WIERINGERM EERBODE I3e Jaargang Woensdag 5 Juli 1944 No. 53 Bureaus Hippolytushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WiERlNGERMEER, W1ER1NGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer5ct. FELLE STRIJD IN ITALIË EN AAN OOSTFRONT. Minder activiteit in Normamlië wegens de zware verliezen der Geallieerden. Siena ilï Italië ontruimd. Duitsclu» uitwijkbeweging naar gebied om Minsk. Heldendood van drie generaals. gingsposten naar de hoofd- gevechtslinie terugdringen. In den centralen sector van het oostelijke front wer den westelijk van Sloetsk krachtige aanvallen der bolsjewisten in zware ge vechten afgeslagen. In het gebied van Ossipowitsji en aan den nhddenloop van de Berezina distancieeren zich onze divisies in verbitterde gevechten met den opdrin- genden vijand naar het ge bied om Minsk. Ten Zuidwesten van Po- lotsk mislukten door tanks en slag vliegtuigen gesteun de Sowjetaanvallen bij Gloe- bokoje. Om de stad Polotsk wordt verbitterd gevochten. In de zware afweergevech- ten hebben de commandee- rende generaals der artille rie Martinek en generaal der artillerie Pfeiffer alsmede luitenant-generaal Schüne- mann, strijdend aan het hoofd van hun corps, trouw aan hun eed op het vaandel, den heldendood gevonden. Formaties slagvliegers mengden zich met goed ge volg in de gevechten te land en vernietigden talrijke vij andelijke tanks, kanonnen en 2GU voertuigen. Zware ge vechtsvliegtuigen onderna men In den afgeloopen nachi een gecomcentreerden aan val op Sloetsk. Een sterke formatie Ame- rikaansche bommenwerpers deed gisteren een terreur- aanval op Boedapest. E ontstonden schade in woon wijken en verliezen onder de bevolking Duitsche er Hongaarsche luchtverdedi- ringsstrijdkrachten verniel den 45 vijandelijke vlieg tuigen. waaronder 34 vier motorige bommenwerpers. Bomaanval op Boedapest 45 vliegtuigen neerge schoten. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 3 Juli (D.N.B.) liet opperbevel van de weer macht maakt bekend In Normandië deed de vij and gisteren ten gevolge van de zware verliezen, welke hij de vorige dagen had gele den, slechts enkele aanval len ter sterkte van een ba taljon. Bij den geslaagden afweer werden den vijand buitengewoon zware verlie zen toegebracht. In Zuid- Frankrijk werden verschei dene groepen terroristen tot den strijd gedwongen vernietigd. Londen ligt onder een zwaar vergeldingsvuur. In Italië woedde de verbit terde afweerslag ook giste ren met buitengewone he vigheid tusschen de kust en, het Trasimecnsche Meer. De vijand viel den geheelen dag enze dapper strijdende di visies aan, die na verbitter den strijd enkele kilometers r.aar het Noorden uitweken. Daar de gevechtshandelingen zich uitstrekten tot het ge bied dicht ten Zuiden van Siena en derhalve het ge vaar bestond, dat zeer kost bare cultuurmonumenten der oude historische stad vernie tigd zouden worden, z.ijn on ze troepen vrijwillig en zon der vijandelijken druk naar het gebied ten Noorden van Siena teruggenomen. Aan de Adriatische kust ging de vijand met sterke strijdkrachten tot den aan val over en kon hü onze vooruitgeschoven beveili- schap. Als huldiging voor zijn voortdurend heldhaftig op treden verleen ik den Gene- raloberst Dietl het eikenloof met zwaarden bij het ridder kruis van het ijzeren kruis." PROPAGANDA - OFFEN SIEF BIJ SI. Lö. Bij St. Lö is de gevechts activiteit dit weekend weer opgeleefd, doch er valt nog weinig positiefs op te basee ren. We vernamen, dat de Amerikanen in dien sector