ING ER MEERBODE 13e jaargang Zaterdag 3 Juni 1944 No. '44 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. LUCHTTERREUR BOVEN ONS LAND GAAT VOORT. Door bombardement op de stad Roosendaal 63 dooden, 65 zwaar en 100 licht gewonden. BIJ BESCHIETING VAN TREINEN 28 DOODEN EN 110 GEWONDEN. In de middaguren van Woensdag hebben Anglo- Amerikaansche vliegtuigen, bommen neergeworpen op woonwijken van de stad Roosendaal. Tot dusver wer den 63 gedoode, 65 zwaar ge wonde en meer dan 100 licht gewonde Nederlandsene burgers, onder wie vrouwen en kinderen, geborgen. Ver wacht kan worden, dat de verliescijfers nog zullen stijgen. Bcvendien werden Woens dag weer door laag vliegen de vliegtuigen treinen met de mitrailleurs aangevallen. In het Noorden des lands werd zelfs een tram be schoten. De Nederlandsche burgerbevolking leed bij deze aanvallen volgens de tot dusver ontvangen rap- perten een verlies van 28 dooden. Ongeveer 50 perso nen werden zwaar en 60 licht gewond. GROOTE VIJANDELIJKE AANVALLEN IN ITALIË VOORTGEZET. Ten W. van Velletri alle aanvallen afgeslagen. Voort zetting der Duitsche actie ten N. van Jassy. 87 Sowjet- vliegtuigen neergehaald. IN MEI 24 SCHEPEN VERNIELD. Uit het hoofdkwartier van tien Führer, 1 Juni. (D.N.B. Het opperbevel van d> weermacht maakt bekend De vijand zette ook gis teren zijn groote aanvallen vooral op onze stellingen aan de Zuidelijke helling van de Albaansche bergen en in den sector van Frosi- none voort. Ten Westen van Velletri sloegen onze troepen in verbitterde gevechten alle met krachtige ondersteuning van pantserwagens onder nomen aanvallen af. 23 vijandelijke tanks werden daarbij stukgeschoten. Ten Oosten van Velletri zijn zware gevechten met vijan delijke strijdkrachten, die onze stellingen zijn binnen gedrongen, aan den gang. Een valschcrmstormregiment onder bevel van majoor Timm heeft zich daar bij zonder onderscheiden. Bij en ten Westen van Frosinine zijn gedurende den gehee- len dag sterke vijandelijke aanvallen mislukt. Des nachts opereerende vliegtuigen vielen het stad- gebied van Aprillia alsmede vijandelijke batterijen colonnes in hetzelfde gebied met goede uitwerking aan. In het Oosten zetten onze troepen hun aanval in het gebied ten Noorden van Jassy in weerwil van taaien vijandelijken tegenstand en heftige tegenaanvallen voort. In harde gevechten werden in samenwerking met for maties gevechts- en slaL vliegtuigen 37 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Jagers, slagvliegtuigen en verkenners schoten boven dit gebied 87 vijandelijke omlaag. Ook in het voorterrein van de Karpaten en in het gebied ten Zuidoosten van Brody verliepen plaatselijke aanvalsacties van Duitsche en Hongaarsche formaties ondanks hevigen vijandelij ken tegenstand met succes. De Duitsche luchtmacht viel overdag en des nachts het Sowjet-Russische spoor wegverkeer met waargeno men uitwerking aan. Talrij ke spoorwegemplacementen werden verwoest en twee treinen met oorlogsmateriaal vernietigd. Bij een onderne rning van stoottroepen via het Meer van Pleskau, wer den op den Noord-Oostelijke oever verschefdene Sowjet- Russische nesten van verzet verwoest. Formaties Amerikaansche bommenwerpers hebben ii West- en Zuidwest Duitsch- land op verscheidene plaat sen bommen geworpen. Vooral in Osnabruck en Hamm werd schade aange licht aan gebouwen en ont stonden verliezen onder de bevolking. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vielen in den afgeioopen nacht afzonder lijke doelen in Zuidoost En geland aan. De luchtmacht en de ma rine hebben in de maand Mei van de Britsch-Ameri- kaansche aanvoersvloot 2< koopvaardij- en transport schepen, met een gezamen- lijken inhoud van 131.700 br.t., tot zinken gebracht en 23 andere schepen, met een gezamenlijken inhoud van 169.000 br.t., beschadigd. Bo. vendien werden 17 torpedo jagers en escortevaartuigen, twee onderzeebooten, acht torpedemotorbooten en drie vaartuigen voor de bescher ming in den grond geboord Een torpedoboot, talrijke torpedomotorbooten en an dere vaartuigen werden be schadigd. Gemengd Nieuws. BONAANWIJZING BRAND STOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 1 Juni tot en met 1 Juli 1944 geeft de bon „22 KF" van de kookkaart U 405 recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen met uitzonde ring van fabrieksturf. De verbruikers zullen met de op dezen bon aan te schaffen brandstoffen één maand moeten toekomen, daar het in de bedoeling ligt op 1 Juli 1944 een derden bon van de kaart U 405 aan te wijzen. BONAANWIJZING SMEER MIDDELEN. Van 1 Juni tot en met 31 October 1944 geeft elk