WIERINGERM 13e Jaargang Zaterdag 26 Augustus 1944 No. 68 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIER]NGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Prijs per nummer5 ct. KONING MICHAEL LEVERT ROEMENIË UIT AA*I RUSLAND. IN HET GEIIEELE LAND ONLUSTEN UITGEBROKEN. NIEUWE NATIONALE REGEERING GEVORMD. Koning Micfaael van Roeme- vorrnd is, heeft aan Moskou iiië heeft in ecu oproep het de uitlevering van het land Roemeensche leger bevolen den strijd tegen de bolsje wistische indringers te sta ken. De slaatschef van Roe menië, maarschalk Antones- cu, is door een laffe hintier- laag van den koning en zijn verraderski iek, bestaande uit angiophüi politici en re actionaire hovelingen, uitge schakeld. Een door den ko ning in het leven geroepen z.g. democratische regeering, die onder de vlag van Maniu en Bratianu, in feite echter door de. communisten aangebeden. In geheel Roe menië zijn daarop onlusten uitgebroken. Een nationale groep pa triotten heeft zich aan het hoofd gesteld van een be weging, die gericht Ls tegen den koning en zijn verraad en heeft het Roemeensche volk en het Roemeensche leger in een appèl opgeroe pen, den strijd tegen het bolsjewisme voor vrijheid en leven tegen dood cn onder gang voert te zetten. VERONTWAARDIGING IN DUITSCHLAND. MISDADIG SPEL DER VERRADERS. De diplomatieke corres--nationale elementen in Roe- pondent van het DNB, Sieg-j menie. De eerste reactie van iried Hom, schrijft: ideze elementen was een Het Duitsche volk heeft in oproep tot het Roemeensche tien loop van Donderdag] volk en leger. Deze kringen kennis gekregen van de ge- hebben, toen zij achtergrond beurtenissen in Roemenië, en gevolgen van het verraad Zijn verontwaardiging over het verraad van een hof kliek rond koning Michael is des te grooter, daar het de trouw aan het bondge nootschap van het Roemeen, sche volk nooit in twijfel heeft getrokken en het de steunverleening zonder ee- n ig voorbehoud door Duitsch- land aan den Roemeenschen wapenbroeder als iets dat vanzelf spreekt beschouwde. Uit de bekend geworden feiten blijkt, dat een kleine kring van politici van zuiver liberalistische schakeering, wier sympathie voor de zaak der Sovjets en der westelijke mogendheden vaststaat te zamen met het hof een spel hebben gespeeld, dat als een enorme misdaad tegen het nationalv bestaan van het Roemeensche volk wordt ge voeld en veroordeeld, niet slechts in Duitsche politieke kringen, doch ook door de kenden, de eenig mogelijke gevolgtrekking gemaakt. Over eventueel van Duit sche zijde voorgenomen of reeds genomen wordende maatregelen verluidt om begrijpelijke redenen op het huidige oogenblik niets, doch het zou een vergissing zijn aan te nemen, dat besluiten, die de toestand met liet oog op den Europee- schen levensstrijd vereischt, lang op zich zouden laten wachten. De door koning Michael benoemde regeering van het verraad bestaat uit persoon lijkheden, die meest sociaal democratische en commu nistische opvattingen huldi gen. Afgezien van Maniu arbeidsprestage bij de open- ambtenaren een verbod van bare diensten en op bureau's. verlof afgekondigd. Dit ver voor het econ. leven wordt bod van verlof is daarop een uniforme werktijd van door de eerste burgemeester tenminste 60 uur per weekt van Boedapest voor alle ingesteld. I^delijke employé's inge Tenslotte wordt onmiH prd. lijk ingaande een algen.oëSt, /Stockholm, D.N.B. 25 Au? voorloopig verbod van va- canties afgekondigdin dringende gevallen zal bij uitzondering verlof worden gegeven. Boedapest D.N.B. 25 Aug. De minister van buitenl. zaken heeft in een verorde ning voor alpe openbare Het Zweedsche ministerie i'kn Blnnl. Zaken heeft Don derdagavond, volgens het Zweedsche