WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 2 Augustus 1944 No. 61 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIER1NGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Pri)s per nummer5 ct. VOLLEDIG AFWEERSUCCES BEWESTEN NARWA. Doorbraakpogingen van de Amerikanen verijdeld. ZWARE STRIJD BIJ WARSCHAU - SIEDLCE. Hoofdkwartier van den Führer, 30 Juli. Het opperbe vel der weermacht deelt mede De doorbraakpogingen der Amerikanen duurden giste ren aan weerszijden van de Vire, bij Moyon en in de sector Beaucoudiray—Peroy de geheele dag voort. Zij werden in verbitterde ge vechten overal bloedig ver ijdeld. Daarbij werden door afdeelingen van het leger 28 tanks stukgeschoten en ze ven vliegtuigen neergehaald. Aan de westelijke vleugel braken onze divisies, die tij delijk van de hoofdstrijd krachten waren weggedron gen, van Coutances uit door de vijandelijke linies naar het zuiden, en betrokken nieuwe stellingen in het ge bied van Gavray-Trelly. Aan de rest van het front op het landingshoofd deed de vijand alleen ten zuiden van Juvigny een vruchteloo- ze plaatselijke aanval. Formaties jagers en slag vliegtuigen schoten in lucht gevechten zes vijandelijke vliegtuigen neer. Des nachts deden sterke formaties zwa re gevechtsvliegtuigen doel treffende aanvallen op vij andelijke concentraties zuid oostelijk van Caen en in het gebied ten zuidwesten Van St. Lö. In het Fransche achterland werden 27 terroristen neer geschoten. Londen en zijn buitenwij ken liggen nog altijd onder een zwaar vergeldingsvuur der V 1. In Italië sloegen onze troe pen ook gisteren weer alle aanvallen uiteen, die de vij and met Britschindische, Zuidafrikaansche, Nieuw- zeelandsche en Engelsche di visies ondernam om naar Florence door te breken. Vij andelijke troepen, die zuid westelijk van de stad in onze stellingen waren binnenge drongen, werden na hevige strijd in de tegenaanval te ruggeworpen. Bij zuiverings operaties achter het Itali- aansche front verloren de terroristen in de periode van 32 Mei tot 24 Juli 8300 man aan dooden en 7500 aan ge vangenen. Aan het oostelijke front werden in het voorterrein der Karpathen, alsmede zui delijk en noordelijk van Reichshof, vijandelijke aan vallen afgeslagen of in de tegenaanval tot staan ge bracht. In de groote bocht van de Weichsel wierpen onze troe pen den vijand, die de ri vier was overgestoken, in de tegenaanval terug. Tusschen Warschau en Siedlce zijn troepen van het leger en de Waffen-SS nog steeds in zware gevechten met opdringende Sowjet- slrïjdkrachten. Het tijdelijk afgesneden garnizoen van Brest-Litwosk baande zich met medeneming van de gewonden een weg naar on ze linies. Tusschen de middenloop van do Boeg en Olita vingen onze troepen hevige aanval len der bolsjewisten bij Bia- lystok en noordoostelijk van Augustow op. In het gebied van Kowno ging de vijand tot de ver wachte groote aanval over. In verbitterde gevechten wer den verscheidene penetratiés door tegenaanvallen onzer pantseriormaties afgegren deld. In Letland leverden aan vallen der Sowjets op de stad Mitau en noordoostelijk van Ponewitsj geen resultaat op. Tusschen de Duna en het Peipusmeer handhaafden onze grenadiers hun stellin gen tegen krachtige, door tanks gesteunde aanvallen. Op de landengte van Nar- wa liep de vijand met sterke strijdkrachten storm Legen onze stellingen. Formaties van het leger en Germaan- sche vrijwilligers der Waf fen-SS bevochten hier een volledig