13e Jaargiflg abrtoobooS .aarnmod obnaa -loved 9b nr.v uab loov ob illilojjoiri J9rf ei -lulztiu neib Woensdag 16 Augustus 1944 .usanragnhaiW H&P65 Bureaux Hippoiytushoet Hootd.tr. 14NIEUWSBLAD VOOR DE WIEklNGËRMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Aonr Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. .■mentspi'ijs per kwartaal'f 1.30 Ier nummer 5 ct. VERBITTERDE STRIJD AAN HET WESTFRONT. Vooral de gevechten bij AlcnQOn, die zich naar het Noorden hebben verplaatst, zijn toegenomen in omvang en felheid. Doorbraakpogingen bij Bialistok opgevangen. Hevige worsteling bij het Meer van Pskov. ST. MALO HOUDT STAND..in den strijd gedood. Het Hoofdkwartier van denvergeldingsvuur op Londen1 Führer, 13 Aug. (D.N.B.) Hec Opperbevel der weermacht maakt bekend ,Aan het front ter weers zijden van de Ome en ten Zuiden van de Vire heeft de vijand talrijke afzonderlijke aanvallen uitgevoerd, die tot verbitterde gevechten leid den en die grootendeels af geslagen werden. Om ver scheidene penetratieplekken wordt nog gestreden. De gevechten in het gebied duurt voort. In Italië zijn geen vechtshandelingen van groo teren omvang voorgekomen. In het Oosten zijn tus- schen het brongebied van de Proeth en de groote bocht van de Welchsel verschei dene aanvallen der bolsje wisten afgeslagen, waarbij talrijke tanks werden ver nield. Formaties slagvliegers1 ondernamen ten Westen van Baranov doeltreffende hhetenNo»rtS ^ewktische meer naai het Nooorden tanbs en coionnes voertui- verplaatst en zijn toegeno men in omvang en felheid. Na krachtige luchtaanval len zijn de Amerikanen op nieuw overgegaan tot den aanval op St. Malo. Weder om werden zij na felle ge vechten, waarbij onze kust en luchtafweerartillerie doel treffend ingreep, bloedig af geslagen. In de stad doorge broken vijandelijke troepen werden in een tegenaanval teruggeworpen, gevangenen werden binnengebracht. Be- veiligingsvaartuigen der ma rine hebben in de wateren ten Westen van Le Havre een vijandelijke torpedomotor boot tot zinken gebracht en een tweede zwaar bescha digd. Marine-afweergeschut en beveiligingsvaartuigen hebben boven de kust van West- en Zuid-Frankrijk 15 vijandelijke bommenwer pers neergeschoten. Di het Fransche achter land werden 102 terroristen gen. Ten Noordwesten van Bia listok werden nieuwe door braakpogingen van ruim 10 bolsjewistische divisies in - ianterie in harde gevechten opgevangen. Aan het Letlandsche front heeft de vijand ook gisteren weer op talrijke plaatsen te vergeefs aangevallen. Al leen ten Zuidwesten van het Meer van Pskov kon hij zijn penetratiegebied uitbreiden. Zware gévechten duren hier voort. Na een aanval overdag van Amerikaansche bom menwerpers op de stad Metz hebben vrij zwakke Britsche formaties vliegers in den nacht bommen geworpen op Brunswijk, Hildesheim, Rüs selsheim en Kiel. Door nachtjagers en afweerge schut werden 58 terreur- bommenwerpers neergescho ten. RADIO - BERICHTEN A. N. P. Berlijn 15 Aug. Interimpf. Een formatie Anglo-Ameri- kaansche bommenwerpers hebben gisteren aanvallen ondernomen op Manheim en Frier. Bij een bijna geheel gesloten wolkendek wierpen zij brisant- en brandbom men op de stad en randge meenten. Cultuurmonumen ten werden getroffen. Tot •dusver is bekend, dat 10 vliegtuigen werden neerge schoten. Stockholm, D.N.B. Naar de Britsche berichtendienst