een gewapend offensief doen samengaan met een propa gandistisch dito. Met behulp van groote luidsprekers trachten zij het moreel der verdedigers te bewerken. Van Duitsche zijde te Ber lijn wordt ons echter mee gedeeld, dat de Duitsche soldaten de luidsprekers als schietschijven probeeren te gebruiken. Binnenkort zal belangrijker nieuws over de zen sector volgen. Ten slotte zij in dit over-, zicht venneld, dat geallieer de slagschepen in de Scine- baai op Zaterdag stad en haven van Le Havrc onder vuur hebben genomen. OORLOGSSCHEPEN OP DE OUNE. Berlijn, 3 Juli. (Interinf). Op de voornaamste brand punten van het invasie front duurde de artillerie- slag Zondag met onvermin derde hevigheid voort. Het. geallieerde opperbevel liet zware oorlogsschepen ver de Ornemonding invaren, om van hieruit invloed tc kun nen uitoefenen, vooral op het penetratiegebicd zuid westelijk vam Caen. Zware Duitsche batterijen en tal rijke afdeelingen granaat werpers namen met waarge nomen succes Britsche veld- stelingen, tankconcentraties en troepen voortdurend in tensief onder vuur. Ook de andere gevechtsactie was Zondag zoowel ten Oosten van de Ornemonding als ten Zuidwesten van Caen le vendig maar zuiver plaatse lijk. Britsche aanvallen wer den bloedig afgeslagen of in den tegenaanval met de bianke wapenen opgevangen waarbij gevangenen in Duit sche handen vielen. VERSTERKTE ACTIE VAN DE V 1. Stockholm, 3 Juli. (D.N.B.1 De Engelsche berichtendienst meldt voortdurend optreden van de V. 1. Ook gedurende den Zondag en in den nacht van Zondag op Maandag. Reuter meldt, dat Zater dag het Duitsche storings- vuur na het aanbreken van den dag aan sterkte is toe genomen. Uit. talrijke ver uit eikaar gelegen plaatsen zijn berichten binnengekomen over aangerichte schade en verliezen. DE OVERWINNAAR VAN NARVIK. Generaloberst. Dietl is op 23 Juni 1944 bij een vlieg tuigongeval om het leven gekomen. In den dagorder van den Führer ter gelegenheid van den dood van Generaloberst Dietl wordt o.a. gezegd ,.Als voortreffelijk soldaat in den strijd om het Nat.-socia- listische Groot-Duitschland heeft Generaloberst Dietl zich vooral in den strijd om Noorwegen en Finland onder scheiden en zijn mannen van de eene overwinning naar de andere geleid. On vergetelijk zal zijn strijd om Narvik blijven tegen de sterkste overmacht van den vijand en in de hardste om standigheden. Op 19 Juni 1940 werd hem als eersten soldaat der Duitsche weer macht het eikenloof bij het ridderkruis van het ijzeren kruis verleend. Zijn naam zal voortleven in zijn fiere bergleger en bovendien ver bonden zijn met dien van de dappere Finsche bondgenoo- tcn. Hij zal gelden als sym bool van deze wapenbroeder- ZESHONDERD KJNDMt NAAR BOHEM' Op dit oogcnbnX. Duitschland in een gigtyfS? schen strijd verwikkelt met drie wereldmogendheden. Verbeten vecht het natio- naal-socialisme voor zijn bestaan. Schier alle mach ten ter wereld hebben zich verbonden om het waarach tige socialisme van Adolf Hitier te verpletteren. Het mag dan al zijn, dat daar door de sociale opbouw hier en daar werd gestagneerd, de oorlogsomstandigheden mogen dan al sociale mis standen ten gevolge hebben, de wil tot het socialisme kan niet worden uitgeroeid. Nu, op het moment, dat de oorlog het dramatische hoogtepunt nadert, zendt de Nederlandschc Volksdienst in samenwerking met Duitsche organisaties zeshonderd kin deren naar Bohemen er Moravië. Het socialisme van Adoif Hitier vindt voortgang, ook onder de meest moeilijke omstandigheden. Het