WIERINGERMEER BODE 13e Jaargang Woensdag 30 Augustus 1944 No. 69 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. ïrNIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERJNGEN EN OMSTREKEN. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Per nummer5 ct. IN PARIJS VOORTDUREND GEVECHTEN GAANDE. Geringe Geallieerde terreinwinst ten Noorden van Mantes en ten Zuiden van Parijs. Hoofdkwartier van den bied van West Pecamp in harde gevechten tegen een sterk beveiligde kruiserfor matie een vijandelijke- tor pedojager en een snelboot lot zinken. Twee eigen vaartuigen gingen verloren. Anderen werden beschadigd. Voor de Zuid-Fransche kust werd een vijandelijke kruiser door Italiaansche strijdmiddelen door torpedotreffers zwaar beschadigd. In het Fransche gebied werden 174 terroristen den strijd gedood. Zwaar vergeldingsvuur van de V 1 ligt op Londen. In Italië ondernam de vij and in den Arnosecfor ver scheidene vergeelsche ver- kenningsaanvallen. Aan de Adriatische kust bleven vrij krachtige aanvallen van den vijand zonder resultaat. In Roemenië voeren onze troepen aan weerszijden van de beneden-Proeth nog steeds zware doorbraakge- vechten. Bij het voortzetten van den aanval in Zuidelijke en Westelijke richting is de vijand over de Sereth heen getrokken en heeft hij on danks het verbitterde ver zet van onze troepen Fos- ciani genomen. Hij verloor daarbij talrijke pantserwa gens. Tegen de poging van den vijand om via de Oostelijke Karpaten Hongarije binnen te dringen, maken tegenaan vallen van Hongaarsche- en Duitsche troepen goede vorderingen. Bij en ten Noordwesten van Piatra Neamt mislukten Sowjetaanvalien. In het Weiehsel-bruggen- hoofd ten Westen van Ba- ranov zijn harde aanvals- en afweergevechten gaande. Ten Noordwesten van Mi- tau. ten Noordwesten van Modohn en ten Noordoosten van Walk stortten hevige vijandelijke aanvallen door het taaie verzet van onze troepen ineen. Tusschen Weichsel en Na- Tew zet de bolsjewisten hun grooten aanval voort en breidden dezen in noordelij ken richting tot de den Bobr-sector uit. Zij werden in harde gevechten afgesla-1 gen. Verscheidene penetra ties werden afgegrendeld. Führer, 28 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede In het gebied ten Westen van Rouaan viel de vijand ook gisteren onze troepen op den zuidelijken oever van de Seine fel aan. De aanval bleef echter overal door het geconcentreerde afweervuur steken. Een vijandelijk bruggen hoofd ten Oosten van Elbeuf werd in een tegenaanval verkleind. Hernieuwde vij andelijke aanvallen misluk ten daar, waarbij 20 tanks en 6 gepantserde verken ningswagens werden stukge schoten. Ten Noorden van Mantes probeerde de vijand zijn bruggenhoofd uit te brei den, doch hij kon ondanks het m den strijd werpen van sterke infanterie- en tank strijdkrachten slechts ge ringe terreinwinst behalen. In Parijs bieden talrijke Duitsche steunpunten steeds hardnekkig verzet. Door tanks gesteunde aan vallen van den vijand van de stad uit in noordoostelij ke richting werden door te genaanvallen tot staan ge bracht. In het gebied ten Zuidoosten van Parijs drong de vijand onze troepen in hevige gevechten naar de Beneden-Marne terug. Een oproep van de Amerikanen gericht aan den comman dant van de vesting Brest, werd van de hand gewezen. De vijand ging daarop gis teren met sterke infanterie- en tankstrijdkrachten tot den grooten aanval over. De gevechten namen in den loop van den dag steeds meer aan hevigheid toe. De bezetting van Brest sloeg echter, door leger-, marine- en luchtafweerbatterijen doeltreffend gesteund, alle aanvallen af. De vijand leed zware, bloedige verliezen en verloor 7 tanks. Enkele pe- netratieplekken in het voor terrein van de vesting wer den afgegrendeld. Onze bewegingen in het Rhonedal verloopen volgens het plan. Verscheidene po gingen van den vijand om van het Oosten uit op den tialweg te komen mislukten. Snelbooten en gevechts- veeren brachten in het ge- VERBETEN STRIJD BIJ BOEKAREST EN IN GEBIED VAN PLOESTI. ONTWAPENINGSFOG1NOEN AFGESLAGEN. Berlijn, 27 Aug. (Interinf.) In het Roemeensche ge bied hebben Roemeensche troepen in den loop van Zaterdag op verschillende plaatsen de vijandelijkheden tegen