WIERINGER 13e Jaargang Woensdag 21 Juni 1944 No. 49 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. PrÜs per nummer5 ct. VERGELDINGSWAPEN. EEN GLOEIENDE KLOMP IJZER EEN ONTZAGGELIJKE ONTPLOFFING. DE LUCHT VERANDERDE IN EEN VLAMMENZEE. GROOTE ONRUST IN AMERIKA EN LONDEN. Zooals eenigen tijd geleden de belangstelling voor de gevechten in Italië naar de tweede plaats werd verdrongen door de invasie in Noord-Frankrijk, zoo zijn de gevechten iji Normandië thans weer verdrongen door liet nieuwe wa pen Geheel Ei geland spreekt nog slechts over één ding het nieuw Duitsche wapen. De reden is duidelijk Het geheime wapen heeft greote verwoestingen aangericht en de uitwerking er van is verschrikkelijk geweest, niet alleen in materieel opzicht, doch ook wat het effect op het pu- -bliek betreft. De meuschen hebben geen rust meer en leven in voor.durenden angst, die tot een paniekstemming is gekomen. SNELLER DAN VLIEGTUIGEN. Intusschen zijn dozijnen berichten van neutrale, voor al Zweedsehe corresponden ten ontvangen en men kan zich nu een tamelijk duide lijk beeld maken van het geen Engeland op het oogen- blik beleeft. Belangrijk is her. volgende In de eerste plaats is er geen doeltreffende waarschuwing, want de nieu we Duitsche projectielen zijn sneller dan vliegtuigen het alarm, wordt pas ge maakt, wanneer de eerste vernielingen zijn aangericht. Daar komt bij. dat- Zuid- Engeland nu niet alleen de: nachts, maar vooral ook overdag voorbereid moet zijn op zulke volledige verrassend optredende aanvallen, het geen iets volkomen, nieuws Is voor de Britten. Boven dien werkt het gevoel bijzon der drukkend, dat een doel treffende afweer tot dusver niet. kon worden gevonden. Een Zweedsehe correspon dent bevond zich in een zuid-Engelsche stad. toen de eerste projectielen insloe gen. Hij meldt hierover Ve len waren reeds naar bed gegaan, anderen wachtten nog op de laatste radiobe richten. Het was ongeveer U uur des avonds. Toen weer klonk plotseling het gedon der van het afweergeschut en de meesten snelden naar de schuilkelders. Wij bleven op om te zien wat er aan de hand was en waren de eer ste getuigen van een vreese- lijk nieuw oorlogsdrama. Griezelig was het., zcoals de brommende toon steeds dich terbij kwam. Hier en daar begon .sporadisch het afweer geschut te vuren. Dan hoor de men plotseling een geluid alsof een ankerketting wordt gelicht. Wjj moesten t.oen plotseling' dekking zoeken, want niet ver van ons dook op geringe hoogte in de "lucht iets op, dat wij slechts kunnen beschrijven als een gloeiende klomp ijzer. Met icuzensnelheid dook dit grie zelige spooksel op als een "komeet, die 'n vurigen staart achter zich sleept. Plotseling verdween het roodgloeiende fenomeen en tezelfdertijd ontstond een oorverdoovende ontzaglijke ontploffing, ge volgd door de meer bekende geluiden van ineenstortende gebouwen. Allen wisten r nu hebben wij den eersten aan val van een volkomen nieuw wapen bijgewoond. Dynamiet -njeteoren. „Dynamiet-meteoren", zoo noemt de militaire corres pondent van het DNB, Mar tin Hallensleben, de geheim zinnige Duitsche projectie len, die de aarde in zuid- en en oost-Engeland als door een aardbeving doen schok ken en de lucht veranderen in een vlammenzee. Het is reeds zeker en 't wordt door de bevoegde Duit sche militairen ook zoo be schouwd,' dat de thans ge bruikte „dynamiet-meteo- ien" slechts het begin vor men van hetgeen de Duit sche oorlogvoering verstaat ender „vergelding." Voor de