WIERINGERMEER BODE 13e Jaargang Zaterdag 24 Juni 1944 No. 50 Bureaux Hippolytushoef Hoofclstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal t 130 Middenmeet- Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. prUs per nummer5ct. AANVALLEN BIJ VALOGNES EN TILLY AFGESLAGEN. Voortzetting van het storingsvuur op Londen. Belangrijke afweerresultaten legen geallieerde vloot sedert begin der invasie. Hevige gevechten in Italië ten Noorden van Pcrugïa. STRIJD IN VOORTERREIN VAN CHERBOURG. Hoofdkwartier van den Führer, 21 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend In Normandië is het landingshoofd van den vij and ten Oosten van de Ome verder vernauwd. Vijandelij ke aanvallen ten Zuidwesten van Tilly werden uiteenge slagen 15 tanks werden daarbij stukgeschoten. Aanvallen van den tegen stander ten Noorden van Valognes mislukten. De vij and heeft het zuidelijke front van de vesting Cherbourg met vrij zwakk strijdkrach ten, die werden teruggesla gen, afgetast. Verscheidene gepantserde verkenningswa gens werden in brand ge schoten. Bij de gevechten in het landingshoofd heeft de be manning^ van een steunpunt van den luchtberichtentroep onder haar commandant, eerste luitenant Egle, zich door bijzondere dapperheid onderscheiden. Het. storingsvuur tegen Londen wordt voortgezet. Gevechtsvliegtuigen heb ben in den nacht met bom men treffers geplaatst op vijandelijke scheepsconcen- traties voor de Normandi- sche kust. Sedert 6 Juni hebben het luchtwapen. de marine, be nevens kust.batterijen van leger en marine voor de Nor- mandische kust en in Het Kanaal de vijandelijke ver liezen tengevolge van mijnen niet meegerekend, twee krui sers, 14 torpedomotorbooten, 27 vracht- en transportsche pen met een inhoud van 167.400 brt. en 12 landings schepen voor pantserwagens met een inhoud van lè.300 brt. in den grond geboord. Met bommen, torpedo's en •artillerietreffers werden drie zware kruisers, 21 torpedo jagers, 9 motortorpedoboo- ten, 68 handels- en trans portschepen met een inhoud van 287.000 brt., 2 landings vaartuigen met een inhoud van 4.000 brt. en een schip van middelbare grootte be schadigd. Over een frontbreedte van ruim 140 km heeft ook gisteren in Midden-Italië met onverminderde kracht de groote afweerslag gewoed. Steeds weer trachtte de te- noodlanding maken, genstander met scherpe con centratie van zijn strijd krachten ons front open te scheuren. Door den harden tegenstand van onze troepen mislukten alle doorbraakpo gingen van den vijand. Na opheffing van plaatselijke penetraties was des avonds de voornaamste gevechtslinie volledig in onze handen. Slechts in het gebied ten Noordwesten van Perugia waren de gevechten nog niet tot rust gekomen. De bloedi ge verliezen van den vijand waren bijzonder zwaar. Tijdens het gisteren ge melde vervoer van onze troe pen van het eiland Elba werden bij het afweren van aanvallen van zee en uit de lucht 2 vijandelijke torpedo motorbooten tot zinken ge bracht. 