INGERMEERBODE I3e Jaargang Woensdag 31 Mei 1944 No. 43 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIER1NGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. VIER JAREN RIJKSCOMMISSARIAAT. Dr. Seyss-Inquart over de bijdrage van Nederland in den strijd voor een nieuw Europa. VOLK AANVAARDT LASTEN ders neemt een afwachtende KALM EN VERSTANDIG Op 29 Mei was het vier jaar geleden, dat Rijksmi nister dr. A. Seyss-Inquart als Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied zijn ambt aanvaard de. Naar aanleiding hiervan heeft dr. Seyss-Inquart een vertegenwoordiger van het D.N.B. te 's-Gravenhage een onderhoud toegestaan, waar- in hij vragen over de ont wikkeling in zijn arbeids- ressort beantwoordde. Ten aanzien van de bij drage van Nederland in den strijd voor een nieuw Euro pa zeide de Rijkscommissaris, dat afgezien van de Ne derlandsche vrijwilligers aan het Oostfront die bijdrage, zoowel absoluut als in vergelijking met an dere gebieden zeer hoog is. Ook in de tewerkstelling, die zonder noemenswaardi ge moeilijkheden en met goede resultaten verloopt, leveren de Nederlanders een aanzienlijke prestatie. De schade, gelegen in het ver lies van werkkrachten door „onderduiken" is voor Duitschland slechts gering. Dit „onderduiken" brengt juist moeilijkheden in Ne derland, waar de „onder duikers" zich grootendeels op den zwarten handel toe leggen en de toch reeds ui terst moeilijke ravitaillee- ïing verstoren, nog afgezien van het gevaar dat zij steeds me.er> zooals voortdurend blijkt, in handen vallen van communistisch'e verzetorga- nisatie. De Nederlandsche bevol king, zoo zeide dr. Seys-In- quart, heeft de groote lasten, die uit den algemcenen oor logstoestand voortvloeien, kalm en verstandig aan vaard. De onlangs noodza kelijk geworden inundaties zijn zonder eenig bezwaar en met berging van alle voorraden uitgevoerd. Al zijn er in de jaren 1941 en 1943 moeilijkheden ontstaan, zoo zijn dit toch geen teekenen geweest voor algemeene onrust in Neder land. In 1941 was het een stakingsactie, die uitsluitend en rechtstreeks door joden werd veroorzaakt. Als ge volg daarvan is toen de jodenquaestie volledig opge lost en thans is de evacuatie van joden uit Nederland practisch voltooid. De werkelijk verbitterd, vijanden van Duitschland en het nationaal-socialisme vindt men slechts in een betrekkelijk kleinen kring. Het gros van de Nederlan- houding aan, waarbij valt op te merken dat de belang stelling voor uiteenzettingen van politieken aard toe neemt. Ten aanzien van de poli tieke groepsvorming zeide dc Rijkscommissaris o.m. De N.S.B., die thans dertien jaar bestaat, werd door ons hier aangetroffen en is dus door en door een Nederland sche aangelegenheid. Zij heeft zich in de afgeloopen jaren meer en meer gericht naar de doelstellingen van bet nationaal-socialisme, zooals deze reeds vroeger in Duitschland bestonden. De heer Mussert, zoo ging de Rijkscommissaris voort, zelf ziet op dit tijdstip zijn taak niet in staatkundigen zin maar veeleer in politie- ken zin, doordat hij werkt aan het vestigen van de o- vert-uiging dat voor Neder land in het samengaan met Duitschland in den zin van de Europeesche lotsgemeen- schap de eenige mogelijkheid gelegen is zich te handha ven, en overeenkomstig zijn beteekenis zich te laten gel den. Dat de N.S.B op gi'oot verzet stuit is volkomen na tuurlijk, want er zijn onder de Nederlanders vele men- schen, die zoo vastgeroest zitten in oude voorstellingen en systemen, dat zij slechts zeer tegen hun zin zich los maken van den vermeenden grondslag van hun bestaan en de neiging hebben om in het algemeen het nationaal- socialisme verantwoordelijk te stellen voor den algemee- nen toestand en de N.S.B. in het. bijzonder voor be paalde moeilijkheden. Bij de N.S.B. valt een te waardeeren standvastigheid van het standpunt te con- stateeren. Ondanks de mili taire gebeurtenissen van dc afgeloopen maanden heb ben het aantal en de be reidwilligheid van haar le den om op te treden, geen verzwakking ondergaan. Ten aanzien van de verwachten invasie zeide de Rijkscommissaris tenslotte nog Het kan zijn dat bij een invasie hier of daar storingen zullen komen, maar tot een uit de bevol king zelf voortspruitende crisis zal het niet komen. Wij Duitschers