WIERINGEÜMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 28 Juni 1944 No. 51 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer5 ct. HELDHAFTIGE EINDSTRIJD OM CHERBOURG. HERHAALDE EISCH TOT OVERGAVE GENEGEERD. Berlijn. 25 Juni. (Interinf.) Bij den met verbittering gevoerden eindstrijd om Cherbourg hebben zich voor al de kust batterij en geweerd en den vijand bij diens mas sale aanvallen te land en ter zee niet alleen vreeselijke slagen toegebracht, maar hem bovendien tot Zondag avond verhinderd tot de bat terijen door te dringen. Dooi de zware aanvallen was het onvermijdelijk, dat veelvul dig kanonnen uitvielen, doch telkens werden zij na korten tijd weer in orde gebracht en fhengden zij hun vuur Weer in den strijd. Kort na 12 uur Zondag middag nam de strijd toe tot ccn hel van vallende bommen explodeerden 40 cm.-granaten der Anglo- Amerikaanschfc slagschepen en zware kruisers, tankaan- vallen, vuur uit granaatwer pers en gevechten op kor ten afstand, zoodat de tegen, stander geloofde de batterij en stormrijp te hebben ge schoten. In die veronder stelling naderden zware vij andelijke strijdkrachten di kust en trachtten door recht streeksche beschieting den laatsten tegenstand der waarlijk heldhaftig strijden de batterijbemanningen tc overwinnen. In plaats daar van werden zij ontvangen door uiterst zwaar vuur, waardoor om 14 uur 26 een kruiser onderging, terwijl een tweede zwaar beschadigd werd, zoodat hij later even eens zonk. GEVECHTEN IN DE STAD. Berlijn, 26 Juni, (Interinf.) Nadat het aan Amerikaan- sche pantser, en infanterie- strijdkrachten was gelukt, met verpletterende over macht van het Zuiden en Oosten uit de stad binnen te dringen, kon het nog slechts een kwestie van enkele uren zijn voordat de Duitsche ver dediging, welke gelederen reeds sterk waren gedund, haar kruit zou hebben ver schoten. Tegen 6 uur des avonds bereikten de Amerikanen ten slotte van de landzijde het gebied van het arsenaal, waarom terstond een bijzon der heftige en verbitterde strijd ontbrandde. Pas nadat verscheidene zware batte rijen in stelling waren ge bracht. konden de aanval lers zich van dit gebied meester maken. DE LAATSTE STRIJD ONTBRAND. Des avonds om acht uur begon toen de eindstrijd om Cherbourg. Op dat tijdstip Muurden de resten van het Duitsche garnizoen de vol gende radiografische niede- deeling uit „Laatste strijd <<m Cherbourg ontbrand. Ge neraal strijdt bij den troep. Leve de Führer en Duitsch- ïand." Het stadsgebied van Cher bourg bevindt zich sinsdien in handen van de Geallieer den, die genoodzaakt waren, een meer dan tienvoudige overmacht aan soldaten en wapens te gebruiken, om de stad ten slotte op 25 Juni in hun bezit te brengen. De noordoostelijke hoek van het schiereiland Coten- tin en het ver naar het Noordwesten uitspringende schiereiland Jobourg blijven zich echter handhaven. Ook in het fort Du Roule. aan den weg Cherbourg-Valog- ues, kon de Duitsche bezet ting. zich vannacht nog met succes handhaven. Men kan derhalve aannemen, dat de gevechten op eenigen af stand van Cherbourg nog zullen voortduren. TOT DE LAATSTE GRANAAT Het Internationale Infor matiebureau verneemt, nog. dat de Duitsche commandant van Cherbourg, generaal Von Schlieben. herhaalde eischcn van de Amerikanen, om de stad over te geven en met zijn troepen te capituleeren, stilzwijgend van de hand heeft gewezen. Inderdaad heeft het Duit sche garnizoen zich tot de laatste granaat en patroon verdedigd, waarbij om talrij. ke nesten van verzet gevech ten van man tegen man met het blanke wapen zijn ont staan. Pas toen de laatste afweermogelijklieden in het stadsgebied waren uitgeput, Iconden de nog slechts en kele duizenden manschappen tellende Duitsche verdedigers worden overweldigd. 47.000 FRANSCHEN ZIJN SLACHTOFFER DER BEVRIJDING. 