WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 14 Juni 1944 No. 47 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. GEALLIEERDE DOORBRAAK- OPERATIE IN GROOTEN STIJL. AANVAL STRANDDE IN DÜITSCHE AFWEERVUUR. SCHIEREILAND COTENTIN NIET DOORSNEDEN. De berichten welke in de afgeloopen 24 uren zijn ont vangen van het invasie front, geven een beeld van den feilen strijd, welke hier wordt gevoerd. zGnder dat hieruit nochtans frontale wijzigingen van groot belang zijn voortgevloeid. Montgömery lieeft. dezer dagen, meldt het Internatio nale Informationsbüro, aan gezien door den succesvollen Buitschen tegenstand zijn tijdprogram grondig in rt: war was gestuurd, de hoofd massa van de hem ter be schikking staande aanvals- formaties samengetrokken op het betrekkelijk nauwe terrein tussehen Isigny en Carentan, teneinde hier met een doerbraakoperalie in grooten stijl de Duitsche grendelsteilingen epen te rukken. Na aanvankelijke successen, die hem ook het bezit stelden van de plaats Carentan en hem te gelijkertijd uit het oosten de vorming van een klem bruggehoofd over de Vire ten zuiden van Isigny moge lijk maakten, bleef de aan val der Amerikaansch-Brit- sche pantsereenheden echter wederom liggen in het Duit sche afweervuur. Ondanks de ongewoon zware verliezen, die zijn troepen reeds in de gevechten van Zondag aan menschen en wapens liad- den geleden, is het IVIontgo- mery niet gelukt het schier eiland Cocentin in algemeen westelijke richting te door- stooten, zooals ziju bedoeling was. Weinig verandering aan het Westelijk front. Vijandelijke vracht- en transportschepen vernietigd. Uit het Hoofdkwartier vanden Pührer, 12 Juni. Het opperbevel der weer macht maakt, bekend In hef. landingshoofd in Normandië is de toestand in groote trekken onveran derd. Leemten in liet eigen front werden gesloten. Alle pogingen van den vijand om tussehen Gaen en Bayeux naar het zuiden en tcu noor den van de monding van de Vire in. de richting van Cherbourg terrein te winnen mislukten. Alleen Carentan ging na harden strijd verlo ren. Aan de kust ter weerszij den van St. Vaast, ten oos ten van Cherbourg, hield de artilleriestrijd met deelen' van de vijandelijke vloot aan. De vijandelijke aanvoer lijdt vooral als gevolg van de dappere, onvermoeide nachtelijke aanvallen van onze torpedomotorbooten on ophoudelijk zware verliezen. Luchtmacht en marine hebben ondanks den dooi den vijand aanzienlijk ver sterkten afweer, drie vracht en transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 37.000 brt. in den grond ge boord. Drie andere groote schepen met een gezamen lijken inhoud van 27.000 brt. en een torpedojager werden zwaar beschadigd. Bij uiterst ongunstige weersgesteldheid hebben groepen torpedomotorboo ten opnieuw een verrassen den aanval gedaan op een formatie vijandelijke krui sers en haar bescherming en daarbij twee torpeaotreffers geplaatst. De vijand heeft gisteren .boven het invasiefront en de iu bezette westelijke gebieden 17 vliegtuigen verloren. IN TALIE. In Italië lag het zwaarte punt van de gevechten aan het front tussehen de kust van de Tyrrheensche Zee en het meer van Bolsena. Na een harden strijd slaagde, de vijand er in aan weers kanten van het meer gerin ge terreinwinst te maken. AAN HET OOSTFRONT. Aan het oostelijke front ondernamen de bolsjewieken plaatselijke aanvallen ten noordwesten van Jassy. het voorterrein van de Kar- pathen en in het gebied ten zuidoosten van Ostrow. De aanvallen werden bloedis afgeslagen. Ook in den afgeloopen nacht werd' de bestrijding van den bolsjewistischen aanvoer met succes voortge zet. Door geconcentreerde aanvallen van sterke forma ties gevechtsvliegtuigen op de stations Kassatin, Fas- tow en Kief-Darniza werden groote hoeveelheden aange voerd materiaal vernietigd. De spoorweginstallaties wer den grondig verwoest. Bij aanvallen van sterke formaties Amerikaansche bommenwerpers op het Bul- gaarsch-Roemeensche ge bied werden door strijd krachten van de Duitsche, Roemeensche en Bulgaar- sche luchtverdediging acht tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Enkele Britsche vliegtui gen hebben in den afgeloo pen nacht bommen gewor pen op Berlijn. Een vijande lijk toestel werd neerge schoten. RELAAS VAN DEN EERSTEN GEVANGEN GENOMEN BRIT. De Schotsehe korporaal Arnes Macpherson vertelt van zfjn ervaringen, die de vreeselijksts oogenblikken van zijn leven waren. MOEILIJKE MANOEUVRES. Berlijn. 