WIERINGERMEERBODE 13e jaargang Zaterdag 19 Augustus 1944 No. 66 Buren ux Hippolyt-ushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE W1ER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer 5 ct. DOORBRAAKPOGINGEN BIJ DÏVES VERIJDELD. Heiige strijd om Chartrcs en Orleans, de stad Dreux verloren gegaan. Sowjeitroepen iii Karpatengebipd teruggeworpen. GEALLIEERDEN DRINGEN Malo blijft het garnizoen CANNES BINNEN. i heldhaftig tegenstand bie Hoofdkwartier van den' Tot zware gevechten is het van buitenlandsch wei-k, dat Bij een inbraak in een kilometers hebben de groo- om en in St. Rafael geko men, waar felle straatge vechten werden geleverd. RANTSOENBONNEN VOOR HAVERMOUT EN GORT. In den vervolge zal men zoowel op de rantsoenbon- Cezembrej nen voor havermout! ,*ils Pnhrpr *i7 Auff (DNB Het'8U)e& met haar VUF weer °P rantsoenbonnen *voor Fuhrer 17 Aug. (D.N.B.J nei yan een zeer hevige &ort> havermout e.d. en gort °PPeibevel van de weer- vijandelijke beschieting ver- e.d. kunnen koopen. Er scheidene vijandelijke aan- wordt dus geen onderscheid vallen op de citadel uiteen, meer gemaakt tusschen ha- In het kustgebied van vermout e.d. eenerzij ds en Zuid-Frankrijk duren de he- gort e.d. anderzijds, vige gevechten tegen den] Duidelijkshalve wordt vijand, die in toenemende nogmaais een opsomming mate versterkingen uit de] gegeven van hetgeen een lucht en uit zee krijgt, voort.] rantsoen havermout en van Na zwaren strijd slaagde de hetgeen een rantsoen gort vijand er in de stad Cannes' omvat. Een rantsoen haver- binnen te dringen. I mout is 250 gram haver- Lichte Duitsche vloot- mout, haverbloem, haver- strijdkrachten en bewakings- vlokken, havergort, gemengd vaartuigen brachten voor de; meel (pannekoekmeel)rog- Fransche Westkust in de gevlokken, voedingssuiker in ochtenduren van 15 Aug. poedervorm. of 312' gram verscheidene gevechten' voedingssuiker in vloeibaren macht deelt mede „In Normandié zette het eerste Canadeesehe leger zijn hevige aanvallen in den sëc- tcr van Dives en aan weers zijden van Falaise den ge- heelen dag voort. Onze di visies verijdelden de door den vijand beoogde door braak in afwisselende ge vechten, waarbij aan weers kanten aanzienlijke verlie zen werden geleden. De ver bitterde worsteling duurt voort. Onze pantserformaties gingen tegen de Amerika nen, die uit het gebied van Argentan, verder aanvielen, lot den tegenaanval over en wierpen hen naar het Oos ten en Zuidoosten terug. Gemotoriseerde vijande maar al te vaak van twij- slagerij te Gennep, 's nachts'te NSKK-vrachtauto's, waar- leiachtig gehalte is. |2 uur, werd de 30-jarige sla- Piet Kohier, de „bon père"-ger Verstappen doodgescho- van den troep, vindt er een ten. De daders ontkwamen, hoofdrol in, die ondanks de] „Waarde zu&ter" stond dwaze verwikkelingen, waar- er boven het briefje, dat een in hij verzeild raakt, een'72-j. inwoonster van» de warm menschelijke onder-[Houtkankade te Amsterdam Vyon nUV ontbeert. Er zit'lot een bezoek aan een evan- _iyc-arc A.v, iets roerends in.lgelisatielokaal uitnoodigae. 'als je hem bezig ziet, terwijl Maar het was een valsch op nu eens bommen van 2UU0 kilo, dan weer mudzak- ken aardappelen of andere levensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het groot ste aandeel in deze organi satie hebben de Nederlan ders. Duizenden vrijwilligers staan in de NSKK-regimen- 'ten Nederland, waarvan het hij als vrijgezel-op-leeftijd| briefje. Terwijl de vrouw grootste deel van het kader- noodgedwongen als gastheer niet thuis was, werden bij van twee zuigelingen moet haar kleeren en bonnen ge- lungeeren en het liedje, dat stolen, hij daarbij zingt, is ronduit puik van inhoud en melodie. Trouwens, ook de andere vocale nummers in deze klucht, speciaal gedicht gecomponeerd door Frans] Eogaert, hebben hun ver- he£hart Iïp inmew; „EEN GEZONDE JEUGD, EEN STERK VOLK.' Van deze stelregel gaat de Nederl. Volksdienst uit, wien de kinderuitzendingen aan diensten. Er is bijvoorbeeld