WIER IN GE! ft MIE EER BODE 13e Jaargang Woensdag 12 Juli 1944 No. 55 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. PriJ's Per nummer5 ct. Uiterste inspanning Duiische volk kan de ALLE KANSEN OP DE ZEGE IN HANDEN. Rijksminister dr. Göbbels heelt het woord gevoerd op een groote bijeenkomst in een gouwhoofdstad in het Oosten van het Duitsche Rijk. Zijn woorden werden door meer dan 200.000 toe hoorders in de zalen der stacl en op de pleinen der per radio aangesloten steden in de Kreis met ge estdriftige instemming ontvangen Dr. Göbbels kenmerkte de zen oorlog als een slechts eenmaal voorkomend histo risch conflict, dat niet met oorlogen in liet verleden kan worden vergeleken. Ter wijl vroeger werd gestreden om het bezit van een provin cie, om strategische grenzen of economische belangen, gaat. het thans om zijn of niet zijn van het Duitsche volk. Vele millioenen volksge- nooten aan het front en in het vaderland vervullen de eischen! van den totalen oorlog zonder tegenspreken en met onbeperkten wil zich persoonlijk te geven Toch zijn er in groote deelen dor tot dusver van de vijandelij ke luchtt.erreur verschoond gebleven gebieden van het Duitsche Rijk nog zeer aan zienlijke reservekrachten aanwezig. Deze moeten thans worden toegevoegd aan de vereende inspannin gen van het geheele Duit sche volk, teneinde aldus liet laatste deel van den weg naar de overwinning mogelijk te maken. Iedere Diiitscher moet den sterk verlaagden levensstan daard in de door den lucht oorlog geteisterde gebieden tot maatstaf van zijn eigen leven maken. In dit stadium der ontwik keling, nu de vijand zijn algemeencn stormloop op Europa is begonnen. zoo verklaarde dr. Göbbels ver der, is de cïsch van liet oo genblik totale oorlogsinspan ning van elk individu en van het geheele volk met alle matericele en geestelijke re serves. die het ter beschik king staan. Het Duitsche volk bevindt zich in gevaar. Duitschland heeft den al- fcemeenen stormloop van zijn vijanden uit het Westen en het Oosten tegen dezen zomer verwacht en met hun jnaterieele meerderheid, die op vele gebieden aan den dag trad, rekening gehouden. Daarom was het ons ook duidelijk dat dit niet zonder zwaVe belastingen en ern stige beproevingen zou ver- loopen. Ingaande op den toestand han de fronten zelf. ver klaarde dr. Göbbels. dat hot verloop, dat. de invasie tot dusver heeft gehad, de verwachtingen heeft beves tigd, die Duitschland van zijn versterkingsinstallaties en van de strijdkracht van zijn soldaten heeft gehad. Slechts met buitengewo ne offers aan menschen en materiaal is het den Anglo-Amfcrikanen ge lukt op een smalle strook van het West-Europeesche vasteland vasten voet te krijgen. De eigenlijke be slissing in het Westen moet nog komen. De strijd om de havenves ting Cherbourg noemde dr. Göbbels het heldenlied der Duitsche militaire geschie denis Ook de zware belastingen van het oogenblik aan het Oostelijk front behandelde dr. Göbbels met dezelfde realistische openhartigheid, zoo verklaarde hij, dat de Duitsche soldaten aan het Oostelijke front op het. oo- Dr. GÖBBELS thans noodzakelijk. waarheid verdragen. genblik het bovenmensche- lijlce moeten presteeren om den stormloop der bolsje wistische pantserlegers te gen te houden. Thans, nu het bolsjewisme op den drempel van Europa staat, blijken de voordeelen van het feit, dat de Duitsche oorlogvoering in het Oos- ten zich destijds over een groot gebied uitstrekte, daar dit tot dusver nog steeds heeft mogelijk gemaakt het ter beschikking staande ge bied tegen de vijandelijke overmacht als wapen in het veld te brengen, zonder dat daarvoor een gevaar voor het Rijk zelf ontstond. Luohlvcrgelding. Vervolgens hield dr. Göb bels zich uitvoerig met den luchtoorlog" bezig. De zwa re beproevingen en Verlie zen, die de vijandelijke luchtterreuv voor de Duit sche burgerbevolking in het vaderland met. zich heeft gebracht en nog brengt, gaf dr. Göbbels volledig toe. Toch is den vijand zijn dulvelsch plan, het oorlogs- moreel van het Duitsche volk te breken, op geen en kele wijze gelukt. Dat hij de Duitsche bewapeningspro ductie niet hinderen kon bij haar cpwaartsche ontwik keling, dat deze