afweersucces, brach- ten den vijand zware verlei zen toe en schoten 58 vijan delijke tanks stuk. Formaties slag vliegtuigen brachten op de Weichsel ver scheidene volgeladen veer booten en landingsbooten van den vijand tot zinken. Des nachts vielen zware ge vechtsvliegtuigen vijandelijke troepenconcentraties en ge reedstaande troepen ten oosten van de groote bocht van de Weichsel aan. Amerikaansche bommen werpers ondernamen ter- reuraanvallen op Midden- Duitschland en op de stad Bremen. De bevolking leed verliezen. Door luchtverdedi- gingsalrijdkrachten werden 34 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 31 viermotorige bommenwerpers, neergescho ten. In de afgeloopen nacht lieten Britsche stoorvlieg- tuigen bommen op plaatsen in West-Duitschland vallen. DE NEDERLANDERS ONDERSCHEIDEN ZICH WEER. Berlijn, 30 Juli. Het brand punt van de groote afweer- slag aan het Oostelijk front lag Zaterdag aan de uiterste noordelijke vleugel, waar de bolsjewisten met niet min der dan elf infanteriedivisies en minstens drie pantser corpsen en vier pantserbri gades overgingen tot de aan val op de Duitsche grendel stellingen tusschen de Fin- sehe Golf en het Peipusmeer. In de zware gevechten, die de geheele dag duurden, kon den de bolsjewisten tijdelijk op enkele punten de voorste Duitsche linies binnendrin gen, doch door tegenaanval len van Duitsche grenadiers en Noorsche vrijwilligersfor- maties werden zij overal ver slagen, zoodat des avonds het geheele hoof'dgevechts- terrein weer hecht en sterk in Duitsche handen was. In de gevechten aan het Narwafront onderscheidden zich Zaterdag vooral NederT landsche, Noorsche en Deen- schc vrijwilligers, die met onwrikbare standvastigheid hun posities handhaafden en de bolsjewisten buitenge woon zware verliezen aan dooden en gewonden toe brachten. GENERATOR-ANTHRACIET EN -TURF IN AUG. 1944. Van 1 tot en met 31 Aug. 1944 geeft elk der bonnen „Generator-anthraciet twee en dertigste periode" recht op het koopen van 1 hecto liter (max. 75 kg) anthra- oictnootjes IV of V gedu rende hetzelfde tijdvak geeft jelk der bonnen „Generator- turf twee en dertigste peri ode" recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. GEEN TELEFONISCHE OPROEPBERICHTEN. De mogelijkheid tot het aanvragen van telefonische oproepberichten is thans voor het geheele land opge heven. BRANDSTOFFENREGELING VOOR HET STOOKSEIZOEN 1944/'45. De hoofden van gezinnen, welkfcr woonkamers uitslui tend door middel van een centrale verwarmingsinstal latie kunnen worden» ver warmd, zullen binnerj\t -ui de gelegenheid wof !y /:?- steld met gebruikmaking van het formulier MD 39303 een toeslag vaste brandstof fen op de reeds verstrekte brandstoffenkaart „T 405" aan te vragen. Met aan vraagformulier MD 39303 zal op door den distributie- dienst. nader bekend te ma ken tijdstippen verkrijgbaar worden gesteld en moot na invulling weer bij dezen dienst worden ingeleverd. BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 1 Augustus tot en met 30 September 1944 geeft bon .,24 K F" van de kookkaart „U 405" recht op. het koopen van één eenheid vaste brand stoffen met uitzondering van fabrieksturf. De verbruikers zullen met de op dezen bon aan te schaffen brandstoffen een maand moeten toeko men, daar het in de bedoe ling ligt op 1 September a.s. een vijfden bon van de kaart „U 405" aan te wijzen. AARDAPPELRANTSOEN 3 KILOGRAM. Extra-rantsoen peulvruchten. Het aardappelrantsoen is