47.000 Fransche burgers, die in de gevechtszone sinds het begin van de invasie door optreden van den vijand zijn gedood en tallooze in puin gelegde Normandische ste den, dorpen en plaatsen, vormen een gruwelijke aan- kiacht tegen de vroegere bondgenooten, die zich aan dienden als „bevrijders" er werkelijkheid ellendie brachten. Daarom valt het niet te verwonderen, dat de Normandische bevolking de Engelschen en Amerikanen bedoelt, wanneer zij over de vijanden praat. Vooral de gewetenlooze manier waarop de Engelsch- Amerikaansche vliegers op de velden en wegen de vluch telingen beschoten, wanneer dezen zich met hun schame le bezittingen in veiligheid wilden brengen, en de bom bardementen op Fransche inrichtingen van hulpverlee ning en huisvesting, die ge kenmerkt waren met het Roode Kruisteeken, hebben de afschuw der Fransclien voor de invasietroepen doen toenemen. Het. feit dat de bevolking nergens, afgezien van het Normandische frontgebied, op de vlucht is geslagen, als mede dat de rust in Frank rijk nergens is verstoord be wijst het vertrouwen der be volking in de Duitsche af weerkracht. Het optreden der benden is geenszins een ,;trojaansch paard" geble ken en de hoop van den vijand op massale stakingen en daden van sabotage op groote schaal is nergens in vervulling gegaan. 's Gravenhage. 22 Juni. Dejders zonder voedertoewijzing steeds moeilijker wo^^de wordt gesloten op 8 Juli a.s.; vervoersomstandigheden rlevering na dien datum kan pen de overheid tot hf.fieKcr niet' meer meetellen voor de men van maatregelen'V- rplicr^ inlevering. Het een zoo doelmatig nlo vanjvoor Pluimvee ^jjn RADIODIENST A. N. P. Tokio. D. N. B. Naar de zender Tokio meldt hebben ongeveer 100 lichte vijande lijke vliegtuigen het eiland Omia aangevallen. Dfc! Ja- pansche strijdkrachten scho ten 16 toestellen neer. BINNENLAND. A- N. P. Hengelo. In den ouderdom van 86 jaar is o- verleden Eduard Ekker een bekende figuur in industri- eele kringen en oudste der Twentsche fabrikanten. A.N.P. Groningen. Gister avond zijn twee 3-jarigp kinderen, die alleen waren achtergelaten door gasver- stikking om het leven geko men. Een van de kinderen heeft vermoedelijk spelender wijs het gaskraantje geo pend. van de nog beschikbare V%u^' voerscapaciteit waarborg ?n. •Het meubeltransport wordt in zijn geheel aan een ver gunningsstelsel gebonden. Daarbij zal het gebruik van motortractie bij plaatselijke verhuizingen tot het uiterste worden beperkt. Het besluit verhuizingen 1943 geldt thans voor alle verhuizingen, met welk ver voermiddel dan ook, zoowel binnen een gemeente als tusschen verschillende meenten onderling. Voor elk meubeltransport is dus voortaan een vergun ning noodig, welke wordt verstrekt door den chef van de afdeeling vervoerwezen van het departement van Waterstaat. De regeling-centrale meu beltransport, Lange Lom bardstraat 40 te 's Graven hage, telefoon 399845, welke insteling in verschillende plaatsen bijkantoren heeft, is belast met, de nadere uit voeringen van deze regeling. De vergunning moet min stens veertien dagen voor het transport door den ver huizer worden aangevraagd bij deze regelingcentrale. ,.e.en zal, indien de le- v^licht niet volledig is naA y nen, zonder meer ovr-i Ui tot invordering vtfcvy per niet-geleverd ei. .Tevens zullen nalatige pluimveehouders hun pluim vee ter beschikking van het Eedrijfschap moeten stellen. De door de verzamelaars af- geteekende leveringskaarten moeten uiterlijk 15 Juli e.k. bij den Plaatselijken Bureau houder zijn ingeleverd. Daar- zullen rechthebbenden een nieuwe vergunning tot het houden van pluimvee ontvangen. BOEKBESPREKING. H. DE VOS Veertig Jaar Directeur Van Rijn's Mosterd fabrieken te Utrecht, Zaterdag 1 Juli a.s. is het precies veertig jaar geleden, dat de Heer de Vos als direc teur en alleen-eigenaar zijn entree deed in de bekende Van Rijn's Mosterdfabrieken. Veel is er sindsdien veran derd. Ook bij Van Rijn, waai de Heer de Vos, dank zijn rusteloos werken, tal van mo derniseeringen aanbracht, waardoor de productie van thans even groot is per week als in 1904 per jaar. MEUBELTRANSPORT. Wijzigingen in de bestaan de regelingen. Uivoering van een vergunningsstelsel voor alle meubeltransporten. BINNENKORT EEN VOOR SCHOT VAN 500 GRAM STROOP VERKRIJGBAAR. Het Rijksbureau voor dt Voedselvoorziening in Oor logstijd maakt bekend, dat binnenkort met handhaving van het normale rantsoen, een voorschot van 500 gram stroop per persbon ter be schikking van het publiek gesteld zal worden. De consument moet rekening mede houden, dat het, evenals zulks bij het beschikbaar* gestelde suiker voorschot het geval is, ook voor de stroop in