WIERIMGERMEER 13e Jaargang Woensdag 23 Augustus 1944 No. 67 Bureaux Hippoiytushoef Hoofdstr. 14 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Prijs per nummer5 ct. VERSPERRING BIJ ARGENTAN DOORBROKEN. Geallieerde aanvallen ten N.O. van Chartres tot staan gebracht. Offensief der bolsjewisten ten N.O. van Warschau. Levendige activiteit in Italië. STRIJD BIJ MANTES EN VERNON AAN SEINE. Hoofdkwartier van den Führer, 21 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In Nonnandië hebben onze divisies in het gebied ten Noorden van Argentan na een verbitterde worsteling den vijandelijken versper ringsgrendel in Noordelijke richting doorbroken en de verbinding met een haar te gemoetkomende pantser- groep tot stand gebracht. Sterke vijandelijke aanval len op ons afweerfront aan de Dives en Vie-sector wer den afgeslagen. In enkele sectoren zijn eigen tegen aanvallen nog gaande. Tusschen de Eure en de Seine oefent de vijand druk uit in Noordelijke richting. Daar werden bij Pacy Ver non vijandelijke aanvals- voorhoeden uiteengeslagen. In het gebied ten Oosten en Noordoosten van Chartres houdt de druk van den vij and op den middcnloop van de Seinc aan, zonder dat hij er ein slaagde nieuwe vorde ringen te maken. In het bergterrein ten Noes-den van Toulon valt de vijand met sterke strijd krachten in westelijke en Noordwestelijke richting aan. Hevige gevechten zijn gaan de. Kustbatterijen van de marine schoten voer Tou- len een vijandelijk slagschip en een kruiser in brand. Een torpedojager en twee torpedobooten werden be schadigd. Het vergeldingsvuur op Londen werd overdag en 's nachts voortgezet. In Italië zette de vijand ook gisteren in den sector van dp Adriatische kust zijn aanvallen den peheelen dag voort, Het aanvankelijk ver loren gegane heuvelterrein rondom Cerasa werd in een tegenaanval heroverd ïn het Oosten breidden de bolsjewisten hun aanvallen nu ook uit tot- den Zuidelij ken sector. Met krachtig ge bruik van slagvliegtuigen gingen zij ten Zuiden van Tiraspol en ten Noordwesten van Jassy tot den aanval over. Verbitterde gevechten zijn in beide sectoren gaan de. In het voorterrein van de Karpaten ten Zuidwesten van Mielec, in de bruggen hoofden over den Weichsel ten Westen van Baranov, ten Westen van Lublin ten Zuidoosten van Warka werden de bolsjewistische aanvallen na hevigen strijd afgeslagen of opgevangen. Ten Noordoosten van War schau werden de doorbraak pogingen der Sowjets in de richting van den Boeg in de oiepte van onze stellingen opgevangen. Ten Zuiden van Wilkowisjken en bij Scha ken duren de harde afweer- gevechten voort. In Letland herstelden Duits che pantserformaties via Toekoem aanvallend, de tijdelijk verloren gegane verbinding met de in Koer land strijdende formaties van het leger. Een Duitsche vlootformatie mengde zich ter ondersteuning in deze gevechten te land. Alle po gingen der Sowjets om hun penetratiegebieden ten Wes ten van Modohn en ten Westen van het Meer van Pskov uit te breiden, wer den door den taaien tegen stand van onze divisies afge slagen en een vrij groot aan tal vijandelijke pantserwa gens werd stukgeschoten. De luchtmacht mengde zich in dc gebieden der zwaartepun ten" op doeltreffende wijze in de gevechten te land en bracht den bolsjewisten zwa re verliezen aan menschen en materieel toe. In lucht gevechten en door luchtdoel artillerie verloor de vijand gisteren aan