der bonnen „Periode E" recht op het op de bonnen ver melde aantal eenheden smeermiddelen. INSCHARING RUNDVEE. Veehouders dié genood zaakt zijn om hun veestapel geheel of gedeeltelijk bij anderen onder te brengen, en ook zij die dit reeds heb ben gedaan, moeten zich zoo spoedig mogelijk bij hun PB.H. vervoegen, om een daartoe strekkend aanvraag, formulier in te vullen. Op deze aanvragen wordt door den Provincialen Voedsel- commissaris beslist met in schakeling van de Grondka mer te Haarlem. Bij gun stige beslissing ontvangt de kwartiergever een inschaar vergunning. Met deze ver gunning wendt de kwartier gever zich tot zijn P.B.H. ter verkrijging van speciale aankoopvergunningen, wel ke alleen bestemd zijn voor in te scharen runderen, welke niet op een taxatie- markt kunnen worden geho noreerd. Deze aankoopver gunningen moeten worden gezonden aan den eigenaar der in te scharen runderen, welke tegen afgifte dezer aankoopvergunningen, schetsing der dieren aan vraagt. Na de schetsing kun nen geleidebiljetten worden afgegeven voor het vervoer naar het bedrijf van den kwartiergever* De schetsen blijven onder berusting van den P.B.H. van den eigenaar der runderen, en worden bij terugkeer van het vee op het oorspronkelijke be drijf, gebruikt om vast te stellen dat ook inderdaad dezelfde runderen worden teruggevoerd. Geleidebiljet ten naar den kwartiergever worden in geen geval afgege ven, indien nog geen schet sing heeft plaats gevonden. Betreft het dieren, welke reeds op een ander bedrijf zijn ondergebracht, dan moet de schetsing aldaar geschieden en worden geen geleidebiljetten afgegeven. De mogelijkheid. dat reeds op eigen risico bij anderen ondergebracht, rundvee, naar elders zal moeten worden overgebracht, is niet uitge sloten. HENRI J. TER HALL f Woensdagavond om half zeven is in zijn woning te Rijswijk de bekende amuse mentskunstenaar Henri J. ter Hall, oud-lid van de Tweede Kamer, na een kort stondige ziekte op 78-jarigen leeftijd overleden. Henri J. ter Hall werd in 1866 te Haarlem geboren en ging later met zijn ouders naar Anna Paulowna, waar zijn vader aan de Holland- sche Spoor werkzaam was. Op 14-jarigen leeftijd nam hij reeds dienst bij de Kon. Marine in Den Helder, waar hij eenige jaren later leer ling-muzikant werd. Tot 1892 bleef hij in militairen dienst. De jonge Ter Hall gevoelde zich zeer aangetrokken tot de declamatiekunst en dit was de reden, waarom hij, zeer tegen den zin van zijn vader, ontslag uit den dienst nam. Hij trok naar Amster dam, waar hij in verschil lende amusementslokalen optrad als karakterkomiek. Langs dezen weg kwam hij op het. denkbeeld revues in c-lkaar te zetten. Zoo werd Ter Hall de pionier van de Nederlandsche revue. In 1908 begon hij in het toenmaals bekende circus Phlaeging te Rotterdam een groote revue van drie be drijven op te voeren. Van dien tijd af begon hij eiken eersten Januari van Rotter dam uit te spelen en daar na tot November het land door te trekken. Behalve de revue heeft. Henri ter Hall ook de bios coop in ons land gebracht. In de revue heeft Ter Hall tot 1917 samen met Nieu- wenhuizen Sr., later ook met Nieuwenhuizen Jr., en Bu- ziau meegespeeld. Na de dertigste revue heeft het echtpaar Ter Hall zich teruggetrokken. De heer Ter Hall heeft zich ook op politiek terrein bewogen. Hij was Jid der Tweede Kamer, o.a. als ver tegenwoordiger van het amusementsbedrijf. Tenslotte zij vermeld Ter Hall's werkzaamheden voor het Dorus Rijkersfonds. Met nog eenige heeren richtte hij in 1923 dit fonds, dat ten doel kreeg oude redders te steunen, op. De heer Ter Hall nam aanstonds het voorzitterschap op zich, dat hij tot 1931 bekleedde. De 'overledene was Offi cier in de Orde van Oranje Nassau. VERHUREN VAN VOLKS TUINEN Nogmaals maken wij be langhebbenden er op attent, dat het verhuren van volks tuinen zonder een vergun ning voor 1944. niet is toe- gestaag. Aanvragen tot in- welke binnenko- 'en waarvan blijkt, dat de verpachter geen vergun- ning^eeft. kunnen derhalve viiet in behandeling worden genomen. NIEUWS IN 'T KORT. Bij het zwemmen in den IJzeren Man dook de 16-jarige Van Kasteren uit de Anemonenstraat te Eind hoven, in het ondiepe ge deelte. Hij brak daarbij zijn nekwervel welk letsel den dood tengevolge had. In het zwembad te Veendam is de 19-jarige J. Henimink uit Nijverdal bij het duiken in het diepe bas sin met het hoofd op een glooiing van keisteenen te recht gekomen eenige uren later is hij aan de gevolgen overleden. Het 6-j. zoontje van den heer Heilhof te Zwolle is in de N. Vecht verdron ken. Om papier te sparen mogen brandstoffen niet