WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 26 Juli 1944 No. 59 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, V/IERJNGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal t 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. PrÜs per nummer5 ct. Nederlandsche Nat-Socialisten betuigen hun trouw Trouw aan den Fiihrer, trouw aan het nationaal - socialisme onder alle omstan digheden. Dat was het wat de Nederlandsche nationaal socialisten, die het Concert gebouw te Amsterdam Zater. dagavond tot de uiterste hoeken vulden, tot uiting wilden brengen. De Leider getuigde in zijn rede van het onwrikbare geloof en den onwrikbaren wil, die de vol gelingen van Adolf Iïitler in ons land bezielen en door gcestdriftigen bijval en lang durig gejuich gaven de aan wezigen herhaaldelijk blijk van hun instemming met elk woord, dat Mussert sprak over de vastbeslotenheid om den Fiihrer tc volgen in zijn grooten strijd. De gewestleider. H. Ou- v/erkerk, begroette den Lei der en sprak een kort ope ningswoord. Hij zeide, dat de gebeurtenissen van deze week de nationaalsocialisten sterk hebben aangegrepen. Maar er heerscht dankbaar heid. omdat de Fiihrer ge spaard bleef en als één man willen zij hem thans zeggen: „Führer, wij blijven U trouw. Op de Nederlandsche natio naalsocialisten valt onder alle omstandigheden t.e rekenen!" Minutenlang applaus en ge- Stamp volgde op deze betui ging van trouw. Stormachtig was ook de be groeting welke den Leider bij zijn verschijnen op het po dium ten deel viel. Aan het houzee-geroep kwam schier geen einde. Een wonder gebeurde. In den namiddag van 20 Juli 1944, zoo ving Mussert zijn rede aan, gebeurde dit wonder, dat op 2 meter af stand van den Führer een bom was neergelegd, die door zijn ontploffing één doodc, enkele zwaar gewonden en enkele licht gewonden maak te, maar den Führer onge deerd liet. Dat moet toch tot dc ziel van iedereen spre ken. Het was verraad. Alleen aan een goede zaak kan men verraad plegen.Men doet zich als medestander aan de goe de zaak voor, maar op zeker oogenblik blijkt men in dienst te staan van de tegenpartij. Dat is verraad. Maar het merkwaardige doet zich voor, dat het verraad niet ge pleegd wordt, of er gebeurt een wonder. Zooals ook op 20 Juli 1944 gebeurde. De middelen van het ver raad zijn verscheiden. Men kent den laster en de ver dachtmaking, maar ook den bom en de revolver. Voor ons is dit verraad ook niet. vreemd. Wij hebben het ge kend van 1937 en na 1940. Het kwam, zooals altijd, in de moeilijke oogenbhkken. Het verraad wordt nooit gepleegd door de massa Daarom stellen wij ook te genover dit verraad onze trouw. Want naast het ver raad van den enkeling staat de trouw van de massa. Ook die trouw heb ik lee- rëh kennen door de roeren de bewijzen, die velen mij, ervan hebben gegeven. De trouw van mannen op een zame posten, de trouw van menschen, die op hun sterf bed door bedienaren des ge- loofs gedwongen werden, de Beweging af te zweren, de trouw van hen die gingen naar de fronten. Wij ken nen de trouw van den sol daat, van den arbeider en van het volk en voor ons spreekt wel het meest thans de trouw van den jongen soldaat, die in de eenmans- torpedo 3' ip-5. Hij weet, dat zijn kans om terug te kee- ren, gering kan zijn. Maar hij gaat, omdat hij trouw is. En zooals hij trouw is, zoo is ook de massa trouw. Wij weten, zoo zeide Mus sert verder, dat wij voor een goede zaak vechten, omdat onze bronnen: Godsvertrou-' wen. Arbeid en Liefde voor Volk en Vaderland goed zijn Daarom zetten wij ons leven op het spel voor het natio- naalsocialisme, wetende dat het goed is. Geloof niet, dat het volk ons haat. Er is slechts een kleine categorie die ons haat en die staat geheel buiten het volk. Wel is er de haat van het communisme. Maar zelfs dezen haat moeten wij niet met haat beantwoor den. Wel moeten wij met harde hand deze menschen tot goeden arbeid brengen. In den eeuwigen strijd tusschen goed en kwaad zul len wij het ^hardst worden beproefd voor de toekomst van ons volk Wij zullen die beproevingen' doorstaan en dan zal onze dag komen, die geen bijltjesdag zal zijn. maar een dag waarop wij el kaar de hand reiken. Want het volk verlangt geen bijl tjesdag, die een product is van ophitsers. De aanslag gaf ons een schok De aanslag' op den Fiihres heeft ons een schok gege ven. Hoe is het mogelijk, dat zooiets wordt gedaan door menschen. die beweren her senen te hebben en het goed met hun volk te meenen? Immers, als het nationaal- socialisme valt, wordt Eu ropa morgen het Europa van Stalin, dan wordt Moskou de hoofdstad van Europa en dan krijgt men in Europa een mengeling van Europe anen, Russen, Tartaren en Mongolen. Het. is dwaasheid te ver wachten dat het communis me alleen in Oost-Europa zou blijven en in ons land niet zou komen. Maar er is er één, die ons voor het bolsjewisme behoe den zal en dat is de Führer, de schepper van het natio naal-socialisme, van wicn wij de overwinning verwachten. Wij erkennen den Führer als den Europeeschen op perbevelhebber in den strijd om het bestaan van Europa ïn hem zien wij den grond legger van het nieuwe Eu- topa en van het verbond van vrije volkeren van Europa. Als de misdadige aanslag zou zijn gelukt, zou van Eu ropa niets meer zijn terecht, gekomen. Daarom zijn wij dankbaar, dat de aanslag is mislukt en stellen wij te genover het verraad onze oprechte trouw. Mussert herinnerde aan den in 1942 af gelegden eed dooi de functionnarissen, waar door zij trouw beloofden aan de beginselen, aan de bron nen. aan het Volk. aan het Vaderland, aan 't Germaan- sehe lotsverbond en aan den Germaanschen Führer, door God geroepen om Europa te beschermen. Die eed geldt, zoo zeide de Leider, voor mij en de geheele Beweging thans meer dan ooit. De Führer is nu in zijn hoofdkwartier en doet daar zijn werk en plicht. Wij zijn hier tezamen en willen er van getuigen, dat wij geloo- ven. dat. de nationaal-socia- listen een roeping hebben te volbrengen, dat wij vaster dan ooit gelooven. dat God aan Europa den Führer heeft gegeven om het van den ondergang te redden. En het wonder van dc redding van den Führer is een bewijs van de juistheid van ons ge loof. Wij gelooven, dat de tijd niet ver meer is, of de nacht wijkt en de zon gaat op. De tijd nadert, dat Europa uit de dreiging zal zijn verlost en de opbouw kan beginnen. Tegenover het verraad van enkelingen staat de trouw van millioenen als een on wrikbare *phalanx achter den Führer. Mussert bracht een drie werf houzee uit op den Fiihrer, dat door de aanwe zigen werd overgenomuf. Tot slot herinnerd^' Leider aan den verjaifc, van den Rijksconypic^ dr. Seyss-Inquart. Bk ter'"uV/1 U, zoo zeide Mussert, kan ik beoordeelen, dat de Rijks commissaris voor ons Neder landers heeft willen doen en gedaan heeft. Hij heeft, on danks alle moeilijkheden, gedaan wat hij kon in ons belang. Onder luide instem ming van de geheele zaal