WIERINGERMEERBOD 13e Jaargang HITLER WIL ROME SPAREN EN TREKT NOORDWAARTS. Woensdag 7 Juni 1944 No. 45 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bovendien heeft maarschalk Kesselring via het Vaticaan aan het Geallieerde opperbevel, op onbeperkte basis van wederkeerïglieid, het voorstel gedaan, om het door Duitschland reeds lang gedemilitariseerde Rome als open statl te beschouwen en de eonteóle op de naleving ii handen van het Vaticaan tc leggen. ALEXAXDER ECHTER ROEPT INWONERS OP TOT HULP BIJ DOORTOCHT. VOORSTEL VAN DEN FülIRER DOOR GEALLIEERDEN GENEGEERD. Beslissende phase in het lot van de Eeuwige Stad. Hoofdkwartier van den Führer, 4 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede „Daar het front, in den loop der gevechtshandelin gen steeds meer de stad Ro. me naderde, bestond het gevaar, dat dit oudste cul tuurcentrum der wereld in dc rcchtstreckschc gevechts handelingen zou worden betrokken. Ten einde dit te vermijden heeft de Führer bevolen de Duïtsche troepen noordwestelijk van Rome terug te trekken. De strijd In Italië wordt voortgezet met den onwankelbaren wil en met het doel den vijan- 'delijken aanval uiteindelijk te breken en gemeenschap pelijk met de bondgenooten de overwinning te' bevech ten. In zeer nauwe samenwer king met het fascistische Italië en de andere bondge nooten van het Diütsche Rijk worden de daartoe noo- dige voorwaarden gescha pen. Het jaar der invasie zal den vijanden op de beslis- sendste plaats een vernieti gende nederlaag brengen." „Dc opperbevelhebber der Duitsche troepen in Italië, generaal - veldmaarschalk Kesselring, heeft den 3den Juni cm 23 uur door den Duitsehen ambassadeur bij het Vaticaan aan het Vaticaan, ter doorgeving aan het opperbevel der Anglo- Amerikaansche strijdkrach ten, voorstellen overhandigd in zake de erkenning van de stad Rome als open stad door de oorlogvoerende mo gendheden. Op deze voorstellen is tot nu toe nog geen antwoord van het Anglo-Amerikaan sche opperbevel ontvangen. In plaats daarvan heeft generaal Alexander in een proclamatie tot de burgers van Rome dezen uitgenoo- digd tot gewapenden tegen stand tegen de Duitsche troepen. In verband met het bo venstaande deelt het D.N.B. nog mee, dat het hoofd kwartier van generaal Alex ander en dat van maar schalk Badoglio de volgende proclamatie tot de bevol king van Rome hebben ge richt „Inwoners van Rome. Di geallieerde legers naderen Rome, steunt de Geallieer den. strijdt tegen onze gc- menschappelijkc vijanden, de Duilschers en de fascis ten, stelt U op de hoogte van mijnversperrïngen ei; andere militaire voorzorgs maatregelen van den vijand, •zoodat de Geallieerden zon der verlies van tijd, men- schen en materieel door uw stad kunnen trekken." AN GLO-AMERIKAANSCHE VLIEGERS BESCHIETEN EEN TREIN. Kort geleden hebben de Anglo-Amerikanen een nieu we bladzijde van hun com mentaar op het algemeene volkenrecht geschreven. Of zou het weer slechts een „vergissing" zijn, dat spe lende kinderen in scheer- vlucht aangevallen, bur gers, die hun werk verricht ten, beschoten en treinen als militaire doelen onder vuur genomen werden nu ja, dit was tot dusver in hoofdzaak in het Duitsche rijk geschied en dat ligt toch altijd nog eenige uren rij- dens met den d-trein van hier. De oude Jan de Vries schudde ongeloovig zijn hoofd met witte haren, toen wij na het eerste bericht er over spraken. Hij geloofde het eenvoudig niet. Dat zoo iets bovendien in zijn Ne derland zou kunnen gebeu ren onmogelijk. Zijn jongen stond naast hem, ook hij zei niets, doch uit zijn blik sprak meer dan woorden kunnen zeggen. Wat zal de oude nu zeggen? Mij klinkt nog in de ooren het gejammer der kinderen en het gesteun van gewon de mannen en vrouwen, die uren lang in hun bloed naast den spoordijk lagen en het slachtoffer werden van den duivelschen moordlust, van onmenschelijke tegenstan- ders. Menige volwassene keerde zich om, om geen ge tuige te zijn van zooveel nood