het oostelijke front 41 vliegtuigen. Formaties vijandelijke bommenwerpers vielen over dag enkele plaatsen in Zuid- oost-Duitschland en in Hongarije aan. In den nacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer in het gebied van Opper-Do uau. Door luchtverdediglngs strijdkrachten werden bij dezen aanval 15 terreurbom- menwerpers neergeschoten. Berlijn, Interinf, 22 Aug. Anglo-Amer. bommenwer pers hebben Brussel. Rijs- sel en Gent aangevallen De Anglo-Amerk. vliegtuigen wierpen lukraak hunne bom men op dicht bebouwde stadswijken. Ook opy-J* tadspark van Brus*;1" oaat van heden en morgen is echter soldaat van de Germaansche weermacht dat is de zin van het nieuwe Europa, want alleen in Eu- ropeesch verband kan een sterk en gelukkig Neder- 'andsch volk groeien de nabijheid waarvan "V/A geeneriei militaire docVxi j bevonden. In het druk be zochte park werden 50 per sonen, waaronder 32 kinde ren onmiddellijk gedood. Bovendien werden 20 perso nen zwaar gewond in de ziekenhuizen gebracht. Ook talrijke woonhuizen werden getroffen. Berlijn, Interinf. Een uit het Zuiden komende vrij zwakke formatie Amerk. bommenwerpers heeft gis terochtend Oost-Hongarije aangevallen. Nog voor zij hun doel bereikten, werden de bommenwerpers door Duitsche en Hongaarsche jagers in hevige gevechten gewikkeld. DE OORLOG. REGEERING VAN VICHY VERPLAATST. Laval uit Parijs. Berlijn, 19 Aug. (A.N.P.) - Op desbetreffende vragen is heden in de Wilhelmstras- se verklaard, dat de Fran- sclie regeering met het oog op de militaire gebeurtenis sen en gezien zekere organi satorische noodzakelijkheden geneigd is den zetel der re geering uit Vichy naar een andere Fransche stad te verplaatsen. Men noemt het mogelijk dat deze Verhuizing reeds aan den gang is. De vraag, of minister-president Laval zich nog -te Parijs bevindt, werd ontkennend beantwoord. LEVENDIGE ACTIE IN ZUID-FRANKRIJK. Landingshoofd uitgebreid. Berlijn. 20 Aug. (D.N.B.) Dc geallieerden waren aan de Zuldfransche kust we derom zeer actief. Door krachtige aanvallen slaag den zij er na verbitterde ge vechten in om het landings hoofd tusschen Toulon en Cannes in Noordwestelijke richting uit te breiden. Aan weerszijden van de Argens oprukkende, vielen zij over een breed front tusschen Hyéres en de Verdon, een linker zijrivier van de Du rance, aan. Om enkele plaatsen in de dalen van dit bergland, zoo oa. om Roc- ouebrissane, Brignolles en Barjols werden zware heen- en weer golvende gevechten gevoerd, in het verloop waar van de Duitsche troepen den tegenstander zware verliezen toebrachten. Bijzonder hevig werd de vijand door den Duitschen afweer ten Noord westen van Hyéres getrof fen. waar hij tevergeefs pro beerde om Toulon te nade ren. Verscheiden aldaar on dernomen krachtige aanval len stortten in het vuur der Duitsche batterijen en zwa re wapens ineen. RADIOBERICHTEN A.N.P. Berlijn J1N.B. Duitsche beveiligingsvaartuigen zijn in den nacht van Zondag op Maandag in het Oosten van de Seinebaai in gevechts contact gekomen met vij andelijke torpedomotorboo- ten. Tijdens een verbitterd ge vecht op zeer korten afstand hebben de Duitsche beveili gingsvaartuigen 3 Britsche i.orpedomotorbooten tot zin ken gebracht en 3 andere zwaar beschadigd. Stockholm D.N.B. Naar de Britsche berichtendienst meldt zijn Maandag bij het intreden der duisternis en m den nacht van Maandag op Dinsdag Zuid-Engeland en Londen