WIERINGERMEERBODE Nieuwe geallieerde aanvallen in Normandië zonder succes. 13e jaargang Zaterdag 29 Juli 1944 No. 60 Bureaux Hippolytushoef Hooldstr. 14 NIEUWS BLAD VOOR DE W1ERINGERMEER, W1ERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer5 ct. ALLE ARBEIDSKRACHTEN VOOR DEN OORLOG Di. Goebbels benoemd tot Rijksgevolmach tigde voor het totale gebruik van arbeids krachten. Ook van toepassing op de bezette gebieden. Hoofdkwartier van den Fuhrer, 25 Juli. ID.N.B.) De Führer heeft op 25 Juli 1941 voor liet gebied van het Groot-Duitschc Rijk dienovereenkomstig voor dc daarbij aangesloten en de bezette gebieden een de creet uitgevaardigd over het totale gebruik van arbeids krachten voor den oorlog, welke essentieele bepalingen als volgt luiden: De oorlogstoestand dwingt tot een volledige uitbuiting van allo krachten voor weer. macht en bewapening. Derhalve verorden Ik: 1. De voorzitter van den ministerraad voor de Rijks verdediging, Rijksmaarschalk Hermann Göring, moet het geheele openbare leven ieder opzicht aanpassen aan de eischen van de totale oorlogvoering. Ter uitvoering van deze taak stelt hij mij een „Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten" voor. Deze moer er in het bijzonder voor zorg dragen, dat alle openbare inrichtingen zijn aangepast aan de doelstel ling van den totalen oorlog en geen krachten onttrek ken aan weermacht en be wapening. Hij moet het ge heele staatsapparaat, met inbegrip van Rijksspoorwe gen. Rijkspost en alle open bare instellingen, inrichtin gen en bedrijven nagaan met het doel om door een abso luut rationeel gebruik van menschen jm middelen, door siupzeiinig of beperking" van voor den oorlog mmaer De- langrijke taken en door ver- oenvoucuging der organisatie en der procedure, liet. maxi- ,ii urn aan k-raenten voor .veermaciit en bewapening -lij te maken. Ier bereiking van deze loeistellingen kan hij van de .ïoogste- Rijksautoriteiten -(inentingen eischen en hun .nstructies verstrekken. De op grond daarvan dooi de bevoegde hoogste Rijks - autoriteiten uit. te vaardi gen rechtsvoorschriften er pnncipieele bestuursveror- deningen worden uitgevaar digd in overeenstemming met den Rijksminister en chef der Rijkskanselarij, den icider der partijkanselarij en den algemeenen gevolmach tigde voor het Rijksbestuur. 2. De leider der partij kan selarij zal de door mij ver ordende maatregelen, kracht dadig ondersteunen door het ptreden der partij op grond an de hem verleende vol machten. Op grond van dit decreet heelt de Führer op voorstel van den voorzitter van den ministerraad voor de Rijks verdediging, Rijksmaarschalk Hermann Göring, Rijksmi nister dr. Goebbels benoemd cot „Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van rbeidskrachten voor den oorlog." Sowjet-aanvallen ineengestort. Hoofdkwartier Führer, 72 Juli. (D.N.B.) Ten Zuiden van Caen wer den onze stellingen, die wij gisteren heroverden, gecon-' solideerd en tegen hernieuw de plaatselijke aanvallen verdedigd. Pantserfonuaties ten Oosten van Caen werden door geconcentreerd artille rievuur vernietigd. In het gebied ten Westen van Caumont behaalde de vijand enkele plaatselijke penetraties, die na het stuk schieten van 45 tanks wei hen afgegrendeld. Amerikaansche formatie, zetten in het gebied ten Westen van St. Lo met ster ke strijdkrachten hun aan vallen voort. Een van de vij andelijke aanvalsgroepen, bestaande uit 20 pantserwa gens met infanterie, gelukte het tot in het gebied Canisy door tc dringen Vijl pantserwagens werden hier van stukgeschoten. Hevige gevechten duren hier en in het gebied van Mavigny voort. Ten Noorden van Pe riers handhaafden onze troe pen hun stellingen tegen at- le vijandelijke aanvallen. Succesvolle aanvallen van' *onze gevechtsvliegers waren des nachts gericht tegen vij andelijke concentraties in het gebied van Caen alsme de tegen scheepsdoelen ter Noordoosten van