en ellende, als hij in zijn geheele leven nog niet had meegemaakt. Voor me nigeen was het tevens een ruw ontwaken. Of misschien wel voor velen Ik zag niets dan helpen de handenwaar zich er gens een mogelijkheid voor deed, werd aangepakt. Kin deren droegen emmers wa ter, vrouwen en meisjes hielpen gewonden verbin- den, troostten, waar het leed tranen in de oogen deed schieten, mannen droegen •draagbaren aan. Een indruk wekkend beeld van een hulpverleening, die uit nood -ontstond en een gevoel van saamhoorigheid geeft. Daar- tusschen Duitsche soldaten en arbeitsmaenmer, met krachtige handen aanpak kend, waar hun optreden vereischt werd. Zouden hier de grenzen der terreur liggen Zou nu niet de slagboom gevallen zijn en de weg voor een on begrensde willekeur ver sperd Waar menschen zich zoo hard en vastberaden toonen. kan de omvang van een brute oorlogvoering nog zoo groot zijn, zij zal geen suc ces hebben. Die nood legt banden, dat heeft de jongste lafhartige aanslag op Neder- landsche bevolking aange toond. En uit deze band zal de tegenstand ontstaan, niet de ontbinding. Gemengd Nieuws. JODENKAMP BESCHOTEN. 's-Gravenhage. 5 Juni. Hoe stelselloos de Anglo-A- tnerikaansche vliegers hun ctoelen uitzoeken, blijkt uit het feit, dat bij de aanval len met boordwapenen der laatste dagen ook een jo denkamp, waarin zich nog gedoopte joden bevinden, met machinegeweren en boordkanonnen werd be schoten. Daarbij werden ee nige joden gedood en een aantal zwaar gewond. VERKOOPVERBOD VAN RUBBER CONSERVEN GLASRINGEN. Ingevolge een beschikking in de staatscourant van 1, Juni 1944 is het verkoopen; en afleveren van rubber- conservenglasringen met lip aan groot- en kleinhandriV- ren verboden. Omtrent de voorwaarden-, waaronder vergunningen van dit verkoop- en afleverings verbod zullen worden ver leend, zullen nadere berich ten volgen. BRANDSTOFFEN VOOR DE BABYWASCH. Reeds vroeger is medege deeld, dat na een bevalling een extra- rantsoen gas of electriciteit ten behoeve van de babywasch wordt be schikbaar gesteld. Aangezien gezinnen, die voor het be reiden van maaltijden en warm water uitsluitend op het gebruik van vaste brand stoffen zijn aangewezen van bovengenoemde rege ling uiteraardniet kunnen profiteeren, is thans beslo ten voor eenmaal een extra- vantsoen van één eenheid vaste brandstoffen aan deze gezinnen beschikbaar te doen stellen in de gevallen, waarin zij door geboorte een uitbreiding hebben onder gaan. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht van l Mei 1944 af, zoodat ook de gezinnen, waar sedert dien datum een geboorte heeft plaats gehad, alsnog voor dit extra-rantsoen aanmerking komen. Aanvragen ter verkrijging van dit extra-rantsoen vasté brandstoffen moeten, onder overlegging vkn de distribu tiestamkaart van het gezins hoofd en van de(n) pasge borene, bij den plaatselijken distributiedienst worden in gediend. VERBLIJFSDUUR IN PENSIONS. Op grond van de Hotel- Cafc-, Restaurant-Beschik king No. 3 is het aan pen siongasten, ingeschreven bij de Ondervakgroep Pensions, niet toegestaan logies voor korter dan vijf dagen ach tereen te verstrekken. Dooi den voorzitter van de Be drijfsgroep Hotel-, Café- Restaurant-, Pension- er Aanverwante Bedrijven wordt echter voor bepaalde provincies en gemeenten gedurende de maanden Ju ni. Juli, Augustus en Sep tember a.s. een uitzondering op deze regeling toegestaan. Gedurende genoemde maan den mag logies tegen beta ling worden verstrekt voor korteren onafgebroken tijds duur dan vijf dagen onder voorwaarde, dat bij het ont bijt geen vleesch of vleesch- warèn en per persoon niet meer dan 10 gram boter (margarine of vet) wordt verstrekt, tenzij op uitdruk kelijk verlangen van den gast. Bij het verstrekken van maaltijden moeten de daarvoor verschuldigde con sumentenbonnen worden af gegeven. Deze regeling geldt alleen voor de provincies Drenthe, Gelderland, Limburg. Noord- Brabant, Overijssel en Utrecht (uitgezonderd de