voor de week van 31 Juli— 5 Augustus op 2 kg per hoofd moeten worden vastgesteld. In de eerste plaats is de aan voer van vroege aardappelen (eerstelingen) tengevolge van verschillende omstandig heden veel geringer dan het vorige jaar. Om deze reden moest reeds op 24 Juli met de afname van de midden- vroege rassen (bintje en eigenheimer) worden begon nen. Tengevolge van de inun datiemaatregelen is de to taal ter beschikking komen de hoeveelheid middenvroe- ge aardappelen echter be duidend lager dan normaal liet geval geweest zou zijn. Bovendien is tengevolge van enkele nachtvorsten de aard appeloogst enkele weken la"- ter dan oorspronkelijk mocht worden aangenomen, waar door thans de diverse oogst- werkzaamheden (koolzaad- dorschen, graanoogst, e.d.) tezamen vallen. De huidige bezetting aan arbeidskrach ten maakt het uiteraard niet mogelijk alle werkzaamhe den tegelijkertijd te verrich ten. met als gevolg een te geringen aanvoer van con sumptie-aardappelen. In verband met het boven staande geven de aardappel bonnen 32 elk recht op het koopen van 1 kg aardappe len de houders van toeslag- kaarten kunnen- op bon ..Toeslag 32" kg nardap- nelen per bon verkrijgen. Van 30 Juli af zal op bon ..Algemeen 190" een extra rantsoen van 250 gram peul vruchten worden verstrekt. Het publiek dient genoegen te nemen met de soort peul vruchten. welke in den win kel voorradig is. BONNEN VOOR MOTOR BRANDSTOF. Van 1 tot en met 31 Au gustus 1944 geeft elk dei- met 50ste periode gemerkte bonnen voor motorbrandstof, zoowel de A- als B-bonnen, recht op het koopen van de op de bonnen vermelde hoe veelheid motorbrandstof. VERBOD SCHOONING VAN TELERSPARTIJEN. Het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten Af deeling Noord-Holland maakt den telers van akker bouwproducten bekend, dat gedurende de maanden Au gustus, Septtmber en Octo- ber 1944, geen partijen tar we, rogge, gerst en haver in opdracht en voor rekening van telers door de erkende opslaghouders mogen worden geschoond. Dit verbod geldt uitslui tend voor de partijen, die via de erkende opslaghou ders aan het A.V.A. Afd. Noord-Holland worden inge leverd. Het verbod geldt dus niet voor de voor zaaidoel- einden bestemde partijen. VIER DOODVONNISSEN VOLTROKKEN. Wegens communistische actie liet Duitsche Obergericht in het bezette Ncderlandsche gebied heeft als Sonderge- richt den Nederlander Jan Pos tm a ter dood veroor deeld. Postma was een der leiden - de figuren van de C.P.N. en heeft op een vooraanstaande plaats gedurende de jaren 1942 en 1943 als leidend func tionaris der illegale C.P.N. en als uitgever van een commu nistisch opruiend geschrift geijverd. Het vonnis is, na onder zoek van de mogelijkheid van gratie, voltrokken. De Nederlanders 1. Al- bert Huisman, kolen handelaar te Zaandam, 2. Josephus Swolfs, labo rant te Zaandam en 3. Willem van den Burgh politiebeambte te Amster dam. zijn bij vonnis van het Duifgche Obergericht als Sondergericht ter dood ver oordeeld. De veroordeelden zijn op illegale wijze werkzaam ge weest in dienst van de ver boden communistische par tij en wel Huisman en Swolfs door deelneming aan aansla gen op verkeersinstallaties en installaties der Duitsche weermacht. Van den Burgh door het doorgeven van vuur wapenen. Het vonnis is, na onderzoek van de mogelijkheid van gratie, voltrokken. GEN VAN DEN NEDERL, OMROEP IN DE WEEK VAN 612 AUGUSTUS 1944. Zendag 6 Aug. 8.00 uur Kilv. I. Voor de zin van het boer zijn heeft Dirk v. d. Bospoort vanmorgen als ti tel gekozen „Ervaring is de beste leermeester." 