WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 5 Augustus 1944 No. BZ Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. hNIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. PrÜs per nummer5 ct. STRIJD IN NORMAND1Ë ZEER HEVIG. Vijandelijke formaties.bij Hennes en Dinan teruggeslagen, Doorbraakpoging bij Florence opnieuw verijdeld. Krachtiger tegenstand in het Oosten. RABZYlYliN HEROVERD. ,deld. Zij blijVen den vijand Hoo ld kwartier van den'westelijk en enkele kilome- Führer, 3 Aug. tD.N.B.) Het opperbevel der weermacht aeeit mede In Normandië zette de vij and, gesteund door heftig artillerievuur en talrijke jachtbommenwerpers, zijn lievige aanvallen m net cen trale en het westelijke deel van het landingshoofd den geheeien dag voort. Hij werd op de meeste plaatsen met aanzienlijke verliezen maar in zware gevechten afgesla gen en kon slechts op enke le punten successen beha len. Daav zijn onze troepen tot den tegenaanval over gegaan. Zuidoostelijk van Viliedieu bevinden eigen pantserformaties zich in een zich ontwikkelenden aanval naar het Westen. De over Avranches naar het Zuiden en Westen opgedrongen vij andelijke strijdkrachten vie len met haar pantservoor- lioeden Rennes en Dinan aan, waar zij werden afge slagen. Slagvliegtuigen verstrooi den vijandelijke marschco- lonnes in het gebied ten Zuiden van Avranches vernielden een vrij groot aantal tanks, kanonnen en voertuigen. Boven Norman dië en het bezette gebied in het Westen werden 18 vijan delijke vliegtuigen neerge schoten. In het Fransche gebied werden 118 terroristen den strijd vernietigd. Bij deze zuiveringsoperatie heb ben de bandieten sedert zes Juni ongeveer 7300 dooden en 4700 gevangenen verlo ren. Het gebied van Groot- Londen ligt nog steeds on der zwaar vergeldingsvuur van de V 1. In Italië hebben onze troe pen ook gisteren alle vijan delijke doorbraakpogingen in de richting van Florence Ic-rs zuidelijk van de stad hardnekkigen tegenstand bieden. Op de noordelijke helling der Karpaten mislukten tal- kele dagen reeds een behoor lijke door tanks gesteunde i,jke hoeveelheid aardappe- Sowj etaanvallen. Door te genaanvallen, vooral ooste lijk van den Beskidenpas, werd de vijand verder te ruggeworpen. In de groote bocht van de Weichsel werd de vijandelij MELKBONNEN OP VRIJDAG OF ZATERDAG INLEVEREN k/'drük weïtëlUk van Bara-| 200:114 Oekooti, ,kan. 0101 nov sterker, vertier naar "W van de disuiouue- het Noordoosten stortten periode, dte op 6 Augustus talrijke aanvallen der bols jewisten met zware verlie zen ineen. Verscheidene po gingen om de rivier over te steken werden verijdeld. Noordoostelijk van Warschau kwam het tot zware heen en weer golvende gevechten. De* stad Radzymin werd in een tegenaanval door onze tanks heroverd. den getracht dit te kort aan Wanneer men gegronde, aardappelen ten spoedigste'redenen heeft om aan te( op te neifen. i nemen, dat een bepaalde In verband met boven-winkelier, die weigert op de staande, doe ik een dringend voreischte distributiebe- bcruep op de telers 0111 di-! scheiden een textielartikel reet ever te gaan tot het'af te geven, dat artikel wel rooien van een flinke hoe v voorraad heeft, kan men «.celheid aardappelen. (ch met een klacht daarover In het belang van de v» jenden tot de Centrale Tex- selvoorziening van hVel Inspectie, Jan Willem derlandsche volk verzv.«& ^uwersplein 20 te Amster- cien telers alles in nut werVartfm. te stellen, opdat binnen en- »en door de V.B.N.A. kan werden afgenomen. Voedselcommissaris voer Noordholland, - Bakkers zijn niet altijd schuldig, wanneer in hun brood een te gering gehalte aan droge stof wordt aan getroffen. Dikwijls zijn ge heel te goeder trouw zijnde bakkers bekeurd. (Aldus G. Morshuis, leeraar Bakkers vakschool, voor kantom-ech ter te Apeldoorn). begint, het publiek eerst des Maandags op de nieuwe melkbonnen melk betrekken in plaats van, zooals tot nu toe, reeds des Vrijdags en' Zaterdags. Het is gebleken, ciat de meening heerseht, dat men nu ook eerst des Maandags de nieuwe melk bonnen aan den melkslijtev moet afgeven. Dit is echter onjuist. De melkbonnen zijn Terwul aan den midden-^^0^11, d.w.z., dat Boeg en ten Zuiden van c-e meikhandelaar eerst dan Augustov herhaalde vijande lijke aanvallen mislukten, zijn in den sector Seinen- Wiikowisj en bij Mitau ver bitterde gevechten gaande. In het gebied van Bersen namen onze grenadiers bij tegenaanvallen verscheidene cjaaraai{ melk van de fabriek kan krijgen, wanneer hij daar voor van te voren bonnen heeft ingeleverd. Indien men des Maandags en volgende dagen melk wenscht te be- j trekken, cliënt men op den met zware verliezen verij-vliegtuigen. plaatsen. Oostelijk van de Duna en op de landengte van Narwa werden