telegraafagent- schap, bekend gemaakt, dat de diplomatieke betrekkin gen tusschen Zweden en de regeering van Vichy hadden opgehouden tc bestaan „DENKT AAN „MOEDER EN KIND" huis-aan-huis-collecte 23 t/m 30 Aug. DE HOOFDINSPECTIE VOOR DE LUCHTBESCHERMING VRAAGT 1. hebt u alle voorzorgs maatregelen op het gebied van de zelfbescherming uw huis getroffen 2. hebt u zand en water i verder bluschmateriaal op alle verdiepingen gereed staan 3. hebt u in uw trappen huis of bij de trap, brand- bluschmiddelen (water, zand, een laddertje, of een trapje, een vuurzweep, een hark of een schop en zoo mogelijk een emmer pomp) klaar staan 4. hebt u water in pot ten, pannen, de niet ge bruikte emmers en het bad klaar staan 5. hebt u uw waardepa pieren, distributiebescheiden, sieraden, een verschooning voor ieder van de huisge nooten, toiletartikelen, ber den en lepels in een z. vluchtkoffer klaar staan 6. weet u, dat als u geen papieren zakken voor zand meer kunt krijgen, u 6 a 7 kranten kunt uitspreiden, en en Bratianu, die politiek vulling met zand u een voldoende gekenmerkt zijn, z g zandval kunt maken is geen dezer persoonlijkhe den vroeger in het openbaar naar voren gekomen. een kapje voorzien, zoodat het licht niet naar boven kan sfralen 10. hebt gij al met uw buren afgesproken, hoe u elkaar in tijd van nood zult bijstaan, dus is de burenhulp georganiseerd 20. hebt u met uw buren al overlegd welk brandblusch materiaal (denk vooral om] de tuinslangen) u gezamen lijk ter beschikking hebt (Wordt vervolgd) In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. Bilderdijk. Cornelis Tromp 9 9.1629/ 29.5.1691. Zoon van M. H. Tromp. Kapitein in 1650. Schout-bij-nacht in 1653, na c'.en slag bij Livorno. Later luitenant-admiraal van Holland en West-Fries land. O/H P.m. DE OORLOG. RADIOBERICHTEN A. N. P. Boedapest D.N.B. 25 Aug. Het Hongaarsche tele- graafagentschap deelt mede. In de editie van 24 Aug. van de Hongaarsche Staatsco- mans is een verordening ge plaatst, volgens welke alle politieke partijen m9t middellijken ingang wotden ontbonden zonder rekening te houden met haar politie ke oriënteering. Het vermogen der partij en, waar het ook is gedepo neerd, wordt door de poli tie geblokkeerd en onder bewaking gesteld. Bij het overtreden van de regee- ringsverc-rdening zullen zwa re straffen worden gesteld. De. verordening is onmiddel lijk in werking getreden. Berlijn, Interinf. 25 Aug. Het is klaarblijkelijk het doel van het Amerikaansche Commando Parijs te nemen door een omtrekkende be weging. Terwijl het aan het gren delfront over het algemeen rustig was, trachten terro risten de macht aan zich te trekken. De Bestrijding de zer terroristen had tot ge volg, dat de betreffende wijken zware schade leden. Aan het landingsfront Toulon en Marseille kwam het tot gevechten, waarbij de geallieerden en Fransche soldeniers er in slaagden de verspe.rringszöne binnen dringen. Daarbij ontspon nen zich verbitterde straat gevechten in beide steden die 's nacht weinig in hef tigheid verminderden en bij het aanbreken van den dag werden voortgezet. Stockholm, D.N.B. 25 Aug. Volgens Radio Londen wor den de aanvallen van vlie gende bommen, die in den loop van Donderdag op Z. Engeland en groot Londen werden ondernomen, zwaar genoemd. Berlijn, Interinf. 