WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdi.g 1 Juli 1944 No. 52 Bureaux Hippolytushoef 'Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal r 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer5 ct. VERBITTERDE STRIJD TEN Z.W. ^g'vL'6 VAN CAEN. OP LONDEN NOG STEEDS STORINGSVUUR. Hoofdkwartier van den Führer, 29 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In Normandië heeft de vijand zijn sterke aanvallen tot bijna 25 km breedte uil- gebreid. Bijzonder verbitterd waren de gevechten in het gebied ten Zuidwesten van Caen, waar de vijand in het onoverzichtelijke terrein vol struikgewas een smalle pe netratie kon tot stand toren- gen. De in de avonduren on dernomen tegenaanval van Duitsclie gepantserde ge vechtsgroepen, drong de vij andelijke voorhoede op een uiterst nauw terrein samen. De vijand leed uiterst zware verliezen aan menschen materiaal. Alleen één pant- serafdeeling vernielde daar bij 53 vijandelijke tanks. In dezen sector hebben zich bij de gevechten der laatste dagen de 12de SS- pantserdivisie (Hitlerjugend) onder bevel van Standarten- führer en kolonel der Waf- fen-SS Meyer, met name de gevechtsgroepen van den SS-Sturmbannführer Olb Oetter, onderscheiden. Ten Oosten van de Orne zijn herhaalde, door sterke artillerie ondersteunde aan vallen van den vijand bloe dig ineengestort. In het gebied van Cher- bourg blijven zich verschei dene van ouze steunpunten tegen de vijandelijke over macht handhaven. De haven is verwoest, de ingang nog altijd versperd. Een aanval van vijande lijke torpedojagers op de Kanaaleilanden is door Duit- sche beveiligingsstrijdkrach ten afgeslagen. Een van on ze patrouillebooten nlaakte het bedienend personeel van het geschut van een torpe dojager onschadelijk er plaatste van vlakbij talrijke artillerievoltreffers op het het Trasimeensche Meer be haalden onze divisies weder, om een volledig afweersuc- ces. Herhaalde met geconcen treerde infanterie- en pant serstrijdkrachten onderno men doorbraakpogingen wer. den hier in gevechten op korten afstand uiteengesla gen, waarbij een aantal vij andelijke tanks werd stuk geschoten. Een plaatselijke penetratie werd afgegren deld. Bij de zware afweerge- vechten in dezen sector heb ben zich de eerste valscherm jagersdivisie onder luite nant-generaal Heidrich ei de 334ste divisie infanterie onder generaal-majoor Boehlke door bijzondere dap- erheid en standvastigheid onderscheiden. In den centralen sector van het oost.eli.jke front heb ben de bolsjewieken in het verloop van den verbitterden afweerslag op eenige plaat sen verder terrein gewonnen. De garnizoenen van Bo- broeisk enMogilev boden den met overmachtige strijd krachten aanstormenden vij and feilen tegenstand. Oos telijk van den midden- en den bovenloop van de Bere- zina, alsmede ten Zuiden van Polotsk duren, de zware 'gevechten met de opdringen- gende bolsjewieken voort. Ten Zuidoosten van Po lotsk zijn nieuwe vijandelij Ue aanvallen met verliezen voor dc bolsjewieken mis lukt. Bij de gevechten ten Zuidoosten van Pleskau heeft zich de Oost-Pruisi sche 121ste divisie infanterie onder bevel van kolonel Loehr voortreffelijk geweerd. For maties slagvliegers mengden zich doeltreffend in de ge vechten te land en brachten den vijand zware verliezen toe aan menschen en mate rieel. Een formatie lichte Duit sclie en Finschc zeestrijd krachten beschoot vaartuig. De vijandelijke Finsche Golf Sowjet-Russi- torpedo jager geraakte in brand en werd na een zwa re ontploffing in zinkenden toestand achter-gelaten. Twee eigen vaartuigen gingen tij dens het harde zeegevecht verloren. Boven het landingshoofd en de bezette westelijke ge bieden iwerden 41 vijande lijke vliegtuigen neergescho ten. Londen ligt nu sinds twee weken onder het onophou delijke vuur van de V 1. In Italië