de Duitsche formaties geopend overeenkomstig de overeenkomst, die de verra derlijke hofcamarilla met de bolsjewisten heeft gesloten. Hierdoor is in verband met den ongehinderden op- marsch der bolsjewistische pantser- en gemotoriseerde formaties de positie voer de op den uitersten Zuidelijken vleugel van het Oostelijke front staande Duitsche troe pen aanzienlijk verscherpt. Sterke Duitsche formaties zijn ten Oosten en Westen van de Pro eth in hevigen strijd gewikkeld met over machtige bolsjewistische strijdkrachten. In het ver loop van dezen strijd slaagde de taai strijdende Duitsche afweer er in op den Ooste lijken oever van de Proeth 43 Sovjet-pantserwagens te vernietigen, terwijl tusschen Proeth en Sereth bij het zui veren van de achterwaart sche verbindingen in totaal 3 9 Sovjet-pantserwagens werden vernietigd. De Duit sche gevechtsgroep bevindt zich hier op den terugtocht naar de Karpatenpassen. In Roemenië zelf ontston den aan den Noordelijken -.and van Boekarest en in het gebied van Ploesti met buitengewone verbittering gevoerde gevechten. Roe meensche troepen, die de liier in den strijd geworpen Duitsche formaties volgens het dictaat der bolsjewisten probeerden te ontsnappen, werden met zware bloedige verliezen afgeslagen. 23 Roe meensche tanks werden door zware Duitsche batte rijen luchtdoelgeschut ver nietigd. Bijzonder zwaar wa ren echter de bloedige ver liezen der Roemenen, die, ofschoon zij numeriek verre in de meerderheid waren, door de met de grootste ver bittering strijdende Duitsche troepen op de vlucht gedre ven werden. In de eigenlijke frontzones is gebleken, dat de bolsje wisten er in de verste verte niet aan denken, de wapen stilstandsvoorwaarden na te komen, waarop de Roeme nen aanspraak maken en die reeds in April overeen gekomen zijn. De Roemeen sche troepen worden snel ontwapend en naap Sc^t Rusland op transport'^ge steld. Ook voor de Roemeen sche officieren wordt geen uitzondering gemaakt. t DUITSCHE GEZANTSCIlAi» IN BOEKAREST OMSINGELD. Berlijn, 26 Aug. (A.N.P.) In kringen van het departe ment van buitenlandsche zaken wordt vernomen, dat het Duitsche gezantschap in Boekarest door Roemeensche troepen en politiestrijdkrach- ten is omsingeld. Onder deze omstandighe den bestaat geen mogelijk heid tot rechtstreeksch con tact met den Duitschen ge zant. resp. met zijn mede werkers. In de Wilhelmstras- sc werd in verband hierme de verklaard dat men met de vereisclite middelen stap pen zal moeten nemen om de van Roemeensche zijde tegen het Duitsche gezant schap genomen maatregelen te elimineeren. Behalve bonnen heeft een huisvrouw ook geld noodig. Steunt daarom zooveel als u maar kuntWinter hulp. Loonregeling Dorschen. De Gemachtigde voor den Arbeid heeft blijkens de Staatscourant van 24 dezer een Regeling van arbeids voorwaarden in het Dorsch- bedrijf uitgevaardigd, die voor de provincie Noord- Holland de volgende loonre geling bevat Er wordt enderscheid ge maakt naar gelang de dorscharbeia verricht wordt in de Wieringermeer en Texel of het. overige deel der provincie. In de Wierin germeer en Texel bedraagt het uurloon 50 cent. Voor het dorschen van andere producten dan granen, erw ten en boon en wordt een toeslag betaald van 5 ct. per dorschuur boven het ge noemde loon. Overuren wor den betaald met 70 ct. per uur. In plaats van het vast gestelde uurloon kan voor het dorschen van granen, erwten en boonen een ta rief loon van 4' ct. per 100 kg. per arbeider worden be taald, welk tariefloon bij gebruikmaking van gasgene ratoren en electrische mo toren met 10% wordt ver hoogd. In het overige deel van Noord-Holland bedraagt liet loon voer arbeiders, die de vullen f 28.50 per week. Het vaste loon voor arbeiders, die niet de functie van ma chinist vervullen, bedraagt f 16 p. w., waarb. een toeslag van 40 ct. per dorschuur wordt uitgekeerd, terwijl overuren worden betaald met 50 ct. per uur, onver minderd den genoemden toeslag. Voor de instekers kan op de vastgestelde loonen een toeslag werden gegeven van ten hoogste f 2.50 "per week. indien dit tot dusverre ge bruikelijk was, of indien zij regelmatig den machinist bij diens werkzaamheden als zoodanig behulpzaam zijn. De arbeiders