is geen phrase. doch werkelijkheid. Deze uitzending waarborgt een waarachtig socialisme na de overwinning. Voor den Nederlandsehen Volksdienst. die ondanks de vele moeilijkheden deze uit zending toch nog wist te bewerkstelligen moet men wel bewondering hebben. Het pleit voor deze instelling, dat zij zoovele kinderen uit niet nationaal-socialistische kringen naar het buitenland kon sturen. Zij is zich van haar taak, het gezonde krachtige nog gezonder en krachtiger te maken, wel bewust en zal. wanneer voortgaat op den ingeslagen weg, ons volk een onschat- baren dienst bewijzen. jzich voor de juistheid en volledigheid/ der verstrekte gegevens. Onjuiste of onvol ledige gegevens worden zeer streng gestraft. In zwaar aan te re'jV-nen gevallen kan, ge- ae huidige situatie ir (fatl op arglistige wijze ver- vV^'ijgen van transportmidde- voor niet voor de oorlog A^n belang zijnde goederen zelfs een daad van sabotage worden gezien. Op de geheele regeling be staan slechts twee uitzonderingen, waarbij goe deren zonder speciale ver gunning uitgevoerd worden n.1. a. kolen en cokes b. goederen, die tot de reisba gage worden opgegeven. De nieuwe regeling is zoo eenvoudig', dat zij voor alle hierbij, betrokken zijnde ver- keersinrichtingen zonder een. aanzienlijke uitbreiding der werkzaamheden aan de hand der duidelijke en overzich telijke formulieren kan wor den doorgevoerd. Desondanks vindt nog een aanvullend' controle plaats door de dou anebeambten. Tot dat doel moeten de bewijsstukken in zake de toegestane uitvoer bij de verzeadgapieren wor den gevoegd. Deze worden bij het overschrijden van de grens door de douane ir ontvangst genomen en on der bijvoeging van eventu- ecle noodzakelijke opmer kingen aan de betreffende instantie doorgezonden. Hier vindt een nieuw onder zoek plaats, zoodat iedere vervalsching of ook slechts een poging tot ontduiking onmiddellijk kan worden vastgesteld en eventueel kan worden bestraft. Het goede rentransport zelf ondergaat hierdoor geen vertraging Goederen door de verkeers- inrichtingen aangenomen, worden in ieder geval ver voerd. GELDIGHEID DER NIEUWE BONKAARTEN. Rastcnverkopdruk aan achterzijde. De aandacht van het pu bliek wordt er op gevestigd, rtat uitsluitend die bonkaar ten „Voedingsmiddelen 3e periode 1944" geldig zijn, die aan den achterkant voorzien zijn van een rasterwerkop- ëruk (z.g. guilloche-opdruki in blauw en bruin. Bonnen an genoemde kaart, welke aan de achterzijde dezen op druk niet vertoonen, zijn u i e t geldig detaillisten dienen deze bonnen dus* niet aan le nemen. INLEVERING TWEEDE DISTKlBUTIESTAMivAART. Bij vertrek naar buitenland enz. In verband met het in ge bruik nemen van de Twee de distributiestamkaart moet in den vervolge bij vertrek naar het buitenland, opne ming in een ziekenhuis of in gemeenschappelijke voedin; e.d. uitsluitend deze tweed- dus niet meer de eerste dis- tributliestamkaart, worden ingeleverd. BONAANWIJZING VOOR KAARSEN. De met „60 Verlichting" en .70 Verlichting" gemerkte bonnen der Petroleumkaar- ten respectievelijk S 121 en S 221, geven 1 Juli 1944 af tot nader te bepalen datum recht op het koopen van rantsoen kaarsen i300 gr.) DE WARENUITVOER NAAR DUITSCHLAND. In aansluiting op het in vorig nummer gemelde nog het volgende Voor zoover de afzender WiERlNGERMEER. OOGSTPERIKELEN. De oogst zal dit jaar heel wat moeilijkheden met zich brengen. Ook in 1943 had den de boeren te kampen met gebrek aan arbeids krachten, doch dank zij het gunstige weer is de