen.) BIJ DE TOTO. ,,Er worden geen tickets verkocht, noch verzilverd aan jeugdige personen/' Dat werd Zaterdagmiddag op de Alkmaarsche courses omgeroepen en tevens werd verzocht aan de ouderen, om niet als tusschenpersoon op te treden voor de jeug dige gokliefhebbers. a Een standpunt, dat wij volkomen deelen, een be sluit, dat we geheel toejui chen. Helaas, de pactijk was an ders. We zagen wèl tus- schenpersonen. die tickets Inwisselden. En we zagen jongens van 14 tot 16 jaar. die een zeer wei-gevulde portefeuille hadden. Ze la chen om een ticket van een gulden, halen hun schouders op voor iemand, die een rijksdaaldertje waagt. Zelf spelen ze minstens een tien tje. Want geld hebben ze genoeg. De jeugd moet beschermd worden Vandaar, dat jeug dige personen niet tot 11 uur 's avonds op straat mo gen. Vandaar, dat er voor hen beperkende bepalingen zijn, t.o.v. het café- en the aterbezoek. Er is niets op tegen, dat de jeugd be schermd wordt. Maar naar ae courses kunnen ze allen gaan. En daar is het gevaar grootér dan elders. Daar leert de schooljongen gokken. Een slechte da zei er een, die met zijn vriende In onze nabijheid stond. Hij had dezen Zater dagmiddag bijna veéVv gulden verloren. En snél' haalde hij uit zijn 'zak een nieuw pakje sigaretten te voorschijn. Niks verdiend merkte een ander even la ter op (lezer, leg uw oor eens te luisteren achter de tribu ne en ge hóórt watmaar dat belette hem niet, om nog gauw een pondje paling te koopen. De jeugd gokt en gokt o- ver 't algemeen hooger dan de gemiddelde bezoeker. Maar wordt het niet tijd, niet hoog tijd, dat ook de ze jeugd beschermd wordt tegen zichzelf Of zou het kwaad al te diep wortel geschoten heb ben Dagbl. v. N.H. ARBEIDSDIENST VER PLICHT VOOR NEDERLAN DERS, DIE IN DUITSCH- LAND WILLEN STUDEEREN 's-Gravenhage, 20 Mei. Naar de Deutsche Akademi- sche Austauschdienst, filiaal Den Haag, mededeelt, moe ten krachtens ministerieel besluit, alle Nederlanders van beiderlei kunne, die aan een Duitsche hoogeschool willen studeeren, tevoren Nederlandschen Arbeids dienst vervullen, voor zoo ver zij, volgens medisch oor deel daartoe geschikt bevon den worden. ONGEVAL. Zaterdagnacht is de mo torrijder J. de Zwart, Leeg waterstraat te Alkmaar, werkzaam bij de weermacht j nadat hij de boekhouder van zijn aannemer thuis had ge- j bracht, nabij den Katten- j berg tegen een wagen van' de weermacht opgereden, j met het gevolg, dat hij in het ziekenhuis aan de be komen verwondingen is o- verleden. Dgbl. NU. ZEVEN DOODVONNISSEN VOLTROKKEN. Wegens le sabotage en ille gale actie en 2e het verbo den bezit van munitie. Offic. wordt medegedeeld: lo. De beklaagden Isaak Hendrik Ruppert. Willem Jorritsma, Gerrit Joseph Koukens, Wouter Jaspers, Petrus Gerardus Frederik Snellcman en Abraham de Kriek, allen uit Rotterdam, zijn als saboteurs door het Duitsche Obergcricht ter j dood veroordeeld. Zij heb ben opuiende communisti- j sche pamfletten vervaardigd cn verspreid cn contributies' geïnd voor de illegale C.P.N. Het vonnis is voltrokken. 2o. De boekhouder Corn-e lis Spitters uit Waalwijk door het Duitsche Oberge- gcrichi ter dood veroordeeld omdat hij in het ongeoor loofde bezit was van muni tie en heeft getracht een lid van de Duitsche weermacht te verleiden hem twee pisto len (c verkoopen. Het vonnis is voltrekken. Met onmiddellijke in gang zijn ontslagen de bur gemeesters van Biervliet, O. en W. Souburg, Veere, Schoondijke en IJzendijke. Eervol zijn ontslagen de burgemeesters van Z.