meldt, kwamen ook Maan dag in Zuid-Engeland en in het Londen-gebicd vliegende 'bommen neer. De bevolking leed verhezen en schade werd aangericht. CHURCHELL IN ITALIë. Stockholm, 12 Aug. D.N.B. Naar Reuter meldt, heeft het geallieerde hoofdkwar tier de aankomst van Chur- chill in Italië bekendegmaakt Omtrent het doel of den waarschijnlijken duur van ^ijn bezoek werd niets me degedeeld. ROOSEVELT ZIET NOG GEEN EINDE. President Roosevelt heeft, volgens Reuter, Zaterdag avond in de haven van Se- attle aan boord van een daar voor anker liggende torpedojager een radiorede uitgesproken, waarin hij. sprekende over zijn reis op den Stillen Oceaan, zeide niet te kunnen voorspellen, wanneer de oorlog in het Verre Oosten of in Europa zou eindigen. Ruim een mil- lioen Amerikaansche solda ten strijden heden op het oorlogstooneel van den Stil len Oceaan. „Het Japansche gevaar" moet uit den weg geruimd worden. Dan pas zal er gelegenheid bestaan voor een economische ont wikkeling en bevordering van een omvangrijken han del met China en het gebied yan den Stillen Oceaan. Dr. GöRDELER GEAR RESTEERD. Naar de Berlijnsche B.- correspondent meldt is de voormalige burgemeester van Koningsbergen en daarna eerste burgemeester van Leipzig b. d-, dr. Gördeler, die sedert den 20sten Juli cloor de Duitschc politie we gens medeplichtigheid aan den aanslag op Adolf Hitier gezocht werd. Zaterdag ge arresteerd. De arrestatie ge schiedde in Oost-Pruisen, niet ver van de grens. VIERLING IN COLUMBIA. Bogota, 11 Aug. (S.P.T.) In de Columbiaansche provincie Antioquia is een vijf en zeventigjarige man vader van een vierling ge worden. Deze man, Jaramil- lo, is wereldrecordhouder in het vaderschap hij heeft nu 47 wettige kinderen. Dertig daarvan stammen uit zijn eerste huwelijk, de ove rige uit zijn tweede echtver bintenis. DE DISTRIBUTIE VAN IXM AAKGLAZEN. Aflevering: begint 15 Aug. Van 15 Augustus af mo gen winkeliers inmaakgiazen en rubberringen afleveren. Ieder, die van 28 Juni t.m. 7 Juli onbruikbaar geworden rubberinmaakglasringen heeft ingeleverd, kan bij zijn winkelier zes glazen met ring betrekken, alsmede evenveel extra nieuwe ringen als oude zijn ingeleverd tot ten hoogste 100 extra ringen. Zij, die vóór 15 Juli j.1. bij het Rijksbureau voor Glas, Keramiek en Houtproducten een aanvraag voor inmaak giazen hebben ingediend, ontvangen voor zoover niet afwijzend is beschikt een leveringsvergunning Zie kenhuizen, stichtingen, rust huizen. pensions en bom- slachtoffers ontvangen even eens leveringsvergunningen. Op deze verguningen kan men bij den leveranciev, welke er op vermeld staat, glazen en ringen betrekken. Zij, die na 15 Juli hun aan vraag voor inmaakgiazen hebuen ingediend, zullen een eventueel te verstrekken le veringsvergunning eerst la ter ontvangen. De bevoorrading van den handel yindt rijgtJimaiihj vooregang. Het kan voorkomen, dat een wg V her nog niet van inmaa: zen is voorzien. Men zal dall mei het betiukken van de glazen moeten wachten, tot dat dit wei het geval zal zijn. Over de verleende vergun ningen of afwijzingen kan mei liet rijksbureau geen correspondentie worden ge voerd. DE ACTIE „ZEEP VOOR BEEN." Aan ae huisvrouwen te Deilt, Den Haag en Utrecht is een genoegen gedaan door tegen inlevering van 5 of 2 kg beenderen zeep of wasch- poeder beschikbaar te stel len. liet betreft een proefne