25 Aug. De Duitsche luchtverde digingskrachten hebben bij de dubbele aanval gisteren door Amerikaansche bom menwerpers op Duitschland, het protectoraat en Honga rije ondernomen, volgens tot dusver ontvangen rapporten 40 vliegtuigen neergescho ten, waaronder 34 viermoto rige bommenwerpers. Berlijn, D.N.B. 25 Aug. Rijksminister dr. Göbbels heeft bepaald, dat alle the aters, variatè- en cabaret- en tooneelscholen den Isten September 1944 moeten wor den gesloten. Het particulie re tooneel-, zang- en dans- onderwijs wordt gestaakt. Alle circusondernemingen op enkele na, worden stilge legd. Alleen nog Films er Radio's zullen aan soldaten aan het front cultureele waarde overbrengen. De vrijkomende krachten zullen, vooyzoover zij voor den oorlog bruikbaar zijn. aan de troepen worden toe gevoegd. Alle anderen wor den m de v/apen- cfi oor logsindustrie te werk ge steld. Ook op het gebied van orkesten, muziekscholen, beeldende kunsten en hooge scholen worden zeer beper kende .bepalingen ingevoerd. Met ingang van de 68ste distributieperiode worden de nieuwe verzamelkaarten voor levensmiddelen inge voerd, waardoor een bespa ring van rond 300 millioen- kaarten per distributieperi ode. wordt bereikt. Tot volle door de punten van de kran. ten bij elkaar te binden 7. weet u, hoe u zelf een vuurzweep kunt maken wat een nuttig hulpmiddel dat bij brandbestrijding is 8. hebt u uw zolder reeds] opgeruimd, houdt gij dien stofvrij en wordt de wasch er steeds zoo spoedig moge lijk afgenomen 9. hebt gij uw huis goed verduisterd, ook aan den achterkant 10. denken de platte landsbewoners ook om de verduistering van stallen en schuren en gaan ze niet met een niet-afgeschermde lan taarn naar buiten 11. gaat* u na een bom aanval op uw woonplaats ook uw eigen huis van onder tot boven eontroleeren, ook al lijkt het dat het niet ge troffen is 12. zoekt u bij luchtalarm dekking 13. u gaat toch bij lucht alarm niet tegen een huis staan, maar begeeft u in een openbare schuilplaats of vraagt toegang tot een huis? 14. zet gij als het lucht alarm weerklinkt, uw fiets tegen een huis, parkeert gij uw auto of uw paard en wa gen aan den rechterkant van de straat 15. zet gij zoodra er luchtalarm wordt gegeven, uw wagen aan den rechter kant van den weg en zet .gij dan uw paard vast 16. zoekt gij, als gij. bij dreigend luchtgevaar buiten de stad bent, een schuil plaats in den berm van den weg. onder boomen of tegen het talud van een dijk dan aan den schaduwkant? 17. weet u, dat een voet gangerslantaarn alleen blauv; licht mag geven heeft uw fiets een afgeschermde koplamp is uw roode achterlicht van Officiëele Landbouwmededeelingen DORSCHTARIEF OOGST '44 provincie Noordholland. Op grond van het bepaal de in artikel 6 lid 2 van de Verordening 1944 Dorschta- •rieven heeft het Hoofdbe drijfschap, voor Akkerbouw producten voor de provincie Noordholland de volgende tarieven vastgesteld 1. Voor het dorschen van granen, zaden en peulvruch ten van den oogst 1944 ei het persen, dan wel na dor- sching. binden van liet daar van alkomstige stroo, mag een vergoeding in rekening worden gebracht, welke berekend, hetzij naar de hoeveelheid gedorscht pro duet, hetzij naar den tijds duur van het dorschen met dien verstande, dat af gerekend wordt zooals voor oogst 1943 gebruikelijk was, tenzij partijen anders over eenkomen. De in lid 1 bedoelde vergoeding, berekend naar de hoeveelheid gedorscht product, mag per 100 kg ten hoogste bedragen a. in de provincie Noord holland met uitzondering van de Wieringermeer f 0.85. b. in de Wieringermeer f 0.70. 3. De in lid 1 bedoelde vergoeding, berekend naar den tijdsduur van het dor schen, mag per dorschuur ten hoogste bedragen a. in de provincie Noord holland met uitzondering van de Wieringermeer bij ;ebruik van een dorschma- chine met een normale ca paciteit per uur van Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van I"45 jaar en kan geschieden bij de Marineaunahmes- telle West, Zweigstelle Niederlandc te Utrecht, <le aanmel- dingsbureaux voor Marine-vrijwilligers te Amsterdam, Kal- verstraat 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 98100, bij alle Hafen cn Ortskommandanturen en bij de Neben- stcUen der Waffen-SS. ALLE GEWENSCIITE INLICHTIN GEN, ZOOWEL VOOR DIENSTNAME BIJ DE MARINE ALS BIJ DE WAFFEN-SS, WORDEN AAN BOVENGENOEMDE ADRESSEN VERSTREKT. NIEUWS IN 'T KORT. 1500 kg of meer f 10.25 1200 kg—1500 kg f 8.75 1000 kg—1200 kg f 7.25 800 kg—1000 kg f 5.75 600 kg— 800 kg f 4. 