zeide de Leider, een telegram "'van gelukwenseh van de Ne derlandsche nationaalsocia listen aan den Rijkscom missaris te zullen zenden. De indrukwekkende bij - eenkomst werd besloten met het gezamenlijk zingen van de zesde strophe van het Wilhelmus. DAGORDER VAN DEN FüHRER AAN HET LEGER Betuigingen van trouw -uit vaderland en weermacht. Berlijn, 22 Juli. (D.N.B.) De Führer heeft op 21 Ju li, naar het D.N.B. verneemt, na de volledige uitroeiing van het complot i zijn kwa liteit van opperbevelhebber van het leger de volgende dagorder tot het leger ge richt: „Soldaten van het. leger. Een kleine kring geweten- looze officieren heeft op mij en den staf van de weer machtsleiding een moord aanslag gepleegd, ten einde het staatsgezag in handen te krijgen. De Voorzienig heid heeft deze misdaad la ten mislukken. Door het on middellijke daadkrachtige ingrijpen van trouwe offi cieren en soldaten van het leger in het. vaderland werd de kliek verraders binnen enkele uren vernietigd of gearresteerd. Ik heb niet an ders verwacht. Lk weet, dat gij evenals totdusver in voor beeldige gehoorzaameid en trouwe plichtsvervulling dapper strijdt, totdat wij on danks alles aan het einde de overwinning zullen heb ben behaald." Dankbetuiging van den Führer. Hoofdkwartier van den Führer, 24 Juli.' (DNB.) De Führer maakt bekend. „Naai aanleiding van den op mij en mijn medewerkers gerichten aanslag heb ik uit alle klingen van het Duit sche volk, in het bijzonder van de partij en weermacht, zoovele 'gelukwenseh en en betuigingen van trouw ont vangen, dat ik allen, die in deze dagen bijzonder aan mij hebben gedacht, lanks de zen weg namens mijzelf en mijn kameraden hartelijk wil bedanke." BOEREN, UW VOLK VRAAGT VET: SCHEURT VOOR 10 AUGUSTUS. De boni kwam uit Engeland! Berlijn, 22 Juli. (D.N.B.) Reichsorga^iisationsleiter dr. Ley heeft vandaag op een groote bijeenkomst medege deeld, dat voor denmoord aanslag op den Führer op 20 Juli een mijn van de aller zwaarste soort, is gebruikt, die uit Engeland was geïm porteerd. VERDEDIGER VAN WILNA ONDERSCHEIDEN. Berlijn, 21 Juli. (D.N.B.). De Fiihrer heeft It. gene raal Rainer Stahel, den dap peren verdediger van Wilna, als 79sten soldaat, van de Duitsche iweermacht het Eikenloof met Zwaarden bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Telegram van den Paus aan den Führer. New York, 22 Juli. S.P.T. De Paus heeft aan Adolf Hitier in verband met den afloop van den op hem ge- pleegden aanslag een tele- grafischen gelukwenseh ge zonden, aldus meldt United Press op grond van een me- dcdeelïng van den officieu- zen nieuwsdienst uit het Va- licaan. Roemenië. 24 Juni. In Moldavië geringe ge- veentsactiviteit. In den nacht van 23 op 24 Juli deed de vijandelijke luchtmacht een terreuraan- val op de hoofdstad. Hij wierp lukraak bommen neer op de geheele stad en ver oorzaakte schade en het ver lies van menschenlevens, vooral in arbeiderswijken. Verschillende 4-motorige vijandelijke vliegtuigen wer den door de Roemeensche en Duitsche afweerstrijdkrach- ten neergeschoten. Weer boeren naar het Oosten. Donderdagavond zijn we der vijftien Nederlandsche boeren en tuinders naar het Oosten vertrokken om op te treden als leiders van boe renbedrijven en tuinderijen in het gouvernement-gene raal en wel in de omgeving van Krakau. Betrekkelijke rust aan het Westelijk front. Hoofdkwartier van den Führer, 24 Juli. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: In Normandië hebben gis teren geen gevechtshandelin gen van beteekenis plaats gehad. De vijand ondernam alleen ten Zuidwesten van Caen verscheidene aanvallen, waarbij hij 19 tanks verloor, zonder successen te behalen. Op den westelijken vleugel van het landingshoofd werd een plaatselijke penetratie van de vorige dagen in een tegenaanval opgeheven. De vijand verloor daarbij 450 dooden en 300 gevangenen. In het Fransciie gebied werden Engelsche sabotage groepen, die met valscher men waren neergelaten, en 219 terroristen in den strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen werd overdag en des nachts voortgezet. In Italië ondernam de vij and gisteren vrij sterke aan vallen op onze achterhoeden ten Noorden van Livomo, oie in het verloop van den strijd op den "noordelijken oever van de Arno werden teruggenomen. Bijzonder verbitterd werd gevochten in het getüed ten Noorden van PoggiBonsi. waar onze troepen alle vijadelijke aan- allen bloedig uiteensloegen. Ook in den Adriatischen kustsector bleven herhaalde aanvallen van den vijand zonder succes. In Galicië en ten Westen va nden bovenloop van den Boeg werden talrijke aanval len van de bolsjewisten die ooor tanks en slagvliegers werden ondersteund, in evr- bitterde gevechten afgesla gen. Slechts in eenige secto ren wonnen de vijandelijke aanvalsspitsen verder ter rein. In het stadsgebied van Lemberg duren zware ge vechten voort. Het garnizoen van Lublin handhaafde zich legen herhaalde vijandelijke aanvallen. Tusschen Bretst- Litowsk en Grodno, alsmede ten Noordoosten van Krowno mislukten doorbraakpogin gen van den vijand, als ge volg van den taaien tegen stand van onze dappere di visies. In eenige sectoren wierpen zij de binnengedrongen bolsjewisten in een tegen aanval terug. In deze ge vechten vonden de kom- mandeur van een gevechts groep, luitenant-generaal Scheller, en de chef van den staf van een leger, generaal- tnajoor von Treschow, in de voorste linie, den heldendood- Tusschen Dunaburg en het Teipusmeer werden hevige aanvallen va nde Sowjets uit eengeslagen. Plaatselijke pe netraties werden in harde gevechten afgegrendeld. Een formatie Eritsche bommenwerpers onderam in den afgeloopen nacht een terreuraanval op Kiel. Af zonderlijke vliegtuigen vielen bovendien het gebied van de Rijkshoofdstad aan. Gemeente Wieringen. Prachtig programma op dc WierSnger wielerbaan. Zondagmiddag 30 Juli wordt op (ie wielerbaan te Wieringen weer een uitste kend wielerprogramma ver reden, waarvoor allerwegen reeds veel belangstelling be staat. Aan het sprintnum mer, dat in ritten va twee verreden zal worden, nemen deel: Derksen, Remfees, Smits, Ooms, v. d. Vijver en den nationalen kampioen Kropman. Een prachtig num mer, waarin men Jan Derk sen ook weer eens kan be wonderen. Een ander feit. van beteekenis is dat de den laatsten' tijd sterk op den voorgrond tredende renners Ben v. d. Voort en Aad van' Amsterdam ook weer van de partij zullen zijn. Zij zul len aan diverse' voorwed strijden deelnemen, terwijl voor de 60 K.M. koppelwed strijd de volgende ploegen aan den start zullen ver schijnen: Derksen-v. d. Voort, Klink-v. Amsterdam, Boeyen-Remkes, Wijdenes- Smits, Verschuren-André de Korver, Kropman-Henk Ooms en v. d. Vijver-Hop staken, terwijl de directie nog een achtste koppel zal contracteeren, waarschijnlijk Matena-Heslinga, die den vorigen keer door een trein ongeval niet tijdig in „Hip- po" konden zijn, waarvoor deze renners het publiek hun verontschuldiging nog be tuigen. Met elkaar is het weer een programma dat in elke groote stad als een uit stekend nummer wordt be titeld. Gev.een portemonnaie met inhoud. Inl. gemeente bode. Terroristen en saboteurs standrechtelijk doodgeschoten. 