WIERINGERMEERBODE sst. "S ss -i 13e Jaargang Zaterdag 8 Juli 1944 No. 54 Bureaux Hippolyt.ushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer 5 ct. VERGEEFSCHE DOORBRAAK POGING IN M1DDEN-ITALIË. Wisselvallige gevechten in het Zuiden van Cotcntin. Strijd in WifrRusland duurt onverminderd voort. DUITS CUE SUCCESSEN TER ZEE. echter met eware verhezen! W^UJke front vani« voor. onze stellingen liggen.! positie bevindt dan in 1917. tezon-installatie, die het Otmar Best schrijit in de kunststuk zou leveren, werd Deutsche Allgemeine Zei-'getoond. De ambtenaren tung „Als het generaal!zwegen doch dachten er het Ludendorff vergund was,,ge_j hunne van. Bij een verder v/eest, het geheele ^jdei-zoek bleek weldra, dat vanC~X.^7 rtultra-violette" stralen een zak aardappelmeel een smalle strook bj>'" ramen. De bakker mengde Hoofdkwartier van den daarbtj^stuksescho?! üi>uIg. '"zou"/iSpie regeerlngstaoem met Führer, 6 Juii. (D.N.B.) Het; opperbevel der weermacht ten. In het gebied ten Noor cieelt mede „Ten Noordwesten van Caen heeft de vijand, na de zware verliezen van den vo rigen dag, zijn aanvallen niet voortgezet. In den sec tor ten Zuidwesten van Ca- rentan tot aan de Westkust van het schiereiland van Cherbourg vielen Amerikaan- sche formaties den geheelen dag met krachtige onder steuning van artillerie en tanks aan. In heb verloop van de hevige gevechten werden onze gevechtsvoor posten op de hooidgevechts- linie. teruggenomen. Waar de vfjand ook in deze linie binnendrong, zijn onze troe pen tot den tegenaanval overgegaan. De gevechten duren nog voort. In Zuid-Frankrijk werd een Engelsche sabotagegroep in een gevecht vernietigd. De luchtmacht viel des nachts met sterke formaties slagvliegers vijandelijke troe penbewegingen met goede uitwerking aan. Bij den gis teren gemelden aanval van zware gevechtsvliegtuigen op vijandelijke scheepscon- centraties in den nacht van aanvullende berichten nog 1 4 op 5 Juli werden volgens vrachtschip van 7000 b.r.t. tot zinken gebracht, een tor pedojager zwaar beschadigd en een passagiersschip van 10.000 b.r.t. in brand gewor pen. Boven de bezette westelij ke gebieden verloor de vij and 57 vliegtuigen, waaron der 44 viermotorige bom menwerpers. In verscheidene gevechten tegen vijandelijke zee- ei luchtstrijdkrachten brach ten beveilingsvaartuigen van de Duitsche marine voor de Nederlandsche en de Fran- sche kust drie Britsche tor- pedomotorbootcn tot zinken. Voorts schoten zij een tor pedojager in brand en be schadigden zij drie andere torpedomotorbooten door ar tillerie-voltreffers. Boven dien werden 13 vijandelijke jachtkruisers neergeschoten. Vijf eigen vaartuigen gingen verloren. Door strijdmiddelen van de Duitsche marine werden in de wateren van het inva- siefront twee volgeladen transportschepen met een inhoud van 15.000 b.r.t... een torpedojager en een fregat tot zinken gebrachteen an der transportschip van 9003 b.r.t., werd zwaar bescha digd. Ons vergeldingsvuur ligt met slechts geringe onder brekingen op Londen. In Italië waren gisteren vooral in den westelijken en den oostelijken kustsector zware gevechten aan den gang. Met gebruikmaking van nieuwe infanterie- pantserstrijdkrachten pro beerde de vijand steeds weer door ons front heen te stoo- ten. Alle aanvallen bleven r tj' seering weerstand heeft ge- boden, dan is het resultaat, dat voor den eigenlijken hoofdslag van dezen oorlog, die thans aan drie fronten'en doperwten heeft een aan- tegelijk wordt geleverd, del^^f ^1_,nie:i,.van uitgangspositie wel-voorbe- victorie hebben/" Jëroèpen. den van Siena werd ons Als wiJ in 1917 offen- het N00rHnieensche mee? hadde?S- '"De 278ste divisie infante- Btaan' zou Duitschland se- rie heeft zicli onder bevel1 vlagd hebben- Als Tirpitz of van den ?