zijn evenwel vol vertrouwen dat. wij de taak zullen vervullen, die onze Fiihrer in dit gebied heeft gesteld, met het wa pen in de hand wanneer de vijand zal komen, en in or de en arbeid wanneer wij den vrede tegemoet gaan. ZORG VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE JEUGD. Te Amsterdam is een jeugd-conferentie gehou- den ter bespreking van de belangrijke vraagstukken. Heeft de jeugd nog toe komst V De bedoeling hier van was voor- en tegenstan ders van de nieuwe richting aan het woord te laten. Tot een algemeene conclusie is men in zoover gekomen, dat allen het er over eens is er slechts voor ons als Nederlandsch volk, nl. deze, dat wij ons een achterland scheppen en ons als Groot- Germaansch volk solidair verklaren. Nadruk leggen op de verschillen, welke tus- schen de volkeren van het Germaansche Rijk bestaan, is niet bouwen aan een Germaansche bloedsbroeder schap. De jeugd worden. moet gepakt Welnu, I waren, dat gestreefd moet] tje Spr iaa£ ons rustig tegen worden naar een zoo groot onze jongens en meisjes ho ZCggen t onze toekomst is het Groot-Germaansche Rijk. Daarin kunnen wij we] degelijk Nederlander zijn. mogelijke eenheid van de Nederlandsche jeugd. De inleider van de con ferentie, dhr. Knol, leider van het arbeidsgebied „Jeugd" van het N.A.F., had zich over de toekomst van onze jeugd een vast om lijnde voorstelling gemaakt. Een souverein Nederlandsch grondgebied zal na de oor log niet meer te voorschijn komen, aldus dhr. Knol Daarover zijn alle richtingen het eens. Eén mogelijkheid maar op verschillen komt het in de tweede plaats eerst aan. Wij moeten het Groot- Germaansche Rijk offensief, niet defensief ingaan. Laat ons nu eens trachten, onze jeugd te pakken voor een man, die iets presteert, een groote figuur Adolf Hitier, de Fiihrer van het Groot- Germaansche Rijk. Anders zullen de marxisten en bols jewisten, die voor geen con sequenties uit de weg gaan, hun slag slaan. Ook wij moe ten consequent zijn, anders gaan wij onder. De totaliteit van deze oor log leidt slechts tot twee mogelij kheden een totale nederlaag of een totale overwinning. Bij een totale, nederlaag zullen de bolsje wisten hier vroeg of laat komen een totale overwin ning is echter ook niet het einddoel, want daarachter moet een totale vrede komen, waarin wij allen onze vol doening kunnen vinden. De ze vrede zal zoodanig moe ten worden georganiseerd, dat wij ons als Germaan sche volken moeten samen binden tot een eenheid, en in sociaal en politiek opzicht aan onze toekomst moeten bouwen. Op die groote kans moeten wij ons voorbereiden en daarom komt het er op aan, dat wij dan jongens en meisjes in het. leven hebben staan, die de tijd begrijpen. Daarom ook moeten er jeugdleiders zijn, die vat op de jeugd hebben en een radicale leiding kunnen ge ven, welke nu al in de jeugd dient te worden gebracht. Gemengd Nieuws. DE DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES. Mannelijke personen, die om de een of andere geldige rc-den niet in staat zijn ge weest bon R 07 tijdig bij een handelaar in scheermesjes In te leveren, dienen zich in geen geval te wenden tot het Centraal Distributiekan toor, daar dit kantoor met deze aangelegenheid geen bemoeienis heeft. Zij kun nen zich in voorkomende gevallen wenden tot het Bureau voor de Metalen- Verwerkende Industrie, Ri- ouwstraat 182 te 's-Graven hage. TWEEDE DISTRIBUTIE- STAMKAARTEN. Voor schippers en woon wagenbewoners. Schippers, die in het Cen traal Bevolkingsregister zijn opgenomen, dienen zich ter verkrijging van nieuwe twee de distributiestamkaarten en inlegvellen te wenden tot den burgemeester van de gemeente, waar zij verblijf houden. Zij ontvangen aaar een formulier voor de aan vrage van de kaarten voor zich en hun gezinsleden. Drie weken na de inlevering van dit formulier dienen de schippers hun verblijfplaats schriftelijk té melden aan de Rijksinspectie van de Be- vol kingBregisters, Z.O. Bui tensingel 13S te 's-Graven hage. Zij kunnen zelf den distributiedienst bepalen, waar zij hun gezinsleden dan persoonlijk de nieuwe twee de distributie-stamkaarten in ontvangst zullen nemen. De met C gemerkte tweede distributie-stamkaarten, wel ke reeds aan schippers zijn uitgereikt, zullen niet geldig worden verklaard en bij de