8 Juni De B-cor respondent van het A.N.P. meldt: De Schotsehe korpo raal Arnes Macpherson is de eerste soldaat van het Em pire, die de vijftig kilometer linie achter de Kanaalkust heeft bereikt. Hij werd als gevangene in een eenvoudi- gen volkswagen naar het jn het achterland gelegen stadje F. getransporteerd om door een bevelvoerend Duitsch generaal t.e worden gehoord. Een Duitsch oor logsverslaggever schrijft hier over „Wij lagen- 36 uur met ons schip stil in het water, aldus Macpherson, zonder dat mij en mijn kameraden onze standplaats bekend was. Het schip slingerde gedurende den heelen tijd, de lucht was vochtig en het zicht slecht. Wij mochten onze plaatsen ook gedurende hét eten niet; verlaten. Den vijfden Juni 's avonds tegen acht uur doemden plotseling de con touren van eenige slagsche pen iu onze nabijheid op en onze boot zette zich onmid dellijk in beweging. Wij be vonden ons in een groep van ongeveer honderd landings booten, die met schuimenden achtersteven het water door ploegden. Hoewel onze stem ming door het lange wach ten niet goed was, was toch iedereen opgelucht. Mijn vriend Frances, met wien ik twee jaar gediend heb zei „Nu gaat het er op los." Niet .lang daarna werd ons ook het rooken verboden, een maatregel die uit voorzich tigheidsoogpunt werd geno men. De slagschepen kruis ten dikwijls door onz$n koers en veroorzaakten heftige golfbewegingen, zoodat eeni- gen van ons onpasselijk wer. den. De commandant, een Ier, verklaarde dat öe slag schepen zoo voeren met het oog op duikbooten. Men had ons troostend verteld, dat het weer spoedig zou opklaren, doch het tegendeel was het geval. Wij kwamen in een, hoogen zeegang en in regen terecht, zoodat. v/ij spoedig1 doornat waren. In bewonder de de constructie van onze boot, die niet kon omslaan. Tegen middernacht werd ik niet goed en slechts de ge dachten aan de komende gevechten bracht mij hier overheen. De slagschepen verdwenen inmiddels gerui- men tijd uit ons gezichts- .veld. Wij voeren langzamer ei hoorden het lawaai der vlieg- tuigmotoren, die over ons heen trokken. Ik keek op mijn horloge en zag dat het één uur in den nacht was. Wij moesten het midden van Het Kanaal gepasseerd zijn. De vliegtuigen brachten onze valschermspringers naai den overkant. De schemering brak spoedig door en in het zwakke licht bewoog zich iets voor ons. Iemand riep nog „voorzichtig, een mijn Er ontstond een onbeschrijfe lijk tumult, in de boothet bleek echter een bruinvisch te zijn Dat was de laatste onschuldige verrassing die wij beleefden. Na twee uur het kan ook langer hebben geduurd bleef de boot liggen. Tor pedojagers daagden op iemand zei„We zijn er zoo meteen." In werkelijkheid waren het Duitsche oorlogs schepen, die ons „ter be groeting" tegemoet waren: gekomen. Wij bemerkten het aan het opgewonden ge schreeuw in de andere boo ten, die wij duidelijk kon den hooren. Spoedig daarop volgden zware explosies, die klaarblijkelijk van de slag schepen kwamen. Nog meer explosies en vuurfonteinen namen wij daarop waar en ten slotte hulden de torpedo jagers der Duitschers de geheele vlot in een zwart nevelgordijn. De daarop vol gende oogenblikken behoo- ren tot de vreeselijkste van mijn leven. Overal hadden de booten de motoren weer aangezet, ik tastte naar mijn buurman en bemerkte dat ik mijn evenwichtsgevoel had verloren. Lichtgevende muni tie schoot ondertusschen als brandende sigaren over onze hoofden in de duivelsche zwarte rookgordijnen. De ex- ploisies namen in aantal toe en wij namen waar. dat de slagschepen voor de kust opereerden. Klaarblijkelijk lag vóór ons nog een andere rij schepen. Ik weet slechts nog dat wij ongeveer 45 mi nuten later in rustiger water kwamenlinks en rechts hadden eenige transport schepen reeds hun vracht De branding werd échter weer heviger. Aan onze verliezen is ook het onderaardsche