gemeenten Blaricum, Bus gemeenten Blacicum. Bus- sum, 's-Graveland, Hilver sum. Hollandsche Rading Huizen (N.H.), Kortenhoef en Laren (N.H.) GEMEENTE WIERINGEN. DE 7000STE INWONER VAN WIERINGEN. Zaterdag werd ter secre tarie aangifte gedaan, dat Hermanus, zoon van H. Uyt- hof 'en V. Uythof-Post was geboren. Het was de 7000ste inwoner van Wieringen. Dit feit mocht niet ongemerkt voorbijgaan en door de Boerenleenbank werd aan de kleine Hermanus een spaarbankboekje, waarop een bedrag van f 25- geof- ifreerd. po'VriE. Gevondeneen leeren liem. V erloren een bruine ac- tetasch inh. 2 roggenbroo- den en een flesch. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. WIELERBAAN WIERINGEN. Het weer was dezen Zon dag niet aanlokkelijk. Een straffe Zuidweste wind zoowel voor de renners als de toeschouwers zeer hin-' derlij k, doch gelukkig wed strijden van dien aard, dat men er een koude neus voor over kan hebben. Vooral Van Amsterdam, Remkes en v. d. Voort wa ren alle wedstrijden goed in vorm. Arie van Vliet was minder gelukkig. Hoewel als no. 1 in de Omniumwedstrij den, kwam hij in de koppel wedstrijd met Boeijen als no. 3 te staan. Een valpartij was daaraan wel mede schuld, doch het mag ge zegd worden de koppels v. Amsterdamv. d. Voort en G roenewegen-Remkes wa ven ditmaal geweldige tegen standers. Ook het koppel; MatenaHeslinga reed kra nig. Hoewel eerst 2 ronden achter, wist. het 1 ronde in te halen en daarmee tevens een uitgeloofde premie van f 40.50 te winnen. Hier volgen de uitslagen Omnium wedstrijd le deel: Klassementwedstrijd over 4 KM. met 5 klassementen 1 v. d. Vliet, 2 Remkes, 3 v. d. Voort tijd 7 m. 6 sec. Omnium 2e deel Jacht- race over één K.M. 1 Rem kes, 2 v. d. Voort, 3 v. Vliet. Tijd 2 m. 58 sec, Omnium 3e deelSprint- wedstrijd over 3 baanronden 1 v. Vliet, 13 m. 1 sec.2 v. d. Voort, 3 Remkes. Totaal uitslag omnium 1 v. Vliet, 2 Remkes, 3 v. d. Voort. Afvahvedstrijd 1 T. Ooms 2. Boeijen, 3 Matena. Achtervolgingswedstrijd over 5 K.M. Groenewegen v. Amsterdam. 1 Groenewe gen, 2 v. Amsterdam. Tijd 7 m. 6 sec. Eigenkrachtwedstrijd over 10 KM. 1 v. Amsterdam Groenewegen, 3 Ooms, 4 Deijkers. Tijd 14 min. 16 sec. Koppelwedstrijd, 60 K.M. 1 v. Amsterdamv. d. Voort 14 p., tijd 1 uur 25 min. 16 s._ 2 Groenewegen— Remkes 9 p., 3 Boeijenv. d. Vliet 16 p. op 1 ronde 4 Matena Heslinga 3 p. op 1 ronde 5 BuuronOoms 2 p. op 3 ronden. Strijd in het Westen. Radiodienst A. N. P. Berlijn D.N.B. Internatio nal Information Nieuwsbu reau meldtZoowel naar de oppervlakte waarop gestre den wordt als naar 't aan tal der in den strijd gewor pen troepen is de aanval der Anglo-Amerikanen aan de baai van de Seine op de Normandische kust in de eerste morgenuren een ope ratie van grooten omvang. De omvang gaat dien van een commando-operatie ver te boven en is ongetwijfeld als de eerste phase van de infasie te beschouwen. Op de plaats waar de Or- ne uitmondt en aan de be- uedenloop van de Vire zijn valschermtroepen in den strijd geworpen, terwijl tal rijke landingsvaartuigen in samenwerking met lichte vlootstrij dkrachten van zee uit opereeren om in den Atlanticwal daar ter plaat se in samenwerking met val schermtroepen een bres tc slaan. Berlijn. De Rijkspresse- chef Dr. Dietrich heeft he denochtend de volgende ver klaring afgelegd Hedenmorgen 5.30 (uur zijn onze tegenstanders in het Westen tot hun bloedige offergang, waarvan zij zoo lang zijn teruggeschrokken op bevel van Moskou over gegaan. Duitschland is zich de beteekenis hiervan bewust. Het zal met vastberaden heid strijden, teneinde Eu ropa, zijn cultuur en 't le ven van zijn volk voor de stormloop der barbaren te vrijwaren. D. N. B. Het optreden van Duitsche beveiligingsforma ties tegen de Britsche. Amerikaansche valscherm- troepen, die In de vroege ochtenduren, onder de be scherming van kunstmatige nevel en sterk artillerievuur in de baai van de Seine uit de vliegtuigen waren ge sprongen heeft de eerste re sultaten