INGERMEERBOD 13e Jaargang Zaterdag 27 Mei 1944 No. 42 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. STRIJD IN ITALIË BEHOUDT EEN FEL KARAKTER. Hoofdkwartier van den Führer, 25 Mei (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In Italië neemt de groote afweersiag aoor toenemenct gebruik van vijandelijke pantserformaties aan hevig heid toe. Op den uitersten westelijken vleugel van het landingshoofd vau Nettuno werden aanvallen afgesla gen en werd een achter ons front gelande vijandelijke -gevechtsgroep in een tegen aanval vernietigd. Ten Zuid- Oosten van Aprillia zijn nog altijd zware gevechten aan den gang. In het gebied aan weerskanten van Cistema gelukte het de vijandelijke penetraties na verbitterden strijd voor de artilleriestel lingen op te vangen en af te grendelen. Sterke aan vallen van overmachtige vijandelijke strijdkrachten op Cisterna zelf werden ten deele in een tegenaanval afgeslagen waarbij 17 pant serwagens werden stukge schoten. Uit het gebied van Litto- ria hebben onze troepen zich volgens bevel in Noord oostelijke richting naar de bergranden gedistancieerd, om zich daar met de forma ties die uit den sector van Terracma naar het Noorden waren teruggenomen te ver eenigen. De bewegingen vei', loopen ondanks sterk vijan delijk opdringen volgens de plannen. In den sector aan weers kanten van de Liri bleef de vijand met overmachtige strijdkrachten' aanvallen, ondersteund door onafge broken aanvallen van jacht bommenwerpers en sterke pantserformuties. Onze troe pen boden hem verbitter den tegenstand en vingen de vijandelijke aanvalsspit- sen in het gebied ten Zuid westen van San Giovanni er' Roccasecca op 50 vijande lijke pan tse rgevechtswagens werden daarbij stukgescho ten. GOE&BELS Oorlog gaat naar de beslissing. Berlijn, 24 Mei (D.N.B.J Rijksminister dr. Goeb- bels heeft in een rede voor de leiders der rijkspropagan- dabureaux verklaard, dat de oorlog met. enorme inten siteit naar de beslissing gaat. Beide kampen dei- oorlogvoerenden concen- treeren hun krachten voor deze beslissing. Bij dergelij ke langdurige verbitterde conflicten, zoo toonde dr. Goebbels aan de hand van talrijke historische voorbeel den aan, beslissen niet slechts de techniek der wa pens en van het materieel, doch in de eerste plaats de geestelijke hardheid, het fanatieke uithoudingsver mogen en het onvoonvaar- öelijken geloof in de idee en in de overwinning. Na een overzicht over den toe stand aan de fronten en een duidelijke analyse van de aanstaande militaire en politieke ontwikkelingen, gaf de minister uiting aan zijn vaste overtuiging, dat Dmtschland dezen oorlog zal doorstaan, niet alleen doordat het tegenover den stormloop der vijanden de gesloten afweerkracht der wapens kan stellen, maar doordat het Duitsche volk in de eerste plaats beschikt over een moreele kracht, die gebleken en verhard is on der de barbaarsche lucht- terreür van den vijand en over een onwankelbaar ge loof in den Führer en in de groote toekomst yan Duitschland. REDE VAN MU5SERT IN DEN HAAG. De Nat.