WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 10 Juni 1944 No. 46 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. verschijnt woensdags en zaterdags. ZWARE STRIJD IN NORMANDIË. Hevige gevechten bij Bayeux. Hoofdkwartier van den Flihrer, 8 JOni. (DNA.) 'Het opperbevel van de weer macht deelt mede In Normandië probeerde de vijand de gevormde brug genhoofden te versterken. Nieuwe landingspogingen vonden echter niet plaats. Ten Oosten van den Orne mond werd de vijand op een nauwe ruimte tezamenge drongen en van de kust weggedrukt. Uit zijn brug genhoofd tusschen Caen en Bayeux ging de vijand Zuidwestelijke richting tot den aanval over. Tevens is de tegenaanval van onze aan gevoerde reserves begonnen. Om de stad Bayeux is op het oogenblik een hevige strijd gaande. Overal in het vijan delijke bruggenhoofd houden eigen steunpunten zich in ongeschokten afweer staande. De Amerikaansche troe pen, die zich ten Noorden van Carentan aan den voet van het schiereiland van Cherbourg van de lucht en de zee uit hadden genesteld, hebben uiterst zware verlie zen geleden. De eigen con centrisch gevoerde tegenaan vallen drukken den vijand steeds meer ineen. In de Baai van St. Martin aan de noord westpunt van het schierei land werd een vijandelijke landingspoging in het vuur van de kustbatterijen afge slagen. Formaties gevechtsvlieg tuigen ondernamen in den afgeloopen nacht aanvallen op de Britsch-Amerikaansche landingsvloot voor de vijan delijke bruggenhoofden. Er werden branden en ontplof fingen waargenomen. Alleen jachtvliegers schoten boven het 'landingsgebied op zijn minst 89 vijandelijke vliet tuigen omlaag, waaronder in den loop van den nacht 30 viermotorige bommenwer pers Het staat nog niet vast hoeveel vijandelijke toestel len door het luchtdoelge schut zijn neergehaald Duitsche gevechtsvliegtui gen ondernamen aanvallen cp afzonderlijke doelen ir Zuidoost-Engeland. Torpedomotorbooten heb. ben bij een aanval in d< Seine-baai twee vijandelijke landingsschepen met een gezamenlijken inhoud van 4000 brt. in den grond ge boord. In harde artiileriege vechten met torpedojagers en torpedomotorbooten plaat sten zij talrijke treffers op de vijandelijke schepen en sloegen op den terugtocht naar haar steunpunten ster ke luchtaanvallen af. Een andere flottielje tor pedomotorbooten viel in den afgeloopen nacht ten Wes ten van Fécamp een vijan delijke landingsrormatie aan en bracht daarvan zeven volgeladen landingsvaartui gen tot zinken. Onze bevei ligingsvaartuigen bescha digden in gevechten met o- vermachtige vijandelijke for maties door artillerietreffers verscheidene torpedojagers en torpedomotorbooten. die daarop den strijd afbraken. Van het invasiefront. (Interinf.) De toestand aan het invasiefront heeft in den loop van Donderdag in zoo verre een belangrijke wijziging ondergaan, dat Montgommery met het oog- op de moeilijke positie van zijn eerst gelande formaties heeft moeten besluiten, de bruggehoofdpositie ten wes ten van de Omemonding door ijlings aanvoeren van manschappen en oorlogstuig- door de lucht en over zee aanzienlijk te versterken, vele honderden vrachtzweef vliegtuigen hebben in den loop van Donderdagmiddag in totaal twee nieuwe divi sies aangevoerd in het ge bied ten noorden, noordoos ten en noordwesten van Bayeux, terwijl zware pens per schip werden aan gevoerd. Deze nieuwe ontwikkeling heeft er toe geleid, dat de ten noorden van Bayeux aan de kust staande Duitsche strijdkrachten teruggetrok ken moesten worden, tenein de met hen den zuidelijken afweergrendel te versterken. In Duitsch militaire krin gen hecht men geen bijzon dere beteekenis aan het ver lies van de stad Bayeux. De aanval op deze stad wordt verklaard door het feit. dat de vijand de laatste 30 uur voortdurend versterking kreeg. Het is echter zeer pn- waarschijnlijk, dat de Brit- sche aanvalsgroep,die ten z.w. van