WIERINGEHMEERBODE "dsrasssSLSfedi^ 13e Jaargang Zaterdag 15 Juli 1944 No. 56 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal r 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prys per nummer5 ct. NON-STOP-BOMBARDEMENT OP LONDEN. INTENSITEÏT WORDT NA 30 DAGEN HOOGER. THANS NOG SLECHTS „INSCHIETEN. Berlijn. 11 Juli (A.N.P.) In Stockholm, 12 Juli (D.N.B.) welingelichte krmgen Berlijn is Dinsdag in zak; de vergeldingsaanvallen 01 Londen bekend geworden, dat de beschieting met de V 1 volgens een bijzonder plan wordt uitgevoerd. Dit plan der beschieting van l-onden als centrale van de vijandelijke oorlogvoering wordt ondanks alle Britsche alweermaatregelen volgens program afgewerkt. Voor de afzonderlijke doel- vierkanten zijn al naar gelang van hun strategische beteekenis V 1-series be rekend. Deze berekening- ge schiedt op grond van Anglo-Amerikaansche bom bardementen op Duitsche steden. Aan de spits van de beschietingstabellen staan de Londensche City, de "„docks" en de industrieele wijken in Oost-Londen. De intensiteit van de be schieting is onderverdeeld in honderd graden. De eer ste dertig dagen van de be schieting kunnen uitsluitend als een „inschieten" worden beschouwd, dat op de be- s< hietingstabel slechts met enkele graden staat opgetee- kend. Londen en Zuid-Enge- iand hebben zoodoende naar wordt verklaard, pas het begin van dezen slag- zonder einde gevoeld. Reichsorganisationsleiter dr: Ley, die in West-Duitsch- land een bezoek aan talrijke bedrijven heeft gebracht, verklaarde, dat de Duitsche leiding behalve de V 1 nog meer troeven in handen heeft. „Thans zijn wij meer dan ooit overtuigd van dt overwinning," zuo zeide hij Naai de correspondent van „Stockholms Tidningen'' meldt, drukt, de voortduren de beschieting van Londen door de V 1 een volkomen nieuw stempel op de Brit sche hoofdstad. De evacuatie van Londen duurt voort, waardoor het leven in de hoofdstad minder intensief wordt. In de schuilkelders der ondergrondsche, die tot: aanvragen verkrijgbare toe- dusverrc slechts door de be- iichtingsvel. volking der sloppen werden bezocht, heerscht thans een De z-procedure is verder gedrang. Het publiek ligt gelast voor 1. kantoren van des nachts als haringen in cartels of soortgelijke veree- een ton en zonder onder scheid van stand. Men kan thans lords, liooge ambtena ren en diplomaten zien sla pen tusschen het stampu- bliek uit de sloppen. De Londensche bladen be ginnen thans wat meer uit voerige belichten en foto's over de evacuatie der stad te publiceeren. Mail" meldt, thans, ligt bij de aanvragende fir ma's. Zij dragen ook het ri sico van het verlies bij de verzending. Onjuist, ondui delijk of onvolledig ingevul de aanvragen gelden als' 0 niet-ingediend en worden Op dit bedrijf werd, verbor- niet bewerkt Onjuiste jgfyf ten in een gecamoufleerd gaven kunnen bovi» /-nok. een stierkalf van pl.m. bestraffing ten gevolge "htjA-ï) weken oud aangetroffen, ben. Ondernemers, die ir^Xt administratief op gee- gebrekc blijven voor 31 Jalrj.riet wijze was verant- 1944 hun aanvraagte die- t oord. Bij verdere controle nen, stellen da^. -rS? zich zelf en hun werkkrachten ter beschikking voor gebruik elders. Nadere bijzonderhe den kunnen ontleend worden .an het bij de uitreikings plaatsen voor de z-liaarten CC.D. in samenwerking met Juli of Augustus komt dender „Duitsche