de bedoe ling ligt het voorschot in het najaar op het jam- (stroop) rantsoen in minde ring te brengen. Het betreft dus zoowel bij de suiker als bij de stroop in feite een be perkte bevoorrading van het. publiek voor de eerstkomen de maanden, niet een on middellijk fe consumeeren extra-rantsoen. De aandacht zij er tevens op gevestigd, dat de voorschotbon uitslui tend recht zal geven op stroop en niet op eenig an der artikel, dat. op den nor malen bon verkregen kan worden. INLEVERING SPLICHT EIEREN. De Provinciale Voedsel- comroissaris voor Noord- Holland maakt bekend, dat de periode van inlevering van eieren door pluinrveehou- Van van Ek WENDE IN FRANKRIJK. In een aantal schetsen heeft Jan van Ek de aan dacht gevestigd op enkele belangrijke momenten in de Fransche historie der laat ste 150 jaar. Zijn vlot ge schreven overzicht, laat hij beginnen in het jaar 1789, wanneer met de bestorming van de Bastrlle de Fransche revolutie wordt ingeluid, schrijver geeft dan enkele der gevolgen van deze ge beurtenis weer. Met klimmende belang stelling volgt men het tragi sche verloop der Fransche geschiedenis in den 19e en 20e eeuw, de cultureele bloei, maar het daarmede gelijk opgaande innerlijke verval. Verbluffend is de samen hang te zien tusschen eindelooze reeks schandalen, crises, corrupties, welke Fransche natie teisteren. Al deze opzienbarende voorval len, zooals b.v. het Panama kanaal-schandaal, de Drey- fus-affaire, Stavisky de ineenstorting in 1940 zijn geen toevalligheden, maar volgen elkaar logisch op. Jan van Ek maakte ge bruik van een omvangrijk cijfer, en feitenmateriaal, dat. niet alleen in een zeer levendigen vorm werd gego ten, maar dat ook een groo te overtuigingskracht, heeft. Hij laat daarbij het licht vallen op tot dusver weinig behandelde en dikwijls onbe kende bijzonderheden. Een vijftigtal belangwek kende illustraties vullen het geschreven woord aan. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK VAN 2—8 JULI 1944. Zondag 2 Juli8.00 uur Hilv. I. De zin van het boer ijn." Onderwerp „Hoog op den gelen wagen." Maandag 3 Juli 13.00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt een lezing over Hoe benutten wij de koolzaadstoppel het beste Dinsdag 4 Juli 13.00 uur Hilv. I. We brengen een be zoek aan een boerderij langs het Twente-Rijnkanaal. Woensdag 5 Juli 13.00 u, Hilv. I. Reportage over bloe men en bollen in de Overij- selsche veenkoloniën. Donderdag 6 Juh 13.00 uur Hilv. I. In de serie Zelf- tuinieren zal de heer Herwig spreken over het kweken van tweejarige bloemplanten. Vrijdag 7 Juli 13 00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en de wenken voor boer en tuinder. 18.45 uur Hilv. I. In de se rie van „De Directie- van de Landbouw" zal er vanavond worden gesproken over „De bloembollenteelt door de hui dige omstandigheden." Zaterdag 8 Juli 13.25 u. Hilv. I. De wekelijksche wan deling. Ergens in het Noor den van het land. 13.55 uur Hilv. I. De Di rectie van den Landbouw geeft wenken voor volkstuin ders. NIEUWE POSTZEGEL VAN 50 CENT. In afwijking van het oor spronkelijke plan zal naast den bestaanden zegel, in de nieuwe serie postzegels met afbeeldingen van zeehelden toch een zegel van 50 cent worden uitgegeven. Deze nieuwe zegel zal eveneens de beeltenis van een Nederlandsche zeeheld dragennadere bijzonder heden daaromtrent zullen t.z.t. volgen. Op dezen zegel na is de serie volledig als op 6 Juli a.s. de zegel van 25 cent ver schenen zal zijn, dragende de beeltenis van Tjerk Hid- des de Fries. De nadere ge gevens van dezen zegel zijn roodachtig paars, rotogra vure, 31V-.- x 247, 'mm. (beeld vlak 2872 x 21V« mm.), druk Joh. Enschede en Zonen te Haarlem, ontwerp Prof. Ku- no Brinks. Gemeente Wieringen. TWEE AVONDEN „GEEN DUBBELTJE IN ZN ZAK." Woensdag en Donderdag avond speelde „Amicitia" ten bate van de Kleuterschool in de Bioscoop. Beide avonden zat de zaal zoo goed als ge heel vol, zoodat de kaartver koop goed gegaan is. Van de 1000 kaarten zijn ei slechts weinige teruggeko men. De eerste avond is tevens benut om Juffr. Ruitenburg en haar medewerksters te huldigen. De Kleuterschool bestaat nl. 30 jaar en waar Juffr. Ruitenburg van den beginne als leidster optrad, werd ook zij in het jubileum