ming, welke aan ae gestelde verwachtingen heeft vol daan. Daarom is besloten deze door het Rijksbureau voor Oude Materialen en Af valstoffen verzorgde rege ling uit te breiden tot de geheele provincies Zuid- Holland en Utrecht en de provincie Noord-Holiand. De behoefte aan grond stoffen voor onze beenderen- verwerkende industrie ten behoeve van de vervaardi ging van houtlijm, gelatine, beenzwart, beenderemneel, vetzuur e.d. is zoo groot, dat Lot den bijzonderen maatre gel is besloten, dat behalve tegen inlevering van bonnen ook zeep beschikbaar wordt gesteld tegen inlevering van een zekeren hoeveelheid beenderen. Reeds voor een halve kg beenderen wordt een spaarzegel verstrekt. Het doet er niet toe, of de beentjes reeds flink zijn af gekookt toch bevatten deze voor de fabrieken nog vol doende waardevolle bestand- deelen. Di de drie genoemde pro vincies kan men thans in de grootere plaatsen, alwaar een en ander per strooibil jet, advertentie en bij de slagers opgehangen aanplak biljetten is bekend gemaakt, beenderen inleveren. Geleir delijk züllen meer gemeen ten in de regeling worden betrokken. De huismoeders doen ver standig ook kleinere hoeveel heden beenderen te bewa ren. Desnoods leggen enke len „botje bij botje" om te zamen het zoo welkome stuk zeep of pak waschpoede-r te kunnen verkrijgen. Op de inzamelplaatsen wordt de zeep tegen f 0.25 e waschpoeder tegen f 0.14 en tegen inlevering van de beenderen of zegels zonder eenige verdere formaliteiten uitgereikt. VERHOOGING VAN DEN TABAKSACCIJNS. J.1. Zaterdag werd een verhooging van den tabaks accijns aangekondigd. De banderolle van een pakje sigaretten vermeldde tot dusver bijvoorbeeld 35 cent -f 17v'2 cent. De prijs wordt nu, becijfert het Rott. N.B1., 35 cent -|- 35 cent, daar het aantal opcenten op sigaretten is verdubbeld, zoodat een pakje van 52</s ct. voortaan 70 cent zal kosten. De prijs van een pakje van 60 30 of 90 cent wordt 60 60 of 120 cent en die van een pakje van 80 -f 40 of 120 cent werd 80 -f 80 of 150 cent. De prijs van een pakje shag van 48 14' of 62' - cent wordt nu 48 43'of 91' 2 cent, daar liet aantal opcenten op tabak tot 300 is verhoogd. Voor sigaren wordthet aantal opcenten, evenals voor sigaretten, verdubbeld, zoodat een sigaar van 12 ct. (.namelijk 10 cent -f 2 cent) voortaan zal kosten 10 cent -t- 4 cent is 14 cent. Daar sommige soorten sigaren niet met 2u maai* niet 25% wor den belast, wordt de prijs van een sigaar van 10 cent waarop tot dusver 2'/a cent belasting was en die dus 12', 2 cent kostte, binnenkort 10 5 is 15 cent. JIONGAAKSCHE BLOEM VAN JUl/A' ROODE Jtvau 16. voor kinderen, geboren in uc jaren 1'jZh t. e. in. 1539. Duur bemiddeling van het Roocie Kruis is een hoeveel heid bloem uit Hongarije geïmporteerd. Deze bloem zal in den vorm van een extra-rantsoen Desenikbaar worden gesteld voor kinderen, geboren in de' jaren 1926 tot en met 1939. uaa*itoe moet de bon „Res. U 71T of Res. B 70 voor of op ij Augustus a.s., tegen ont vangstbewijs, bi] den detail list worden ingeleverd. Tus- schen 17 September en 14 üctober a.s. zal men vervol gens op liet ontvangstbewijs gram bloem per bon ontvangen. Gemeente Wieringen. DE SAMENSTELLING VAN HET VOEDER-RANTSOEN VOOR KONIJNEN. Uit al de gewassen en af valstoffen, die ons ten dien ste staan kan een zeer goed voederrantsoe.n voor de ko nijnen worden