uitreiking der nieuwe exemplaren weer door den distributiedienst in ont vangst worden genomen. Het nieuwe, aan de schip pers te verstrekken, inlegvel zal hen in de gelegenheid stellen bij den distributie dienst van hun ligplaats elke vier weken de bonkaar ten in ontvangst te nemen Woonwagenbewoners en alle andere personen, die in het Centraal Bevolkingsre gister zijn opgenomen (met uitzondering van schippers), kunnen zich in den vervol ge ter* verkrijging van hun tweede distributie-stamkaar ten, wenden tot het bevol kingsregister van een dei volgende gemeenten Arn hem, Eindhoven, Emmen, Enschede, 's-Gravenhage, Groningen, Maastricht of Utrecht. Zij kunnen ook in die gemeente de bonkaarten welke bij het in werking stellen van de tweede distri- buti;\stamkaarten daarop verstrekt worden, in ont vangst moeten nemen. 1 ïiSTE BRANDSTOFFEN VOOR DEN WINTER 1944/45 Ten behoeve van huisbrand- verbruikers uit de groepen B, C of D, wier rantsoenen door de bvandstoffencom- missie worden vastgesteld. Huisbrandverbruikers uit de groepen B, C of D, die om een of andere reden hun aanvraag voor hun brandstof fenraiitsoen voor 1944/1945 niet hebben kun nen indlienen, dienen zich van heden af terstond tot de distributiediensten te wenden. Om misverstand te voor komen, wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat onder E-, C- of O-ver bruikers worden verstaan 1. verbruikers, die een gebouw of perceel in gebruik hebben, waarvan niet tevens een gedeelte dient voor be woning 2. verbruikers, die een gebouw of perceel in ge bruik hebben, waarvan wèl een gedeelte voor bewoning dient, doch van welk ge bouw of perceel de totale in houd, bestemd voor de uit oefening van beroep, bedrijf of dienst grooter is dan de totale inhoud van de voor bewoning bestemde ruimte. De ingevulde formulieren MD 39302 dienen zoo spoe dig mogelijk bij de distribu tiediensten te worden inge leverd. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDER L. OMROEP IN DE WEEK VAN 4—10 JUNI 1944. Zondag 4 Juni 8.00 uur Hilv. IWe beginnen onze uitzending weer met „De zin van het boer zijn". De zen keer heeft Dirk v. d. Bospoort als titel gekozen „Het groene veld." Maandag 5 Juni 13.00 u. Hilv. I. land en Volk brengt, de tweede uitzending onder den titel..Veeartsenijkun de van weleer". Dinsdag 6 Juni 13.00 uur Land en Volk brengt een reportage over oude gebrui ken en gewoonten in den Gelderschen Achterhoek. Verslaggever D. Hiddinga. Woensdag 7 Juni. 13.00 u. Hilv. I. De Jonge Landstand te Kalle-Varseveld hield een bijeenkomst, waarvan wij UI enkele flitsen brengen. Ver slaggever D Hiddinga Donderdag 8 Juni 13.00 uur Hilv. TIn de uitzen ding ..Zelf tuinieren" zal de heer Herwig vandaag spre ken over „De zomersnoei bij aooel en peer. Vrijdag 9 Juni 13.00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en wenken voor boer en tuin der. 18.45 uur Hilv. IIn de se rie van De Directie van den Landbouw" zal er een lezing- worden gehouden over de bijenhouderii in Nederland Zaterdag 10 Juni 13.25 U. Hilv. IDe wekelijksche wandeling. Waar de Slinge- beek kronkelt door het Ach- terhoeksche landschap. 13.55 uur Hilv. I De Directie van den Landbouw geeft wenken voor volkstuinders. Wegens watergebrek mag te Brielle per dag niet meer dan 40 1. water uit de waterleiding worden ge bruikt. Bij onvoorzichtig over steken is te Den Haag de 70-jarige G. Z. door een au to zwaar gewond. DE OORLOG. Weermachtsbericht, 29 Mei A.N.P. Het Opperbevel van de weermacht maakt be> kend De dag van gisteren stond aan het Italiaansche front overal in het teeken van' succesvolle afweergevechten. In den sector Aprillia-Val- montone sloegen onze troe pen de door sterke pantser- strijdkrachten ondernomen doorbraakpogingen van den vijand in verbitterde ge vechten af. Het tot dusver nog door onze achterhoedetroepen taai verdedigde puinveld van Aprillia werd aan den vij and overgelaten. Ten Oos ten van Lanuvio zuiverden pantsergrenadiers in een onverwij lden tegenaanval een vijandelijke penetratie. Bij de zware gevechten in het gebied van Velletri heb ben zich de onder bevel van den generaal der vliegers Schiemm staande troepen in' het leger en de luchtmacht bijzonder onderscheiden. Ten Zuiden van Valmon lone werd het penetratiege- bied van de vorige