effectiviteit geeft men vooreerst slechts twee voorbeelden nl. het feit, dat een groot deel van een Britsch ravitailleeringscon- vooi, dat binnen het veld van een neerdalenden „dy- namiet-meteoor" raakte, in vlammen werd gehuld en dat de groote branden in het gebied van Londen over een afstand van 800 km zicht baar zijn. Londen geëvacueerd. Naar te Stockholm verno men wordt is de uitwerking van de tegen Londen* en zuid-Engeland gebruikte nieuwe Duitsche projectielen voor de Engelschc regeering aanleiding geweest, de on middellijke ontruiming van Londen te bevelen, daar noch de schuilkelders, noch de tunnels van den ondergrond- schen spoorweg bestand zijn tegen het geweld der explo sies. De vlucht van de be volking uit. do millioenenstad "naaj' het platteland heeft reeds een omvang aangeno men. die de evacuaties van 1941 in de schaduw stelt. RADIODIENST A. N. P. Tokio D. N. B. Naar Domei van het Hoenanfrant meldt, hebben Japansche troepen in den namiddag van 18 Juni na een algemeenen aanval op do door muren omringde stad Tsjangsja. deze geheel bezet. Japansche troepen zuiveren de omgeving van de festeerende vijandelijke troepen. Berlijn (Interinf). Ten westen van Tilly hebben de Britten Maandag 3 maal ge poogd op te rukken in de lichting van den weg Kau- mont. Zij hadden voor deze aanval zeer sterke strijd krachten, infanterie en tanks geconcentreerd. De Duitsche troepen gin gen terstond tot tegenaan vallen over. Zij drukten de vijand tot zijn uitgangspunt terug en sneden daarop opv het voorterrein een Britsch bataljon af. 't welk werd vernietigd. De bloedige ver liezen der Britten waren zeer zwaar. Gemengd Nieuws. MOEDER MET VACANTIE. Van 21 tot 27 Juni a.s. heeft een collecte plaats van de Nederlandsclic Volksdicnst voor dit doel. Het is een pracht werk van de Nederlandsche Volks- dienstde moederuitzending naar de Moedertehuizen. De 372 week daar doorgebracht geeft hun rust, verkwikking en ontspanning in lichame lijk en geestelijk opzicht. Daar is lectuur, zang en mu ziek, een heerlijke tuin en mooie omgeving, kortom een oord, waar men de dagelijk- sche zprgen en beslommerin gen te boven komt. Ziet de moeder geen kans een plaatsvervangster tijdens baar afwezigheid te vinden, dan wordt «oor den N.V.D. een geschoolde gezinsverzorg. ster beschikbaar gesteld. De kosten worden bovendien ge heel door den N.V.D. gedra gen en Nederlandsche vrou wen van alle gezindten en elke overtuiging kunnen er ge.bruik van maken. Geeft met milde hand. DE RIJKSPOSTSPAAR BAiNK IN MEI 1944. Bij de Rijkspostspaarbank werd in Mei 1944 ruim 30 millioen gulden ingelegd eji ruim 11 millioen terugbe-i taald, zoodat het voordeel', saldo ruim 19 millioen be draagt. Het algemeen saldo- tegoed bedroeg ultimo Mei 1944 ruim 886 millioen (vorig: jaar ruim 643 millioen). MET INGANG VAN 1 JULI K1GOUREUSE CONTROLE OP ALLEN WARENUITVOER NAAR DUITSCHLAND. 's-Gravenliage, 16 Juni. De vervaardiging en ver zending van artikelen-en an dere goederen buiten de grenzen, die getroffen zijn door de overheidsmaatregelen voor het bedrijfsleven, zijn verboden. Ter controleering van dit verbod zal van 1 Juli 1944 af, alle warenuitvoer naar Duitschland aan een strenge en rigoureuse controle wor den onderworpen. Wie goederen van welken aard ook per spoor, per ex pediteurs met vrachtauto's of met schepen naar Duitsch land wil verzenden, moet tevoren het bewijs van een speciale vergunning hebben verkregen. Zonder dit bewijs moeten de spoorwegen, de expediteurs