ütenantUeraal| Hoppe in voortdurende af-gunnen hfi- en Amerikaansche vloot en ovei machtigen vijand blJ~|Van andere strijdkrachten f,£fJoPev'pvif^n^topo^11 door een oorlog in Oost-Azië bracht Alle ^j andehjkë ^reaisBeenngroóte°kans g mnV]drivastitHsucces beschouwd hebben, wik h Voegt men daarbij, dat thans beid van deze divisie. nok" het Oosten no°' ver van nachts opereerende slag- ^e |ieSen staat dat het vliegtuigen veroorzaakten injbl brutaal_ vijandelijke opslagplaatsen pogingen tot demorali- van materiaal in den Adri-s atischen kustsector branden en ontploffingen. Italiaansche torpodovlieg- tuigen vielen voor Bari vij andelij ke y;cheepsconcentra- ties aan en troffen twee koopvaardijschepen van 13.000 brt, ernstig. In het Zuiden van het .Oostelijke front is de ge vechtsactiviteit tusschen den bovenloop van den Dnjestr en Kowel herleefd. In den centralen sectoi wordt op de landengten van Baranowicze en Molodeczno nog steeds verbitterd gevoch ten. Bij Baranowicze sloe gen Duitsche en Hongaarsche troepen talrijke aanvallen van de bolsjewieken in har de gevechten af. Ten Westen van Molodeczno stortten vij andelijke doorbrakingen met verliezen voor de bolsjewie ken ineen. Afdeelingen cava lerie en pantserstrijdkrach ten, die in den versperrings grendel waren binnenge drongen, werden uiteenge slagen. Ten Noordwesten van het Naroczmeer werden bolsjewistische aanvalstop- pen opgevangen, tusschen Dunaburg en Polotsk werden talrijke aanvallen van den vijand afgeslagen. In één penetratie zijn nog hevige gevechten aan den gang Ten Noorden van. Polotsk on dernamen de bolsjewieken verscheidene vruchtelooze aanvallen. Aanvallen van formaties Duitsche slagvliegtuigen wa ren vooral gericht op vijan delijke marschcolonnes. Hier bij werden weer talrijke tanks, stukken geschut verscheidene honderden voertuigen,* alsmede eenige bruggen vernield. Des nachts vielen zware gevechtsvlieg- aardappelmeel, dat. fraudu leus was gekocht, waardoor het brood witter en de prijs zwarter werd. De economische rechter krijgt aan deze bestralings affaire nog wel eenig werk PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 8 tot en met 26 Juli' 1944 geelt elk der bonnen;Kruistoestellen in brand „28" van de bonkaart U 403 schoten. HCR, Ripperda, Schoten,»echter nog meer gebeurd tij- Succes, TYBB, De Zand voor t- meeuwen. 4e klasse AAtlas, BKC, LSW, Nieuwe Niedorp Ou- desluis, Texel, Vrone, Water vogels, Wieringerwaard. BUITENLAND. KORT NIEUWS. Argentinië lijdt onder 'n koudgolf 10 gr. vriest het. Insuline zal men in Ber gen (N.) vermoedelijk uit kabeljauw kunnen bereiden (middel tegen suikerziekte) Joego-Slavië. Op het vlieg veld Agram hebben Britsche jagers twee Duitsche Roode voor kookdoeleinden recht op het koopen van één liter petroleum. VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN. De oogst van tuinboonen, doperwten en vroege aardappelen. De oogst van tuinboonen veid is." De D. A. Z. merkt op, dat de vijand tot dusverre aan geen der fronten een be- slissend voordeel heeft be haald en schrijft dan „Als wij Duitschers het gevaar dat wij doorgemaakt hebben, nuchter beschouwen. kan ons vertrouwen op de over winning slechts verdubbe len. Toen Churchill besloot den nieuwen omsingelings- ring om Duitschland aan te leggen en zijn oorlog ver- Uregen had, stond de bedrei ging onvergelijkelijk veel machtiger aan Duitschlands grenzen dan thans. Steeds weer is het gelukt ressources van politieken en militairen aard te vinden, zoodat Duitschland het huidige wa pëngebeuren met ingespan nen ernst, maar met ver trouwen kan aanvaarden." 1'ROVINCIALE PUBLICATIE van het Departement van Landbouw en Visscherij. In verband met verschil lende mutaties volgt hier onder een lijst van de assis tenten van den Rijksland- bouwconsulent en hun dis tricten Gemeenten Anna Paulow- na. Den Helder en Wierin gerwaard. AssistentC. Zij dewind, Hoogzijde E 106, Schagen. Eiken Donderdag zitdag van 1012 uur in Ho- :1 Igesz te Schagen. Gemeente WieringenAs sistent j. j. Polter, Belt 15, Hippolytushoeï. tuigen de vijandelijke ravi- rFVAr pppsfii» m SSolSn'" ontstoSn i"nh^S&henr,nMch ïïn ontploffingen ontstonden. ^«.na- Een andere geconcentreer de aanval was gericht op het vliegveld van Minsk. Groote verwoestfjiigën en talrijke branden werden waargeno men. Enkele Britsche vliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op claatsen in h?t Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. Radio-berichtendienst. Hoofdkwartier' van den Führer, D.N.B. Om gezond heidsredenen is generaal- Veldmaarschalk Von Rund- stedt. in het opperbevel in het Westen opgevolgd door generaal - veldmaarschalk Von Kluge. De Führer heeft in een hartelijk gesteld eigenhan dig schrijven veldmaarschalk Von Rundstedt die zich in de moeilijkste situaties.' hooge- lijk heeft onderscheiden zijn bijzonderen dank uitgespro ken en het voornemen te kennen gegeven van zijn diensten gebruik te maken voor speciale opdrachten. 