tegenwoor dig op volle toeren werkt en voortdurend stijgende resul taten afwerpt, begint de vijand zelf geleidelijk in te zien. Overigens, zoo zeide dr. Göbbels. is de luchtoorlog sedert- eenige weken weer tweezijdig geworden De verklaring van Churchill in het Lagerhuis bewijst dat de „V 1" thans, naar Churchill woordelijk heeft toegegeven, voor Engeland een perma nent, zeer ernstig probleem geworden is. Met betrekking tot pogin gen der Engelschen een be roep t.e doen op het wereld geweten, verklaarde dr. Göbbels, dat deze luchtmis- dadigers thans op de lier deze humaniteit beginnen to tokkelen. Dat hebben wij verwacht. De vergelding treft het Britsche volk juist op het oogenblik, dat het meende er te zijn en zich koesterde in rooskleurige verwachtin gen van een zoogenaamd spoedig komende overwin ning. Wij willen de moeilijkhe den in het vijandelijke kamp zeker niet overschatten, ver volgde dr. Göbbels, doch het. moet ons duidelijk zijn, dat ook de vijand even zware zorgen heeft. Wij weten, dat wij alle kansen op de overwinning in onze handen hebben. Wij hebben alle re den de komende beslissende maanden met souvereine ge latenheid en in het bewust zijn van onze materieele en morefile kracht tegemoet te zien. In geloovig vertrouwen zien wij op naar den Füh- rer. Hij zal het volk met vaste hand door alle geva ren en beproevingen leiden, /'.ijn woorden, dal een strijd achter welke het geheele fanatisme van een volk staat, nooit anders dan met een overwinning kan eindi gen. zijn ook de onze. king van de V. 1. De oorlogs verslaggever van de E.B.C., Jack Heivley, verklaarde se dert weken in Zuid-Engeland rond te reizen om zich per soonlijk te overtuigen van de uitwerking van ö/jV. en van den indruk/ £a/r nieuwe wapen op sche bevolking. ..j /ei- de, dat men in Èlrgtnand o- veral hulpeloos staat tegen over de V. 1. „Niemand", zoo zeide hij „kan iets anders doen dan stil zitten afwachten en zich afvragen of het ding, dat daar komt aansuizen, mis schien voor hem bestemd is." Een andere oorlogsverslag gever, William Wilson, inter viewde in een stelling der luchtdoelartillerie in Zuid- Engeland den opperbevel hebber der Britsche lucht doelbatterijen, Sir Frederic Pile. Hij vroeg Pile welke kansen er bestonden om de V. 1 meester te worden. Het antwoord luidde „Men doet, al wat mc-nschelijkerwijzc mogelijk is, doch met de vliegende bom is een nieuw tijdvak der oorlogvoering begonnen." Wilson liet vervolgens de Canadeesche luisteraars het naderen van de V 1 en het vuur der luchtdoelartillerie, dat het nieuwe Duitsche wa pen geen millimeter van zijn baan deed afwijken, hooren. Telkens werd tusschen de salvo's der luchtdoelartillerie de zoemende toon van de V 1 gehoord. Een bevelvoerend officier van een batterij luchtdoel artillerie in Zuid-Engeland gaf ten slotte nog toe, dat de batterij tegen de V 1 niets kon uitrichten. BELANGRIJK. DE ROOIDATA VOOR GOEDGEKEURDE POOT- AARDAPPELEN. De rooidata voor de goed- l-jekeurde pootaardappelen zyn thans gedeeltelijk vast gesteld. Deze zijn voor de Eerste- iingengroep voor A 19 Juli, voor AB (~A-waardig) 26 Ju-, li AB (B-waardig) 19 Juli. Eigenheimers-groep A 26 •Juli, AB (A-waardig) 2 Au gustus, AB (B-waardig) 26 Juli. Bevelanders-groep AA 26 Juli, A 31 Juli, AB (A-waar- 1 dig) 7 Augustus, AB (B- waardig) 31 Juli. Roode Star-groep AA 21 Juli, A 5 Augustus, AB (A- waardig) 12 Augustus en AB (B-waardig) 5 Augustus. De kwalificatie AB (A- waardig) geldt voor de bij de veldkeu ring in klasse A gerangschikte perceelen wel ke na den A-datum worden gerooid. Hierdoor komen zij in de kiasse AB. AB (B-waardig) geldt voor de bij de velökeuring in klas se B gerangschikte percee len, welke vóór of op den A-datum worden gerooid. Hierdoor komen zij in klas se AB. De indeeling van de ver schillende rassen is gelijk aan dia van verleden jaar, met dit verschil, dat de Koopmansblauwen niet meer in de Bevelandersgroep zijn opgenomen. Zij zijn nu in de Eigenheimers-groep ge plaatst. GEEN VROOLIJKE ZOMER. Stockholm. 