of de versche pers het aannemen van de zending weigeren. Ter verkrijging van het bewijs moeten worden over gelegd a. voor alle producten op het gebied van de voed selvoorziening en van den iandbouw ofwel de origineele uitvoervergunning van het ministerie voor landbouw en visscherij, ofwel, indien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt, resp. de uitvoer in gedeeltelijke zendingen geschiedt, een door den exporteur uit te schrijven formulier. bl. voor alle andere fabri katen. halffabrikaten en grondstoffen (behalve kolen en cokes, welke zonder ver gunning mogen worden uit gevoerd) een afschrift van de ordervergunning van de Zontralauftragsstelle. b2. voor zendingen met een goederenwaarde. beneden f 500 - en voor zendingen van Duitsche particulieren ter dekking van hun persoon lijke behoefte een speciale uitvoerverklaiing. voor zoo ver niet de Zentralauftrags- stelle om specialen reden een uitvoervergunning heeft ver strekt. (Voor reisbagage is geen vergunning' vereischt'. Voor zoover de afzender zelf de formulieren invult, neemt hij de volle verant woordelijkheid op zich voor de juistheid en volledigheid der verstrekte gegevens. On juiste of onvolledige gege vens worden zeer streng ge straft. In zwaar aan le re kenen gevallen kan gezien de huiaige situatie in het op arglistige wijze verkrij gen van transportmiddelen voor niet voor den oorlog van belang zijnde goederen zelfs een daad van sabotage wor den gezien. Op de geheele regeling be staan slechts twee uitzonde- vingen, waarbij goederen zonder fcpeciale vergunning uitgevoerd worden nl. a) kolen en cokes b) goederen, die tot de reisbagage behooren en als reisbagage worden opgege ven. De nieuwe regeling' is zoo eenvoudig dat. zij voor alle hierbij betrokken zijnde ver- keersinrichtingen zonder een aanzienlijke uitbreiding der werkzaamheden aan de hand der duidelijke en overzichte lijke formulieren kan worden doorgevoerd. Desondanks vindt nog een aanvullende controle plaats door de douanebeambten. Tot dat cioel moeten de bewijsstukken inzake den toegestanen uit voer bij de verzendpapieren worden gevoegd. Deze wor den bij het overschrijden van de ergens door de douane in ontvangst genomen en onder bijvoeging van even- tueele noodzakelijke opmer- ■yklngeii aan de betreffende gezonden. Hier vindt een nieuw onderzoek plaats, zoo dat iedere vervalsching of "pk slechts een poging tot ontduiking onmiddellijk kan ïtwrden vastgesteld en even- rljeel kan worden bestraft. Het goederentransport zelf ondergaat hierdoor geen vertraging. Goederen door de verkeersinrichtingen aan genomen, worden in ieder geval vervoerd. De formulieren voor den uitvoer van goederen, vallen de onder het ressort van de instanties voor den land bouw en de voedselvoorzie ning. worden op de reeds gebruikelijke wijze door de Nederlandsche marktorgani saties uitgegeven. De formulieren voor alle overige goederen kunnen bij alle spoorwegstations, bij al le expediteurs en bij de druk. kerij Elco in Amsterdam als in den handel zijnd druk werk worden verkregen. Alle" instanties en onderne mingen, welke betrokken zijn bij den warenuitvoer naar Duitschland, wordt dringend aangeraden zich tijdig in te stellen op de hierboven uiteengezette wij ziging en zich eenige dagen voor 1 Juli a.s. in het bezit te stellen van de noodzake lijke vergunningen en van de hiertoe vereischte formu lieren. PETROLEUM VOOR KOOK- DOELEINDEN. Van 19 Juni t/m 7 Juli '44 geeft elk der bonnen 27 van de