worden, voor wat het loon betreft, onder scheiden in volwassen ar beiders, dat zijn arbeiders van 21 jaar en ouder jeug dige arbeiders, dat zijn ar beiders van 17 t/m 20 jaar en leerlingen, dat zijn alle arbeiders beneden 17 jaar en ook diegenen, die ouder zijn en bij schriftelijke over eenkomst als leerlingen zijn aangenomen. Wat verder de loonen betreft, dient te worden opgemerkt, dat het tijdloon op volwassen arbei ders en het tariefloon op alle arbeiders van toepassing is. Het tijdloon voor jeugdi ge arbeiders bedraagt op 20- resp. 19,- 18- en 17-jarigen •leeftijd 95 resp. 85, 75 en 60% van het tijdloon voor volwassen arbeiders. Het loon voor leerlingen wordt in onderling overleg vastge steld, met dien verstande, dat dit loon in geen geval het loon van een 17-jarigen arbeider mag te boven gaan. De nieuwe regeling is van toepassing op alle onderne mingen of bedrijven, die tegen eenigerlei vergoeding land- of tuinbouwproducten dorschen met gebruikma king van stoom- of motori sche aandrijfkracht. De ar beiders worden, voor wat de dienstbetrekking betreft, onderscheiden in 3 groepen Vaste arbeiders zijn zij, die zijn aangenomen voor den tijd van 1 jaar. Seizoenar beiders zijn arbeiders, aan genomen voor een dorsch- seizoen. I^osse arbeiders zijn zij, die aangenomen worden voor bepaalden tijd van ten minste 1 dag, doch korter dan een dorschseizoen of voor onbepaalden tijd. De werkgever dient met zijn arbeiders, behalve met de losse, schriftelijke ar beidsovereenkomsten aan te gaan. Deze moeten o.m. be palingen bevatten t.a.v. den duur van de overeenkomst, begindatum en eventueelen afloopdatum van de dienst betrekking en het loon, dat aan den arbeider betaald zal worden. T.a.v. den nor malen wekelijkschen ar beidstijd zijn 4 perioden on derscheiden, nl. 1 Maart t/m 15 October, waarin 60 uren per week 16 Oct. t/m 15 Nov., waarin 54 uren per week16 Nov. t/m 31 Jan., waarin 48 uren per week en 1 Febr. t/m 28/29 Februari, waarin 54 uren per week worde gewerkt. De dagelij k- sche rustpoozen van 10 mi nuten en korter worden ge acht in den arbeidsduur be grepen te zijn, dan van lan ger dan- 10 minuten daar entegen niet. Uren, waarin gewerkt wordt boven de ge noemde wekelijksche ar beidstijden, worden als over uren beschouwd indien ir tijdloon wordt gewerkt. De regeling bevat verder nog bepalingen inzake Christelij ke feestdagen, vacantie, kort verzuim enz. enz. DE HOOFDINSPECTIE VOOR DE LUCHTBESCHERMING VRAAGT (Vervolg.) 21. U bedwingt toch bij luchtalarm uw nieuwsgierig heid en gaat niet voor het venster staan, of erger nog, op het dak 22. Weet u, dat u een staafbrandbom, zoolang die vuur uit de zijdelingsche gaatjes spuit, aan een van de eivd|ii kunt opnemen en naar 5 fften werpen 2S._ Weet u, dat u bij de bestrijding van staaf brand bommen dekking moet zoe ken, wanneer zij niet meer sist 24. Is het tot u doorge drongen dat u elke brand in de kiem kunt smoren en dat u daarom elk brandje moedig moet bestrijden 25. Weet u, dat fosfor ook na de blussching, tot de totale verwijdering onder toezicht moet blijven en nat gehouden moet worden 26. Houdt u uw kinderen voortdurend voor, dat ze geen enkel projectiel mogen aanvatten, maar dat ze de politie moeten waarschuwen als ze iets verdachts vinden? 27. Volgt u alle aanwij zingen op. die omtrent lucht beschermingsmaatregelen door de overheid worden ge geven 28. U vlucht toch niet als brandbommen uw huk treffen U weet hoe u ze te lijf moet gaan. 29. Is het besef tot u doorgedrongen, dat ons ge heele volk bij bomaanvallen een gevechtsorganisatie moet zijn, die weet wat haar te doen staat voor de bestrij ding van de ramp, en die dan de beschikking heeft over van tevoren gereed ge maakte verdedigingsmidde len 30. Hebt u de aanwijzin gen inzake de luchtbescher mingsmaatregelen ter harte genomen, zoodat u weet, wat u te doen en vooral wat u te laten hebt bij gevaar uit ae lucht 31. Is de ramp van den man, die bij de puinhoopen van wat eens zijn huis was, stond en die moest beken nen als ik een emmer water had gehad was mijn woning behouden gebleven, een les voor U Hebt u alle voorzorgsmaatregelen geno men 32. Is u ervan doordron gen dat. wij allen de heilige plicht hebben