WIERINGER 13e Jaargang Zaterdag 17 Juni 1944 No. 48 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN® ZATERDAGS. GEVECHTEN IN NORMANDIË STEEDS HEVIGER. Duilsclie troepen handhaven hun stellingen. Alleen te St. Mère Egliser geringe terreinwinst voor tle Geallieerden. REEDS 400 TANKS EN RUIM 1000 VLIEGTUIGEN VERNIELD. Hoofdkwartier, van den Führer, 15 Juni (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend De slag in Normandië neemt van dag tot dag- hevigheid toe. Nadat het doel van den vijand in de eerste dagen van de invasie was geweest aan de kust vasten voet te la-ij gen, probeert hij thans zijn landingshoofd r.aar alle kanten uit. te brei den. Onder de salvo's van het zwaarste scheepsgeschut, onder onafgebroken lucht aanvallen en onder het op treden van versch aange voerde infanterie- en pant- serstrijdkrachten aan beide zijde gaat de slag zijn hoog tepunt tegemoet. Gisteren hebben zich voor al in het gebied om Tilly. Caumont en ten Zuidwesten van Balleroy hevige gevech ten ontplooid, in welker ver loop talrijke vijandelijke tanks werden stukgeschoten. De vijand leed bijzonder zware verliezen aan dooden en gewonden. Onze troepen wisten overal hun stellingen te handhaven. Ten Oosten van Caumont hebben eigen pantserformaties verschei dene taai verdedigde plaat sen ingenomen. Vijandelijke valschermjagers die ten Noordoosten van St. Lö ach ter ons front waren neerge- sprongen, werden vernietigd. Alleen in het gebied ten Wes ten en ten Noorden van Ste. Mère Eglise wist de vijand oen geringe terreinwinst te behalen. In den afgeloopen nacht werden door aanvallen van sterke formaties gevechts vliegtuigen 14 transportsche pen met een gezamenlijken inhoud van 101.000 b.r.t. en 2 torpedojagers door bom men en torpedotreffers tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. Hierbij heeft zich een afdeeling gevechts vliegers onder majoor Thom son bijzonder onderscheiden. In het verloop van een fel nachtelijk gevecht van rui- mingsvaartuigen onzer ma n-ine met een formatie vijan delijke kruisers, die door vijf torpedojagers werd be schermd, ten Zuidwesten van het eiland Jersey, werd een torpedojager in brand geschoten. Een eigen boot ging daarbij verloren. Kustbatterijen van het le ger beschoten voor den mond van de Orne een landings formatie, die beschermd werd door een zwaren krui ser en torpedojagers en be schadigden den kruisers, als mede een torpedojager.' De formatie werd uiteengedre ven. Voor de Noordkust van het schiereiland van Cher- bourg plaatsten onze kust batterijen treffers op ande re schepen. Groepen torpe dojagers en torpedomotor- booten werden gedwongen den steven te wenden. Een felheid van de gevech ten en de voorbeeldige hou ding onzer troepen van alle weermachtsonderdeelen komt Lot uiting in de cijfers van de tot dusver behaalde re sultaten. In de eerste tien dagen van den vijandelijken invasieaanval hebben onze troepen meer dan 400 vijan delijke tanks en meer dan 1000 vliegtuigen vernield. Hierin zijn niet begrepen de talrijke tanks, kanonnen en zware wapenen van allerlei aard, die bij aanvallen van eenheden der Duitsche ma rine en der luchtmacht op de vijandelijke landingsvloot vergingen. Radio-berichtendienst. A. N. P. Laatste berichten. D.N.B. Tokio. Over een vijandelijke luchtaanval op het Noordelijk deel van Kioesjon, het Zuidelijkst groote eiland van het Moe derland, deelt, het Japansche hoofdkwartier mede 7 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten, 3 be schadigd. De Japansche luchtstrijd krachten en pompinstallaties liepen vrijwel geen schade op. De grondtroepen leden ee- nige verliezen. De branden, die tengevolge van de lucht aanval op eenige plaatsen uitbraken, was men spoedig allen meester. Berlijn (Interinf). In den ochtend van 15 Juni hebben Britsche torpedo, en bom bardementsvliegtuigen een Duitsch convooi bij Borcum aangevallen met bommen, torpedo's en boordwapen. Verscheidene torpedo's misten haar doel. Een trof een escortevaartuig, dat na korten tijd zonk. Eenige bom men kwamen op eenigen af stand van de andere sche nen, die geringe schade op liepen.. 10 der aanvallende vliegtuigen werden neerge schoten. Gemengd Nieuws. AFLEVERING VAN MELK. Het is meermalen voorge komen, dat slijters en melk- bedrijven, die melk aan con sumenten afleveren, op ei gen gelegenheid „melklooze" dagen instelden. Het Bedrijf schap voor Zuivel heeft thans, blijkens een officieele mededeeling, voorgeschreven, dat als regel aflevering van melk eiken dag aan alle af nemers dient te geschieden. Het bedrijfschap kan echter slijters en melkbedrijven ont- Iieffing van deze verplich ting verleenen. AFGEKEURD VOOR CONSUMPTIE In een noodslachtplaats in een dorpje in Noord-Bra bant troffen controleurs van den C.C.D. een zware ge slachte koe aan, van circa 300 kg. geslacht gewicht, welke koe door den keuring^, dienst voor menschelijke consumptie was afgekeurd. Het vleesch was erg ver kleurd en verspreidde een onaangename geur. Bij het onderzoek bleek, dat de koe was gestorven na het kalven. Tevens bleek, dat de boer liet gestorven rund veel te laat bij de noodslachtplaats had gebracht, waardoor het vleesch was verstikt. Aange zien in dit geval niet de noodige zorg was besteed aan het zoo kostbare voed sel, is door de controleurs proces-verbaal opgemaakt. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 38 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de stem der SS. Onderwerp een Nederlandsche SS-arts over zijn ervaringen in het Oosten. NIEUWS IN 'T KORT. In het Sterrebosch te Schiedam is, in een theedoek en kranten gewikkeld, het lijkje van een pasgeboren kind gevonden. De oud-burgemeester Van Beijma, van Leeuwar den, is op 70-j. leeftijd aldaar overleden. Wegens mishandeling van een voetbalscheidsrech ter zijn, vijf inwoners van Withem en Bocholtz tot een maand gevangenis veroor deeld. Van twee personen, die bij een landbouwer te De- demsvaart o.a. een costuum en een fiets wegnamen, is er een op de vlucht door de politie doodgeschoten. Een ambtenaar van de CCD nam van een Haagsch caféhouder f 1500 aan. ïttjj zou dan geen proees-verbaifv opmaken wegens het koopen van .zwarte" dranken. Mnj;rj het kwam uit. De ambtenaar werd veroordeeld tot 15 mfcd. met aftrek van 4 mnd. vooi> arrest en gratieclausule voor zes mnd. De man had een' overigens onbesproken verle den. De zolder van de N. H. Kerk te IJzendoorn, Betuwe, bezweek, toen een 37-j. op perman daar overheen liep om het dak te kunnen be reiken. Hij viel van 10 m. hoog dood op de steenen vloer. Een vrouw en twee kinderen laat hij achter. Uit de kleedkamer van het Metropoltheater te Den Haag werd voor f 2000 klee ding, schoeisel en sieraden gestolen. Men ontdekte het een half uur voor de opvoe ring van het blijspel „Half om half", waarvoor 't ver miste had moeten dienen. Bij het spelen is te Musselltanaal de 5-j. Heijen- ga te water geraakt en ver dronken. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VA NDEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 18—24 JUNI 1944. Zondag 18 Juni 8.00 uur Iiilv. I. In de Zin van het boer zijn zal Dirk v. d. Bos poort, vanmorgen spreken over het onderwerp „Op de hoogste hoogte." Maandag 19 Juni 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt de virde uitzending over „Veeartsenijkunde van wel eer." Dinsdag 20 Juni 13.00 uur Hilv. I. We brengen een ré portage over de groentetuin tij de boerderij. Woensdag 21 Jnni 13.00 U Hilv. I. Land en Volk brengt een reportage onder den ti tel „Midzomer op de boer derij." Donderdag 22 Juni 13.00 ii. Hilv. I. In de serie „Zelf- luinieren" zal de heer A. J. Herwig spreken over „Rid dersporen" in den tuin. Gemeente Wieringen. UITVOERING MUZIEK SCHOOL, Dir. J. v. Glabbeck Naar men ons meldt zul len de accordeon-leerlingen van bovengenoemde school 25 Juni a.s. een uitvoeringen geven in zaal Wiron Den Oever, afgewisseld door zang van den heer S. Veldman. Dit belooft een mooie avond en de uitvoering is voor ie der toegankelijk, die in het bezit is van een uitnoodiging en een programma. Zij, die nog geen uitnoodiging heb ben ontvangen en gaarne deze uitvoering bezoeken kunnen zich alsnog daartoe vervoegen aan de muziek school van Maandag tot a.s, Vrijdag tusschen 1 en 8 uur des nam. Gem. Wieringermeer. MIDDENMEER. Voor het diploma Handels kennis voor den Middenstand slaagden onze plaatsgenoo- ten E. v, d. Kooij. To Ken- sen, Janny Varkevisser Joop Welmer. Allen cursisten van de Middenstandscursus Meevr. G. NeepAlders, Th. Smit.-Kaan en R. D. Smit, leerling van een particuliere cursus. „DE NEEF UIT BATAVIA." Gaarne vestigen we nu reeds uw aandacht op de uitvoering van het Ned. Operette Gezelschap, die op Woensdag 5 Juli 'in Hotel Smit te Middenmeer de be kende Schlager-operette „De Neef uit Batavia" brengt. Groot orkest onder leiding van Chr. v. Dinteren. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het S.S.-Ersatzkommando yiderlande in Den Haag maakt in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS, of die in laza retten, Genesungsheime enz. liggen, het volgende be kend Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt Au (las SS- nauptamt, DII /2 Deutsche Dienstpost Maastricht Zur Weiterleitung an naam veldpostnr. of adres Daardoor zal de verzen ding van de veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijd schriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet ei duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles.vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten' van Zulassungsmarken voor zien zijn als deze naar veld- postnummers gezonden wor den en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaarde re pakjes ook met 2 Zulas sungsmarken zijn niet toe gelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veld postnummers, mogen tot 2000 gram zwaar zijn, moeten voorzien zijn van een 40 ets. postzegel. Luchtveldpostbrieven moe ten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op den brief moet vermeld zijn luchtveldpost. Luchtveld postzegels en toelatingsze gels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden gezonden. Kranten- en tijdschrift zendingen aan veldpostnum mers