7 Juli. (N.N.B.) Na de rede van Churchill weet men thans, zoo wordt o a. gezegd in een bericht uit lenden van de „Nya Dagligt Allehanda", dat met het of fensief der robots niet valt le spotten. Het is geen vroo- lijke. aangename zomer, dien de wereldstad thans tegemoet gaat. De dood loert overal iedere minuut. Deze nieuwe bliksem worat door velen als ernstiger beschouwd dan de eerste van 1940/41. Toen hadden de aanvalsuren zich beperkt tot avonden en nach- ten, en was men overdag tamelijk veilig. Thans ver keert men daarentegen voortdurend in het onzekere. Ooggetuigeverslag over de V 1. „Nieuw tijdvak in de oorlog voering ingetreden." Geneve, 8 Juli (D. N. B.) De Britsche omroep heeft, in den nacht van Donderdag op Vrijdag voor luisteraars in Canada ooggetuigeverslagen, uitgezonden over de uitwer VOLDOE AAN SOMMATIE VAN PATROUILLES In den laatscen tijd heb ben burgers herhaaldelijk leisel opgeloopen, waaneer zij aan de sommatie van pa trouilles om te blijven staan Ier controle van hun per soonsbewijs. niet voldeden en trachten te ontvluchten. Patrouilles van de weer macht. de Waffen-SS en de politie worden er op uitge stuurd, om omlaag gespron gen vijandelijke vliegers die, ten einde hun vlucht te vergemakkelijken. meestal burgerkleeding dragen op te sporen. Wie een poging doet, zich aan de controle van het per soonsbewijs te onttrekken door te ontwijken of te vluchten, stelt zich aan het gevaar bloot, voor een vluchtenden vijandelijken vlieger te worden aangezien en als zoodanig te worden behandeld. In het eigen belang van ieder verdient het aanbeve ling op aanroep van een pa trouille onmiddellijk te blij ven staan en zich te legiti- meeren. De patrouilles heb ben strenge orders elke po ging tot ontvluchten door heti onmiddellijke gebruik van wapenen, te voorkomen. VIER DOODEN DOOR ROEKELOOSHEID. Onvoorzichtigheid met een projectiel heeft te Middel burg vier slachtoffers ge- ëischt. Hoewel de juiste toedracht moeilijk valt na te gaan, daar alle erbij be trokkenen gedood zijn, is het toch waarschijnlijk, dat het gebeurde zich als volgt heeft toegedragen Een Middelburgsche jon geman had blijkbaar een projectiel gevonden. Op dc stoep van een woning in de Zandstraat heeft hij met nog twee andere mannen, de on voorzichtigheid begaan dit projectiel te demonteeren of is er althans zeer onvoor zichtig mee te werk gegaan. Op een gegeven moment heeft men blijkbaar, het ge vaar inziende, het projectiel op de straat geworpen. Met een hevigen knal ontplofte het. De 23-jarige E. Vroon land en de 49-jarige E. L. Burgs waren op slag dood, de derde, de 26-jarige M.' Coppejans, is eenige uren la ter in her. ziekenhuis over leden. Een wielrijdster mevr. A. C. Boone—Le Duc, 49 jaar oud, die op 't oogenblik van de ontploffing passeerde, werd eveneens doodelijk ge troffen. Voorts werden zwaar gewond, een 61-jarige en een 32-jarige vrouw, alsmede een negentienjarig meisje dat op den hoek van de straat stond. Zeventien woningen liepen zware schade op. o.a werden veel ruiten vernield ook interieuren beschadigd. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN AAN PER SONEN ZONDER TWEEDE DISTRIBUTIESTAMKAART. Personen, die buiten hun schuld nog niet in het be zit zijn van een tweede dis tributiestamkaart (b.v. ge- ëvacueerden, schippers of woonwagenbewoners)kun nen zich ter verkrijging van een bonkaart (Voedingsmid delen 8e periode 1944) als mede eventueel een toeslag- kaart „L 408", tot de plaat selijke distributiediensten wenden onder overlegging van hun eerste distributie, stamkaart. Bovendien dienen zij, die den 15-jarigen leeftijd be reikt. hebben, hun persoons bewijs mede te nemen en persoonlijk te verschijnen. Alvorens tot uitreiking over te gaan, zullen de distribu tiediensten uit den rechter benedenhoek van de eerste distributiestamkaart. een hoek verwijderen, welke juist het aan den achterkant ge plaatste vakje A 6 bevat. Geëvacueerden, die m hun Vestigingsgemeente nog geen tweede distributiestamkaart ontvingen, doch aan wie in de gemeente van vertrek reeds een tweede distributie stamkaart. was uitgereikt, moeten deze laatste kaart overleggen. De distributie diensten zullen hiervan den driehoekigen rechterbene denhoek met het cijter verwijderen. AGRARISCHE UITZENDIN GEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK 16 22 JULI 1944. Zondag 16 