betrokken. Op verzoek van het schoolbestuur sprak de voorzitter van „Amicitia", de heer J. J. Bosker de jubilaris en haar helpsters hartelijk toe. Voor allen waren prach tige bloemen aanwezig, bui tendien kreeg elk een foto van de kleuters in lijst. Mej. Ruitenburg had het genoe gen, als dank voor het vele goede, dat zij voor onze Wie- vinger jeugd heeft gedaan, een enveloppe met inhoud van de burgerij te mogen ontvangen. En nadat de heer Bosker een ieder heeft gecompli menteerd, neemt juffr. Rui tenburg het woord en meent moeten opmerken, dat de haar gebrachte hulde haar eigenlijk niet alleen toekomt. Ook het Bestuur beeft veel werk verricht en zij zegt van deze plaats daar dank voor. Ook aan de burgerij en haar helpsters wordt een woord van dank gebracht. Het tooneelstuk, dat nu eens een luchtig blijspel was, heeft de lachspieren wel in werking weten te brengen. Zoowel Woensdag als Don derdagavond werden de spe lers met een hartelijk daverend applaus beloond Het blijkt overduidelijk, dat men in deze tijden eens wil lachen. En omdat de Wieringer bevolking nu een maal goedlachs is, kon een succes niet uitblijven. Wij spreken de hoop uit, dat de Penningmeester van de kleuterschool tevreden is mt de recette tot heil van de Kleuterschool. „GEEN DUBBELTJE IN ZN ZAK!' NAAR DEN OEVER. Zaterdag a.s. zal „Amici tia" met genoemd blijspel optreden in de zaal van den heer D. Lont. UITVOERING MUZIEK SCHOOL GLASBEEK. De accordeon-uitvoering van de muziekschool J. v. Glabbeek, Den Oever, is uit stekend verloopen. Een 14- tal nummers werden aan het in grooten getale opgekomen publiek ten gehoore gebracht, en het herhaald applaus was een bewijs hoe er werd ge noten. Vooral de solisten een compliment, en vooral ook den heer Veltman, die met zijn zangnummers een prachtige afwisseling bracht. Gem. Wieringermeer. „AMICITIA" CE ANNA PAULOWNA. Zaterdagavond speelde onze plaatselijke tooneelver- eeniging „Amicitia" voor de tweede maal in Anna Pau- lowna in de zaal van den heer C. Slikker. Ditmaal werd gegeven het kluchtige blijspel „Geen dub beltje in z'n zak", welk stuk geweldig in de smaak is ge vallen, Ver. voor bedrijfsvoor!. in de Wieringermeer. Meaedeeling No. 191. Excursies Proefboerderij van den N.A.K. en Prof. van Bemmelenhoeve. Wij herinneren nog even aan de tweede excursiemid dag naar de proefboerderij van den N.A.K., Ulkeweg A 20. Slootdorp, welke gehouden zal worden op a.s. Donderdag 29 Juni. Aanvang 3 uur van af de proefboerderij. Met het bestuur van de Stichting Proefbedrijf „De Prof. Dr. J. M. van Bemme lenhoeve", Medemblikkerweg K 62, werd overeengekomen dat de bedrijfsleider de heer J. Schipper gedurende de maand Juli de Dinsdag- en Donderdagmiddagen zal vrij houden voor het rondleiden van leden der Ver. Men wordt verzocht, zich strikt aan de ze dagen te houden. Aan- ang der excursies om half drie n.m. MIDDENMEER, Wij vestigen nogmaals uw aandaacht op de operette die as. Maandag 3 Juli, en niet zooals aanvankelijk vastgesteld was 5 Juli ge speeld in Hotel Smit te Mid denmeer. Zie adv. MIDDENMEER. a.s. Zaterdag is er een vergadering om tot oprich ting van een sportvereeni- ging in Middenmeer te ko men. Het is vooral de bedoe ling om de jongeren gelegen heid te geven verschillende takken van sport te beoefe nen. Laten allen dit steunen, daar er groote behoefte be staat aan een dergelijke ver- eeniging te Middenmeer. Zie advertentie. WIERIXGERWERF. Uit de begrooting van de gemeente Wieringermeer voor-het jaar 1944 lezen wij dat de navolgende belasting opbrengsten worden ge raamd 190 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting op de gebouwde eigendom men 40 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting cp ongebouwde eigendom men 150 opcenten op de hoofdsom der personeele be lasting. Als uitkeering van het rijk wegens ondernemings belasting wordt een bedrag van f 9915.- geraamd. De belasting op tooneel- vertooningen is wegens het steeds toenemende aantal uitvoeringen in deze gemeen te gestegen van f 100 tot f 2500.- opbrengst per jaar. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker Maneer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. 1 Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1