ontstonden gis teren bijzonder verbitterde gevechten in het gebied ten Zuiden en ten Zuidwesten van Siena. waar de vijand geringe vorderingen kon ma- sche batterij stellingen op het eiland Narwi en bracht een vijandelijk bewakings- vaartuig tot zinken. Een formatie Amerikaan- sche bommenwerpers deed gisteren een aanval op het stadsgebied van Boekarest. Duitsche en Roenreensche jagers haalden 12 vijandelij ke vliegtuigen, waaronder tien viermotorige bommen werpers neer. Formaties Amerikaansche bommenwerpers ondernamen gisterochtend een terreur- aanval op de stad Saarbriic- ken. De des wierpen enkele Britsche vliegtuigen bom men op het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied en ken. Vlak ten Westen van het gebied van Saarbrücken. boordwa- rs ochtends werd de txenr tusschen Edam en Volendam met boordwapens bescho ten, waarbij 3 Nederland- sche vrouwen van 17, 30 en 67 jaar en een 4-jarig meis je werden gedood. Nederlanders werden zwaar gewond. Gemengd Nieuws. Radiopersdienst A.N.P. melkwagens met K pens aangevallen. Berlijn (Interinf.) Zware Duitsche batterijen hebben in het Nauw van Ca- lais Donderdagmiddag ten Zuiden van Dover een in Westelijke richting varend convooi onder vuur genomen. Bet convooi, dat achter een zware kunstmatige nevel muur voer, werd ruim een uur lang door de batterijen beschoten. Reeds na het tweede sal vo zag men boven den ne- velwand zware rookontwik keling. Na de beschieting werden opnieuw hooge zware rook wolken gezien, die boven de nevel stonden, afkomstig van treffers die op het convooi waren geplaatst. A. N. P. -r BINNENLAND. Den Haag, 30 Juni. Gis teren overdag hebben 'An- glo Amerikaansche vliegers in scheervlucht weder een personentrein, auto's vingen is verboden. Er zal nog worden bekend gemaakt, wanneer de han delaren tot aflevering van inmaakglazen en nieuwe rubber ringen mogen over,; b"»"- ilie daar bij elkaar in één kist of mand opgepropt zit- len en dikwijls uit verschil lende stallen bijeen zijn ge gaard, bevinden zich al gauw nkele, die minder (gezond :ijn en nu ook de gezonde icpr.imtjes in de mand kun- 1 besmetten. Daarbij dat de jonge konijn- Lsoio®. ^'die op de markten in 0 H.A. -f ,/Csa worden aangeboden. N GES; 'in de meeste gevallen veel ie vroeg bij de voedster zijn weggenomen, niet alleen om zoo snel mogelijk te kunnen worden verkocht, maar voor al ook om de voedster weer zoo snel/ mogelijk te kun nen liiten dekken pn efen nieuwen worp te krijgen. Het is te begrijpen, dat jon gen uit dergelijke worpen van voedsters, die geen tijd hebben gekregen zich van een voorgaande worp herstellen, niet al te sterk zullen zijn, temeer, wanneer 1 dan ook nog het vaak te groote nest in zijn geheel wordt aangehouden. DISTRIBUTIE VAN INMAAKGLAZEN. Inlevering van versleten rubberringen. In velband met de aange kondigde distributie van in maakglazen kan het publiek in de periode van 28 Juni Lot en met 7 Juli 1944 bruikbaar geworden rubber mmaakglasringcn inleveren bij die detaillisten, welke in het bezit zijn va ófficieele Inschrijvlngsrglsters. Men dient zich tot zijn vasten le- jjjOM. VOOR OOGSTJA^. NOG 50.000 WORDEN De voedselvoorziening t dusverre, dank zij de soms ingrijpende en ondanks de vaak niet prettige maat regelen naar omstandighe den goed gegaan. Teneinde te verhinderen, dat tenge- olge van inundatiemaatre gelen als wel door langza- men achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid, dt voedselvoorziening achter uitgaat, moet, hoeveel opof feringen het ook moge kos ten, gebruik worden gemaakt van bestaande bodemreser ves en een meer rationeele productie worden toegepast. Het is noodig, dat ten be hoeve van het oogstjaar 1945 50.000 ha grasland wordt gescheurd. DE STEM DER SS, Luistert op Zondag 2 Ju li van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naai