Bayeux opereert, er in zal slagen in contact te komen met de ten noorden van Carentan staande Ame rikaansche luchtlandingsdi visies. Het eigenlijke doel van deze opdracht echter, te zamen met de Amerikanen dwars door het schiereiland Cotentin een front op te richten, dat ongeveer aan de monding van de Vire zou beginnen en zich zou uit strekken tot het gebied van Coutances of zelfs tot de om geving van Avranches kan met de tot dusver in den strijd gebrachte troepen des te minder bereikt worden, daar de voortdurende harde gevechten onafgebroken aan zienlijke verliezen met zich mede brengen. RADIODIENST A.N.P. Laatste berichten 9 Juni. Berlijn (Interinf). Het beeld van den strijd aan het invasiefront is volgens he denochtend ontvangen rap porten niet belangrijk gewij. zigd. Het geallieerde opperbevel heeft naar de bruggenhoof den ten westen van de Ome- mond en ten noorden van Carentan gisteravond er vannacht nog meer verster kingen gestuurd, zoodat tot dusver waarschijnlijk min stens 15 tot 16 Ameri- kaansch-Britsche divisies in den strijd geworpen zijn. Van deze divisies is echter een aanzienlijk deel tot dus ver reeds zoo zwaar geteis terd dat- haar gevechtswaar- de aanzienlijk is gedaald. Zware verliezen hebben dc invasie-troepen nog vóór de landing reeds geleden. Volgens de eerste nog on volledige berichten werden minstens 23 volgeladen troe pentransport- en tanklan- dingsschepen met een totale inhoud van 120.000 bruto- vegisterton tot zinken ge bracht en talrijke anderen zoo zwaar beschadigd, dat zij met een aanzienlijk ver lies aan personeel moesten worden opgegeven. UITREIKING VAN TWEEDE DISTRÏBCTIE-STASI- KAARTEN. Aangezien de tweede dis tributie-stamkaarten met ingang van de periode welke 12 Juni a.s. begint in ge bruik gesteld zullen wol- den bij de verstrekking van nieuwe bonkaarten, is het noodzakelijk, dat een iecüv 'Alg. 250 gr. Peulvruchten die daarvoor in aanmerking-yD 49 Reserve 250 gr Gort., komt, zich tijdig in het be-1 E 49 Res. 250 gr. Kinder Nieuwe bonnen. Geldig van 1124 Juni. 25-26 A 4 r. brood of gebak. 25-26 B 1 r. brood of gebak. 25 Beschuit 1 r. beschuit. 26 Beschuit 62'/a gram Kin dermeel, Voedingssuiker, A Gort of Havermout. Alg. 1 rants. brood, Gebak of Bloem. zit van een tweede distribu tie-stamkaart doet stellen. De distributiediensten zul len nog slechts tot Vrijdag 30 Juni a.s. de stamkaarten verstrekken. Degenen, die reeds eerder een oproeping hebben ontvangen, doch niet in de gelegenheid waren de kaarten af te halen, dienen zich thans zoo spoedig mo gelijk in verbinding ie stel len met den plaatselijken distributiedienst. Personen, die naar een andere gemeente verhuisd zijn, zullen zich vóór den laatstgenoemden datum het bevolkingsregister van de gemeente van vestiging moe ten laten opnemen, ten ein de voor een nieuwe tweede distributiest-amkaart (welke slechts binnen den distribu tiekring geldig is) in aan merking te komen. Zij die nen zich onverwijld in ver binding te stellen met het bevolkingsregister van de gemeente waaruit zij ver trokken zijn, dan wel van hun tegenwoordige gemeen te van vestiging. Na 30 Juni a.s. zullen geen tweed.?- distributie-stam kaarten meer verstrekt, wor den aan personen, die er op dien datum reeds voor in aanmerking konden komen. Gemeente Wieringen. AGRARISCHE UITZENDIN-werp behandelen. gen van den nederl. Maandag 12 Juni13.00I u. gmrofp in df wfek Hüv- L 3e uitzending onder omroep in dl Wtttv rien tttel „veeartsenijkunde van 1117 juni 1914. j van weleer." Zondag 11 Juni 8.00 utir Dinsdag 13 Juni. 13.00 uur Hilv. 1. We beginnen onze uitzendingen met ,.De Zin ■\ym het Boér zijn." „Echte en onechte tinten." lïilv. i. Land en Volk brengt een reportage van dc hen nepteelt in ons land. Woensdag 14 Juni. 13.00 12.45 uur Hilv. 1. In dc! uur Hüv. 1. Land en Volk serie „Als ik het voor het' brengt een reportage over zeggen