bonkaart „U 403" voor kookdoeleinden recht op het. koopen van 1 liter petroleum. GEMEENTE WIERINGEN. WIELERBAAN WIERINGEN. De wielerbaan was Zon dag goed bezocht. Door di sterke wind dwars over de baan was het voor de ren ners zwaar werken. Toch werd, er met élan gereden, vooral in de koppel wedstrijd. Door het sterke jagten moesten de klasse menten telkens worden ver schoven. Een premie van f 20.werd door Pronk- Evers gewonnen premies van f 5- door de koppels v. d. Starv. d. Wal-en Schulte —Heslinga. De uitslagen waren als volgt Wedstrijd I Holland Brabant ontmoeting, waar aan deelnamen de koppels PronkEvers 'Holland' en Pellenaars—Heslinga (Bra bant) Klassementwedsti'ijd over 4 KM: No. 1 Holland, No 2 Brabant. Tijd 6 min. 10 sec. Wedstrijd 3 2e deel"Hol landBrabant ontmoeting. Ploegachtervolging over 4 K.M. Na 14 ronden werd Brabant No. 1, Holland No. 2. Tijd 3 min. 37 sec. Wedstrijd No. 6 3e deel Holland—Brabant. Sprint wedstrijd over 3 ronden. No. 1 Holland. 2 Brabant. Totaal uitslag Holland 6 p.. Brabant 4 pt. Wedstrijd No. 2 Eigen- krachtwedstrijd over 12 K.M. No. 1 Schulte, tijd 17 min. 2 sec.., 2 Middelkamp. Wedstrijd 4 Persoonlijke achtervolging over 4 Km. Klink Steenbakker. No. 1 Klink 2 Steenbakker. Na 1' vonden. 4 min. 19 sec. Wedstrijd no. 5 Afval- wedstrijd. No.' I v. Vliet2 Schulte. 3 v. Swelm. Wedstrijd no. 7 Koppel- wedstrijd over 60 K.M. No. 1 v. VlietMiddelkamp 13 p., I uur 29 min. 3 sec. 2 Schul teBoeijen 9 p.3 Evers Pronk 8 p. 4 Steenbakkers —v. Swelm 5 p. 5 v. d. Wal v. d. Star 5 p. 6 Klink— Pellenaars 4 p. De laatste 3 koppels allen 1 ronde ach terstand. IJK EN HERIJK. De ijk en herijk van ma ten en gewichten zal in deze gemeente plaats vinden op 21, 22 en 23 Juni a.s. in de localiteit van den Heer S. Halfweeg te Hippolytushoef. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In deze gemeente zijn opnieuw 3 gevallen van diph_ Lherie geconstateerd, n.1. 1 geval te Den Oever en 2 kin deren uit een gezin op Stroe. SCHUILPLAATSEN VOOR EVENTUEELE BOMAANVALLEN. Wij zagen bij verschillende woningen, dat de bewoners bezig waren geweest een schuilplaats te maken voor dekking bij eventueele bom aanvallen. Op zich zelf valt dit te prijzen en we zouden ieder, die terrein heeft, wil len aanraden dit ook te doen, want in een woning is in den regel niet voldoende dek king en heeft men het ge vaar voor muurinstortingen. Echter zagen wij schuil plaatsen van louter stroo- pakken opgebouwd. Dit is funest en heeft als schuil plaats een groot gevaar. Im mers bij inslag van een fos- forbom zouden de vlammen in het stroo gretig voedsel vinden. Stroo kan wel als binnenbekleeding en over- dèkking dienen, doch dan bedekt door een laag grond van b.v. 30 cM. Tevens dient men op minstens 3 Meter afstand van een muur te jxlijven, dit met het oog op eventueele instorting. Bij het uitgraven van ron de schuilkuilen en loopgraven heeft men hier gauw last van grondwater. Doch dan zet men de uitgegraven grond op de rand en overdekt deze rand met de zoden, die men eerst heeft afgestoken. Zoo zal men dan een bescher- mingswal van voldoende hoogte krijgen. Heeft men materiaal, dan zou men deze gedeeltelijk kunnen overdekken, b.v. met boomstammen of palen en dan grond er over. Tevens is het dienstig voor het inkal- ven van de grond tegen de wanden vlechtwerk van tak ken te maken, bijeengehou den door ingeslagen paaltjes. C. J. B. REICIISSCHULE VALKENBURG. Meent ge, dat er wat bij zonders steekt in uw jongen