2 andere zwaar be schadigd en nog 2 jacht- krujsers, stukgeschoten:. Daarbij hebben zich de on der bevel van den korvetten- kapitein Wfehrmarin staan de militaire veerponten en cle marinekustbatterij „Pi- ombino" bijzonder onder scheiden. In het Zuiden van het oostelijke front., ten Zuiden van den autoweg van Smo- lensk en ten Zuidoosten van Witebsk zijn plaatselijke aan vallen van de bolsjewisten mislukt. Beveiligingsstrijdkrachten der marine hebben op 19 en 20 Juni in de Finsche Golf in harde zee- en luchtge vechten 5 Sowj et-Russische torpedomotorbooten tot zin ken gebracht en 6 andere van welke een deel in brand vloog, beschadigd, en 9 vij- andlijke vliegtuigen neerge schoten. Een eigen vaartuig ging verloren. Sterke Amerikaan- sche formaties bommenwer pers hebben gisterochtend terreuraanvallen onderno men op de steden Hamburg, Hannover, Maagdenburg en Stettin. Er ontstonden scha de en verliezen aan men- schenlevens. Luchtverdedigingsstrijd krachten vernielden 58 vij andelijke vliegtuigen, waar onder 49 viermotorige bom menwerpers 23 andere vier motorige bommenwerpers moesten na aanvallen van onze jagers en jachtkruisers op Zweedsch gebied een BOMBARDEMENTEN OP BASES VAN nET WAPEN NUTTELOOS. De eerste honderd uur van het optreden van het nieu we Duitsche wapen duiden reeds een overvloed van mi litaire mogelijkheden aan, schrijft de militaire mede werker van het D.N.B. Mar tin Hallensleben. Uit de tegenmaatregelen der Engeischen 'blijkt,- hoe ernstig zij deze geheele kwes tie opvatten. Zij hebben hiertoe opk alle redenen. "Want jioch met ballonver sperringen. die zij in allerijl aan de Zuidkust, .omhoog hebben gelaten, noch dooi de luchtdoelartillerie, noch door den afweer door middel van jagers kan aan het Duitsche geheime wapen af breuk worden gedaan, zooals de practijk reeds heeft bewe zen. Er zijn heel andere mid delen voor noodig, om dit wapen de baas te worden. AUSWEISE. Aan landbouwers en dorps ambachtslieden voor wie in April of Mei 1943 door den P. B. H. een Ausweis is uit geschreven, kunnen deze Ausweise thans uitgereikt worden, waartoe zij zich bij den PJ3.H. dienen te vervoe gen. GEDROOGDE .ABRIKOZEN. Voor kinderen van 2 en 3 j. Voor kinderen van 2 en 3 jaar zullen binnenkort 100 gram gedroogde abrikozen- beschikbaar gesteld worden. Men moet hiertoe bon „Re serve D 53" vóór of op 1 Ju li a.s. bij zijn winkelier in leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. In verband met de bevoorrading van den handel is het niet mogelijk mede te deelen, wanneer de abrikozc-n afgeleverd zullen worden. Men houde er reke ning mede, dat dit niet voor eind Juli zal kunnen plaats vinden. GFFICIEELE LANDBOUW- MEDEBEELINGF.N. TUfNBOUWREGISTRATIE BOEKJE. De telers van tuinbouwge- wassen (inclusief vroege aardappelen) worden attent gemaakt op het feit, dat zij in het bezit moeten zijn van tuinbc uwregistratieboek j e. Dit boekje moest juist inge vuld en onderteekend op het woon- respectievelijk vesti gingsadres aanwezig zijn. Zij, die niet in het bezit zijn me niet in net Dezn. zijn v.m »-> dit tuin bouwregistratieboF*^ Jem jc, dienen dit tenspoedigstsSPli ICi-rkdiensten Wieringen aan te vragen bij het bursau van den Voedselcommissaris, Afdeeling Tuinbouw te Alk; maar. i Verder wordt er de aan dacht op gevestigd, dat de teelt van tuinbouwpj&d'iy'ïn op contract, voor de Gemeen ten en Conservenfabrieken niet in het registratieboekje behoeft te worden vermeld. De teelt van sluitkool. toege past door tuinders bij akker bouwers e.a.d. in de polders, welke teelt in die streken ook als „contractteelt'" wordt aangeduid, is toegestaan. Deze teelt dient de tuinder wel in zijn registratieboekje ermelden. Waar