samengesteld, steeds moet zoo worden ge voerd, aat de dieren net rantsoen graag opnemen en toch ruim voldoende krij gen. Daar kraentvoer thans niet beschikbaar is geeft men in de plaats daarvan gekookte aardappelschillen of krielaardappelen, zoo mo gelijk gemengd met onkruid- hooi. Vooral brandnetelhooi komt hiervoor in aanmer king. Men kan ook zoo lang zij er nog zijn ver- sche brandnetels geven, die dan grof gehakt met de aardappelen of schillen wor den meegekookt. Een goed zomerrantsoen kan als volgt zijn samenge steld': 'pmc'igens gekookte aardappelschillen of kriel- aardappelen met iets zout erdoor, 's middags gemengd groenvoer (gras, onkruiden, groentenal'val)'s avonds ge mengd groenvoer met onge veer 75 gr. hooi per dier per dag. Voor den winter zal het volgende -rantsoen in het algemeen zeer goede resul taten geven :s morgens ge kookte aardappelschillen, ge mengd met onkruidhooi (ook kan men hierdoor wat roode peen met iets zout meeko ken) 's middags groenvoer (afval van boerenkool, groe ne kool of mergkool), 'sav. voerknolraap of wortelen Igeen mangelwortels). Hooi mag 's zomers en 's winters niet ontbreken. Men geve den dieren icderen'Ijen dag 's avonds 75 gr. per dier. Di plaats van hooi kan men ook erwten- of boonenstroo geven. Volkstuinders zullen hierover kunnen beschikken, doch er moet zorg voor wor den gedragen, dat het stroo niet gaat schimmelen, want dan wordt het een gevaarlijk voedsel. Het voeren van te saprij ke planten en plantendeelen zooals sla, spinazie, roode kool, witte kool, snijbiet en mangelwortel moet worden vermeden, teneinde spijsver- teringsstoorjiissen te voor komen. BLDKIJFS - VOETBAL. Hedenavond eerste wed strijd. Gelijk bekend is men ook te Wieringen overgaan tot het organiseeren van een bedrijfsvoetbalcompetitie. De animo hiervoor is buitenge woon groot gebleken. Spont aan gaven middenstanders, smeden, land-, bouw-, en dorscharbeiders zich op, zoo dat niet minder dan 11 elf tallen konden worden sa mengesteld. We treffen in de opstellin gen, naast gerenommeerde voetballers van Succes, de namen aan van voetbalster ren uit de jeugdjaren dier vereeniging en vele andere sportenthousiasten, die zich nog éénmaal in de voetbal plunje zullen steken om de nog immer laaiende voetbal hartstocht uit te leven. Het zal een zeldzaam schouwspel zijn deze onge trainde veteranen en dilet tanten aan het werk te zien en we wekken gaarne alle burgers van Wieringen op eens naar hun verrichtingen te komen kijken. Te begin nen vanavond wordt voort aan bijna dagelijks een wed strijd gespeeld. De baten er wordt een kleine entree geheven komen in de kas van het kleeding- en schoeiselfonds van Succes, dat beoogt zijn spelers van de noodige uit rustingstukken te voorzien. Hedenavond, half acht, zullen Bouwarbeiders en Landarbeiders Hippolytus- hoef, als eerste tegen elkan der in het veld treden. Een spannende kamp staat te wachten want wat de spelers aan techniek en tactiek te kort mochten komen zal moeten worden aangevuld met enthousiasme, hetgeen overigens dubbele energie zal keften. Gespeeld wordt volgens afvalsysteem zoodat de ver liezer is uitgeschakeld van verdere deelneming. Dit is wel de beste stimulans om zich tot het uiterste in te spannen. Laat ons hopen op sportieve eii faire partijen en mogen de ^elers zich in hun enthousiasme niet te ver iaten gaan doch steeds