een alleraardigst trio, gezon gen door Sonja van Weer denburg die, tusschen' De uitnemende zorgen aan de uitzendingen besteed zijn boven' alle lof verheven. N.V.D. kindertehuizen in de haakjes, ook opvalt, door] gezondste streken in het geloofwaardig en vlot spel, vaderland getuigen daar- naast Kaïman Knaack en'van- En. dan er oc?k §e" met een overmachtige Brit-j vorm. Een rantsoen gort is:.Gerard Doting. Knaack is zinnen in eigen land, die dfin sche vlootformatie twee tor- 250 gram gort, gortmout,] als altijd het prototype van pedojagers tot zinken en] gortbloem, gemengd meel' den pantoffelheld, dien hij beschadigden een kruiser, ipa>ipekoekmeel) grutten geroutineerd en met vele Een eigen vaartuig is gezon-halle soorten), aardappelta-ikomische trekjes uitbeeldt, ken, een tweede werd be-1 pioca. aardappelmeelvlok- en ook de overige spelers ge- UtUIlU WilSCClUC vytuiut-j M.11, CC11 IVVCCUC «C1U uv-HJlUtll, acHUa^CIlllCClYlUn-. IU uurY. uc OJJl.ii.io ÖY lijke strijdkrachten rukken]schariigd. In den strijd te- ken, vier liter gortpap tin ven zich niet. enthousiasme verder naar het Oosten in de richting van den midden loop van de Seine en naai het Zuidoosten in de rich ting van de Loire op. stad Dreux ging na zwaren strijd verloren. Om Char- tres en Orleans zijn hevige gevechten ontbrand. In Bretagne werden ver scheidene vijandelijke aan vallen in het gevechtsgebied van Brest door geconcen-^ treerd afweervuur uiteenge slagen. In de citadel van St. gen de vijandelijke landings-j combinatie met taptemelk- vloot beschadigde de lucht-, bonnen), drie pakjes gema- macht voor St. Tropez twee len gort, bereid met gema- vijandelijke transportsche-1 len magere blokmelk met pen met een gezamenlijken] suiker, 250 gram voedings-i inhoud van 18.000 ton zoo suiker in poederverm of zwaar, dat zij als verloren'312'gram voedmgssuikei- kunnen worden beschouwd.' in vloeibaren vorm. Een slagschip werd door een rrruldrlilldwlrllrdrrlrdcr dr en overtuiging. Wie dus genieten wil ver- zuime niet dit mooie klucht spel te gaan zien. NIEUWS IN 'T KORT. Een 17-jarige bakkers- zware bom getroffen Ook op den thans geldi- zoon te Leidschendam sprong In het Fransche achter- gen bon „Algemeen 199" kan]gekleed te water om een 3-j. land werden 168 terroristen men behalve roggevlokkehjkind te redden. Hij had ge in den strijd vernietigd. |en havermout e.d. gort e.d.'luk. Het vergeldipgsvuur der koopen. V. 1 op Londen duurt voort. Offieiëelc Landbouwmededeeling. OVERNAME NUCHTERE KALVEREN. Met ingang van 28 Augus- tus 1944 zullen de nuchtere, voorspelt voor de 2e helft 1 aanvoer en nieuwe la" kalveren op normale wijze'van Augustus „koeler, later dingstroepen, heelt zien in via (-ie ovemamèmarkten veranderlijk weer." drie hoofdgroepen verdeeld ju-orcien overgenomen. De le en welten Oosten van de -- Parijs, ïu Aug. 'ö'r-1;'| eilandengroep Hyères, bij1 yen komt hiermede dus in ---- ----- - Door nieuwe landingen is st. Raphael en bij Kaap"" fi vervallen i kanaal geraakte, werd door - \^SSSimaSmSnaimibijna ll-j. Jaap Akkema ZU1D-FRANSCHE FRONT UITGEBREID. Düilsclie tactiek verschilt van die in Normandië. Strijd onder dekking van de geallieerde schecpsartillerie wordt vermeden. HAVENS VAN NICE, CANNES en ST. TROPEZ VERNIETIGD. In een speeltuin te Delft kreeg een 9-jarige jon gen een schommel tegen het hoofd. Het kostte hem het leven. De Enkhuizer Almanak Een 3-j. kind, welke te het front aan de Fransche Riviera uitgebreid. Zoo zijn in het gebied van Nice door vliegtuigen nieuwe gealli eerde troepen aan land ge zet en dit geschiedde even eens maar dan door zee- strijdkrachten ten Oosten van Bormes op Kaap Nai- gre. dat nu het meest wes telijke punt van het zuide lijke front in Frankrijk is. Alhoewel uit den aa-rd der zaak absoluut wordt gezwe gen ove rde tactiek,, die de Duitsche legerleiding afen <lit front zal toepassen, blijkt dat zij zeker verschilt van die. welke aan het Nor- mandische front is gevolgd Aan het Riviera-front