vallensy- steem in het voorveld schuld. Mijn vriend Frances 'werd zelf door een golf op een in zee s taanden Spaanschen ruiter geslingerd en ge- spiesdzijn gejammer ging in het ontzettende lawaai verloren. Ik gaf er daarop de voorkeur aan mij aan wrakstukken langzaam naai de kust te laten drijven. Dat was juist gezien, want van de landingstroepen die heb ben gewacht, hééft, slechts een gering deel de kust be reikt. Wij verzamelden ons om een machinegeweer, dat ik op raadselachtige wijze in de duinen vond opgesteld. Vóórdat ik het echter kon gebruiken, werd ik reeds dooi de bezetting van een Duit- schen bunker, die ik voor een bos distels had aange zien, gevangen genomen." MUSSERT SOLDAAT VAN DE DUITSCHE WEERMACHT BIJ EEN INVASIE IN NEDERLAND. Di de openbare vergade tiiig van de N.S.B., welke Zaterdagavond in hel, Con certgebouw te Amsterdam i3 heeft de Leider i olïtier groot enthousiasme van de stampvuiJe zaal zijn houding bepaald ingeval van een evcntueele invasie van de geallieerde legers in Ne derland. „Er zijn er", zoo zeide Mus- sert, „die zich zullen afvra gen En waar zult gij, Lei der zijn, wanneer de invasie hier in ons land komt Staat uw auto al klaar I kan hun zeggen mijn kame raden, ik heb mijn besluit genomen. Als de invasie komt, zal ik onder alle om standigheden in Utrecht zijn. Vanochtend heb ik een nieuwe uniform gekregen, dat van vrijwillig soldaat bij de Duitsche weermacht. Dit uniform zal ik aantrekken, zoodra de invasie hier komt." In zijn groote rede bracht de Leider verder hulde aan de Nederlandsche treinma chinisten en stokers, die hij „echte Hollandsche kerels" noemde, die zich door de moeilijke omstandigheden niet laten weerhouden hun plicht, te doen. Verder dank te Mussert de Duitsche weer macht voor het feit, dat zij onze kust in staat van ver dediging heeft gebracht. Had zij dit niet gedaan, dan zou den ongetwijfeld de legers reeds lang ons land tot oor- logstooneel hebben gemaakt. Ten slotte wees de Leider op de trouw van de Neder landsche nationaal-socialis ten in Mei 1944, toen di dreiging van alle kanten toenam en er tweeduizend leden meer zijn bijgekomen dan afgegaan, waarmede de vastberadenheid der natio- naal-socïalisten in moeilijke oogenblikken duidelijk geteekend. Gemeente Wieringen. ALLE FAVORIETEN OP DE WIERINGER BAAN. Als laatste krachtmeeting voor de Nederlandsche kam pioenschappen zullen Zon dagmiddag op de wielerbaan te Wieririgen groote wed strijden gehouden worden, waaraan door alle Neder landsche favorieten deelge nomen wordt. Zonder over drijving mogen we dan ook zeggen dat het een program ma is, dat dit seizoen zijn weerga nog niet heeft ge vonden. Een koppelwedstrijd met een dergelijk sterke bezet ting is er dit jaar in ons land nog niet verreden een 200 Meter-baan, die zoo 'oij uitstek geschikt is voor de koppelwedstrijden. Aan dezen wedstrijd nemen deelSchulte'Boeyen KlinkPellenaars v. Vliet -MiddelkampSteenbak kersVan Swelm Jan Pronk -EversHeslingav. d. Wal en Wim ReuterDey- kers. Een buitengewoon sterk veld. dat geen enkele aanbe veling noodig heeft. Het bij- programma bestaat even eens uit vele belangrijke wedstrijden, zoodat we zon der overdrijving kunnen zeg gen dat Zondag op Wierin- gen DE wedstrijd van het seizoen gereden zal worden. DE OORLOG. Uit het Hoofdkwartier van den Fiihrer, 13 Juni. Het op perbevel der weermacht maakt bekend In Normandië trachtte de vijand gisteren met zee1- krachtige en met voortdu rende steun van de lucht macht op talrijke plaatsen zijn bruggenhoofd naar het Zuiden en Zuidwesten uit te breiden. Bijzonder hevig waren daar bij de gevechten in het. ge bied ten Westen van Caen en ten Zuiden van Boyeux. Bij den geslaagden afweer der vijandelijke aanvallen werden talrijke tanks stuk geschoten. De vijand leed zware verliezen aan dooden en gewonden. Gevechtsvliegtuigen plaat sten bij de operaties tegen de vijandelijke landingsvloot voltreffers op twee vrij groo te vrachtschepen. Boven het invasiefront in het bezette Westelijke gebied werden 76 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. De commandeerend gene raal van een. legercorps, ge neraal der artillerie