oogst zonder beteekenende verlie zen geborgen. Dit jaar ech- er zijn grooter moeilijkhe den te verwachten. Het aan tal beschikbare arbeidskrach ten is nog verder terugge- loopen, en er kan niet op worden gerekend, dat het weer zoo buitengewoon mee zal werken als in 1943. Toch zal de oogst binnen moeten komen. Voor onze voedselpositie is dit van het jrootste belang. Nu er zooïi gebrek aan arbeidskrachten heerscht, ware het ge- wenscht, dat de burgers zich enkele dagen vrijwillig beschikbaar stelden om de boeren te helpen. Van het vorig .jaar zijn uit eenige omliggende gemeenten voor beelden van deze welkome hulpverleening bekend. Daar waren op hun vrije midda gen kapper, onderwijzer, sla ger, gezamenlijk met den boer bezig in den koolzaad- oogst. Moge dit voorbeeld ook in de Wieringermeer navol ging vinden. Niet alleen de boeren, maar ook de vrijwilligers zelf en ten slotte de geheele be volking zouden daarmede gediend zijn. HET AANSCHAFFEN VAN JONGE KONIJNEN. Kiest het juiste ras Wanneer men jonge konij- ien koopt, dan moet men er op letten, dat zij levendig zijn, er gevuld en mollig uit zien met glad glanzend haar.; Koopt geen konijntjes, die ruw, glansloos haar hebben, die mager zijn dikke opge zette buikjes hebben. Der- zelf de vereischte fovmulic- gelijke diertjes vallen al ven invult, neemt hij de vol-1 spoedig den dood ten offer, le verantwoordelijkheid op daar zij alle verschijnselen vertoonen van trommelzucht en coccidiosis, twee ziekten, waaraan de jonge konijnen onhen-oepelijk sterven. De meeste konijnennou ders natuurlijk niet de echte sportfokkers hou den nu konijnen om bet najaar een goeden bout le krijgen. Bij den aankoop van jonge konijnen zal men c'us in het algemeen de voorkeur geven aan die die- ten, die reeds in hun jeugd de zekerheid geven, dat zij later een goed slachtkonijn zullen worden. Die zekerheid kan men alleen bij rasdie ren hebben en niet bij ras- iooze dieren, zooals deze in de meeste gevall/cn op de markten worden aangebo den. Dus ook met het oog op de keuze van het ras is het beter te komen bij den fok ker en niet op de markt. Van de raskonijnen, die als vleeschproducent in aanmer king komen, treedt van de zware rassen in de eerste plaats de Fransche hangoor op den voorgrond, voorts zijn uit de middenrassen heel goed de Groot Zilver, de Blauwe en Witte Weeners en de Groot Chinchilla. De Vlaamsche Reus, die bij den leek vooral den naam heeft het slachtkonijn bij uitne mendheid te zijn, is juist als vleeschkonijn minder ge schikt, daar het naar ver houding een te sterk ont wikkeld beenderenstelsel heeft en pas Iaat vleesch en vet aanzet en daardoor laat slachtrijp isde Fransche Hangooren daarentegen heb ben een fijner skelet en zijn vroeger slachtrijp. De be ginnende konijnenfokker doet het beste, zich tot een enkel ras te bepalen. Gaat het in het bijzonder om het fokken van slacht- konijnen, dan kan de bro chure „Het slachtkonijn", welke op aanvrage door het Rijksinstituut voor Pluim veeteelt afd. II te Beekbergen aan belangheb benden kosteloos wordt toe gezonden, bij deze keuze de helpende hand bieden. Holland". De heer B. Par- kamp vertelt ietls ovex- de eigenaardigheden van zijn treekgenoten. NIEUWS IN 'T KORT. ARIE VAN VLIET VOOR EEN JAAR GESCHORST. Zooals gemeld, heeft de sportcom missie van de Ned. Wielren Unie Arie van Vliet wegens zijn optreden tijdens den wedstrijd om het kam pioenschap van Nederland zonder gangmaking over 50 km., gehouden in het Am- sterdamschë Stadion op