Dienstpost" en de marechaussee op een groei en de opbrengst nog'de Nederlandsche Post (P.T. bedrijf in Gelderland wer- ten goede. Indien de grond aangenomen, den diverse knoeierijen van zeer arm is of de koolplan-] Geldbedragen aan SS-vrij- een landbouwster-veehoud-jten pas laat werden geplantJ willigers kunnen door veld- ter aan het licht gebracht, zal een dergelijke bemesting i>ostwissel bij de bureaux der wel wenschelijk zijn. I Duitsche dienstpost overgc- in de bedrijfsgebouwen wer den nog respectievelijk 1280 kg rogge en 580 kg gerst aangetroffen, tfelke kwanta niet op de dorschbriefjes wa ren verantwoord. Voorts werd nog pl.m. 12 liter zure melk, alsmede een onverzegeld karnwerktuig ontdekt. Hoewel verdachte volhield, dat zij slechts één nigingen. 2. bureaux, kanto ren enz. van vereenigingen, die haar leden op economisch gebied vertegenwoordigen ofj adviseeren, zooals vereeni gingen van huiseigenaren en grondbezitters enz. 31 kantoren van vereenigingen van economische adviseurs (accountants), belastingcon- .Daily sulenten, boekhouders ei dat de soortgelijke beroepen. 4) ad- offieieele evacuatie reeds is siesondernemingen en -on begonnen op Zaterdag 1 Ju-'dernemers voor het bedrijfs- li, hoewel ditzelfde blad op leven, in het bijzonder voor 3 Juli de desbetreffende ge ruchten nog als belachelijk had gedementeerd. Volgens dit zelfde blad is een groote hoeveelheid spoor wegmateriaal naar de hoofd stad gedirigeerd, om school kinderen met hun onderwij zers, kleine kinderen met hun moeders, aanstaand: het ontwerpen van plannen marktanalyses, organisatie, enz. De vrijstellingsaanvragen nloeten voor de hier bedoelde personen eveneens vóór 31 Juli 1944 ingediend worden bij de hauptabteilung wirt- schaft. Amersfoort, Konin- ginnelaan 12. respectievelijk moeders, zieken en ouden hij de deutsche Handelskam- van dagen op staatskosten nier in Amsterdam. Voor hen naar andere oorden te ver voeren. Het normale reizi- gersvervoer is om die reden beperkt. Het aantal perso nen, die Londen reeds op eigen gelegenheid hebben verlaten, zou op enkele hon- geldt het hierboven gezegde eveneens. Gemengd Nieuws. OFFICIEELE LANDBOUWMEDEDEEL1NG Alle Pluimveehouders zon- ']öervoedertoewijzing, die 'eieren uiterlijk 22 Juli 1944 E A. PALLOWNAPOLDLR maakt «orden. 1945 HONDERD JAAR] In een in hotel Veerburg gehouden vergadering van bestuur en hoofdingelanden van den Anna Paulowna-' polder, deelde de voorzitten mr. Mijnlieff, mede, dat de polder op 11 September 1945; honderd jaar bestaat. Op voorstel van het dage- lijksch bestuur besloot men,' dit eeuwfeest niet onopge-j merkt voorbij te laten gaanJ Aan den secretaris van den1 polder, den heer C. Keijzer, werd opdracht gegeven een Jveek gedenkboek samen te stel- ebben gekarnd, kwam builen, waarin de voorgeschie- het nagaan van de melkle- denis de WOTdin en a ei yeranlies aw defabriek vast van <jen polder tot op hlden te staan, dat den laatsten'j, verwerkt tijd gemiddeld per dag pl.m.|- 70 liter was geleverd, terwijl Kerkdiensten Wieringen bIdroe|Pr0tiUCtie 120 "ter| ZONDAG 10 JULI 1944. Voor het stierkalf is di- NED. HERV. KERK recte leveringsplicht op^e-! H.-hoef 10', u. Ds. v. Beek. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. - - 'Den Oever 10.30 Ds. Lugt.j Met veel belangstelling Westerland 7.30 u. Ds. Lugt.Kvorden de stukgeschoten Dinsdag 18 Juli 8 uur Herv. Anglo-Amerikaansche pant.