krachti ge doorbraakpogingen der jSowjets in zware gevechten verijdeld. In den grooten af weerslag tusschen de Karpaten en de Finsche Golf zijn maand Juli alleen al door troepen van het leger en de Waffen-ss 3908 vijande lijke tanks stuk geschoten ?,50 andere vijandelijke tanks werden door de luchtmacht vernield. In dezelfde periode verloren de Sowjets in lucht gevechten en door afweerge schut der luchtmacht 1329 Vrijdag of Zaterdag de bon nen bij den melkhandelaar in te leveren. DE OORLOG. BREUK TURKIJE - DUITSCHLAND. De Turksche regeering heeft Woensdag de Turk sche Nationale Vergadering de beslissing voorgelegd economische en politieke betrekkingen met Duitsch- land af te breken. Na felle gedachtenwisselingen in een geheime fractiezitting der Turksche Volkspartij Dinsdag, heeft de Turksche Nationale Vergadering beslissing der regeering aan aard. UIT DE REDE VAN CHUECK1LL. ChurchiU heeft Woensdag in een Lagerhuisrede ver klaard, dat tot dusver ten gevolge van het vuur der Duitsche V 1 4735 dooden en ruim 14000 zwaar gewon den zijn gevallen. Bovendien is een groot aantal personen lichter verwond 17000 hui zen zijn verwoest en 800.000 beschadigd. MARSCHALK ROMMEL GEWOND. Generaal - veldmaarschalk Rommel heeft op 17 Juli in Frankrijk tengevolge van een luchtaanval een ongeluk gehad met zijn auto. Hij be kwam daarbij verwondingen en een hersenschudding. Zijn toestand is bevredigend. Er bestaat geen levensge vaar. RADIO - BERICHTEN A.N.P. 4 Au&. Buitenland. De Spaansche minister van Buitenl. Zaken generaal Jordana is plotseling te San Sebastiaan overleden. Berlijn D.N.B. Er ligt sedert den middag van 3 een zwaar vijandelijk artillerievuur boven Floren- Stockholm. Radio-Lon- den. I11 de afgeloopen nacht werden v de aanvallen Zuid-Engeland en het ge bied van Londen met de V 1 voortgezet. De bommen ver oorzaakten materiëele scha de en er vielen slachtoffers. Ankara. D.N.B. Dc Turksche minister-president Saradzjocloe heeft een rede gehouden voor de groote Nationale vergadering, wel ke voorafging aan het be sluit om de betrekkingen met Duitscliland te verbre ken. BINNENLAND. Tiel. Donderdagmiddag is Pater v. d. Heiden, die zijn vacantie in Tiel doorbracht, bij het zwemmen in de Waal verdronken. f 200.000 zwart geld be taalde iemand onlangs voor de f 85.000, die een ander ils hoofdprijs van de Staats loterij gewonnen liad. Officiëele Lnndbomvmedcilceliiigen. DRINGEND BEROEP OP DE TELERS TOT HET ROOIEN VAN AARDAPPELEN. In verband met liet feit, dat er momenteel een tijde lijk te kort aan aardappelen is, moet met alle ten dien ste staande middelen wor- voorafgaanden TIEN TEXTIELPUNTEN AANGEWEZEN. Met het cioel het aan schaffen van de noodzake lijkste reparatiemiddelen mogelijk te maken zijn met ingang van heden de pun ten 41 tot en met 50 van de lextielkaart "V 115 voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder" en van de textielkaart „V 215 voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder" en de pun ten 1 tot en met 10 van de textielkaart „V 715 toeslag- kaart voor jongens en meis- es van 15 tot 18 jaar" gel dig verklaard. in liet algemeen kan de winkelier niet uit voorraad leveren. Voorts wordt nog eens onder de aandacht gebracht, dat het den winkelier in het algemeen niet mogelijk textielgoederen, welke onder inlevering van speciale ver gunningen kunnen worden gekocht, uit voorraad te le veren. De productie is n.1. niet voldoende voor het in voorraad geven van textiel goederen bij de vele winke liers. In de gevallen, dat de win keliers het gevraagde artikel niet in voorraad heeft, neemt hij de vergunnin; liet artikel eerst af, nadat hij cp de vergunning is be voorraad. Het spreekt van zelf, dat men hierdoor eeni- gen tijd en, wanneer dc productie op dat oogenblik onvoldoende is om aan de vraag te voldoen, zelfs ge- ruimen tijd op de levering van het gevraagde artikel zal moeten wachten. Indien een winkelier een vergunning niet zou willen aannemen, wende men zich lot een anderen winkelier In elk geval zal men, indien men zich daartoe eenïge moeite getroost, binnen den geldigheidsduur van de ver gunning zeker een winkelier vinden, "die de vergunning gaarne in ontvangst neemt. De {vergunningen zullen daarom in het algemeen niet verlengd kunnen wor den. BIJ In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. Bilderdijk. Michiel Adriaansz. de Ruy- ter, 24/3/1607 29/4/1676. De grootste admiraal aller tijden. Beroemd door zijn vele zeeslagen in den eersten Eng. oorlog, 16521654, en den tweeden Eng. oorlog, 16651667, in het bijzonder door den stoutmoedigen tocht naar Chattam, Juni 1667. Late-r volgden nog de slagen bij Schocneveldt Juni 1673. en Texel, Aug. 1673. Zwaar ge wond in den slag bij Agosta, 22 April 1676. Overleden 29 April 1676. Graftombe in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. (O/H P s.) Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. (O/H Ps). GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open vcor iederen Nederlander van 1715 jaar en kan geschieden bij de Marineannahnies- lelle West Zweigslelle Niederlande te Utrecht, alle Hafcn- en Ortskommandanturen en bij de Nebcnstellen der Waf- l'en SS, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. OOK GIJ BEHOORT ONS EUROPA JS IN OORLOG De beveiliging van de kusten en de bestrijding van 'den vijand vergen de hoog ste inspanning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, mu nitie en voedsel noodig, ie deren dag weer. Het lucht- v/apen van de Duitsche weer macht is een groote afnemer. Te dien einde is er een spe ciale transportorganisatie geschapen, welke alles, wat net luchtwapen noodig. heeft, 0 anvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK- gruppe Luftwafl'e. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groo te NSKK-vrachtauto's, waar op nu eens bommen van 2000 kilo, dan weer mudzak- ken aardappelen of andere levensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het groot ste aandeel in deze organi satie hebben de Nederlan ders. Duizenden vrijwilligers staan in de NSKK-regimeiv (en Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders STRIJDT IN DE WAFFEN ss. MEDE beslaat. Deze mannen heb ben zich door hun schitte rende prestaties als chauf feur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele ja ren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het NSKK verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet uiet ter zake kan zich melden voor het regiment Nederland der NSKK-gruppe Luftwaf l'e. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motorschool van het NSKK kunnen de mannen hun plaats in de kolonnes inne men. Over zijn achtergebleven gezin kan de NSKK-vrijwil- iiger geheel onbezorgd zijn. Voor hem en zijn gezin gel- ontvangsthij levert echter -den nl. in alle opzichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche soldaten. Ei' worden extra levensmidde len en -kolenbonnen ver strekt, etc. Vrouw en kinde- en kunnen zoo noodig in mooie rusthuizen gedurende enigen tijd worden opgeno men, terwijl bij voorkomen de moeilijkheden een speci aal daarvoor aangestelde vevbindingsstaf hulp ver leent. De NSKK-gruppe Luftwaf- Ce zal, nu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan oreken, op volle toeren moe ten draaien. Daarom is het zaak, de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt TJ bij het werfkantoor der nskk-gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag. want ook gij behoort bij ons VOOR EEN NIEUW EUROPA. KEURINGEN. Het ss.-ersatz-kommanilo deelt mede iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden teneinde gekeurd Ve worden voor de waffen ss. (Wiking), ss. pantzer grena dier-brigade Nederland, ss. pantzer jager-kompagnie Scheveningen, landstorm Nederland en germaansche ss. in Nederland. 14 Aug. 1944 S12 uur, Rotterdam, deutsche Oberscliu- le, Wcsteriaan 1 14 Aug. 1944 16—18 uur, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15 Aug. 1944, 812 uur, Venlo, deutsche Haus, Eg- mondstraat 16 15 Aug. 1618 uur, Arnhem, café Royal. 16 Aug. 1944, 812 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17 Aug. 1944, 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 18 Aug. 1944, 8—12 uur, Utrecht, ss. ersatz-kommando Niederlande NebensteLle Vredenburg 19 18 aug. 1944, 1517 uur, Amersfoort, pol. durcligangs- 'ager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familiele den, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen Ie. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aanmeldings- plichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld Officier in de waffen ss. kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- ea terugreis verstrekken de navolgende neben- siellen der waffen ss. Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56Utrecht, Vredenburg 19 Heerlen. Saroleastraat 25 Groningen, Heerenslraat 46 En schede, Hengcloschestraat 30 eveneens bij het ss. er satz-kommando Niederlanden. Den Haag, Korte Vijver berg 5. AMATEURSTABAK OOGST 1944. Ieder, die tabak voor ei gen gebruik heeft, geteeld, Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. kan deze tabak evenals vo rig jaar ook thans weer bij ecu daartoe aangewezen DltgeTW en natter fermenteur en kerver laten B verwerken. Bovendien isj Corn. J. Bosker, Wieringen. thans de mogelijkheid open gesteld in plaats van kerf tabak sigaretten te doen vervaardigen. Bure aux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1