Stuur hem dan naar de reichsschuie in Valkenburg. Daar is plaats voor jongens van 1014 jaar, die de ga ven hebben om later op be langrijke posten te staan. Uw jongen leert er alles wat hij noodig heeft om aan een hooge school te studeeren. En er wordt voor gezorgd, dat geldgebrek dan geen be zwaar behoeft te zijn. Maar üe beroepskeuze is vrij De jongen van de reichsschuie kan ingenieur worden of boer, alles wat. hij wil. In lichtingen geeft de reichs schuie te Valkenburg. MELDDE JIJ JE REEDS AAN Nederiandsche jongens van 16—18 jaar. meld je aan voor bet volgende weersportkamp in een der mooiste streken van Duitschland. Een maand lang ben je temidden van de kameraden uit Duitschland, Noorwegen, Denemarken en Vlaanderen. Een maand lang kun je hun toonen, dat een echte Hollandsche jon gen voor geen kleintje ver vaard is en zijn mannetje staat op het gebied van sport, schieten, bergbeklim men enz. enz. Woensdag 21 Juni van 9—14 uur, kun je je in Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde, aanmelden en laten keuren. Reiskosten svorden vergoed. Patroons en schoolhoofden moeten voor dit kamp vrijaf geven. Het loon moet worden doorbe taald, terwijl deze tijd niet als vaeantie mag worden aangerekend. Nadere inlich tingen verstrekt Bureau Geraiaansche weersportkampen, Konings laan 9, Utrecht. Alleen jongens. die nog niet in een kamp waren, mo gen zich aanmelden. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschillende eenheden der Wwffen-SS, of die in laza retten. Genesungsheime enz. liggen, het volgende be kend Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt Au das SS- Ilauptamt, DII 2 Deutsche Dïenstposl Maastricht Zur Weiterleituug au naam veldpostnr. of adres Daardoor zal de verzen ding van de veldpost in het vervolg: minder vertraging ondervinden. Brieven, tijd schriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet ei duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze" stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulassungsmarken voor zien zijn als deze naar veld postnummers gezonden wor den en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaarde re pakjes ook met 2 Zulas sungsmarken zijn niet toe gelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veld- postnummers, mogen tot 2000 gram zwaar zijn, en moeten voorzien zijn van een 40 ets. postzegel. Luchtveldpostbrieven moe ten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op den bripf moet vermeld zijn luchtveldpost. Luchtveld postzegels en toelatingsze gels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden gezonden. Kranten- en tijdschrift zendingen aan veldpostnum mers met een gewicht, van meer dan 100 gram zijn al leen toegestaan, indien deze direct van den uitgever ver zonden worden. Het is in het belang der familieleden zelf. da\', aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In 't- vervolg moe ten dus brieven, tijdschrif ten en pakjes voor dc vrijwil ligers niet meer naar het SS-Ersatzkommando Nieder lande in Den Haag gezondexi worden. De veldpost voor de vrij willigers wordt door de Ne derlandsche post aangeno men en in plaa.tsen waar kantoren van de Du.itsche Dienstpost gevestigd zijn. kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsche dienstpost geld verzenden op veldpostwis sels voor do vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wierlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wierlngen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1