Marcks, de dappere verdediger van het schild-eiland Cherbourg heeft in zware gevechten in de voorste linie den helden dood gevonden. De kustartillerie van het leger en de marine heeft zich bij de operaties tegen de vijandelijke landing voor treffelijk geweerd. Bijzonder onderscheiden hebben zich de kustartillerie afdeelingen van het leger 1254, 1255 en 1261, alsmede de marine kustbatterijen Marcouf, Pernelle en Lon- gues. Aan het Italiaansche front viel de vijand gisteren met geconcentreerde sterke in fanterie en pantserstrijd krachten van de kust van de Tyreensche Zee tot aan de Tiber aan. Terwijl hij ten Westen van het Boltena meer weer eenige intusschen afgegrendelde penetraties kon bewerken, werden Oos telijk van het mèer rijf maal herhaalde aanvallen na ver bitterden strijd uiteenge slagen. In de centrale Apennijnen en de Abruzzen blijft de vij and onze distancieerende be wegingen slechts aarzelend volgen, Li het Oosten mislukten Noordwestelijk van Jassy en in het voorterrein der Kar paten verscheidene Sovjet- aanvallen. In de zware aanvalsafweer- gevechten der laatste dagen in het gebied van Jassy heeft zich de Hessisch-Nas- sausche 79st.e divisie infante rie onder bevel van generaal- majoor Weinknecht bijzon der onderscheiden. Ten Zuidwesten van Nar- wa vielen de bolsjewisten op verscheidene plaatsen tege lijker tijd aan. Zij werden overal met zware verliezen aan dooden en gewonden af geslagen. Formaties Britsche bom menwerpers lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op verscheidene plaat sen in het. Rijnlandsch- Westfaalsch gebied. Vooral in Essen ontstond schade aan gebouwen en verliezen aan menschenlevens. Door naehtjagers werden 21 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen afgeloopen nacht speciale doelen in Zuid-En- geland aan. NIEUWS IN 'T KORT. Uit het Rijksmuseum werd een schilderij, 22x17 cm., „Buurpraatje", gestolen, het stelt een binnenplaatsje met twee vrouwen voor. -r— Groentehandelaren moeten voortaan de geldige prijslijst voor groente en fruit (te bekomen bij Fa. Misset, Doetinchem) op dui delijk zichtbare wijze in hun zaak ophangen. Een paard van 26 jaar van een landbouwer te Doornspijk kreeg voor het eerst een veulen. Een dcoe van een vee houder te Neede bracht drie gezonde koekalveren ter we reld, wat maar eens in de 50 jaar voorkomt. In de vijver van het raadhuispark te Vught is een 4-j. jongetje verdronken. De 25-j. B. Mayer, die bij het duiken te Loosdrecht een nekwervel brak, is over leden. KEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de waffen-ss, ss-wachtbataillon in Amers foort, landstorm Nederland, kriegsmarine en de ger- maansche-ss in Nederland. Personen tussehen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende nebenstellen der waffen-ss, Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 Enschede, Ilengelosehestraat 30 cn het ss-Ersatzkom- mando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het ss-wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Neder land doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 15 Juni, 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45 15 Juni, 1518.00 uur, Vcnlo, Deutsche Haus, Egmondstraat 16 16 Juni, 81.200 uur, Arnhem, caïe Royal 16 Juni, 1518.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. il Juni, 812.00 uur, Groningen, Heerenstraat 46 17 Juni 1517.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breed- straat19 Juni 812.00 uur. Amsterdam, Dam 4 20 Juni 8—12.00 uur, tltrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245 20 Juni 1517.00 uur, Amersfoort, pol. durcligangslager, Leus- derweg. De 6-j. S. Spaan werd eenige dagen te Rotterdam vermist. Men heeft nu zijn lijkje gevonden. Een 37-j. rangeerder is bij Staatsmijn Maurits on der een locomotief geraakt daarna overleden. Vijf arbeiders blijken diefstallen te hebben ge pleegd in de confectiefabriek te Weesp, waar zij werkten. Ook eenige helers zijn aan gehouden. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wlerlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wlerlngen. Bureaus Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1