opgeleverd. Talrijke luchteenheden zijn reeds vernietigd. Een groot oorlogschip geraakte na ar tillerietreffers in de baai van de Seine in brand. Berlijn, D. N. B. De in het Noordelijk deel van het schiereiland Contentin neer gelaten Amerikaansche lucht landingstroepen werden reeds voor de landing door de Duitsche afweer gegre pen, hoewel de vijand de onderneming door het aan land zetten van troepen iets meer Oostelijk trachtte te steunen. Ook de vijandelijke mari ne-eenheden die met afwis selende koers in de baai van de Seine opereerden werden reeds in volle zee door de Duitsche marine-artillerie onder vuur genomen, waar door talrijke treffers op groote vijandelijke schepen werden waargenomen. Ook de in het gebied aan I de uitmonding van de Orne neergelaten Britsche val-1 scherm jagers leden zware verliezen. Onderdeelen hiervan ge raakten in mijnenvelden en werden door ontploffende mijnen vernietigd. 6 Juni 1944. Het opperbe vel van de Weermacht maakt bekendIn den afgeloopen nacht is de vijand met zijn reeds lang voorbereiden en door ons verwachten aan val op West-Europa begon nen. Ingeleid door zware lucht aanvallen op onze kustver- sterkingen liet hij op ver scheidene plaatsen van de Noord-Fransche kust tus- schen Le Havre en Cher- bourg luchtlandingstroepen neer en landde tevens on dersteund door sterke zee strijd krachten ook van zee uit. In de aangevallen kust- strooken zijn verbitterde ge vechten aan de gang. NIEUWS IN 'T KORT. De vlam van een inha latieapparaat deelde zich op onverklaarbare wijze mee aan het wiegje, waarin een zieke baby lag. (Het gebeur de te Escharen, N.-Br.) Moeder was juist even de kamer uit. Het kindje is verbrand. Hij waagde zich te ver. Dat kostte in strandbad Kralingsche Veer 'n 18-j. rijwielhersteller het leven. Door brand in garage stalhouderij J. de Boer. Zaandam, zijn 13 auto's, 6 koetswagens, eenige fietsen en nog twee woonhuizen verloren gegaan. Oorzaak vonken uit een gasgenera tor. Vijf bandieten met vuurwapens drongen door in hoeve P. Reynen te Druten, knevelden de boer en zijn zoon, sloten hen in de kel der op en noopten de boer in alles, wat van waarde was. te wijzen. Met geld, kleeren, fietsen, banden, boter, ontkwamen zij. KEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de waffen-ss, ss-wachtbataillon in Amers foort, landstorm Nederland, kriegsmarine en de ger- maansche-ss in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar. die aanmeldingspliehtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking lot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende nebenstellcn der wai'fen-ss, Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25 Groningen. Heerenstraat 46 Enschede. Hengeloschestraat 30 en het ss-Ersatzkom- mando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseeade compagnie bij het ss-wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Neder land doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13 Juni, 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 15 Juni, 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45 15 Juni, 1518.00 uur, Venlo, Deutsche Haus, Egmondstraat 16 16 Juni, 81.200 uur, Arnhem, caïc Rcyal16 Juni, 1518.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 17 Juni, 812.00 uur, Groningen, Heerenstraat 46 17 Juni 1517.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breed- straat 19 Juni 812.00 uur, Amsterdam, Dam 4 20 Juni 812.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245 20 Juni 1517.00 uur, Amersfoort, pol. durchgangsiager, Leus- derweg. In de Berkei is de 25- jarige mej. G. D. uit Ruur- lo verdronken. Haarlem's oudste in woner, de hr. A. W. de Boer, is, 101 jaar 9 mnd oud, overleden. Bij het uitbetalen van loon aan gasfabriekperso- neel te Groningen bleken 13 zakjes loon verdwenen. 200 h.a. hei zijn bij radio Kootwijk afgebrand. Op de Hooge Veluwe 40 ha. en nog. 5 ha. bosch. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1