1.245 uur Hilv. I. In de se rie „Als ik het voor het zeg gen had" zal Dirk v. d. Hul een actueel onderwerp be handelen. Maandag 7 Augustus 13.00 Hilv. ILand en Volk brengt een lezing over het laatste nieuws vair de proel'boerderij te Heine. Dinsdag 8 Augustus 13.00 uur Hilv. I. Aan den Ooste lijken rand van de Veluwe ligt een boerderij waar we een bezoek brengen. Woensdag 9 Aug. 13.00 u. Hilv. I. Met den heer G. de Josselin de Jong brengen we een bezoek aan het Oosting- Instituut te Emmen. Hier kunt U luisteren naar de uit zending van deskundigen op het gebied van de Pluimvee teelt. Donderdag 10 Aug. 13.00 uur Hilv. L Land en Volk brengt een lezing over krui- zingen bij granen. Vrijdag 11 Aug. 13.00 uur Hilv. I. Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en wenken voor boer en tuin der. 18.45 uur Hilv. I. In de serie van de Directie van den Landbouw zal er van avond worden gesproken over de boomkweekerij in Nederland. Zaterdag 12 Aug.13.25 u. Hilv. I. De wekelijksche wan deling Een zwerftocht dooi de bosschen van het Gooi 13.55 uur Hilv. I. De Direc tie van den Landbouw geeft wenken voor Volkstuinders. DE VOEDING VAN ONZE KONIJNEN. Reeds meermalen is gewe zen op de beteeken is van onkruiden als voedsel voor de konijnen. Behalve onkrui den zijn er nog vele andere gewassen, die men aan zijn dieren kan geven. Zij, die de aanwijzingen van den Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt hebben op gevolgd en op verloren stuk jes grond gewassen, zooals aardpeer, zonnebloem, merg- kool, boerenkool en selderij hebben verbouwd, kunnen daarvan thans profiteeren. De aardpeer kan men even als de zonnebloem in haar geheel dus stengel en blad opvoeren. De aardpeer, die veel overeenkomst ver toont met de zonnebloem, vormt knollen, die een uit stekend konijnenvoer ople veren. De groote knollen kan men oogsten, doch daar zij gemakkelijk rotten zijn zij in groote hoeveelheden moeilijk te bewarenmen kan ze daarom beter in den grond laten zitten en al naar be hoefte oogsten. De zonne bloem levert een flinke hoe veelheid groenvoerdaar de zonnebloempitten veel olie bevatten, vormen zij een bijzonder goed krachtvoer, dat bij uitstek geschikt is voor jonge en zoogende voed sters. Zij kunnen daarom heter tot het voorjaar wor den bewaard. Van de mergkool kunnen de overlangs doorgesneden stengels, nadat de bladeren zijn opgevoerd, eveneens aan de konijnen worden gegeven. De konijnen eten deze plan ten graag. Daar zij echter niet winterhard zijn, moe ten zij vóór het intreden van den verst zijn opgevoerd. Boerenkool daarentegen kan men rustig laten staan en tenzij er zeer strenge vorst intreedt den geheelen winter door voeren. Met wat overleg kan men dus ook in den winter behalve het krui- denhooi altijd ook nog wel wat groenvoer geven. Wanneer men het nog niet- heeft gedaan, dan mag men nu niet langer meer wach ten met elk beschikbaar stukje grond boerenkool- planten uit te zetten. Selde rij kan men meer als een artsenijmiddel beschouwen. Zoodra men bemerkt dat er ook maar iets aan de spijs vertering van het dier ha pert kan men door het voe ren van selderij misschien grooter onheil voorkomen. Onze konijnen behoeven dus ook in den winter geen gebrek te lijden, doch het aantal konijnen dat men wil aanhouden moet men aan passen aan de hoeveelheid voedsel, dat voor de dieren beschikbaar