de stem der SS. Onderwerp: beëediging op zonnewende. HET AANSCHAFFEN VAN JONGE KONIJNEN. Kocpt van een betrouwbaren lokker Het is noodzakelijk, dat men slechts dan overgaat tot het aanschaffen van een of meer jonge konijnen, wan neer voor een goede huis vesting is gezorgd en de ze- kerheid bestaat, dat er steeds voldoende voeder voor de dieren beschikbaar zal zijn. De vraag doet zich dan voor, waar men de jonge dieren zal koopen en welk ras men zal kiezen. Wil men resultaten van zijn konijnenhouderij zien dan mag men alleen jonge dieren aanschaffen, waarvan men weet, dat zij afkomstig zijn yan goede ouders, dat zij op tijd zijn geboren er goed verzorgd door de voed ster, die goed was gehuis vest in een ruim en zindelijk hok en een goede doelmati gs voeding ontving, dat het nest. niet te groot was en dat het jonge konijntje niet juist ae achterblijver of de zwak ste uit het nest is en dat het diertje niet te vroeg is gespeend, d.w.z. van voedster is weggenomen. Zekerheid dienaangaande kan men alleen krijgen, als men de jonge dieren koopt bij een betrouwbaren fokker en niet. van den een of ande_ ■en willekeurigen handelaar op de markt. Koopt men ae jonge dieren uit het nest bij den fokker, dan kan men in de eerste plaats contro leeren, ho ede stallen bij den verkooper er uit zien. Zijn zij ondoelmatig en vuil, gaat dan liever naar een ande ven fokker, want men zal dan nooit gezonde, levens krachtige dieren koopen. De leeftijd van de jonge konij nen kan bij een fokker wor den nagegaan aan de dek- bewijzen, zoodat er geen ge vaar bestaat, dat de jonge konijntjes te vroeg bij de voedster worden weggehaald. Koopt nooit, konijntjs, die jonger zijn dan 8 a 10 we ken, want eerst op dien leef tijd kunnen zij de moeder melk geheel ontberen ei dus zonder gevaar voor spijs verteringsstoornissen, met alle gevolgen daaraan ver bonden, verder worden op gefokt op ander voeder. Als men daarentegen op de markt koop.t dan kan men omtrent al deze gege vens niets te weten komen. Onder de vele'konijntjes van uiteenloopende leeftijden, EICHaSCHULE VALKENBURG. Als ge uw jongen naar de Reichsschule in Valkenburg zendt, krijgt hij daar mid delbaar onderwijs en latijn, hij leerc alle takken van sport tot paardrijden en autorij den, hij kan een instrument ieeren, hoe de stallen bij den hoogste deel der Reichsschule is mannen op te voeden, die in staat zijn andere men schen veilig, vast en goed te leiden. Daarom neemt de Reichs schule alleen jongens op, die gezond zijn naar karakter, geest en lichaam en die leidt zij zoo noodig kosteloos op. Inlichtingen geeft de Reichsschule te Valkenburg. BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 1 Juii 1944 to en met 31 Augustus 1944 geeft de bon 23 KF van de kookkaart „U 405" recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen met uitzondering van fabrieksturf. De verbruikers zullen met de op dezen bon aan schaffen brandstoffen één maand moeten toekomen, daar het in de bedoeling ligt op 1 Augustus a.s. een vier den bon van de kaart „U 405" aan te wijzen. Wie eigen bedlinnen meebrengt naar hotels of pensions, geniet korting. Geldige bonnen. 27-28 A 4 r. brood of •28 B 1 r. broed of gebak. 28 1 rants. beschuit. 155-156 Alg. 1 rants. Brood, Gebak of Bloem. 157 Alg. 250 gr. Havermout of Rogge vlokken. D 54 Res. 250 gram Gort. E 54 Res. 250 gr. Kinder meel of Voedingssuiker. 27 A Va rants. Boter. 27 B '/i rants. Boter. 158 Alg. 100 gr. 20+ of Magere kaas. 27-28 1 3/4 liter melk. 27-28 1 3/4 liter Taptemelk. 27-28 A 1 rants. Vleesch. 27/28 B 'U rants. Vleesch. 159 Alg. 500 gram suiker. Alg. 250 gram Jam. 161 Alg. 1 r. Vervangingsm. 27 Versn. 150 gr. Versn. 