ons gezin en ons bezit te beschermen Volgt u daarom de raadge vingen op luchtbescher- mingsgebied op en hebt u voldoende maatregelen van tevoren genomen 33. Hebt u voor een af doende verduistering van uw huis gezorgd, want licht trekt vliegers aan. 34. Hebt u uw zolder zoo opgeruimd dat alleen het allernoodzakelijkste in het midden staat en u een over zicht over alle hoeken hebt? 35. Hebt u den raad ge nomen uw zolder met een laag zand van 6 tot 25 cm. dikte of met een laag tegels te bedekken, nadat u een deskundige de sterke van uw huis hebt laten onder zoeken.? Zult u in geen ge val ijzeren platen gebruiken, want een brandbom brandt er doorheen. 36. Legt u bij het naar bed -gaan uw kleeren zoo op een stoel, dat gij ze voor het grijpen hebt, indien er wat mocht gebeuren en hebt gij een luchtbeschermingskoffer klaar staan 37. Beseft gij dat op straat blijven bij luchtalarm gelijk staat met een poging- tot zelfmoord en dat het staan voor de ramen of op de daken even gevaarlijk is? 38. weet gij, dat gij bij brand in de nabijheid van uw huis onmiddellijk alle gordijnen van de ramen moet verwijderen, omdat wapperende gordijnen vuur- vangers zijn 39. Behoort gij ook tot de overweldigend groote groep in ons land, die volkomen onverschillig tegenover de luchtbescherming staat Bedenk dan dat het te laat is, als een bombardement, de oogen van de onverschil ligen opend. 40. Hebt u een stel on dergoed in een costuum of een japon bij kennissen on dergebracht, terwijl die bet zelfde bij u hebben gedaan? 41. Kent u de luchtbe schermingsspreuk goed ver duisterd. goedi beschermd 42. Kent u het werk van de blokploegen die reeds menig onheil hebben ver hoed Hebt gij u als lid van een blokploeg gemeld 43. Hebt u, gedachtig aan het spreekwoord een goede buur is beter dan een verre vriend, reeds met uw buren over wederzijdschc hulp in de ure des gevaars verstaan? 44. Kent gij uw blok hoofd, den man die in uw blok de bewoners de zelfbe- schermingsmaatregelen bij brengt 45. Bedenkt u dat men zich tegen een voltreffer niet ^^van,E/c?NTeï£ U hebt keus Geefc omgaand Uw naam en adres op aan het Bureau .voor de Kerftabak Industrie Afd. Amateur-tabak Rokin 93 - Amsterdam-C. Dan geniet U de groo te voordeden van vak kundige bewerking en hebt këuze voor Uw oogst uit Shag - rook- of pruimtabak Vakkundige bewerking geeft geur en kkur aaif fjw oogst. kan beschermen, maar dat men tegen bomscherven dek king kan zoeken 46. Weet u, dat men op een brandende staafbrand bom geen water moet wer pen, maar die moet bedekken met zand 47. Zult u bij bominslag eerst vocc de kinderen en zieken zorgen 48. Beheerscht gij u zoo, aat gij ook bij groot gevaar uw kalmte weet te bewaren? 49. Hebt gij al eens en kele mogelijkheden tot red ding bij bominslag over dacht. zoodat gij niet geheel onvoorbereid tegenover een mogelijk te keeren gevaar staat 50. Weet gij, dat gij uw brandend huis kunt verlaten met een natgemaakte deken cm het lichaam en over het hoofd en dat een natge maakte jas of mantel met een natte wollen muts of vilthocd dezelfde diensten kunnen verrichten 51. Weet u, dat men for- ferbranden bluscht met een nat verband voor neus en kin (een z.g. neus-kin ver band) leeren handschoenen aan en een ouden natge- maakten vilten hoed op het hoofd 52. U blijft toch niet op straat staan om naar vlieg tuigen te kijken Het kan U immers het leven kosten? 53. U steeks toch de han den uit de mouwen wanneer u zelf niet getroffen is en uw huis niet beschadigd U helpt toch uw mede- mensch 54. U gebruikt toch uw telefoon niet bij luchtalarm of bominslag 55. U blijft, toch kalm, ook na bominslag U tracht toch een paniek te voorko men 56. U maakt brandbom men toch onschadelijk, 'maar blijft van alle andere onbe kende projectielen af en leert dat ook aan uw kinde-» ven? j 57. U sluit toch de Af? kraan af bij bominslag 58. Weet u, dat u alïerh goedgekeurde zaklantaarns mag gebruiken om niet het gevaar te loopen van inbe slagname of boete 59. U beschouwt toch puinhoopen niet als een kijk spel. want nieuwsgierigheid naar een anders leed is uit den booze. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringer. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1