met een gewicht, van meer dan 100 gram zijn al leen toegestaan, indien deze direct van den uitgever ver zenden worden. Het is in het belang der familie\°den zelf, da ft. aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want clan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In 't vervolg moe ten dus brieven, tijdschrif ten en pakjes voor de vrijwil ligers niet meer naar het SS-Ersatzkommando Nicder- lande in Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrij willigers wordt door de Ne derlandsche post aangeno men en in plaatsen waar kantoren van dé Dujtsche Dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsche dienstpost geld verzenden op veldpostwis sels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS. REICHSSCHULE VALKENBURG. Wat zal mijn jongen wor den Hij moet vooruit, maar hoe vindt hij den besten weg Waar de beste oplei ding Heeft uw jongen bijzon dere gaven, dan is de weg voor hem gebaand. Is hij ge zond naar lichaam en geest, dan kan hij naar de Reichs- schule in Valkenburg. Daar vraagt men niet, of zijn ou ders rijk zijn of arm, daar vraagt men niet naar rang of stand. Flinke jongens krij gen daar de kans van hun leven. Inlichtingen geeft de reichsschule te Valkenburg. Personen beneden 16 jaar mogen zich in Utrecht niet laten permanenten, daar gepermanent haar de hoofd onreinheid bevordert. Aldus een verordening van de bur gemeester. Ook gij behoort bij ons Europa is in oorlog De beveiliging van de kus ten en de bestrijding van den vijand vergen de hoog ste inspanning van den sol daat en don arbeider. Het front heeft wapens, munitie en voedsel noodig, iederen dag weer. Het luchtwapen van de Duitsche weermacht is een groote afnemer. Te dien einde is er een speciale transport-organisatie schapen, welke alles, wat het luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK- gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groote nskk-vrachtauto's, waarop nu eens bommen van 2000 kilo, dan weer mudzakken aardappelen of andere vensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het grootste aandeel in deze organisatie hebben de Nederlanders. Duizenden vrijwilligers staan in de nskk-regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze mannen hebben zich door hun schitterende prestaties als chauffeur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele jaren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het nskk-verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment. Nederland der nskk-gruppe Luftwaffe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, ver plegend en administratief personeel enz. Na een korte oefening in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motor- school van het nskk kunnen de mannen hun plaats in de kolonnes innemen. Over zijn achtergebleven gezin kan de n.s.k.k.-vrij- williger geheel onbezorgd zijn. Voor hem en zijn ge zin gelden nl. in alle op zichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche solda ten. Er worden extra le vensmiddelen en ko- lenbonnen verstrekt, etc. Vrouw en kinderen kun nen zoo noodig in mooie rusthuizen gedurende eeni gen tijd worden opgenomen, terwijl bij voorkomende moeilijkheden een speciaal daarvoor aangestelde ver bindingsstaf hulp verleent. De nskk-gruppe Luftwaffe zal, nu de laatste phase van den strijd naar het zich laat aanzien, weldra zal aanbre ken, op volle toeren moeten draaien. Daarom is het zaak, de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt u bij het werfkantoor der nskk-gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag, want ook gij behoort bij ons. Bij onze vrijwilligers. Nauw keurig worden de bewegingen* van den vijand vastgesteld. (SS P.K. Kristoferitsch O 'H Ps) KEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de waffen-ss, ss-wachtbataillon in Amers foort, landstorm Nederland, kriegsmarine en de ger- maansche-ss in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking lot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende nebenstellen der waffen-ss, Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 Enschede, Hengeloschestraat 30 en het ss-Ersatzkom- mando. Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het ss-wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Neder land doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 17 Juni, 812.00 uur, Groningen. Heerenstraat. 46 17 Juni 1517.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf. Breed- straat 19 Juni 812.00 uur, Amsterdam, Dam 4 20 Juni 812.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245 20 Juni 1517.00 uur, Amersfoort, pol. durchgangslager, Leus- derweg. - De Duitsche Kamer van Koophandel in Nederland bestond 9 Juni 10 jaar. - Het Westland heeft het nu zeer druk met het z.g. „krenten" van de druiven. In het kanaal bij 's Gravenland is het lijk van de sinds eenige dagen' vermiste 54-j. mw. K. gevon den. - Omzetbelasting is niet verschuldigd door notarissen die verkoopingen, enz., hou den. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen.' Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1