Juli 8.00 uur Hilv. I. Dirk v. d. Bospoori opent onze reeks uitzendin gen met „De zin van het. boer zijn". Het onderwerp van deze week is„Wacht U voor den hond." Maandag- 17 Juli 13.00 u. Hilv. I. Land en Volk brengt een lezing over een actueel onderwerp, waarvan de titel is „50.000 H.A. grasland wordt bouwland." Dinsdag 18 Juli 13.00 uur Hilv. I. Aan den oostelijken rand van de Veluwe in de omgeving van Beekbergen ligt een boerderij, waar we even een kort bezoek bren gen. Woensdag 19 Juli 13.00 u. Hilv. I. We gaan naar de schooltuintjes te Amsterdam. Donderdag 20 Juli. 13.00 u, Hilv. L In de serie „Zelftui- r.ieren zal de Heer Herwig vanmiddag spreken over „Hoe krijg ik tentoonstel- lmgsbloemen in mijn dah lia's. Vrijdag 21 Juli 13.00 uur Hilv. 1. Land en Volk brengt het wekelyksche nieuws en wenken voor boer en tuin der. 18.45 uur Hilv. I. In de se rie „Van de Directie van den Landbouw" zal er een lezing worden gehouden over „Tuin- bouwvoorlichting aan boe ren." Zaterdag 22 Juli 13.25 u. Hilv. I. De wekelijksche wan deling. Met Jan Hiskes op de grens van Veenkolonieën en Westerwolde. 13 55 uur: Hilv. I. De Di rectie van den Landbouw geeft wenken voor Volkstuin- ders. Radiopersdienst A.N.P. Beverwijk. Zondagavond zijn hier op den onbewaak- ten overweg 2 wandelaars, een man en een meisje on der den clcctrischcn trein geraakt. Beiden waren op slag dood. Heerlen. Maandagmiddag is de houwer D. uit Heerlen bij het. ondergronds werk in de Staatsmijn Wilhelmina onder afvallend gesteente geraakt, en aan de gevolgen overleden. NIEUWS IN 'T KORT. SCHORSING VAN VLIET. Tot één maand terug gebracht. Naar wij vernemen heeft het hoofdbestuur van de Nederlandsche Wielren Unie de straf, welke aan Arie van Vliet was opgelegd, nl. een jaar schorsing, teruggebracht tot één maand onvoorwaar delijke schorsing. Deze schor sing wordt geacht te zijn ingegaan Vrijdag 23 Juni en zal eindigen Zaterdag 22 Juli. Een spoorwegman te Roosendaal nam zeven vischjes weg uit. een mand, maar hij betaalde daar voor ongewild met zijn gou den ring, welke in de mand belandde. De ring was van initialen voorzien, waar door de dief kon worden opge spoord. REICHSSCHULE VALKENBURG. Houdt uw jongen niet thuis als er wat bijzonders in hem steektDe reichs- scliule te Valkenburg leidt hem op voor de ruimere we reld, waarin hij als man zal leven. De gemeenschappelijke opvoeding heeft zeer bijzon dere voordeelen, daarom is de reichsschule een inter naat. Maar de nauwe band met het gezin blijft bestaan. Ge verliest uw jongen niet, als hij naar Valkenburg gaat en gij wint voor hem een prach tige toekomst Inlichtingen geeft de reichsschule te Valkenburg. KEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde Nederlander kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in A- mersfoort, landstorm Neder land en de Germaansche-SS in Nederland. Personen tus schen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor cle tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende verbinte nis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen-ss kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslis send voor bevordering zijn gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de na volgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4Alkmaar, Lange- straat 56 Heerlen, Sarolea- straat 25 Groningen. Hee renstraat 46 Enschede, Hen- geloschestraat. 30 en het SS-ersaizkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseer de compagnie bij het SS- ivachtbataillon te Amers foort, ivclke dienst in Ne derland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13 Juli 1944 8—12 uur. Rot terdam, Deutsche Oberschu- le, Westerlaan 1 14 Juli 1944 8—12 uur, Den Bosch, Hotel Noord Brabant, Markt 45 14 Juli 1944 15—18 uur, Venlo, Deulsche Haus, Eg- mondstraat 16 15 Juli 1944 8—12 uur, Arn hem, Café Royal 16 Juli 1944 8—12 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 17 Juli 1944, 8—13 uur, Am sterdam. Dam 4. 18 Juli 1944, 8—12 uur, Utrecht. N.V. Huis, Oude gracht 245 18 Juli 1944, 15—17 uur, Amersfoort, ss-wachtbatl. 3, Leusderweg. Verantwoordeliik redactrice O. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1