tevens is gebleken, dat meerdere te- Iers er nog geen kennis van dragen, dat de bijzondere tuinbouwteelt -vergunningen, verleend in de jaren 1942 en 1943, alsmede de zaai-uien- vergunning zijn vervallen verklaard, met uitzondering van de bijzondere K. teeltver gunningen, worden zij er hierbij nogmaals op gewezen, dat een benoodigde tuin bouwteeltvergunning op nieuw door hen dient te worden aangevraagd, waar toe nog do gelegenheid wordt geboden. HOOI VORDERING OOGST 1944. De Provinciale Voedselcom missaris voor Noord-Holland maakt bekend, dat gebrui kers van 1 ha of meer gras land er mede rekening moe ten houden, dat hun ook dit jaar een aanslag tot terbe- schikkinghouding en inleve ring' van hooi uit oogst 1944 zal worden opgelegd. Voor degenen, die niet ge heel aan den aanslag" tot inlevering van hooi van. den vorigen oogst hebben vol daan, zal de in te leveren hoeveelheid van oogst 1944 verhoogd worden met de destijds te weinig ingelever de hoeveelheid. Betrokkenen moeten op eer ste vordering de voorgeschre ven hoeveelheid op de hun aangewezen plaats' leveren. Het hooi moet gezond, droog t-n van goede kwaliteit zijn en van eerste snede. Het zal op de gebruikelijke wijze op de plaats van inlevering wor den gekeurd. Bij het niet. voldoen aan de verplichtingen tot terbe- schikkinghouding respectie. velijk inlevering, zal de aan geslagene tuchtrechtelijk dan wel strafrechtelijk wor den vervolgd. K UNSTMESTTOEWIJZIN GEN BEMESTINGSJAAR 1944/'45 Voor het nieuwe bemes tingsjaar 1944/45 zullen, zoo mogelijk vóór 1 Augustus a.s., voorloop!? stikstof- er kalitoewij zingen worden uit gereikt. Deze toewijzingen zijn mede gebaseerd op het reeds ingezonden aanvraag formulier teeltplan 1944. De mogelijkheid bestaat, dat- een beperkt aantal verbrui kers nog geen aanvraagfor mulier heeft ingediend. Deze personen kunnen als nog een formulier aanvra gen bij de Afd. Kunstmest van het Bureau van den P.V.C. voor Noordholland, Landbouwhuis, te Alkmaar, voor 17 Juii a.s. Gemeente Wieringen. CINEMA DE HAAN, H.-hoef. De Directie verzoekt ons even de aandacht te willen vestigen op het vervroegde aanvangsuur voor Zaterdag, Zondag. Dinsdag en Woens dag. Met het oog op het zeer lange programma zal om 7.15 UUR precies worden begonnen. Men gelieve hier dus rekening mede te hou den. Verloreneen bruine boodschappentasch en een paar kinderschoenen en kin dersokken. Gevonden een beige por- roonnaie. hl. Gem.-bode, H.-hoef. ZONDAG 25 JUNI. NED. HERV. KERK O.-land 10'/2 u. Ds. v. Beek. Westerland 7'A u. Ds. v. Beek Donderdag 29 Juni 's avonds 8 uur V. C. J. B. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10.30 u. Ds. de Vries (Van Hoorn-Enkhuizen.) Extra collecte. CHR. GEREF. KERK. In „Land in Zicht" vm. 10 en nni. 4 u. leesdienst. In De Kapel Den Oever Dinsdag' 27 Juni 7.30 uur n.m. Ds. Kampman uit Opperdoes OUD GEREF. GEMEENTE Kapel Den Oever Donderdag 29 Juni 7.30 nm. >s. Kramp uit Grafhorst. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur dhr. O. Deen. Kapel Den Oever 10 uur de hr. C. N. Graaff. 3 uur de hr. O. Deen. GEREF. KERK. H.-hoef vm. 10 en 2.30 uur )d. G. Visser van A.'dam. Den Oever vm. 10 en nam. 3 uur Ds. Schenkeveld. Bediening H. Avondmaal. R. K. KERK li.-hoef. Zondag onder de vroegmis van 7.15 uur zullen vier vol wassenen pas-gedoopten hun eerste H. Communie doen. H. Mis met zang en preek. Toegang vrij voor allen. Nieuwe bonnen. 