had", zal Dirk v. d.' de sportdemonstratles van Hul een algemeen onder-' den Jongen Landstand. DE KLEUTERSCHOOL- UITVOERINGEN. Zooals uit de advertentie blijkt zijn de beide tooneel avonden, welke „Amicitia" ten bate der Kleuterschool zou geven tengevolge van de omstandigheden tot nader order uitgesteld. Per advertentie zal wor den bekend gemaakt, wan neer de uitvoeringen door gang zullen hebben. De plaatsbespreking op a.s. Zon dag blijft, dus gehandhaafd en men beware zijn kaartje. P. de Gr. POLITIE. Verloren een zilveren tchakclarmbandje en een actetasch inh. 2 roggenbroo- öen en een flesch. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. Kerkdiensten Wieringen ZONDAG 11 JUNI. NED. HERV. KERK O.-land lO'/a u. Ds. v. Beek. Westerland 7'h u. Ds. v. Beek Woensdag 14 Juni 8 uur Herv. Zusterkr. H.-hoef DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef half elf Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur dhr. O. Deen. Kapel Den Oever nam. 3 u. de hr. O. Deen. GEREF. KERK. H.-hoef 10 u. Ds. Schenkev. H.-hoef 2.30 Ds. Schenkeveld. Bediening H. Avondmaal. Den Oever 10 u. en 3 uur Ds. W. Doorenbos van Urk. CHR. GEREF. KERK. ïi „Land in Zicht" Zondag 11 Juni v.m. 10 u. en 4 u. Leesdienst. In de Kapel te Den Oever Dinsdag 13 Juni 7.30 nam. Ds. Kampman uit Opperdoes OUD GEREF. GEMEENTE Kapel 'Den Oever Donderdag 15 Juni 7.30 nam. Ds. Kramp uit Grafhorst. mee» £>f Voedingssuiker. 148 Alg. 100 gram Vermicelli. 25A Boter rants. Boter. 25B Boter V- rants. Boter. 149 Alg. 100 gr. 20-f of Mag. ^aas- 25-26 1 3'4 liter Melk. 25/26 1 3/4 liter Taptemelk. 25-26A 1 rants. Vleesch. 25-26B */i rants. Vleesch. 25-26 Aarda. 2 kg. Aardapp. 25-26 Toesl. 1 kg. aardapp. 150 Alg. 500 gram suiker. 151 Alg. 250 gram Jam. 25 Versn. 150 gr. Versn. 25-26 Tabak 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten. 152 Alg. 1 rantsoen Eenheidstoiletzeep. 153 Alg. 1 r. Waschpoeder. C50, D50, E50 Res. 1 rants. Waschp. E51 Res. 1 rants. Toiletzeep. Bijzondere rantsoenen B52, C52, D52, Reserve V» rantsoen Boter. Gemeente Wieringen. R.K. KERK H.-HOEF. Zondag plechtige viering van het Sacramentfeest. 7.15 H. Mis met Algem, Comm. 9.30 Plechtige Hoogmis, 's Middags om 2.30 Lof met processie en preek in de tuin: Donderdag 15 en Vrijdag 16 Juni om 3 uur 'sav. en Zon dag 18 Juni om 7 uur 'sav. Boetepreken door den boete predikant Pater H. Breugel, Redemptorist. Van Donderdag tot Zondag worden er boetedagen gehou den ter verkrijging van d( vrede. De avonden zijn toe gankelijk voor allen. Ook gij behoort bij ons Europa is in oorlog De beveiliging van de kus ten en de bestrijding, van den vijand vergen de hoog ste inspanning van den sol daat en den arbeider. Het front heeft wapens, munitie en voedsel noodig, iederen dag weer. Het luchtwapen van de Duitsche weermacht is een groote afnemer. Te dien einde is er een speciale transport-organisatie ge schapen, welke alles, wat- het luchtwapen noodig heeft, aanvoert.. Deze organisatie draagt den naam van NSKK- gruppe Luftwaffe, Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groote nskk-viachtauto's, waarop nu eens bommen van 2000 kilo. dan weer mudzakken aardappelen of andere le vensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het grootste aandeel in deze organisatie hebben de Nederlanders. Duizenden vrijwilligers staan in de nskk-regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze mannen hebben zich door hun schitterende prestaties als chauffeur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele jaren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het nskk-verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment. Nederland der nskk-gruppe Luftwaffe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte ls aan koks, ver plegend en personeel enz. Na een korte oefenihg in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motor- school van het nskk kunnen de mannen hun plaats in de kolonnes innemen. Over zijn achtergebleven gezin kan de n.s.k.k.