- .„„or. n.>viiii6opuvaii UJ/SC- - - - "V legd. De granen zijn in be- °1eve^ ^30 plag genomen, terwijl voor alle overtredingen proces verbaal is opgemaakt. NIEUW SPOORBOEKJE. Het nieuwe Spoorboekje wordt van kracht op Maan dag 17 Juli en bevat alle veranderingen, die in d; laatste maanden in de dienstregeling zijn aange bracht. Dus ook de beper kingen die door middel van rose- en oranjebiljetten op d( stations bekend gemaakt zijn. Zooals reeds eerder is aan gekondigd zal men alleen tegen inlevering van een oude reisgids een nieuw spoorboekje kunnen koopen. Zusterkring Westerland. Woensdag 19 Juli 8 uur Herv. Zusterkring H.-hoef (Sa menkomst) Donderdag 20 Juli 8 u. Herv. Zusterkring Oosterland. Vrijdag 21 Juli 8 uur V.C.J.B. DOOPSGEZ. GEM. Den Oever 10. sers in Normandië bekeken. SS P K. Pachnicke O/H P s). LEURINGEN. Het ss-ersatzkommando deelt mede iedere gezonde INpriPPl DE Z.-S.-PKOCEDURE IN DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE. Van bevoegde zijde in Den Haag wordt medegedeeld de procedure der z-s-kaar ten als maatregel op grond van de verordening van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied no 108/42 betreffende de verplichting tot liet ver strekken van inlichtingen wordt thans ook toegepast op de geheele Nederlandsche industrie. Er moeten derhalve aan deelnemen alle industrieele bedreven, die zijn aangeslo ten bij een onder de hoofd groep industrie gerangschik te vak- of vaksubgroep met uitzondering' van 1) de industrieele bedrij ven, die door de rüstungsin- spektion Niederlande of dooi de hauptabteilung Wirtschaft in Den Haag reeds uitgenoo- digd zijn tot deelneming 2) cle bouwvakindustrie, met inbegrip van de kleine bedrijven 3) de houtbewerkende in dustrie behoorende tot het bosch- en houtbedrijf 4) de bedrijven van de ,1e. vensmiddelenindustrie, die hiertoe uitgenoodigd zijn door de publicatie in de pers van 25 Maart 1944. Ondernemingen, wier be drijf ligt op het gebied van handel en industrie, zijn aan de procedure onderworpen voorzoover de omzet bo ven de 50 procent ligt. Hetzelfde is het geval, wanneer naast de industrieele productie een andere bedrijvigheid wjordt uitgeoefend. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de ha mers van koophandel en in dustrie en derzelver bijkan- bij hun Plaatselijke Bureau toren. Bevoegd voor de be- houder te hebben ingeleverd, werking van de in te die-] Pluimveehouders waarvan nen z-kaarten aanvragen is op boven genoemden datum alleen de hauptabteilung de leveringskaarten niet in Wirtschaft, Amersfoort, Ko- het bezit van hun Plaatselij- ninginnelaan 14. Op de Enve-|ke Bureauhouder zijn. ko- loppe en het formulier der, men niet in aanmerking aanvragen moet de afkorting voor een vergunning tot het ,gewi" geschreven worden. Duitsche ondernemingen. welker eigenaars allen of voor het meerendeel rijks dultechers zijn, en onderne mingen. welker kapitaal voor meer dan 50 procent in rijksduitsch bezit, is of die een rijksdiritsche trustee hebben dienen hun aanvra- ;en in bij de deutsche Han delskamer liir die Nieder- landen in Amsterdam er Rotterdam. De formulieren en z-ke.arten zijn voor deze bedrijv-en verkrijgbaar bij cle deutsche Handelskamer. Buitt-nlandsche onderne mingen in Nederland, d.w.z. ondernemingen welker ei genaars allen of voor het meerenrieel