27-28 A 4 r. brood of gebak. 27-28 B 1 r. brood of gebak. 27-28 1 rants. beschuit. 155-156 Alg. 1 rants. Brood, Gebak of Bloem. 157 Alg. 250 gr. Havermout of Roggevlokken. D 54 Res. 250 gram Gort. E 54 Res. 250 gr. Kinder meel of Voedingssuiker. 27 A rants. Boter. 27 B Va rants. Boter. 153 Alg. 100 gr. 20-f of Magere kaas. 27-28 1 3. 4 liter melk. 27-28 1 3/4 liter Taptemelk. 27-28 A 1 rants. Vleesch. 27/28 B V.i rants. Vleesch. 159 Alg. 500 gram suiker. 160 Alg. 250 gram Jam. 161 Alg. 1 r. Vervangingsm. 27 Versn. 150 gr. Versn. 27-28 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten. Bijzondere rantsoen B55, C55, D55, E55 Res. Va rants. Boter. Gem. Wieringermeer. MIDDENMEER. Oplichting konijnen- fokvereeniging. Als gevolg van de verkre gen toestemming der be voegde autoriteiten werd de zer dagen overgegaan tot oprichting eener konijnen- fokvereeniging. De Vereeni- ging, welke reeds thans ruim 20 leden telt, is voornemens als naam te voeren „Het Nieuwe Leven"' te Wieringer meer. Een voorl. bestuur werd gekozen bestaande uit de h.h. G. v. d. Mate, Voorz. R. Kolhorn, W.-werf, Secr. E. B. Hersevoort., Penn. N. Koogendoorn en H. Heidema. Als tatoueerder is benoemd G. Vos, Brugstr. M.-meer. BURGERLIJKE STAND Wieringerm eer. Geboren Margriet, d.v. F. Schaafstra en G. Venema; Izabella Jacoba, d.v. J, C. Kievit en J. H. Beije Keel tje, d.v. G. v. d. Veen en II, A. M. Stulp; Catharina^Ja coba» Maria, d.v. C. Wijker en G. van Dokkum. Ondertrouwd D. Crans 26 jaar, landarbeider en R. Miedema, dienstbode, 22 jaar, beiden alhier; A. v. Bode- gom, 22 jaar, landarbeider wonende alhier en G. Oos terbeek. 19 jaar, dienstbode wonende te Amsterdam. J. Ton, 23 jaar, dorschmachi- nist, en F. Dingemanse, 21 jaar. dienstbode, beide wo nende alhier. Gehuwd C. A. Kraakman, oud 24, jaar, landarb., wo nende te Hoogkarspel en A C. Hofier, oud 22 jaar, zon der beroep, wonende alhier W. Jansen, oud 29 jaar, land arb., en G. Schreuders, oud 18 jaar, dienstbode, alhier A. v. Bodegom, oud 22 jaar, lanclarb., wonende alhier en G. Oosterbeek, oud 19 jaar, dienstbode te Amsterdam. Overleden Annigje Die penhorst, oud 61 jaar, wedu we van J. A. v. Dis A. Klunder, oud 39 jaar, wed. van J. Top levenloos kind van A. J. A. Oudemaatman en A. G. Heerink Theodo- rus Abela Brattinga, oud 11 jaar, zoon van S. Brattinga en F. Potma Adrianus van Oers, oud 41 jaar, echtgen van M. TichelaarCornelis Jan de Vos. oud 3 maanden, zoon van W. de Vos en P. Kievit. VETTE IN PLAATS VAN MAGERE KAAS. Van 23 Juli tot en met 5 Aug. Van 23 Juli tot. en met 5 Augustus a.s. zal in plaats van 100 gram magere kaas 100 gram vette kaas beschik baar worden gesteld. Ten einde voor deze kaas in aan merking te komen moet men den bon „Algemeen 154" voor 2 Juli a.s. bij zijn lever ancier inleveren. desge wenscht tegen ontvangstbe wijs. Het afleveren der vette kaas vóór 23 Juli 1944 is niet geoorloofd. Voor de periode van 23 Ju li tot en met 5 Augustus zal dus geen bon voor magere kaas aangewezen worden. VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN. Laat in Uw tuin geen hoek jes grond ongebruikt liggen Wil men van den moestuin of volkstuin een zoo groot mogelijken oogst, aan groen ten venverven, dan mag er gedurende den geheelen