1917 en 1944. Als Ludendorff toen In het middelpunt der be. langstelling van de Berlijn- sche Zondagsbladen staat het verloop van de invasie- gevechten in de eerste vier weken.De bladen wijzen op den ernst van den toestand en op het feit, dat Duitsch land zich ten aanzien van de komende beslissingen in een veel en veel gunstiger oen teler persdraad beschik baar worden gesteld voor het persen van koolzaadst.roo. Slechts in de gevallen waar bij het koolzaadstroo ver kocht zal worden of ver kocht is voor industrieels doeleinden in binnen- ouitenland, zal een zekere hoeveelheid persdraad wor den toegewezen. VOOR-OORLOGSCH BROOD DOOR HOOGTEZON- BESTRALING. Uit een stad in het Wes ten des lands kwamen regel matig klachten binnen over het verkoopen van wit brood tegen zwarte prijzen. Het bleek, dat een groote bakke rij zich hieraan schuld! maakte. Bij een herhaalde controle vertelde de bakker den C.C.D.-ambtenaren op getogen. dat hij wit brood kon bakken zonder met de wet in conflict te komen, n-.l. door bestraling met ul traviolette stralen. De hoog- deze voedzame peulvruchten ruime gewichtshoeveelheden oogsten, dan moet men ze vooral niet te jong plukken Dit gebeurt nog al te dik wijls, hetzij uit onkunde, hetzij door ongeduld of om de primeur van den vroegen pluk te hebben. Een dergelijke te vroege oogst van tuinboonen of dop erwten met de nog te klei ne onvolgroeide zaden ir. de jonge scheeden gaat ten koste-van de totaalopbrengst. Men mag dit zelfs verspil ling noemen. Daarom is het beter om nog een aantal dagen te wachten, totdat deze peulvruchten hun nor male grootte hebben bereikt. Het is tenslotte niet alleen een grooter gewicht, dat al dus wordt verkregen, cloch ook een lioogere voedings waarde. Natuurlijk moet men de jonge peulvruchten ook niet al te rijp laten wor den, want dit zou ten koste van de malschheid gaan. Plukt de scheeden, die blij kens den inhoud werkelijk plukrijp zijn, en laat de an dere nog tot de volgende keeren hangen. Plukt, ze vooral voorzichtig wanneer men de gewassen niet be schadigt komt dit de op brengst eveneens ten goede. Bij het rooien van de eer. ste vroege aardappelen ge •men ook niet al te overijld te werk. Overtuigt U eerst, of de jonge aardappelknol len in den grond reeds een voldoende grootte hebben bereikt Men rooie aanvankelijk liet meer dan men voor di reet gebruik noodig heeft, dus slechts eenige starftmen De overige kunnen dan nog wat doorgroeien en beter af rijpen. Öp deze wijze ver krijgt men daarvan de groot ste opbrengst. Daar sommi gen hun eerste aardappelen teeds rooien, als ze nog wei nig grooter zijn dan een knikker en daardoor een veel ie geringe opbrengst krijgen is het niet. overbodig hierop nog eens de aandacht te vestigen. Wanneer ten slotte de vroege peulvruchten en de vroege aardappelen van het veld zijn verdwenen, wordt de grond weer spoedig gereedheid gebracht voor een nateelt met andere produc ten. zooals boerenkool of andijvie. COMPETITIE INDEELING District I. 3e klasse A ADO 1920, DTS, GVO, Helder, Kinhelm, Schagen, Terrasvogels, WZ Zaanlandia. 