Cherbourg De vijand verloor 11 vlieg tuigen in luchtgevechten. In het Fransche gebied werden 40 terroristen in den strijd neergeschoten. Het vergeldingsvuur op 'Londen duurt voort. In Italië bleven vijande lijke aanvallen in het gebied den.ton Zuiden van Florence ook gisteren, ondanks alle po- uigen om ons front. te door menen, zonder succes. On der gebruik van sterke in- lanterie en pamserïormatie; oeukte de vijand steeds, aooi artillerie en zware luchtaan vallen gesteund, tegen onze stellingen, maar bleef daar met groote verliezen staan. Een plaatselijke penetratie, oie de vijand na zware ge vechten ten Zuidwesten van Figline kon tot stand brengen werd afgegrendeld. Aan het Oostfront werden v den sector Stanislau- .emberg talrijke aanvallen van de Sowjets onder zware verliezen teruggeslagen. Hei :entrum van Lemberg werd verder door onze grenadiers tegen alle bolsjewistisch! aanvallen verdedigd. In het gebied van Jaroslau en Lublin houdt de sterke vij andelij ke druk aan. De stad Lublin ging na een ver bitterden strijd verloren. Aan beide zijden van Brest-Litowsk, bij Bialistok en ten Oosten van Kauen werden alle doorbraakpo gingen van de bolsjewisten verijdeld, tewijl plaatselijke penetraties werden afgegren- ield. Bij Ponewisj zijn ge- echten met vijandelijke ver- .-.ennings- en pantseryoor- aoeden aan den gang. Tusschen Dunaburg en de Finsche Golf stortten ook gisteren opnieuw talrijke aanvallen der Sowjets bloe dig ineen. De in een voor uit springende frontboog gelegen stad Narwa werd, na de voltrekking van een sedert langen tijd voorbe reide verwoesting van alle voor den oorlog belangrijke installaties, volgens bevel ontruimd. Aanvallen van' den vijand tegen onze ver korte nieuwe linie, die eeni- ge km westelijk loopt, bleven zonder resultaat. jjij de zware gevechten in nee gt-Diea van Guusen 6n- uerscneiae zien hei, iusiüei>-, uaiuijon 'ó2 onder Ritmeu^S» von neyue&reek dijx; uoor standvastigheid, uappeie aanvoerder vond ut ue voorste linies tien hel dendood. in den tijd van 24 Juni tot 24 Juli werden m net noordelijke deel van hot Oostfront door troepen van net leger en van de Waffen- oö zoomede door vliegende iormaties en luchtdoeiartil- icrie van de luchtmacht 924 pantserwagens van de bols jewisten vernield. Steike slagvüegerforma- ties grepen in de zwaarte punten van den strijd op tien grond met succes in en verspreidden vijandelijke co lonnes. Hierbij werden 35 vijan delijke pantserwagens meer dan 400 auto's vernie- igd. In den afgeloopen nacht ondernamen zware gevechts- ■iiegtuigen aanvallen tegen vijandelijke concentraties in het gebied van Lublin. Noord-Amerikaasche bom menwerpers vieien plaatsen m Zuid-Oost-Duitschland en üoemenië aan. Door lucht- verdedigingsstrij akraehten werden 42 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder 35 vier motorige bommenwerpers, vernietigd. Roemeensche jachtvliegers schoten in den strijd tegen Noord-Ameri- l-aansche jaehtformaties ne- ;,en vijandelijke jagers neer. In den afgeloopen nacht wierpen vijandelijke vlie; tuigen bommen op het gebied van Hamburg en op de stad Tilsit. Zes vliegtuigen wer den neergehaald. j-j-jg; i'7lü {'.ei van drie mannen, die ziciv uitgaven voor politieman nen doch zicli met wilden legitinieeren. Zij beweerden aao ae man jooüsch kapitaal onder zich had en onder be rging met een revolver u aden zij het geheele huis jerste boven en eigenden 1000,aan contanten fi. rHfuO,aan effecten, als«| ;linede eenige sieraden toe. j Daarna verheten zij de woning met de bedreiging, dat wanneer de man vóór morgenochtend 9 uur het huis zou verlaten, hij zou worden neergeschoten. Op genoemd tijdstip zouden zij' nem dan komen halen. Twee van de misdadigers zijn 1.80 lang, de derde 1.70 in. Een van hen had een bruin costuum aan, terwijl de beide anderen een lichte regenjas droegen. De recher che van het hoofdbureau stelt een onderzoek