be denken dat het niet alleen factor is dat men een wed strijd wint, doch ook de wij ze waarop. Moge het publiek beden ken dat hier zuiver ontspan ningsvoetbal wordt gespeeld en zijn houding daarnaar bepalen. GESLAAGD. Donderdag j.1. slaagde te Breda onze vroegere plaats- genoote mej. Ali Pathuis voor het diploma Costumière. WIELERWEDSTRIJDEN WIERINGER WIELERBAAN. De uitslag der wedstrijden zijn als volgt Omnium - wedstrijd tus- schen Peters—Middelkamp en BakkerOoms. Sprint- wedstrijd over 3 baanronden in 3 deelen le deel 1 Ooms tijd 12 4/5 sec., 2 Peters 2e deel 1 Bak ker tijd 6 m 50 sec., 2 Mid delkamp Totaaluitslag le OomsBakker 9 p.2e Mid delkampPeters 7-p. Premie C Bakker f 5. Wedstrijd over 10 K.AI. voor Nieuwelingen en Amateurs 1 Leeman, tijd 15 min. 5 2/5 2 de Bruijn, 3. J. J. v. Rijn. Afvahvedstrijd profs. 1. J. Lust. 2 W. Reuter. 3. B. v. d. Wal; Klassementwedstrijd voor Nieuwelingen en Amateurs. 1 F. Leeman 19 p., 2 P. Smit, 15 p. Eigenkraclitwedstrijd voor profs over 10 K.M. 1 W. Reuter, tijd 13 m. 6 2/5 2 B. v. d. Wal 3 J. Lust. Koppelwedstrijd over 60 K.M. 1 Peters—Klink, tijd I uus* 26 min. 2 Kees Bak kerOoms op 1 r. 11 p. 3. Buuron—Schel fout op 1 r. II p.4. Reuterv. d. Wal op 1 r., 7 p.5. Middelkamp —Pauwels op 1 r. 5 p. 6. LustF. Pronk op 3 r. 3 p. PERSBERICHT. Vertraging binnenlandsch Telegraafverkeer. PTT betreurt te moeten waarschuwen voor de moge lijkheid van vertraging in het binnenlandsch telegraaf verkeer. PETROLEUM VOOR KOOK DOELEINDEN'. 's-Gravenhage, 14 Aug. Van 15 Augustus tot en met 2 eptember 1944 geeft elk der bonnen „30" van de bonkaart U 403 voor kook- doeleinden recht op het koo- pen van één liter petroleum. STRIJDT IN WAFFEN ss. MEDE VOOR EEN NÏfUW EUROPA. KEURI\G£y Het ss.-ersatz-kommando deelt mede ,ftöere gezonde Nederlander kan zich aanmelden teneinde &"ekcurd worden voor de waffen ss. (Wiking), ss. pantzur jrena- dier-brigade Nederland, ss. pantzer jager-kompagnic ochevcningen, landstorm Nederland en germaanscbe ss. m Nederland. 16 Aug. 1944, 8—12 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek. 17 Aug. 1944, 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 8~1J211uur- Utrecht, ss. ersatz-kommando Niederlande Nebenstelle Vredenburg 19 18 Aug. 1944, 15—17 uur, Amersfoort, 'pol. durchgangs- lager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van iamiliele- len duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aanmeldings- plichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de waffen ss. kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de ofiiciersopieidmg heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navolgende neben- sicllen der waffen ss. Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestraat 56Utrecht, Vredenburg 19 Heerlen. Saroleastraat 25 Groningen, Heerenstraat 46 En schede, Hengeloschestraat 30 eveneens bij het ss. er satz-kommando Nicderlanden, Den Haag, Korte Vijver berg 5. De dagen korten in Aug.|Verantwoordelijk redactrice mot op 8 innt. na twee volle 0 c Kremer-Bosker M.meer °r-'Slechte, zelf schadelli-ly"^1™1-^11 ke schoensmeer verkocht fa-, briek Saboena te Oisterwijk' 9orn* Bos^er- Wieringen. veel te duur. f 75000 boete. Bij een poging tot ont vluchten uit het gerechtsge- gebouw te Zutphen is zekere G. de M. verdronken. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1