- Beijerl&nd, O. en N. Tonge, Nieuw Hellevoet en Stad aan het Haringvliet. -sj'Een man met een PTT-pet heeft zich te Hil versum van eenige telefoon- viestellen meester gemaakt. Hij vroeg eenvoudig toegang tot de huizen, die hij daar toe had uitgekozen, en nam het toestel weg. De Groep Nijmegen van de Teehn. Noodhulp liet. een smalfilm vervaardigen van de gevolgen van de ramp, welke de stad trof. Ze geeft een goed beeld van de omvang der vernielingen, opruimingswerk, hulpver leening, enz. Nieuwe inmaakglazen zullen binnenkort alleen te gen inlevering van versleten gummiringen verkrijgbaar zijn. De 26-j. politieagent A. Ridder te Delft werd in schouder en buik geschoten door een 32-jarig persoon, die hij moest arresteeren. De dader kon worden ach terhaald. Meubelzaak B. te Arn hem verkocht niet aan klanten, die met vergunnin gen kwamen, maar wel aan hen, die zonder vergunning heel duur wilden betalen. 40 wagens kleinmeubelen werden bij hem in beslag genomen. Een kraaiennest werd in Bloemendalerpolder bij Muiden in het weiland aan getroffen. Een bijzonderheid. Vijf spoorwegarbeiders te Hilversum zijn wegens diefstal van vrachtgoed op gesloten. Al weer is een dieven bende te Eindhoven „ge knipt". Leider was een 25- jarig pas uit de gevangenis ontslagen persoon. Twee jaar de gevange nis in en f 1600 boete kreeg de 38-j. Bouius te Nijmegen wegens het zwart verhan delen van honderden kg. boter. Conservenfabriek De Verwachting te Leiden kreeg wegens zwarte handel f 25000 boete (vorig jaar reeds f 12000). 79000 blikken groenten werden verbeurd verklaard. de Directie van den Land bouw kunt U een lezing hoo- ren overMaatregelen tot verbetering van de kwaliteit van de consumptiemelk. Hierin zullen vooral de boe ren in het z.g.n. wettelijk gebied veel belang stellen. Zaterdag 3 Juni. Hilv. I. 13.25 uurDe wekelijksche wandeling. Met Herman Fel- derhof in het Zuid-Lim burgs heuvelland. Een schets van Noorbeek en omgeving. 13.55 uur De Directie van tien Landbouw geeft wen ken voor Volkstuinders. Gemeente Wieringen. NIEUWS IN 'T KORT. In een rioolput te Baarle-Nassail is het 2VH- kind van J. de Rooij geval len en gestikt. Boekjes Rijkspost spaarbank. m Januari. Fe bruari of Maart uitgegeven, kunnen thans ter rentebij schrijving worden ingezon den. 40 tot 50.000 bossen riet van de fabriek van Prosman N.V. te Gouderak zijn door brand verloren gegaan. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK van 28 MEI—1 JUNI. Zondag 28 Mei Hilv. I 8.00 uurWe openen onze uit zendingen weer met „de zin van het boer zijn," waarin Dirk v. d. Bospoort dezen keer als titel koos „Als de geest levendig wordt." 12.45 uurIn de serie „Als ik het voor het zeggen had," zal Dirk v. d. Hul ook de boeren herinneren aan het Pinksterfeest, dat. wij vandaag vieren. Dinsdag 30 Mei. Hilv. I 13.00 uurLand en Volk brengt een reportage onder den titelAan het spinne wiel in den Gelderschen Achterhoek. Woensdag 31 Mei. Hilv. I. 13.00 uur Vandaag bren gen we een bezoek aan een boerderij in de Leijmers. Donderdag 1 Juni Hilv. I. 12,15 uur De familie de Boer krijgt dezen keer bezoek van den Landbouwonder- wijzer, welke zich aan zijn afspraak heeft gehouden. Vrijdag? 2 Juni. Hilv. I- 13.00 uurLand en Volk brengt het wekelijksche nieuws en wenken voor boer en tuinder. 