niet-rijksduit- schers en niet-Nederlanders zijn, en ondernemingen, wel ker kap.'taal voor meer dan 50 procent, in niet-Duitsch of niet-Nederlandsch bezit dienen hun aanvragen, evenals de Duitsche onder nemingen. in bij de deut sche Handelskamer für die Niederlanden in Amsterdam en Rotterdam. De formulie ren en z-kaarten zijn voor cieze bedrijven eveneens ver- uijgbaar bij de deutsche Handelskammer. De aanvra gen moeten terstond, maar op zijn laatst op 31 Juli 1941 ingediend worden bij de Hauptabteilung Wirtschaft Amersfoort, Koninginnelaan 14. Later ontvangen aanvra ten worden behandeld niet-ingediend. De veranti woordelijkheid voor de tijdi- aanhouden van Pluimvee. VEULENREGISTRATIE. Evenals vorig jaar zal in de week van 24 t.m. 29 Juli a.s. in alle districten van Noordholland een veulen- registratie worden gehouden. De veulenhouders, die hun veulens niet reeds door een veearts hebben laten schet sen, ontvangen vóór 24 Juli een schriftelijke oproeping om met hun veulens tei monstering te verschijnen. Zij, die vóór 22 Juli as een door een veearts opgemaakt ■olledig signalement van de in hun bezit zijnde veulens bij hun P. B. H. hebben in gediend, behoeven niet op cl; monsteringplaats te verschij nen. Personen, die in het bezit zijn van veulens, niet door een veearts zijn geschetst en die toch geen oproeping als bovenbedoeld hebben ontvangen, moeten zich onverwijld tot hun P BH. wenden om te verne men, waar en wanneer zij met hunne veulens op de monstering moeten verschij nen. INUNDATIE - PAARDEN. Paarden, afkomstig van ;ehecl of gedeeltelijk geï nundeerde bedrijven, kun nen tot 1 Nov. a.s. aan het Bureau Ontruiming worden overgedragen. VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN. Boerenkool. Boerenkool voelt zich op iedere grondsoort thuis, zoo" wel op lichte zandgronden als op de stugge klei of de zwarte vochtige veengron- n In dit opzicht is ze niet bepaald kieskeurig. Boven dien is ze een sterke plant, die nog tot- cliep in den zo mer kan worden verplant en Lot laat in het najaar blijft doorgroeien. En wat hier het voornaam. ;te is ze levert een zeer gewaardeerde wintergroen te, die van November tot in FebruariMaart van het veld kan worden geoogst. Daarom is ze uitermate ge- .chikt voor nateelt. Om-'r,aam mede Ds"'LUgt'Nederlander kan zich aan- Westerfand 7~3o" u. Ds. Lugt.'melden> teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in A- mersfoort, landstorm Neder land en de Germaansche-SS in Nederland. Personen tus schen 19 en 35 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende verbinte nis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier )n de waffen-ss kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor dc of ficiersopleiding heeft bewe zen. Zijn schoolopleiding is EVANGELISATIE Oosterland 10 uur en 3 uur Ds. J. Germans. H.-hoef 10 uur dhr. O. Deen. GEREF. KERK. H.-hoef v.m. 10 uur Ds. Schenkeveld. H.-hoef run. 2.30 uur Cd. J. Poutsma v. Kampen. Den Oever v.m. 10 uur Cand. J. Poutsma. Den Oever nam. 3 uur Ds. Schenkeveld. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, - - - o maakt bekend, dat volgen-inie^ doorslaggevend. Beslis- de richtlijnen voor de veld- 6e"d Vöor bevordering zijn postverzending aan vrijwilli-SedfaS> karakter, prestatie, gers en frontarbeiders gcl-l Tijdens de keuringen wor den (alle vroegere richtlij-iden a"e inlichtingen ver nen zijn ongeldig). Adres SS-eldpost au das SS-IIauptamt, Maastricht Istrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden. |duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. eveneens verstrekken alle inlichtingen J en gratis reisbiljetten voor zurWeiterleitung an ide heen- en terugreis de na- dienstgraad volgende Nebenstellen der Waffen-SS. Amsterdam, streeks de tweede helft 'van1'Vddpostnr. of adres: 4c'a .ASSa,ar' cLa"gc_ Juni wordt gewoonlijk de 0e afzender moet vermeldfJraaJ ^8, Heerlen, Sarolea- eerste boerenkool geplant, «orden. 9R Dit geld alleen KNOEIERIJEN OP EEN LANDBOUWBEDRIJF. Herhaaldelijk constateeren ambtenaren van den C.C.D overtredingen van ernstigen ge ontvangst der aanvragenlaard. Bij controle van den Deze planting kan geduren de de geheele maand Juli tot half Augustus worder voortgezet. Ze vormt dar, een nateelt van vroege aard appelen, doperwten, tuinboo- uen en andere zomergewas sen, die omstreeks dien tijd an het veld zijn verdwenen Op de rij geeft men de plan- '.en een ouderlingen afstand van 45 cm. De rijen komen ongeveer 55 cm uit elkaar Bij een dergelijke plantwijd- te komen er plm. 4 planten cp 1 m2. Hieruit blijkt, dat van een beperkte oppervlak- te reeds een flinke hoeveel heid boerenkool kan worden eoogsteen reden te meer om ook dit gewas als nateelt te verbouwen. Bij droog zo merweer moet niet worden verzuimd, den koolplanten na het poten wat water te geven. Voor zoover noodig, wordt dit gieten nog eens herhaald. Als men dit doet gaan de planten weldra doorgroeien. Hoewel de boerenkool geen hooge eischen aan den grond stelt, is ze zeer dankbaar voor wat mest. Toediening van wat kalkammonsalpeter, dunne koemest of beer in VOO' postverzendingen aan SS vrijwilligers en SS-frontar iieiders. Andere postzendin jen (aan leden van cle weer macht, marine, Luftwafïe V.S.K.K. enz.) mogen nie .•ver Maastricht gestuurc worden. Aan de ontvangers me" een veldpcstnummer mogei slechts pakjes tot 1A0 gran gestuurd worden. Zijn dez-. pakjes zwaarder dan 2( gram, dan is een „Znlas- •imgsmarke" noodig. Kran en en tijdschriften moeten als dusdanig te herkennen rijn, dus niet een kmishanc e verpakken. Iedere zendine mag niet meer dan 190 gram wegen. Een „Zulassungsma: is hierbij niet noodig. Lnchtveldpostbrieveii moe ien met 2 luchtveldpostzc- gels voorzien zijn en het. op schrift „Luftfeldpost" dra gen. Aan ontvahgers met een adres, dus gren veldpost- nummer, kunnen pakjes tot 1900 gram gestuurd worden; 15 ct. porto. Zulassuhgsmar- fcen zijn niet noodig. Dc veldposlzendingon wor den door alle Dienststellen straat 25 Groningen. Hee renstraat 46 Enschede, Hen- leloschestraat 30 en het 58-ersatzkommando, Den laag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseer- le compagnie bij het SS- wachtbataillon le Amers foort, welke dienst in Ne derland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 15 Juli 1944 8—12 uur, Arn hem, Café Royal 16 Juli 1944 8—12 uur, Zwolle. Hotel Gijtenbcck. 17 Juli 1944, 8—13 uur. Am sterdam, Dam 4. 18 Juli 1944, 8—12 uur, Utrecht. N.V. Huis. Oude gracht 245 18 Juli 1944, 15—17 uur, Amersfoort, ss-wachtbatL 3, Leusderweg. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker Maneer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux; Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1