wederom met vlie gende bommen bestookt. Kr werd schade aan gebouwen aangericht en er vielen slachtoffers. Militaire plechtigheid. Groot aantal Landstor- mers op den Führer beëdigd. Zondagochtend heeft op een groot sportveld in het centrum des lands een in drukwekkende militaire plechtigheid plaats gehad, tijdens welke ecnige hon derden leden van den Ne- aerlanöschen Landstorm den eed van trouw aan den Führer hebben afgelegd. De Leider heeft den eed afge nomen in tegenwoordigheid van ss Ober gruppen führer Rauter. den Kommandeur van den Landstorm Neder land, ssStandartenfiihrer Kohlrooser, tal van hooge autoriteiten van staat, partij en weermacht, benevens tal- looze familieleden van de jeugdige Lapdstormers. Nadat de Leider en ss-O- bergruppenführer Rauter de troepen hadden geschouwd, betrad laatstgenoemde het spreekgestoelte. In dit ern stige uur, aldus spreker, staan opnieuw eenige hon derden Nederlanders aange treden om den eed van trouw op den Führer af te leggen. Reeds meer dan, 20.000 Nederlandsche man nen, mijn kameraden, zijn u hierin voorgegaan. Zij al len staan trouw en dapper in de formaties der Waf- fen-ss, zij houden Neder lands naam hoog aan alle deelen van het front. Met dankbaarheid gewaagde ss- Obergruppenfiihrer Rauter van dc heldhaftige vastbera denheid der Nederlandsche vrijwilligers aan het Oost front. die het mogelijk maakten, dat andere troe pen zonder hinder van den vijand konden worden te ruggenomen. Uitvoerig be handelde spreker verder de beteekenis van den af te leggen eed. DE LEIDER SPREEKT. Hierna nam de Leiden- het woord. Er zijn in ons vader land honderdduizenden volksgenooten, die ons min of meer beklagen, minstens ons belachelijk vinden. Over veertien dagen is het immers toch afgeloopcn. Waarom staan wij dan hier vroeg de Leider. Omdat wij inner lijk weten, welken weg ons volk gaan moet om uit zijn grootcn nood van het heden te worden verlost Op 14 Mei 1940, na het jammerlij ken oorlog van 4' dag, had Nederland geen leger meer. Maar het Nederlandsche volk, zal het kunnen leven, moet ook soldaten hebben, die bereid zijn het vader- landsche erfgoed te verdedi gen. De Nederlandsche sol- J, ^eioeien. Natuurlijk zouden wij gaarne zien, dat alle Ne derlandsche jongemannen den Germaanschen wapen rok droegen. Zoover is het nelaas niet. Gij. mijn kameraden, ver richt pionierswerk. Zoo ge hier staat, zij t gij niet voor het Oosten bestemd, maar ter verdediging van den ei gen Vaderlandschen bodem, bit uur kan spoedig slaan. Europa's vijanden staan voor de poorten van Parijs. Daarmede naderen zij de ri vier, die in den wereldoorlog een begrip werd van onzeg- baren heldenmoed, de Som- me d.w.z. het voorveld van de Nederlanden. Gij zult uw plicht doen, zooals uw kameraden in Cherkassy, Stalingrad, het Narwafront en overal elders hun plicht mannelijk trouw hebben gedaan. Wij hebben een onverwoestbaar vertrou wen in Adolf Hitier, die door God geroepen is Europa voor den chaos te bewaren. Zoo zij de eed, dien gij op hem aflegt, u heilig. Gedenkt uw roeping voor eigen land en volk, voor Germanie, voor heel het Avondland. De Leider las hierop de! eedsformule voor. De regi- mentskommandeur herhaal de daarop de eedsformule in de Duitsche taal. welke door de te beëedigen solda ten met geheven rechter hand werd nagezegd. Het muziekcorps speelde zacht en gedragen het ss-lied der trouwe. Nadat een