18.45 uur In de serie van REDDINGSWEZEN. Naar wij vernemen is thans te Enkhuizen een motorstrandreddingsboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij ge- stationneerd. Voorloopig is het de „Scheveningen", in den loop van het jaar zal deze worden vervangen door de „Albatros." Navolgende leden dei- Plaatselijke Commissie te Enkhuizen zijn dag en nacht telefonisch te bereiken J, Aarents, secr.-penningm. der PI. Comm. tel. 230 en Poor- ta. havenmeester, lid der PI. Comm. tel. 97. BESMETTELIJKE ZIEKTEN Regelmatig komen nog weer nieuwe opgaven van in deze gemeente voorkomende gevallen van besmettelijke ziekten voor. In de afgeloopen week werden 1 geval van rood vonk en 2 gevallen van diphterie geconstateerd. BURGERLIJKE STAND. Geboren Tjitske, d.v. H, v. d. Meulen -en J. Klomp stra Jantiena Gerda. d.v. G. Overberg en J. Greiner Arie Dries, z.v. J. Berghorst en A. NederhelmanRina, d.v. J. H. Eden en C. Ros kam Cornelis Jacobus. z.v. A. Tuin en A. J. Lukkien Jacobus Hendrik, z.v. J. J. Vinke en A. M. BosmaSi- mon, z.v. C. Lont en S. Huis man. Ondertrouwd E. Hartman en S. A. Pathuis. Getrouwd P. J. Voort- huijsen en A. C. Bakker H. Kooij en A. C. Bruul. Overleden L. Roggeveen, oud 84 jaar, weduwnaar van A. C. Roggeveen. BRIDGE DRIVE. De uitslag van de op 21 Mei j.1. in Hotel S. Kaan alhier, gehouden bridge-drive is als volgt GROEP A 1 Vonk—Slik ker, Alkmaar, 64' - p.2 Blaauboerv. d. Heuvel, 61 p.3 GoudsbloemBorst Langedijk 59 p. 4 Paal—v. d. Velde 56' - p.5 Klomp— Montulet 56 p. 6 Dames KueterArendsen Heiloo, 56 p.7 TaylorKroon Schagen. 50 p.8 Kauff- tnannRijkers 46 p.9 Se- lier Jr.-Boon 451/* p.1( SpaanderDeijkers 44' p. GROEP B 1 Bras—Ko men, Langedijk 64'.j p. (na loting) 2 Hi\ en Mw. v. Pelt. Winkel 64' p. 3 Pias- Vink, Alkmaar 63 p. 4 Kui per—Pol 57l/i p. 5 Dr. Broe- kensMw. Mulder Winkel 56 p. 6 KueterArendsen Heiloo 55'.': p. 7 Schriks Mooije. 50'p. 8 v. d. A- beele—de Ruiter, Langedijk 48 p. 9 Seller Sr.Bouma 44 p. 10 Dukerz—RumD 34". p. POLITIE. Gevondeneen kinder- portemonnaie en een cein tuur. Verloren een zwart kan-| ten dames handschoen. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. s Een basis voor* zijn toekomst. Hij wist met zich zelf geen raad. Wat moest hij worden? Wat zou het beste voor zijn toekomst zijn? Wel, h(j meldde zich als vrij williger voor de Waffen 1). Nu was zijn toekomst verzekerd. Doe als hij en meldt U voor één der keuringen, die iedere maand plaatsvinden en in de dagbladen bekend worden ge maakt. U krijgt daar alle in lichtingen.- NAAM ADRES WOONPLAATS -. Uitknippen en inzenden aan ErsMZ-kommaodo Niedcrlande. Korte Vijverberg 5. Den Haag GEMOTORISEERDE COM PAGNIE TE AMERSFOORT. Het ss-ersatzkommando deelt mede voor iederen gezonden Nederlander in den leeftijd van 1740 jaar is het mo gelijk dienst te nemen in een geheel gemotoriseerde compagnie bij" het ss-wacht- bataljon te Amersfoort. Op leiding en eventueele inzet geschied in Nederland. Rij bewijs is niet noodzakelijk. De opleiding voorziet hier in. Voor nadere bijzonderhe den omtrent extra-levens middelen en kolen, familie- onderhoud enz. wordt ver wezen naar de mededeeling over de exrta-keuringen voor de waffen-ss, waar men zich tevens kan melden. Door een brandje op station Amersfoort zijn ee nige zakken postpakketten verloren gegaan. GOED GEADRESSEERD Teekening Schröder/Orfcis/ Holland Pax. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1