27-28 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten. Bijzondere rantsoen B55, C55, D55, E55 Res. Va rants. Boter. Gem. Wieringermeer. MIDDENMEER. Vergadering van de op te richten sportvereeniging gaat NIET door. Zij, die interesse hebben voor de korfbalsport kunnen zich opgeven heden Zater- van 78 uur, Brug straat 23. In het verleden Ligt het heden, 't nu wat werden zal. Bilderdijk. Jhr. Pieter van der Does 1562—1599. In 1588 vice- aclmiraal. Expeditie naar Spanje met een vloot van 73 schepen en 8000 koppen. Landing op Canarische ei landen met verovering van Allegona. O/H P. m. Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P. m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmes- telle West Zweigstclle Niederlandc te Utrecht, alle Hafen en Ortskommandanturen en bij de NebensteUen der Waf- fen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. DE N.V.D. EN HET GEZIN. Wederom heeft een flin ke groep moeders haar in trek genomen in het Moe- aertehuis van de Nederland- sche Volksdienst te Leid- schedam, nadat een zelfde aantal, verkwikt en gesterkt naar lichaam en geest, ns een verblijf van eenige we ken, haar taak in het. gezin weer had opgenomen. In de provincie Limburg mogen de hulpposten „Moe der en Kind" van de NVD zich in dezelfde belangstel ling verheugen als overal elders in Nederland. Zoo werd eenige weken geleden te Roermond reeds de vijfde hulppost aldaar opgesteld. Denkt men aan de moe ders, dan denkt men aan de kinderen. Kinderuitzendin gen hadden plaats naar Lunteren en Helledoorn, waar een groote groep jon gens in een mooie omgeving naar hartelust van een ge zonde vacantie kan genieten. Een groep meisjes, die zes weken had doorgebracht te Forsthaus in Duitschland. keerde in een uitbundige stemming met door de zon gebruinde gezichten, huis waarts. NIEUWS IN 'T KORT. Bij het kanovaren zijn twee 14-j. jongens van de ambachtsschool te Tiel ver dronk. Opperwachtmeester Stap, door moordenaarshand gevallen, is te Utrecht met korpseer ter aarde besteld. - Kappers geven, inge volge besluit van de Vak groep, drie uur per week voorrang aan personen be neden 15 jaar. Telefonische oproepbe richten zijn nu ook voor Am sterdam en Den Haag ver vallen. - Uit kelders van dooi het bombardement op Nij megen getroffen huizen aan de Houtstraat werden 22 Juni nog twee lijken opge dolven. - Twee zoo goed als nieu we radio's werden te Hilver sum door een 12-j. meisje in een teerketel op het terrein van een autoslooperij ge vonden. --In een greppel vond men bij Winterswijk het lijk van een 44-j. arbeidersvrouw. Zij was meegelokt door een haar onbekende man, die nu voortvluchtig is. Het lijk ver toonde wonden aan borst en hals. Er moet een hevige worsteling hebben plaats ge had. Wegens de verkoop van lager bier voor Pilsener en het verkoopen van met zout- stof bereide limonade (zoet stof mag hierbij niet worden gebruikt!) kreeg H. Kok te Kampen f 12.500 boete. Te vens moet hij 10 jaar slui ten. Wegens moord op de 36-j. caféhouder van Duffe len te Rotterdam, kreeg de 25-jarige expeditieknecht Van I. acht jaar de vrouw van de vermoorde wegens uitlokking 9 jaar. de 22-ja- rige buffetjuffrouw, die er van wist, maar geen aan gifte deed,- 8 maanden. Twee gemaskerden de den een roofoverval op land bouwer J. te Grijpskerk (Gr.) Zij bonden hem op een stoel, hielden zijn zoon met een ketting in bedwang en be dreigden de vrouw met een revolver. Nadat zij de boe ven gewezen hadden waar zich geld bevond en dezen zich daarvan meester had den gemaakt, maakten zij zich uit de voeten. Gemeente Wieringen. BERICHT. Burgemeester OFFICIEEL Door den van Wieringen is ontheffing verleend, van het verbod van jeugdige personen, zich ■uiten op te houden Zondag 2, Zaterdag 8 Zondag 9 Juli a.s. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker Mxneer Verantwoordelijk voor de advertenties Cora. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1