heilgroet op den Führer was uitge bracht en een driewerf hou- zee op volk en vaderland, werd de indrukwekkende plechtigheid met het spelen der volksliederen besloten. NA 2 SEPTEMBER WEER WASCHPOEDER. Zooals reeds bekend is gemaakt, is voor de periode van 6 Augustus tot en met 2 September a.s. slechts één bon voor zeep aangewezen, nj. bon „194 Algemeen", welke recht geeft op het koopen van één rantsoen eenheidstoiletzeep. Voor de ze periode is dus geen bon| ..Algemeen" voor waschpoe- der aangewezen. Thans kan worden mede gedeeld. dat het hier slechts een tijdelijken maatregel betreft. Er is n.L toe beslo ten na 2 September a.s. eventueel om de andere vienveeksche periode zoowel op de algemeene als op de reservcbonnen weer wasch- poeder beschikbaar te stel len. Het ligt tevens in del bedo'eling ook zeepvervan- gende waschmiddelen in dis tributie te brengen. TABAKSRANTSOEN VERLAAGD. In 6 weken zullen 4 bonnen worden aangewezen. Het is noodzakelijk geble ken met ingang van 20 Au gustus a.s. het tabaksrant soen te vei lagen. In den vervolge krijgt men de be schikking over 2 3 gedeelte van de hoeveelheid tabak, sigaren, cigarillo's of siga retten, welke men tot dus verre ontving. De bonaanwijzing voor tabak en tabaksproducten zal daarom voortaan als volgt geschieden geduren de een tijdvak van zes we ken zullen telkenmale voor de eerste veertien dagen twee bonnen worden aange wezen, voor de tweede veer tien dagen één en voor de laatste veertien dagen we derom één bon. AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK van 27 AUG.—2 SEPT. 1944. Zondag 27 Augustus 8.<J0 uur Hilv. 1. In de zin van het boer zijn", zal Dirk v. d. Bospoort spreken over „Zoo groeit een mensch." Maandag 28 Augustus 13.00 uur Hiiv. 1. Land en Volk brengt de tweede nabe schouwing over de aardap- pelkeucingen in 1944. Dinsdag 29 Augustus 13.00 uur Hilv. 1. Hierin zullen wij U iets vertellen over de ontwikkeling van de Duit sche veefokkerij. Woensdag 30 Augustus 13.00 uur Hilv. 1. Onder den titel „Augustus in den Wie- ringermeer" brengen we een bezoek aan een der groot ste boerderijen in dezen nieuwen polder. Donderdag 31 Augustus 13.00 uur Hilv. 1. In de se rie „Zclftuinieren" zal de Heer Herwig spreken over Pioenen en Irissen. Vrijdag 1 September 13.00 uur Hilv. 1. Land en Volk brengt het weke lij ksche nieuws en wenken voor boer en tuinder. 18.45 uur Hilv. 1. In de serie van den Directie van den Landbouw brengen we een bezoek aan de tentoon stelling van door Volkstuin ders gekweekte gewassen. Zaterdag 2 September 13.25 uur Hilv. 1. De weke- lij ksche wandeling. 13.55 uur Hilv. 1. De Di rectie van den Landbouw geeft wenken voor de Volks tuinders. Behalve bonnen heeft een huisvrouw ook geld noodig. Steunt daarom zooveel als u maar kuntWinter hulp. AMATEURTABAKTF.LERS, LAAT U VOOR 31 AUG. 1944 VOOR HET FERMEN TEEREN INSCHRIJVEN. Zooals bekend, is er in Nederland weer heel wat tabak uitgezet en van over heidswege zal wederom werden gezorgd, dat de ge legenheid bestaat, het ge teelde product deskundig te laten behandelen. Al is het zeer verleidelijk de tabak zoo versch van de plant te gebruiken, in het belang van de gezondheid moet ernstig j worden aangeraden dit niet te doen, doch de tabak eerst te laten fermenteeren. Ook liet zelf behandelen in weck- ketels, tusschen broeiend gras of met andere fermen- teerhulpmiddelen moet sterk worden afgeraden. Het