-Soeialisten strijden voor de opstanding van ons volk. In een door het district 's-Gravenhage der NIS.B. georganiseerde volksverga dering in den Haagscb.en Dierentuin heeft Mussert- Woensdagmorgen het woord gevoerd. In ademlooze spanning, aldus de Leider, wacht de geheels wereld het antwoord op de vraag, of Europa zal herleven dan wel ten ondei gaan. Er is een groote ver warring des geestes en in deze moeilijke omstandighe den moeten wij als pioniers voor ons volk den wil heb ben, ons met al onze kracht voor Europa in te zetten, dat door het. bolsjewisme wordt bedreigd. Honderd duizenden Nederlanders, die altijd trouw ter kerke gin-, gen, hebben 20 jaren hoo- ren waarschuwen tegen het bolsjewisme, doch in de laatste jaren houden zij zich stil, sedert de heeren in Londen tot hen hebben gezegd„Strijdt niet meer tegen het. bolsjewisme, want Hare Majesteit is zijn bond genoot geworden." Na de gruwelijke daden te hebben gehekeld van de Anglo-Amerikaansche bom menwerpers, wees sprekei op de beteekenis van het Noordras met zijn scheppend vermogen. Het zijn de bronnen van het nationaal-socialisme ons godsvertrouwen, onze liefde voor volk en vader land en onze eerbied voor den arbeid, waaruit wij tel kens nieuwe krachten put ten voor onzen strijd. Wij hopen ons volk te brengen op liooger peil dan waarop het zich ooit heeft bevon den. Zonder het nationaal- socialisme, dat onder de geniale leiding van Adolf Hitier een dam tegen het bolsjewisme heeft opgewor pen, zou Europa thans reeds aan het bolsjewisme ten prooi zijn gevallen. Spreker wijdde verder ee- nige woorden van symphatit aan de in Indië sedert ja ren in concentratiekamper opgesloten kameraden en hi. eindigde met de verklaring dat de nationaal-socialisten ui Nederland willen lever, en strijden voor de opstan ding van ons volk. ZONS OP- EN ONDERGANG Zaterdag 27 Mei Zon op 5.28: Zon onder 21.47 Zondag 28 Mei Zon op 5.27; Zon onder 21.48 Maandag 29 Mei Zon op 5.26; Zon onder 21.49. „PIMPFE" IN ACTIE. Zes jeugdige scholieren hebben het klaargespeeld drie Engelsche krijgsgevan- gevangepen, die waren ont vlucht, weer te doen arres teeren. Op weg naar school ontdekten deze „Pimpfe" in een zandkist de drie krijgs gevangenen. De politie werd gewaarschuwd en een half uur later werden de vluchte lingen weer in hechtenif genomen.(A.N.P.i Geref. Kerk, Wielingen. Zondag 28 Mei H.-hoeï 10 u. Ds. Schenkev. H.-hoef 2.30 Leesdienst. Den Oever 10 u. Leesdienst. Den Oever 3 uur Ds. Schenkeveld. Maandag 29 Mei H.-hoef 10 uur Leesdienst. Den Oever 10 uur Ds. L. J. Goede, Slootdorp. WAT IS EN DOET FRONT- ZORG Frontzorg is een organi satie, die door het initiatief van mevrouw E. Kroeller Schaefer in het leven wer geroepen door de nsb, om zich te belasten met de zofg' voor de nu reeds tienduizen den nederlandsche vrijwil ligers aan^tlle fronten. Z* zorgt voorpost, voor pakjes,' voor lectuur en trachfc^a.k; andere wenschen, dicC> ze soldaten hebben, zoo goed mogelijk te vervullen. In enkele jaren werd een organisatie opgebouwd, die thans met het overgroote deel van onze vrijwilligers in regelmatig contact staat. Totnutoe worden de be- noodigde gelden uit giften en regelmatige bijdragen voornamelijk van de natio naal-socialisten samenge bracht. Het succes van de wa-frontzorgactie 1943-1944, waarmee in zes maanden vond vijfhonderdduizend gulden werd ingezameld, heeft de gedachte doen postvatten, dat ook een be roep op de breede lagen van het Nederlandsche volk succes moest hebben. Daarom wordt op 27 Mei bloeimaand 1944 een lande lijke collecte georganiseerd onder de leuze het front voor het vader land, het vaderland voor het front. Bewijst door uw offer, dat gij eerbied hebt voor die tienduizenden nederlandsche jongens, die onze eer aan de fronten hoog houden. Zij hebben geen aalmoezen noo- dig,- maar stellen alleen prys op een sprekend be wijs, dat in het vaderland honderdduizenden met hen meeleven. Ook als zijzelf dien weg naar het natio naal-socialisme nog niet hebben gevonden. Daarom nog beter meldt u aan als collectant bij het