na melijk trekken de Duitsche troepen zich terug om te verhinderen, dat de gelande geallieerde troepen onder' dekking van hun scheepsar- tillerie tot den strijd zullen overgaan. Wanneer de Geal lieerden een bepaalden af stand uit de kust hebben bereikt, zullen pas fellere gevechten kunnen worden verwacht. Uit dien hoofde is het dan ook te verklaren, waarom de Duitsche leger leiding de haveninstallaties van Nice, Cannes en St. Tropez heeft vernietigd. De vloot, die zorgt voor d'Antibes. Tot dusver zijn op het schiereiland van St. Tropez en bij St. Raphael aan de monding van de Argens de meeste troepen aan land ge zet. Deze twee punten vor men dan ook de kern van de landingen aan de Riviera. Andere landingen, grooten- deels uit de lucht, zijn, zoo als bekend, uitgevoerd bij Nice, Cannes, ten Oosten van Bonnes en op Kaap Ne gry. Andere kustgebieden warden nog onder vuur ge houden door de geallieerde scheepsartillcrie, zoodat het zeer goed mogelijk is, dat nog meer landingen zullen volgen. CHURCIIILL OP CORSICA. Londen, 17 Aug. (S.P.T.) De Britsche minister-pre sident, Churchill, heeft zich Dinsdag aan' boord van een Britsche torpedojager in de wateren van Corsica opge houden. Hij heeft de lan dingsoperaties aan de Zuid- Fransche kust gadegeslagen. De vc-rige dag heeft hij met den Amerikaanschen on- derstaatssecrataris Robert Patterson en den Ameri kaanschen generaal Somer- well het eiland Corsica een bezoek gebracht. Y'ljll gCilCCl 1>C YtlYcUICIl. I AF NAME BIGGEN BENEDEN 25 Kg. OP EXTRA AAN- KOÜPVEKGUNNINGEN. Voor personen die In aan merking wenschen te ko men voor aankoopvergun ningen voor biggen beneden Kg., bestaat gelegenheid deze biggen af te nemen te gen de vastgestelde prijzen, waarbij het Bureau Prov. Voedselsommissaris bemid deling verleent. Gegadigden moeten bin nen 10 dagen hun P.B.H. hiervan in kennis stellen onder opgave van naam. adres, en registratienum mer. het gewenschte aantal biggen en de bestemming der biggen thuisslachting en. of contract.) Arbeiders werkzaam in land en tuinbouw moeten bovendien naam, adres registratienummer van hun werkgever opgeven en me- dcdeelen of de werkgever een contract heeft afgeslo ten. DE OORLOG. Berlijn, 18 Aug. (Interinf. Onder dekking van de ka nonnen der voor de Zuid- Fransche kust samenge stroomde oorlogsschepen waaronder zich bevinden 2 slagschepen, 1 vliegtuig- moederschip. 3 kruisers en 18 torpedojagers zette dc vijand"zijn landingen voort, waarbij de Anglo-Amer. oor logschepen zich weer zorg vuldig buiten de actie-radius der Duitsche kustbatterijen hielden. Een vijandelijk cor- vet, dat ter bescherming van de landingsvloot de kust naderde kreeg verscheidene treffers cn vertrok ijlings onder opgew. kunstmatige nevel. Ook de landingsboo ten leden talrijke verliezen. Eenigen hunner geraakten in brand of bleven met slag zij liggen. Door het aan land brengen van nieuwe lucht landingstroepen trachtten de Anglo-Amcr. hun strijd krachten in het gebied Dragnignan te versterken. Gemeente Wieringen. HET KIND VAN DE REKENING in Cinema De Haan. Het gezelschap „De Klucht spelers" heeft een nieuw stuk op zijn repertoii-e geno men, een oorspronkelijke Nederlandsché klucht van den jongen auteur Kees Kila, getiteld „Het Kind van de Rekening." Zij. die de klei ne tooneelspeelkunst gene gen zijn, kunnen hieruit con eludeeren dat er ook nog Nederlandsche kluchten ge schreven worden en zij kun nen zich daarover verheu gen. Te lang reeds teerde het kluchtspel op een plat gespeeld Nederlandsch re pertoire en op vertalingen gered. Een ijsverkoopster te Den Bosch kreeg f 10.000 boete wegens prijsopdrijving. Een groot aantal perso nen te Hilversum bleek zich tiekum van een aansluiting cij de radiocentrale te heb ben voorzien. Procesverbaal volgde. Door vonken uit een schoorsteen is te I-Ieilo de hoeve van P. v. Bohemen afgebrand. Ook ging nog f 4000 verloren. Verzekering dekt de schade ten deele. Een edelhert is waar genomen bij de Lemelerberg 