Donderdag 22 Juni, onvoor waardelijk geschorst, voor den duur van één maand en hem tevens het recht ontzegd gedurende dezen termijn wielerbanen te be treden. In verband met het feit, dat bij besluit van 13 Novem ber 194£ aan Van Vliet met een proeftijd van een jaar een voorwaardelijke schor sing voor den duur van een jaar was opgelegd, om te zetten in een onvoorwaarde lijke schorsing indien deze renner zich nogmaals ern stig zou vergrijpen, heeft de sportcommissie thans, met intrekking van de jongste schorsing van een maand, met ingang van 23 Juni 1944 de genoemde voorwaardelij ke schorsing omgezet in een onvoorwaardelijke schorsing voor den duur van één jaar. De bijkomende straf om gedurende een maand wie lerbanen te betreden blijft onverminderd van kracht tot 22 Juli 1944. Het 4-j. jongetje van T. v. Meijeren is te Schoon hoven verdronken. Wie kantoormeubelen wil koopen, dient daartoe een vergunning te hebben. Twee vrouwen, 75 en 79 jaar, zijn ieder in haar ei gen woning te Den Haag- van haar trap gevallen en aan de gevolgen overleden. Bij het maken van een schuilkelder bij staatsmijn Emma is de 44-j. J. v. Doorn, vader van 4 kinderen, onder het zand bedolven en gestikt. Wie per trein reist, krijgt straf, wanneer hij in een voor de weermacht ge reserveerde coupé plaats neemt. Wie meteen f 5. betaalt, komt er met deze boete af. Wie salarissen of loo- nen zonder toestemming van betrokken overheidsinstan ties verzwijgt, kan met een bedrag tot f 75000 worden beboet. Een inwoner van Nich- tevecht en zijn vrouw zijn gearresteerd in verband met de inbraak in een textielfa briek te Weesp. De vrouw had bovendien gepoogd van medeplichtigen geld los te krijgen, z.g. om een politie man om te koopen. BEPERKING SPOORWEG VERKEER. Van onbevoegde en niet- juist onderrichte zijde zijn aan de pers mededeelingen gedaan over binnenkort in te voeren ingrijpende beper kingen in het reizigersver keer der Ned. Spoorwegen. Weliswaar worden bezui nigingsmaatregelen in over weging genomen, die eenige beperking in het aantal rei zigerstreinen zullen kunnen brengen, maar daarbij zal ernstig rekening worden ge houden met het zakenver keer en het verdere noodza kelijke reizigersverkeer. Zooals in dergelijke geval len steeds is geschied, zal dit t.z.t. tijdig aan het pu bliek ter kennis worden ge bracht. GASVERSTIKKIXG. Te Brielle vond Vrijdag avond de heer J. Achterberg zijn vrouw en twee zoontjes van 6 en 9 jaar bewusteloos in de kamer als gevolg van gasvergiftiging. Een genees heer moest bij de knaapjes de dood corstateerende toestand van de vrouw is na dien vrij gunstig gewor den. CULTUURAGRARISCHE UITZENDINGEN. Dinsdag 11 Juli 20.15 u Hilv. II„Een boer verlaat het erf. Fragment uit het boek „Baljuw Bartold" van Hans Venatier. Uitg. Hamer Amsterdam. Zaterdag 15 Juli 20.15 u. Hilv. II„Bij ons in Noord- REICHSSCHULE VALKENBURG, Zoekt ge voor uw jongens de beste opleidiffg Zend dan de flinksten van hen naar de reichsschule in Val kenburg, internaat voor jon gens van 1018 jaar. Hij krijgt daar meer dan school onderwijs. De school leert hem het volle leven kennen. Hij zal op kosten van de school door de vaderlandsche en duitsche gouwen reizen en later ook naar het bui tenland gaan. Maar hij zal voor alles zijn eigen land leeren liefhebben en daar op een leiderspost een plaats kunnen veroveren. Inlichtingen geeft de reichsschule te Valkenburg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bure aux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1