buurtschapshoofd van den Nederlandschen volksdienst. EEN EEREPLICHT. De offerzin van het Ne derlandsche volk is bekend. Zelfs voor vreemde volke ren in nood werden in het verleden groote bedragen in gezameld. Wanneer u op heden 27 Mei een bus wordt voorge houden, dan is dat, omdat van u een offer wordt ver wacht. Ditmaal niet voor vreem den ook niet voor menschen èie in nood verkeeren, maar voor de organisatie front- zorg. die zich heeft belast met de zorg voor de nu reeds meer dan veertigdui zend Nederlandsche vrijwil ligers aan alle fronten. Ditmaal hebt gij een ee replicht te vervullen, tegen over hen. die ervoor zorgen dat het bolsjewisme niet aan nederlands grenzen staat, maar nog altijd in het oosten wordt tegengehou den. Zij zullen aan het resul taat van deze collecte kun nen afmeten, of het. Neder landsche volk iets begrijpt van hun offerbereidheid, die hen in, staat stelde het ei gen leven op het spel te zetten om voor ons allen een toekomst te winnen. Vergeet vooroordeelen. po litieke verdeeldheid en dom me haat- Bedenkt, dat ons volk eens groot was, omdat het een was in lief en leed. Helpt ons daarom ook nu te zorgen voor hen, die toch altijd voor ons en voor ons 'vaderland nog zoo ontzag lijk veel meer presteeren. Meldt u als collectant en ■geeft met ruime hand. (Aanmelding bij de buurt- schapshoofden van den Ne derlandschen volksdienst.) KUNSTMEST. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Noord- Holland maakt bekend, dat voor de vroege aardappelen met nateelt, die bij de afd. Tuinbouw geregistreerd steun onder Groep A van de teeltvergunningen waarvoor een nieuwe Bij zondere Teeltvergunning is aangevraagd, een extra toe wijzing verstrekt zal worden van 20 kg zuivere stikstof per H.A. De verbruikers worden er met nadruk op ge wezen, dat zij direct na ontvangst der oproepings- kaart de bonnen op den door den P. B. H. aangege ven plaats' komen afhalen en deze onverwijld bij den handelaar/coöperatie moe ten inleveren, daar de han delaar voor 5 Juni a.s. in het bezit moet zijn van de bonnen. Worden de bonnen niet afgehaald op den op de oproepingskaart vermelden datum, dan vervalt de toe wijzing. HANDEL IN NUCHTERE KALVEREN. De handel in kalveren, zoowel mannelijke als vrou welijke met een gewicht van ten hoogste 60 Kg. is voort aan toegestaan buiten de taxatiemarkt. Wel moet het gewicht van deze dieren worden overgeschreven van den leveringsplicht, van den verkooper 0p dien van den kooper. Omtrent het verhan delen met of zonder weging kan men zich wenden tot den P.B.H. De kalveren moe ten zijn voorzien van een registratiemerk. Het boven staande heeft geen betrek king op den handel tusschen stamboekleden. CIRCUS M ANDERA. 's-Gravenhage, 23 Mei Men verzoekt ons het volgende onder de aandacht te bren gen ten behoeve van de Neder landsche frontstrijders en hun naaste verwanten wordt regelmatig door de W. A. een aantal kaarten overgenomen voor het bezoeken van uit voeringen, concerten enzoo- voorts door bekende orkes ten, gezelschappen, circus sen enzoovoorts. Deze kaar ten worden dan gratis ter beschikking gesteld voor bo- vengenoemden. Dit is ook het geval met het bekende circus Mande- ra, hetwelk op het oogenblik een rondreis maakt door Nederland. Abuisievelijk is in de pers medegedeeld, dat dit circus voor frontzorg een tournee zou maken. Er wordt echter nadruk kelijk op gewezen, dat het eircus Mandera geen tour nee voor frontzorg maakt en noch met de wa., noch met frontzorg iets uitstaan de heeft. DE PTT-DIENST MET PINKSTEREN. De PTT-dienst op