'O). Men wil het dooden •midat het aan de gewassen zooveel schade aanricht. De Blauwpoortsbrug te Bolsward kon door een de- t'ect niet worden gesloten. Toen 15 personen met een roeiboot zouden worden overgezet, sloeg deze om. Allen konden worden gered. De amat-eurkoorddanser Dupont- viel te Geertruiden- berg van 9 m. hoogte zijn toestand baart zorg. Twee zoons van land bouwer F. in Gr. IJpoldev werden, terwijl ze zich 22 uur op hun land bevon den om dieven te snappen, doodgeschoten door 'n pa trouille, die onraad meende (e bespeuren. De jongens hadden voetzoekers afgesto ken, om ontdekte „dieven" bang te maken. In Artis is dezer dagen een leeuw verdronken, door dat hij in de pianten ver ward geraakte. Twee motorbooten met 38000 kg. „zwarte" aardap pelen zijn te Broek op Lan- gendijk is beslag genomen. wensch hebben te kennen gegeven één of meer kinde len-ce verzorgen, Tevens zijn er in Duitschland kinderte huizen in de onder ausspi- ciën van de N.V.D. Vooraf bepaald een arts wat het betrokken kind hét meest noodig heeft, bosch, zee of berglucht. Aanmeldingen kunnen doorloopend geschieden bij de buurtschapshoofden van den N.V.D. Moge het Nederlandsche volk voor dit heilzaam werk met ruime mate offeren, als de collecte daarvoor eerst daags plaats heeft. OOK GIJ BEHOORT BIJ ONS EUROPA IS IN OORLOG De beveiliging van de kusten en de bestrijding van den vijand vergen de hoog ste inspanning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, mu nitie en voedsel noodig, ie- dereii dag weer. Het lucht- wapen van de Duitsche weer macht is een groote afnemer. Te dien einde is er een spe ciale transportorganisatie geschapen, welke alles, wat het luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK- gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze mannen heb ben zich door hun schitte rende prestaties als chauf feur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele ja ren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het NSKK verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen 17 en 45 jaar of hij ai dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment Nederland der NSKK-gruppe Luftwaf fe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motorsehool van het NSKK kunnen de mannen hun plaats in de lcolonnes inne men. Over zijn achtergebleven gezin kan de NSKK-vrijwil- liger geheel onbezorgd zijn. Voor hem en zijn gezin gel den nL in alle opzichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche soldaten. Er worden extra levensmidde len en -kolenbonnen ver strekt, etc. Vrouw en kinde ven kunnen zoo noodig in mooie rusthuizen gedurende :enigen tijd worden opgeno men, terwijl bij voorkomen de moeilijkheden een speci aal daarvoor aangestelde verbindingsstaf hulo ver leent. De NSKK-gruppe Luftwaf fe zal, nu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan breken, op volle toeren moe ten draaien. Daarom is het zaak, de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt U bij het werfkantoor der nskk-gruppe Luftwaffe, I.ange Vijverberg 10, Den Haag, want ook gij behoort bij ons „V 1" voor den start. Uit goede dekking wordt een V 1 naar de plaats, waar zij wordt afgeschoten, gerold De start geschiedt door middel van samengeperste lucht. Met behulp van een stuurmethode voor langen afstand treft de V 1 het bestemde doel. De gelijkmatige hooge snelheid, die door geen vijandelijken jager wordt bereikt, krijgt de V 1 door rakettenaandrijving. Dit eerste Duitsche vergeldingswapen is een voortreffelijk product der Duitsche luchtbewaping. (P.K. Lysiak Transo/Europr. Ps.) Een gevonden projec-|Verantwoordelijk redactrice tiel trachtten drie personen q c. Kremer-Bosker M.meer uit Ovezande te demontee- ven. De 26-j. C. Koens werd gedood, de anderen werden licht gewond. Doe wijs. Ga niet voor uw plezier op reis. Bij her haling schieten de Anglo- Amerikaansche vliegers op elk vervoermiddel. Verantwoordelijk Yoor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1