dagen door aanvallen vanuit het Oosten en het Noordwesten vernauwd. In den sector Roccagorga-Castro Dei Vol- schit sloegen onze achter hoedetroepen in heftige ge vechten met den vooral in het Giugliano-dal sterk op- dringenden vijand alle aan vallen af. Uit het Oosten worden geen bijzondere gebeurtenis sen gemeld. De bestrijding van het Sowj et-Russische aanvoer- verkeer wordt met succes voortgezet. Talrijke stations waren het doel van zware aanvallen van onze lucht macht. Terreuraauvallcn. Amerikaansche bommen werpers drongen in de mid daguren van gisteren onder krachtige bescherming van jagers in het West- en Mid- den Duitsche gebied. Door het uitwerpen van brisant- en brandbommen werd scha de aangericht vooral ir woonwijken in Keulen en in eenige steden in Midden- Duitschland. In uiterst harde luchtge vechten en door luchtdoel artillerie werden 75 vijande lijke vliegtuigen, w.o. 50 4-motorige bommenwerpers vernietigd. 9 andere vliegtuigen ver loor de vijand boven de be zette Westelijke gebieden en boven de wateren om En geland. In de afgeloopen nacht wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op het stadsgebied van Manheim. Duitsche gevechtsvlieg tuigen ondernamen doeltref fende aanvallen op de ste den Torquay en Brighton, alsmede op afzonderlijke doelen in Oost-Engeland. Er werden exploisies en branden waargenomen. Hoofdkwartier van den Führer. 30 Mei. 30 Mei DNB. Het zwaartepunt van den grooten vijandelijken aanval lag gisteren aan den uiterst Westelijken vleugel van het. Italiaansche front van de kust tot in het. gebied van de Albanen bergen. De liier met geconsen- treerda infanterie en pant serstrijdkrachten slaagde er in op enkele plaatsen plaat selijke pentraties tot. stand te brengen, die door tegen aanvallen onmiddellijk wer den afgegrendeld of afge grendeld. 25 pantserwagens werden hierbij stukgeschoten. BEKENDMAKING. Het Bureau van den weer machtsbevelhebber in Ne derland deelt mede de 48- jarige aannemer- Jan Flier heeft als aannemer bij het uitvoeren van aan hem op gedragen bouwwerkzaamhe den de bezettende macht dooi- bedriegelijke kuiperijen voor verscheidene honderd duizenden guldens bena deeld. Hij liet nl. door zijn werkbazen onjuiste opgaven en boekingen verrichten over gemaakte werkuren en aantal arbeiders. Bovendien gebruikte hij in grooten omvang geleverd hout, ce ment. en steenen ten eigen bate. Hij deinsde er om zijn doel te bereiken ook niet voor terug om andere per sonen om te koopen. Door zijn onverza digbare zucht naar geldelijk gewin werd hij tot zijn mis dadige handelingen aange zet. Hij was het type van den meedoogenloozen groven winstmaker. Dergelijke mis dadigers moeten niet de zwaarste straffen worden gestraft. Flier is derhalve wegens het schade toebrengen aan defcnsiemiddelen, bedrog, valschheid in geschrifte en omkooperij door het feld- kriegsgericht als oorlogsmis dadiger ter dood veroor deeld. Het vonnis is met den kogel voltrokken. NIEUWS IN 'T KORT. Jongen doodgeschoten. Het 15-jarig zoontje van de familie L. te Kamper land (Zeeland) is door een schot van een Anglo-Ame- rikaansche jager dopdelijk getroffen. ZOUTZUUR GEDRONKEN. Te Rotterdam heeft de 40-j. L. Riksman bij vergis sing uit een fleschje zout zuur gedronken. Onder he vige pijnen werd hij door den G. D. naar het Zuider ziekenhuis vervoerd, waar hij is overleden. Een poes te Oosthuizen bracht 5 jongen ter wereld in een wilgenboom. Ze kon het met de hond van een buur niet best vinden en zocht toen deze oplossing. Doordat een wiel los raakte/ is 'n auto bij Weert legen een boom gebotst. Een dame en haar zoontje wer den zwaar gewoond. Het kind kreeg een schedelba- sisbreuk. Een kanovaarder, die niet kon zwemmen, een 21- jarige jongeman uit Amster dam, is bij het omslaan van zyn ranke vaartuigje in de vestinggracht te Naarden verdronken. Voor twee balen suiker betaalde een winkelier te Amsterdam f 2300. Maar de zakken bleken cement en zand te bevatten. Door een truc hadden twee mannen, die de winkelier zoo bedro gen, suiker uit een gaatje in de zak laten loopen. Zij zijn gearresteerd. NUCHTERE KALVEREN. Met ingang van 26 Mei zullen te Uithoorn nuchte re kalveren worden overge nomen op Maandag en Vrijdag. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1