in. De geschiedenis herhaalt zich le Engelsche oorlog 16521654, 2e Engelsche oorlog 1665 1667, 3e Engelsche ocrlog 1672—1674, 4e Engelsche oor log 17801784en ook nu weer denzelfden vijand. Neerlands erfvijand ter zee. Evertsen, Tromp, de Ruyterzij gingen ons voor, Zij stierven als helden,wij strijden door! xViemand zal zicii willen uittrekken aan de zorg voor moeder en kind; steunt de oole collecte op lieden,1 Zaterdag 29 Juli. WAARSCHUWING. Naar aanleiding van inge komen klachten waarschuwt ae Keuringsdienst voor Wa ren tegen het maken van oessensap in zinken en ver zinkte vaten, zooals emmers, teilen en weckketels. Daarbij gaat zink in het oessensap over, hetgeen zeer ongeweascht is, omdat dit metaal behoort tot de maag- en darmvergiften. Men wage de in dezen tijd zoo gezochte bessen niet aan oen behandeling, waarvan braken en diarrhee het ge volg kunnen zijn. Binnenlandsch Nieuws. Muizenplaag in Alblasser- n Krlmpenerwaard. Uit tal van gemeenten, zoowel in de Alblasser- als in de Krimpenerwaard ge- iegen, komen berichten om trent een ernstige muizen plaag, die deze gebieden teistert. Dagelijks worden honderden dezer knaagdie ren gevangen en zelfs de oudsten onder de dorpsbe woners verklaren, zich geen jaar te herinneren, waartyi de muizen zoo veelvuldig voorkwamen. Een landbou wer, C. T., te Giessen- Nieuwkerk, die zich een klem uurtje bezig hield met het laten volloopen van een ri ool met water, kon als re sultaat op een vangst van meer dan 5000 muizen bo gen. De schade, die dit enor me muizenleger den land bouwers en veehouders aan doet, is zeer groot. Pseudo-polifiemannen stalen sieraden. Een bewoner van de Weesperzijde te Amsterdam kreeg Dinsdagavond bbzoek Radio-berichtendienst. Boekarest, D.N.B. In den aigeloopen nacht neeit de Angio Amerikaan sche luchtmacht een nieuwe aanval op Boekarest ge il aan. Be vijandelijke vlie gers lieign brisant- er crandbommen op woon wij - :en in de binnenstad val len. In het centrum braken erschillende groote bran den uit, die voor het groot ste deel nog in den loop van den nacht gebluscht konden worden. Stockholm, D.N.B. De Britsche berichten dienst meldt, dat in den af geloopen nacht de aanval len met vliegende bommen op Ztud-Engeland en het gebied van Londen zijn voortgezet. Er werd schade aangericht en er vielen slachtoffers. Collecte voor Moeder en Kind. Heden Zaterdag wordt ever heel het land een col. ecte gehouden ten bate van net werk voor Moeder Kind. Waaruit dit werk bestaat? Wij willen het u nogmaals nerinneren! Uitzending van Kinderen naar tehuizen pleegouders in binnen- ouitenland; het inzetten van gezinshulpende uitzending van moeders naar moeder- cehuizen; de stationshulpen, den algemeenen bijstand; icraamverzorging; jeugdtand- :orghoudings gymnastiek voor kinderen, enz. enz.. Door een offer te brenger, voor Moeder en Kind hebi ge uw geld welbesteed. Im mers, ze zijn de belangrijk ste figuren in onze gemeen schap. Wilt U zich aanmelden als ollectant of collectrice? "U vordt gaarne geaccept-eerc bij het buurtschapshoofd van den N.V.D. Vóór alles: geeft met mil de hand! miaüelen, waardoor ont luchten wordt, vergemakke. Tijkt, als persoonsbewijzen, papieren enz., volgens verordening dd. 1 Juni 1944 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland- sciie gebied betreffende den plicht tot het doen van aan gifte bij het vniden van vliegtuigen, vlieg tuigonder- deelen of uit vliegtuigen neergeworpen voorwerpen, een strengste wordt gestraft. Hij, die dergelijke middelen, waardoor ontvluchten wordi vergemakkelijkt vindt, is volgens genoemde verorde ning verplicht deze onaange raakt te laten liggen en van de vondst onverwijld aangif te te doen bij de dichtstbij zijnde instantie van dt Duitsche politie of Duitselit militaire instantie. Overtre dingen zullen ten stregste worden gestraft. Boeren, uw volk vraagt vet: scheurt vóór 10 Augustus. Gevonden voorwerpen van neergehaalde vijandelijke vliegeniers, 's Gravenhage, 25 Juli. Leden van de vijandelijke luchtmacht zijn op hun vluchten uitgerust met zak jes, j>velke middelen bevat ten. waardoor ontvluchten moet worden vergemakke. lijkt. Onder meer bevindt er zich geld in van diverse va luta's, hetwelk er toe moet dienen aan de leden van de vijandelijke luchtmacht, in dien zij worden neergehaald, middelen te verschaffen, Een ontmoeting in volle zee. Uitloopende mijnen- vegers passeeren een rond de Zuid varend konvooi. Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle-West, Zweig- stelle Niederlande te Utrecht, bij alle Marinedienststel len, Hafen- en Ortskommandanturen en bij de ver schillende Nebens tellen der Waffen SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. welke nun de kans tot out- heden en bij een gezond ge- /lucnten geven. was verwacht kan worden Lr worao op gewezen, dat of indien de hoeveelheid lOeeigemng van becioeide aardappelen, welke zij voor_ zakjes alsmede van andere handen of in voorraad heb- Verboden groente en fruit per postpakken te verzenden. Het. is krachtens reeds be staande bepalingen verboden groente en fruit per post pakket te verzenden. Het blijkt gewenscht te zijn de aandacht van het publiek nogmaals op het verbod te vestigen. De Posterijen zul len voortaan strenger toe zien op de uitvoering van de bepalingen, die het postpak- ketvervoer van groenw en fruit verbieden. OFFICIEELE LANDBOUW MEDEDEELINGEN. Dorschverguinting. Het blijkt dat zeer veei telers in de meening verkee rij, dat dit jaar geen dorsch ergunning nooüig is. Dezt meening is onjuist. Er wordi met nadruk op gewezen, dat Je dorschvergimningen min stens 2 x 24 uren vóór hei clorschen bij den P.B.H. moet worden aangevraagd. Dorschingen, waarbij geen dorschvergunning getoonc nan worden, zullen worden stilgelegd. Op het aanwe- rig zijn van een dorschver- gunning wordt controle uit geoefend. Hef. houden van varkens. Na 1 November 1944 wor den tot een nader vast te stellen datum geen biggen merken meer aangebracht Dit houdt in, dat. houders van fokzeugen deze niet meeer kunnen laten dekken Een uitzondering is ge maakt voor sterzeugen, in 't bezit van personen. dit per 1 Januari 1944 reeds lid waren van een erkend varkensstamboek. Verplichte opgave door te lers bij misoogst of vermin derde opbrengst van aardappelen. Telers van aardappelen worden er aan herinnerd, dat zij verplicht, zijn onmiddellijk aan hun P.B.H. opgave te doen, zoodra zij weten of ver wachten, dat hun aardap pelopbrengst geringer zal zijn dan in normale omstandig- ben, sterker in gewicht of hoedanigheid achteruitgaat, dan in normale omstandig heden en bij gezonde aard appelen het geval zal zijn. Eij niet voldoen aan deze verplichting stellen zij zich aan strafvervolging bloot. De Voedselcommissaris voor Noord-Hollafid. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEIXDEN. Van 27 Juli tot en met 14 Augustus '44 geeft elk der bonnen „29" van de bonkaart U 403 voor kookdoeleïnden. recht op het koopen van één liter petroleum. BATTERIJEN. Met ingang van 1 Augustus aèsè mogen fabrikanten en •ïandelaren weer overgaan ot aflevering van batterijen ïan hen. aan wie batterijen lijn toegewezen. De komen- ie distributieperiode vangt aan op 1 Augustus en loopt .ot 30 September a.s. De .vrije" verkoop van batte rijen. die in den loop eener listributieperiode door de rechthebbenden niet zijn af- rehaalfi. is niet meer toege staan. Deze batterijen moe ten in de volgende distribu tieperiode aan de rechtheb benden worden afgeleverd; dezen worden daardoor in de gelegenheid gesteld reeds da delijk bij het begin van de nieuwe periode hun batte rijen te betrekken. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wleringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wierlngen, Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1