is. Men moet nu straks niet met meer ko nijnen den winter ingaan dan men zal kunnen voeren. LET OP DEN COLORADO KEVER Dit jaar zijn tot in de pro vincie Utrecht en zelf in meer Noord-Oostelijke rich ting, hetgeen tot nu toe niet het geval was. vele colorado kevers gevonden. Ook thans kan het gelukken de vesti ging van dezen kever onmo gelijk te maken, als alle plaatsen, waar de kevers zijn terecht gekomen cn zich hebben voortgeplant, worden ontdekt. Iedere verbouwer van aardappelen ook hij, die slechts voor eigen ge bruik teelt dient er regel matig op te letten, of kevers op zijn gewas dan wel vre- terij van larven aan het ge was te bespeuren zijn. De kevers zijn ruim 1 cm groot, geel tot bruingeel van kleur met overlangsche zwarte strepen op den rug de larven zijn kenbaar aan een dik, gezwollen lichaam van roode kleur met zwarte stippen op de zijden. Van elke vondst stelle men on middellijk de politie in ken- nsi, nadat men de vind plaats met een stok of tak c-uidelijk heeft gemerkt. VERGUNNINGEN VOOR AANKOOP VAN KANTOOR MEUBELEN. Blijkens een publicatie in de staatscourant van 28 Juli 1944 moeten, in afwijking van het eerder bekend ge maakte, Nederlandsche par ticuliere koopers, mits niet behoorende tot de categorie slachtoffers van oorlogsge - weid, aanvragen om vergun ningen tot het koopen van kantoormeubelen indienen bij het Rijksbureau voor Glas, Keramiek en Houtpro ducten te 's-Gravenhage op bij dit rijksbureau verkrijg baar gestelde formulieren. Verguningen tot het koo pen van kantoormeubelen moeten dus door bedoelde gebruikers niet bij de ge meentelijke distributiedien sten worden aangevraagd. DE OORLOG. MASSAVLUCHT UIT LONDEN. Uit vrees voor V 1 trekken Londenaren naar onbe dreigde gebieden. Stockholm, 30 Juli D.N.B. Volgens de corresponden ten van Svenska Dagbladet en Stockholms Tidningen melden de Londensche bla den, dat de vliegende bom men dit weekeinde in Lon den een massavlucht hebben veroorzaakt. Wie daartoe in staat was, trachtte ijlings het bedreigde gebied te ver laten en zich zoo ver moge lijk naar het Westen of het Noorden van het land te begeven om ontspanning en rust te vinden en het gehuil der sirenes en de ontploffin gen der bommen niet te hoeren. De Engelsche spoor wegen werken reeds ohder den hoogsten druk. Salvo's V 1 van verschil lende plaatsen. De Duitschers hebben vol gens een bericht uit Londen in „Daglibt Allehande" hun methode, de robot-bommen in geheele groepen af te waren, nog verder verbeterd, blijkbaar met het doel, de geconcentreerde Britsche verdediging in de war te brengen. Veertien of vijftien bommen zouden van ver schillende kanten die met elkaar in telefonische ver binding staan, tegelijkertijd kunnen worden afgevoerd. Ook de Amerikaansche pers- bureaux bevestigen dit. Zij schrijven dat de Duit schers hun robotbommen in salvo's naar Londen en Zuid- Engcland hebben gestuurd. Gemeente Wieringen. CONCERT. Onze muziekvereeniging ..Harmonie" zal Zondag a.s. des nam. 4 uur te Hippoly tushoef een concert geven. POLITIE. Gevonden een kinderjas je. Verloren een kSnder schoen, een beige kinder kous en een kindersokje. Inl. Gem.-bode H.-hoef. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk veor de advertenties Corn. J. Bosker, Wlerlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wlerlngen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23. AGRARISCHE UITZENDIN-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1