3e klasse CBeverwijk^ Bloemendaal, DEM, HFC,*een flesch jenever. Frankrijk. Herhaaldelijk komt het tot betoogirigen te gen krijgsgevangenen van het invasiefront, die in de hoofdstad aankomen. Vooral Canadeesche vliegers staan aan aanvallen bloot. Vereen. Staten. De Gaulle wordt tusschen 59 Juli in Washington verwacht Met nadruk waarschuwt Roosevelt tegen de opvatting", 'dat de oorlog reeds zoo goed als gewonnen zou zijn. Italië. De Duce verklaarde cie wet op de socialisatie van bedrijven ingang 30 Juni van kracht. Engeland. Majoor Currie een der leiders van militaire conferenties op het minis terie van voorlichting, is het slachtoffer geworden van een vliegende bom. aens de afwezigheid van de bewoners. De kleerkasten waren allen leeggehaald, de tapijten van den vloer ge roofd, alles wat maar eenige wktarde vertegenwoordigde meegenomen. Bij het gesto- lene waren twee bontjassen, zes Perzische tapijten, vijf vloerkleeden. De waarde er van loopt in de duizenden guldens. Nieuwe bonnen. Geldig van 9 t.m. 22 JULI. 29-30 A 4 r. brood of gebak. 29-30 B 1 r. brood of gebak. 29-30 Beschuit 1 r. beschuit. 169-170 Alg. 1 rants. brood gebak of bloem. 171 Alg. 250 gr. Peulvruchten d 57 Res. 250 gram Gort. E 57 Res. 250 gram Kinder meel of Voedingssuiker. 172 Alg. 100 gram Vermicelli. 29 a rants. Boter. 29 B Vi' rants. Boter. 32 A rants. Boter. Geldig t.m. 19 Aug. 173 Alg, 100 gram 20-f of Magere kaas. 29-30 1 3/4 liter Melk. 29-30 Taptemelk 1 3/4 l. 29-30 A 1 rants. Vleesch. 29-30 B 1 i rants. Vleesch. 174 Alg 500 gram Suiker. 175-176 Alg. 250 gr. Stroop. '77 Alg. 250 gram Jam. 178 Alg. 250 gr. Koffiesurr. Versn. 150 gr. Versn. 28-30 Tabak 1 r. Sigaren, Tabak of Cigaretten. 179 Alg. 1 r. Eenheidstoiletz. '.80 Alg. 1 rants. Waschp. of Eenheidstoiletzeep. Engeland moet er reke-jC58, D58, E58 Res. 1 rants. ning mee houden dat de; Waschp. of Eenh.z. Duitschers spoedig Vergel-E 59 Res. 1 rants. Toiletzeep, öingswapen no. 2 zullen bruiken. Voor no. 1 hebben zij intusschen een nieuwe ring van afvuurbases aange legd (Daily Mail, Engeland) In Z.-Engeland werken de landarbeiders (sters) met helmen op, wegens gevaar voor granaatsplinters (af weer tegen de V 1). De News Chronicle stelt vast, dat de vliegende bom men ide Britsche militaire deskundigen eenvoudig de adem hebben benomen. NIEUWS IN 'T KORT. Uit een wijnpakhuis te Hilversum werden 114 liter- flesschen likeur, 125 halve fl. liker, 40 fl. whiskey en een hoeveelheid port, sherry en wijn gestolen. Door een rat werd te Ouderkerk een baby van 6 mnd. in de wieg zoo gebeten, dat een dokter er aan te pas moest, komen. In een keu kenkast werd een rattennest gevonden 16 ratten wer den gedood. Tegen de vrouw Velddriel (Betuwe), die haai man vetrgiftigde pannekoe ken wilde laten eten, is ook in hooger beroep 15 jaai gevorderd. Tegen de buur man, eerst vrijgesproken ook 15 jaar. De Enkhuizer Almanak voorspelt, dat Juli geen echt mooie zomermaand worüt. Temperatuur steeds) veran derlijk met vrij veel regen Tusschen 5 en 11 Juli en tusschen 13 en 20 Juli kans c-p enkele vrij warme dagen tover het geheel niet veel zaaks. Laat ons hopen, dat het gezegde „Almanak, Leu genzak" ook deze maand bewaardheid wordt). HOND DRONKEN, HUIS LEEG. Een eigenaardige ontdek king deed een bewoner van de Lairessestraat te Amster dam, toen hij. na anderhalve ciag afwezig te zijn geweest, zijn huis weer betrad. De bond, die op de woning, een huis met een belétage moest jiassen. lag dronken te soe zen op den vloer. Naast, het dier lagen de scherven van Door den Nederlandschen Volksdienst zijn in samen werking met de Nat. Soc. Volkswohlfahrt en de Hit- ier-Jugena zeshonderd Ne derlandsche kinderen voor zes weken naar de mooiste streken in Bohemen en Mo- ravië uitgezonden, om daar een gezonde en prettige va an tie door te brengen. Even f voor het vertrek uit Amster- lam. C.N.F.,'Sagers Paxs. REICHSSCHULE VALKENBURG. Is uw jongen flink en be- taafd Zend hem naar de reichsschule Valkenburg. Hij zal er een zoo breede ont wikkeling krijgen, dat hij den harden arbeid van den boer leert kennen en de capaciteiten heeft- om een landgoed te besturen. Hij zal het handwerk van den arbeider leeren kennen en later in staat zijn een groote fabriek te besturen Hij zal kameraadschap ieeren kennen en een leider van menschen worden. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Er was1 Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1