600 kg of minder f 3.75 b. in de Wieringermeer, bij gebruik van een dorsch- 1 machine met een normale capaciteit per uur van 1500 kg of meer 1200 kg—1500 kg 1000 kg—1200 kg 800 kg—1000 kg 600 kg— 800 kg 600 kg of minder f 8.50 f f 7.25 f 5.75 f 4.25 f 3.75 Bij een poging om een 20-j. meisje te redden is ae Eendracht de 50-j. J. Poot verdronken. Het meisje werd door een ander gered. Een drieling werd gebo ren in het gezin van de fa milie Musters-Van Son te Drunen, een jongen en twee meisjes. De kinderen en de 33-jarige moeder maken het GIJ BEHOORT BIJ ONS EUROPA IS IN OORLOG beveiliging van de kusten en de bestrijding van den vijand vergen de hoog ste inspanning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, mu nitie en voedsel noodig, ie- deren dag weer. Het lucht- wapen van de Duitsche weer macht is een groote afnemer. Te dien einde is er een spe- of hij al dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment Nederland der NSKK-gruppe Luftwaf- fe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening in het gebruik dei- wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motorschool van het NSKK kunnen de mannen hun plaats in de kolonrias inne men. Over zijn achtergebleven gezin kan de NSKK-vrij wil liger geheel onbezorgd zijn. Voor hem en zijn gezin gei den nl. in alle opzichten dezelfde regelingen ais voor de Duitsche soldaten. Er worden extra levensmidde len en -kolenbonnen ver strekt, etc. Vrouw en kinde ren kunnen zoo noodig in mooie rusthuizen gedurende oenigen tijd worden opgeno- ciale transportorganisatie JjP voorkomen- ClC moeilnkhedpn ppn mpci. (Wordt vervolgd.) Gem. Wieringermeer. ULO-SCHOOL W.-werf. De leerlingen van de le klasse der ULO-school te Wieringerwerf krijgen nog bericht, wanneer ze naar school moeten komen. Alle leerlingen die zich voor de le klas hebben op gegeven, worden geplaatst. geschapen, welke alles, wat het luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK- gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groo te NSKK-vrachtauto's, waar op nu eens bommen van 2000 kilo, dan weer mudzak- ken aardappelen of andere levensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het groot ste aandeel in deze organi satie hebben de Nederlan ders. Duizenden vrijwilligers staan in de NSKK-regimen- ten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders besitaat. Deze mannen heb ben zich door hun schitte rende prestaties als chauf feur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele ja ren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het NSKK verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen 17 en 45 jaar dc moeilijkheden een speci aal daarvoor aangestelde verbindingsstaf hulo ver leent. De NSKK-gruppe Luftwaf fe zal, nu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan breken, op volle toeren moe ten draaien. Daarom is het zaak, de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt TJ bij het werfkantoor der nskk-gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag, want ook gij behoort bij ons Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meor Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker, Wlerlngen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen, Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telcf. 23. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1