-vrij- williger geheel onbezorgd zijn. Voor hem en zijn ge zin gelden nl. in alle op zichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche solda ten. Er worden extra le vensmiddelen en ko- lenbonnen verstrekt, etc. Vrouw en kinderen kun nen zoo noodig in mooie -'•huizen gedurende eeni- worden opgenomen fflrLiii u-- voorkomende i iJ speciaal moeilijkheden een „er_ daarvoor aangestelde bindingsstaf hulp verleent. De nskk-gruppe Luftwaffe zal, nu de laatste phase van den strijd naar het zich laat aanzien, weldra zal aanbre ken, op volle toeren moeten draaien. Daarom is het zaak. de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt u bij het werfkantoor der nskk-gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag. want cok gij behoort bij ons. administratief Aan de gevolgen van een botsing bij het voetbal len is de 26-j. BW-speler W. Leerling, Den Bosch, over leden. Voor duizenden guldens werd na het indrukken van een ruit gestolen uit de noodwinkel vani Juwelier E. T. te Enschedé. Twee meisjes van 10 jaar werden door mitrail leurkogels gedood, toen zij met 'n drom andere nieuws gierigen zich te dicht bij een te Hel (Putten) neer gekomen vliegtuig waagden. Ze bleven niet in huis bij luchtalarm. Daardoor is te Hengelo de 9-j. Grietje Linde zwaar, haar 10-jarig broertje Hans licht gewond door scherven van een gra naat. Een zakje met f 1200 werd te Hilversum gevon den. Toen eigenaresse zich de vinder vervoegde, bleek ,oze man ontstolen te het u. ^ad het in een zijn. Hij opgeborgen, gesloten kastje - - NIEUWS IN 'T KORT. Zoo ongelukkig is te Tilburg de 72-jarige mej. O. in haar woning van een trap gevallen, dat ze op slag dood was. De Piasmolen te Mook werd door het NAF als ar beidersontspanningsoord in gebruikgenomen. Autobanden mogen al leen na bekomen vergunning worden verkocht, vervoerd of versneden. Verkoopen en afleve ren van rubber-conserven- glasringen met lip aan groot- en kleinhandelaren is verbo den. Bij onze vrijwilligers. Een ;toottroep keert na een succes volle onderneming naar de compagnie teurg. SS P.K. Kristoferitsch O/H Ps. KEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de waffen-ss. ss-wachtbataillon in Amers foort, landstorm Nederland, kriegsmarine en de ger- maansche-ss in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familiéleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende nebenstellen der waffen-ss, Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Laugestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 Enschede, Hcngeloschestraat 30 en het ss-Ersatzkom- maudo. Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het ss-wachibatailion te Amersfoort, welke dienst in Neder land doet, kan men zich up bovenstaande keuringen melden. 13 Juni, 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 15 Juni, 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45 15 Juni, 1518.00 uur, Venlo, Deutsche Haus. Egmondstraat 16 16 Juni, 81.200 uur, Arnhem, calé Rcyal 16 Juni, 1518.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. i~ Juni, 812.00 uur, Groningen, Heerenstraat 46 17 Juni 1517.00 uur, Leeuwarden. Huize Schaaf. Brced- straat 19 Juni 812.00 uur, Amsterdam, Dam 4 20 Juni 812.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245 20 Juni 1517.00 uur, Amersfoort, pol. durchgangslager, Leus- denveg. De N.S.B. heeft sedert eenige jaren het constant blijvend aantal ledental van 100.000, doch het getal koo- pers van zijn orgaan is van maand tot maand gestegen. (Deutsche Allg. Zeitnug). Een 4-j. buurjongetje baalde op 'n bovenhuis te Rosmalen een kindje van zes weken in een onbewaakt oogenblik uit bed en liet het uit het. raam vallen. Het kindje was op slag dood. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1