zo mer tot in het najaar geen hoekje grond onbenut blij ven. Nadat in het begin van den zomer na den oogst van verschillende voorjaars- of voorzomergroenten stukken grond zijn leeg gekomen, worden deze spoedig weer voor andere gewassen benut. Als tweede teelt kunnen de ze in Juni nog worden be zaaid met zomerwortelen, stamslabooneni en ramenas of beplant met kropsla, prei, koolrapen, spruitkool. roode-, witte-, en savoyekool. Als over eenige weken, in Juli de tuinboonen, doperw ten, peulen, vroege aardap pelen en andere gewassen zijn geoogst en van het veld verdwenen, kan diezelfde grond op dat tijdstip nog worden bestemd voor een nateelt met andijvie, kropsla, boerenkool, groene kool, ehineesche kool of herfst- knollen. Volgens deze methode van opeenvolgende teelten kun nen in één seizoen van een zelfde stuk grond wel 2 a 3 oogsten worden verkregen Daarvoor moet de grond echter van goede hoedanig heid zijn, goed bewerkt er voldoende bemest. Tengevol ge van eventueele misluk kingen mogen er tijdens den zomer ook geen open plekken ongebruikt in den tuin blij ven liggen. Indien er b.v. een aantal aardappelen of boo- nen niet is opgekomen of mislukt, dan kunnen in Ju li op die open ruimten nog wel boerenkool, koolrapen, andijvie of andere groente gewassen worden geplant. Op deze wijze blijft ieder hoekje grond van uw tuin tot in het najaar voor de voortbrenging van voedings gewassen benut. En wat- het voornaamste is, de opbrengst is er mee gebaat. REICHSSCHULE VALKENBURG. Oorlogstijd geeft bijzon dere zorgen. Maar als uw jongen een goed karakter heeft en van gezonde ouders stamt, behoeft, ge voor hem geen zorg te hebben. Op de Reichsschule te Valkenburg zijn kostelooze plaatsen voor jongens van onbemiddelde ouders, van ouders met groo te gezinnen en van weduwen. De andere ouders betalen een bijdrage naar vermogen. Van hun ÏOe tot 18e jaar worden zij daar voorbereid op het volle leven door een alzijdige ontwikkeling, die hen in staat stelt de verant woordelij kste posten te be- kleeden. Inlichtingen geeft de Reichsschule te Valkenburg. EXTRA KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden op Maandag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur. in een der zalen van het gebouw Amicitia. West einde 15 en Dinsdag 27 Juni in Amsterdam van 813 uur, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aan melden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger- maansehe SS in Nederland. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier der Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of- fici'ersopleiding heeft bewe zen, Zijn schoolopleiding is •niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gra tis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Nebenstellen der Waffen-SS Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Lange- straat 56 Heerlen. Sarolea- straat 25 Groningen, Hee- renstraat 46 Enschede, Hen- geloschestraat 30 en even eens bij het SS-Ersatzkom mando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. Dat is de opvatting van de „bevrijding" van Europa der Anglo-Amerikaansche ter- reurvliegers. Zij legden de stad St. Lo geheel in puin. Hon derden Fransche burgers kwa men bij deze „bevrijdings daad" om het leven. (P.K. Vennemann PBZ/R Ps) Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1