ver dient daarom aanbeveling gebruik te maken van de van overheidswege getroffen regeling. De nieuw entworpen rege ling maakt het tevens mo gelijk. dit jaar den oogst geheel of gedeeltelijk tot sigaretten te laten verwer ken en wel tot 650 stuks per kilogram ingezonden wind el ro ge tabak. Wie kerftabak, dus shag-, rook- of pruimtabak, wenscht terug te ontvangen, dient zich te melden vóór 31 Augustus 1944 bij het Bu reau voor de kerftabakin dustrie. afd. amateurstabak, Rokin 93, Amsterdam. Voor sigaretten dient men zich vóór denzelfden datum te melden bij de Vakgroep Si garettenindustrie, Johannes Vermeerstraat 29, Amster dam, in beide gevallen on-' der opgave van den fermen- teur. aan wien men de voor keur geeft. De namen en adressen van de aangewezen fermenteurs, zoowel van die voor kerftabak als van die voor slgarettentabak,, heeft men onlangs in een officl- eele mededeeling kunnen lezen. INWISSELEN OUDE WIS- SELBONXEN KAAS. De distributiediensten zul len van 19 Augustus tot en met 16 Septêmbcr a.s. als nog oude wisselbonnen 'A kaas inwisselen tegen nieu we. TEXEL. „ZWARTE" WITTE WOL. In een zwart wolzaakje heeft de politie dezer dagen licht gebracht. Het ging hier om 170 kg. wol, door twee ingezetenen van twee Texel- sche boeren tegen f 25 en f 35 per kg. gekocht. De partij belandde in opkoopers- handen en toen was de prijs al spoedig tot f 40 per kg. opgedreven. Het gelukte de politie een deel der wol te achterhalen, terwijl een be drag van f 6137.75 in beslag werd genomen. NIEUWS IN 'T KORT. De aanslag verplichte veelevering 1944 bedraagt gemidd. 120 kg per rund boven 1 j.de aanslag van l Dec. 1943 tot 1 Dec. 1945 270 kg., waarvan 150 kg voor 1 Dec. a.s. Bij vaststelling aanslag en bedrijfsmaximum woedt met de melklevering rekening gehouden. EXTRA KEURINGEN VOOR WAFFEN-SS (Wiking), SS-WACHTBATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND, GERMAANSCHE-SS IN NEDERLAND. Wegens dc zeer vele aan meldingen zal nog een ex tra keuring worden gehou den op Donderdag 24 Augustus 813.00 uur, Den Haag, ge bouw Amicitia, Westeinde 15. Vrijdag 25 Augustus 8 13.00 uur Amsterdam, Dam 4, waar iedere gezonde Ne derlander zich kan aanmel den teneinde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen wor den alle inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzorging van familie leden, duur der opleiding, extra levensmiddelen e*c. Personen tusschen 1935 jaar. die aanmeldingsplich- tig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de waf- fen-ss kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn school opleiding is niet doorslagge vend. Ook voor de gemotori seerde compagnie bij het ss- w.«chtoataiiloii te Amers foort, welke dienst in Ne derland doet. kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor dc hecn- en terugreis zijn verkrijg baar bij dc navolgende nc- benstellen der waffen-ss. Amsterdam, Dam 4. Alk maar. Langestraat 56. Heer - len, Saroleastraat 25, Gro ningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hcngeloschestraat 30 en Utrecht. Vredenburg 19. Eveneens bij het ss-er- '•atzkommonda Niederlande. Den Haag. Korte Vijverberg •n Marineannahmestelle West, Utrecht, Plompctorcn- gracht 24. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wlerlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen, Bureaux: Hlppolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1