meer in zakken worden ver pakt. De gehuwde 55-j. vee houder J. v. d. Woude is te Hallum door een auto dood gereden. De Tilburgsche smok kelaar Van L. is te Molen schot bij het op de vlucht slaan, doodgeschoten. Harm de Boer, de laat ste overlevende van het ei land Schokland, dat in 1858 wegens voortdurende afslag moest worden ontruimd, is op 92-jarige leeftijd te Vol- lenhove overleden. Opgehelderd is de in braak bij Bisschoff te Zaan dam. Het grootste deel nan het gestolene (voor duizen den gld. coupons o.a.) is aan de overkant van het IJ te ruggevonden. Eenige goede bekenden van de politie ge knipt. Door een onbetrouw bare drukker kwamen eeni ge ULO-leerlingen te Nij megen in het bezit van exa menopgaven. Daar hadden zij dus geen moeite mee, maarhet lekte uit en nu moesten de jongelui op nieuw examen doen Fabrikanten van dran ken en grondstoffen daar voor moeten nu aan de over heid inlichtingen omtrent de kostprijs verstrekken, opdat daarvoor niet. langer buitensporige prijzen kun nen worden gevraagd. Ook gij behoort bij ons Europa is in oorlog De beveiliging van de kus ten en de bestrijding van den vijand vergen de hoog ste inspanning van den sol daat en den arbeider. Het front heeft wapens, munitie en voedsel noodig, iederen dag weer. Het luchtwapen van de Duitsche weermacht is een groote afnemer. Te dien einde is er een speciale transpoi't-organisatie ge schapen, welke alles, wat het luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK- gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groote nskk-vrachtauto's, waarop nu eens bommen van 2000 kilo, dan weer mudzakken aardappelen of andere le-( vensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het grootste aandeel in deze organisatie hebben de Nederlanders. Duizenden vrijwilligers staan in de nskk-regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze mannen hebben zich door hun schitterende prestaties als chauffeur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele jaren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het nskk-verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment. Nederland der nskk-gruppe Luftwaffe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, ver plegend en administratief personeel enz. Na een korte oefening in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motor- school van het nskk kunnen de mannen hun plaats in de kolonnes innemen. Over zijn achtergebleven gezin kan de rus.k.k.-vrij- williger geheel onbezorgd zijn. Voor hem en zijn ge zin gelden nl. in alle op zichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche solda ten. Er worden extra le vensmiddelen en ko- lenbonnen verstrekt, etc. Vrouw en kinderen kun nen zoo noodig in mooie rusthuizen gedurende eeni- gen tijd worden opgenomen, terwijl bij voorkomende moeilijkheden een speciaal daarvoor aangestelde ver- bindingsstaf hulp verleent. De nskk-gruppe Luftwaffe zal, nu de laatste phase van den strijd naar het zich laat aanzien, weldra zal aanbre ken, op volle toeren n>oeten draaien. Daarom is het zaak, de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt u bij het werf kantoor der nskk-gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag, want ook gij behoort bij ons. Jeugdherberg Blarlcum is voor trekkers voorloopig gesloten. De Führer verleende het Rid derkruis bij het IJzeren Kruis aan den commandant van het regiment „Generaal Seijffardt", SS-Obersturmbannführer Wolf gang Joerchel. (Orbis Holland Paxs) .Gentlemen Nieuw plan ter vernietiging van Duitschland, een nieuwe bijdrage tot de En- gelsche inzameling van oud papier Teekening Boch 'O/H P. Naar Oost en IVest, naar Noord en Zuid j Gaat Neerland's jeugd het zeegat uit, - Aan roer, geschut en aan machine Doet zij haar plicht bij de Marine, En strijdt, naast Duitsche kameraden Steeds onversaagd en vastberaden Voor vrijheid op de wereldzee Talm dus niet langer, maar strijd mee! Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlande tusschen 17—45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmc stelle West, Plompetorengracht 24. Utiecht; alle Hafen- en Ortskommari danturen en de verschillende ^-Meldestellen in Nederland. Door onvoorzichtig oversteken is in de Almande- straat te Utrecht de jeugdi ge A. v. d. Heuvel door een auto doodgereden. Heel wat koeien zijn in weiden rond Breda geslacht. Een van 300 kg sneed men 50 kg. uit het lichaam. De rest liet men liggen. Door vonken van de Gooische tram is 't rieten dak van villa Heslenfeld te Blaricum in vlammen opge gaan. Veel waterschade. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1