's Gravenhage. 21 Juli. De höhereSS- und Poli- zeiführer „Nordwest" en Ge- neralcommissar für das Sicherheitswesen maakt be kend Wegens den arglistigen moord en moordaanslag op leden der bezettende weer macht op 6 en 7 Juli 1944 te Nijmegen is een aantal gearresteerde terroristen en saboteurs standrechtelijk doodgeschoten. (w.g.) Rauter SS-Obergruppen führer und General der Polizei. ZON, SPORT, WATER Welke echte Hollandsche jongen houdt daar niet van? Pak deze prachtige gele genheid aan en toon tegen over Duitsche, Deensche en Vlaamsche jongens dat je voor geen kleintje vervaard bent en je mannetje op het gebied van sport staat. Ga een maand naar de bergen! Meld je aan voor het eerstvolgende Weersporlw- kamp in een van de mooiste streken van Duitschlatici. Kosten zijn hier niet aan verbonden. De eerstvolgende keuring vindt plaats op Vrijdag 28 Juli, in den Haag; Gebouw Amicitia, Westeinde, van 'b.30—18 uur. Leeftijd 16-18 jaar. Meld je aan. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkoinmando Niederlande, Den Haag, maakt bekend, dat volgen de richtlijnen voor de veld- postverzending aan vrijwilli gers en frontarbeiders gel den (alle vroegere richtlij nen zijn ongeldig). Adres SS-eldpost an das SS-Hauptamt, Maastricht zurWeiterleilung an dienstgraad naam Veldposlnr. of adres Oc afzender moet vermeld worden. Dit geld alleen voor postverzendingen aan SS- vrijwiUlgers en SS-frontar- heiders. Andere postzendin- gen (aan leden van de weer macht, marine, Lnftwaffe, N.S.K.K. enz.) mogen niet over Maastricht gestuurd worden. Aan de ontvangers met een veldpostnummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden. Zijn deze pakjes zwaarder dan 20 gram, dan is een „Zulas- snngsmarke" noodlg. Kran- \en en tijdschriften moeten als dusdanig te herkennen zijn, dus met een kluisband te verpakken. Iedere zending mag niet meer dan 190 gram wegen. Een „Zulassungsmar- fce" is hierbij niet noodig. Luchtveldpostbrieven moe ten met 2 luchtveldpostze gels voorzien zijn en het op schrift „Luftfeldpost" dra gen. Aan ontvangers met een adres, dus geen veldpost- nummer, kunnen pakjes tot 1900 gram gestuurd worden; 15 ct. porto, Zulassungsmar- ken zijn niet noodig. Dc veldpost zendingen wor den door alle Dienststellen der „Duitsche Dienstpost." en de Nederlandsche Post (P.T. T.) aangenomen. Geldbedragen aan SS-vrij- willigers kunnen door veld- postwissel bij de bureaux der Duitsche dienstpost overge maakt worden. Nederlandsche jongens! Van 1618 jaar. Dne als zoovele honderden van je kameraden en trek er een maand op uit. Zie eens waf. de wereld en leer eens de jeugd van andere laden ken nen! Meld je aan voor een Weersportkamp in een van de mooiste streken van Duitschland! Geniet van de bergen, zon, sport en water. Lijkt je dat niets? Je pa troon jf hoofd der school moet je hiervoor vrij geven. Loon wordli doorbetaald, terwijl deze maand niet als vacantie gerekend mag wor den. De eerstvolgende keuring is: Vrijdag 28 Juli in den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde, van 8.3018 uur. Doe het nu! Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef 19. Middenmeer, Telef. 23. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1