de kan toren zal 2den Pinksterdag geheel als op Zondag wor den uitgevoerdvoor den POSTdienst zullen deze der halve. evenals op lsten Pinksterdag, gesloten zijn. BOTER VOOR PERSONEN BENEDEN 21 JAAR. Voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar- geeft van 28 Mei tot en met 8 Juli a.s. de bon „Boter 24 A" recht op het koopen van 125 gram boter. PETROLEUM VOOR KOOKDCELEINDEN. Van 25 Mei tot en met 18 Juni 1944, geeft elk der bon nen „25" en ..26" van de bonkaart U 403 voor kook- doeleinden recht op het koo pen van één liter petroleum. (C.N.F./Van Buiten Paxs) Ten behoeve van de ontginningswerkzaamheden in den Noord oostpolder zijn dezer dagen eenige tientallen roodbonte ossen, afkomstig uit Beieren, gearriveerd. Een groep van deze dieren, welke over verschillende bedrijfsboerderijen zullen worden verdeeld, op weg naar de plaats van bestemming. Hulpposten „Voor moe der en kind" werden geo pend te Wassenaar, Leer dam en Beverwijk. Nog 34 posten zijn in wording. 300 paar schoenen, ze ven vellen leer en twee schrijfmachines werden ge stolen uit een schoenenma gazijn aan de Bloemhof- straat te Haarlem. DE OORLOG. Laatste berichten A. N. P. ïtaliaansche front Formaties gevechts vliegtuigen hebben gereed staande vijandelijke troepen in het gebied ten Westen van Casino met goede resul taten aangevallen. Oostelijk Front. Formaties Duitsche en Roemeensche gevechtsvlieg tuigen ondernamen doel treffende aanvallen op bolsjewistische troepencon centraties en batterijstellin- gen in het* gebied ten Zui den van Dubosari. Een bolsjewistische motortorpedoboot, die uit de Finsche Golf trachtte te ontsnappen zonk na een mijntreffer. In afweer van bolsje wistische aanvallen op een convooi in de Noord-Noor- sche wateren schoten onze jagers van de 80 aanvallen- de vliegtuigen er 69 neer. Ingebroken werd in een rijwielstalling bij het station EdeWageningen. Een aantal fietsen werd van alle banden ontdaan. Maar de daders werden opge spoord twee Amsterdam mers. Op drie na zijn alle banden terecht. DE STEM DER SS. Luistert, op Zondag 28 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naai de stem der ss. Onderwerp de jeugd en het rijk. BEKENDMAKING. Officieel wordt medegedeeld: het Duitsche Obergericht in de bezette Nederlandsche gebieden heeft de Nederlan ders Anton Kranenburg en Dirk Eliza Wieringa wegens sabotage ter dood veroordeeld. De veroordeel den hebben in den nacht van 31 Augustus op 1 Sep tember 1943 te zamen met andere mededaders, voorzien van maskers en vuurwapens, een aanslag gepleegd op een gemeentehuis de bewakers met doodschie ten bedreigd en gehoeid en een wegens valschheid in geschrifte gearresteer de gevangene met ge weld b e v r ij d Het vonnis is voltrokken. Varen, varen, over de baren Varen, varen, over de zee! GEEN BETERE MARINEKLANTv DAN KEES OF PIET UIT NEDERLAND Indiensttreding bij de Kriegsmanne is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17 45 jaar Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- steljf West. Plompetorcngracht 24. Utrecht: alle Hafen- en Ortskomman- danturen en de verschillende -Meldestellen in Nederland. De Zwolsche vierling is 21 Mei gedoopt. Wegens een gepleegde roofoverval is te Eindhoven 'n tweetal personen aange houden. Baldadige jeugd heeft zerken vernield op het kerk- Jiof Oude Torenlaan te Hll- "versum. In Rotterdam vertoe vende evacué's uit de on langs ontruimde gebieden moeten de stad verlaten. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippoiytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1